32004R0911Hivatalos Lap L 163 , 30/04/2004 o. 0065 - 0070


A Bizottság 911/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGK vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikkének (1) bekezdésére, valamint 10. cikkének a), b) és c) pontjára,

mivel:

(1) A 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. december 29-i 2629/97/EK bizottsági rendeletet [2] már több esetben alapvetően módosították. A közösségi jogszabályok egyértelműsége és konzisztenciája érdekében e szabályokat egyetlen jogszabálynak kell tartalmaznia. Ezzel összhangban a 2629/97/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, helyébe pedig ez a rendelet lép.

(2) A füljelzőnek tartalmaznia kell a származási tagállamra vonatkozó információkat az egyes állatokra vonatkozó információkkal együtt. Az ilyen információk számára a legmegfelelőbb kódolt forma a kétbetűs országkód, legfeljebb 12 számjeggyel együtt. Az országkód és a 12 számjegy mellett vonalkód is engedélyezhető.

(3) Helyénvaló figyelembe venni egyes tagállamok illetékes hatóságainak a szarvasmarhafélék azonosítására vonatkozó kódokkal kapcsolatos nehézségekre vonatkozó észrevételeit, és egy átmeneti időszakra célszerű lehetővé tenni az említett hatóságoknak az alfanumerikus kódot tartalmazó füljelző használatát. Ezenkívül helyénvaló figyelembe venni azon nehézségeket, amelyekre Olaszország illetékes hatósága hívta fel a figyelmet, és célszerű lehetővé tenni az olasz hatóságnak legfeljebb három kiegészítő karakter használatát, amennyiben ezek a kiegészítő karakterek nem képezik a numerikus kód részét.

(4) A szarvasmarhafélék közösségen belüli kereskedelme folyamán felmerülő esetleges nehézségek elkerülése érdekében, valamint a jelenlegi szabályok egyértelművé tétele érdekében engedélyezni kell az állattartóknak azt, hogy igényeikkel és a nemzeti előírásokkal összhangban előzetesen igényeljenek a szükségleteiknek megfelelő mennyiségű füljelzőt, legfeljebb egyéves időtartamra.

(5) Helyénvaló rendelkezni az elveszett füljelzőt pótló füljelzőn szereplő információkról.

(6) Helyénvaló egyes egységes minimumszabályokat meghatározni a füljelzők kialakítása és formája vonatkozásában.

(7) Felül kell vizsgálni a füljelzők információtartalmára vonatkozó rendelkezéseket az 1760/2000/EK rendeletben előírt számítógépes adatbázis létrehozására figyelemmel.

(8) A marhalevélben és a nyilvántartásban szereplő információk formájának olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi az állatok nyomon követését.

(9) Az információknak összhangban kell lenniük a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvben [3] előírt számítógépes adatbázisban szereplő információval.

(10) Az állatok mozgása, születése és elhullása bejelentésének vonatkozásában a tagállamok által meghatározott, háromtól hét napig terjedő időtartamot az esemény bekövetkeztének napjától kell számítani. Azonban az előírt határidőn belül figyelembe kell venni a tagállamok által a születések bejelentésére vonatkozóan felvetett nehézségeket, és következésképpen lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a megfelelő időszakot attól a naptól számítsák, amikor az állaton a füljelzőt rögzítik.

(11) Helyénvaló figyelembe venni azon nehézségeket, amelyekre a tagállamok hívták fel a figyelmet az 1998. január 1. előtt született szarvasmarhaféléket kísérő marhalevelekben feltüntetendő információk tekintetében. Figyelembe kell venni a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának előkészítése során felmerült, a 2004. január 1. előtt született állatokat kísérő marhalevéllel kapcsolatos nehézségeket is.

(12) Helyénvaló szabadon választhatóvá tenni egyes információk feltüntetését az 1998. január 1. előtt született szarvasmarhaféléket, valamint a 2004. január 1. előtt a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában született szarvasmarhaféléket kísérő marhalevelek esetében. Ez az eltérés nem kérdőjelezi meg az ilyen információknak az egyes tagállamok területén született szarvasmarhafélék marhalevelében való feltüntetésének kötelezettségét, amennyiben e tagállamok nemzeti jogszabályai ilyen kötelezettséget előírnak.

(13) Tekintettel a közösségi támogatási programokra vonatkozó ellenőrző intézkedésekre, a marhalevélen szükséges feltüntetni a támogatásra vonatkozó egyes információkat, amint azt a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet [4] előírja.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A FÜLJELZŐK

1. cikk

(1) A füljelzők tartalmazzák a füljelzőt kiosztó illetékes hatóság megnevezését, kódját vagy logóját, valamint a (2) bekezdésben előírt karaktereket.

(2) Az azonosító kódot alkotó karakterek a következők:

a) az első két karakter azon gazdaság tagállamát jelöli, ahol az állatot először azonosították; e célra a mellékletben megállapított kétbetűs országkódokat használják;

b) az országkódot követő karakterek numerikusak, és számuk nem haladhatja meg a 12 számjegyet. Spanyolország, Írország, Olaszország és Portugália viszont az 1999. december 31-ig született állatok tekintetében, az Egyesült Királyság pedig a 2000. június 30-ig született állatok tekintetében fenntarthatja jelenlegi rendszerét, amely szerint az országkód után a 12 jegyű számkód helyett alfanumerikus kódot használnak.

(3) Az (1) bekezdésben előírt adatokon túlmenően az illetékes hatósága engedélyezheti a vonalkód használatát.

(4) A karakterek számának a (2) bekezdés c) pontjában megállapított határától eltérve, Olaszország illetékes hatósága az említett bekezdésben előírt karaktersorozat után még legfeljebb három kiegészítő karaktert használhat.

(5) Az állattartók előzetesen igényelhetnek füljelző igényeikkel és az alkalmazandó nemzeti előírásokkal összhangban a szükségleteiknek megfelelő mennyiségben, legfeljebb egyéves időtartamra. A legfeljebb öt állatot tartó gazdaságok esetében az illetékes hatóság öt pár füljelzőnél többet nem adhat ki előre.

(6) A füljelző elvesztése esetén a helyettesítő füljelző, az előírt információn kívül és attól megkülönböztetve, római számokban kifejezett, a helyettesítő füljelző verziószámával ellátott jelet tartalmazhat. Ilyen esetben a (2) bekezdésben előírt azonosító kód változatlan marad. A másik tagállamban született állathoz használt füljelző elvesztése esetén a helyettesítő füljelzőnek tartalmaznia kell legalább ugyanazt a kódot, továbbá az azt kiállító illetékes hatóság kódját vagy logóját.

2. cikk

A füljelzőknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) rugalmas műanyagból kell készülniük;

b) az állat egész élete során hamisíthatatlannak és könnyen olvashatónak kell lenniük;

c) nem lehetnek újrafelhasználhatók;

d) olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy az állaton maradjanak anélkül, hogy az ártalmas lenne az állatra nézve;

e) kizárólag az 1. cikkben előírt módon el nem távolítható bejegyzéseket tartalmazhatják.

3. cikk

A füljelző mintája a következő:

a) minden egyes füljelző két részből áll, egy anya és egy apa részből;

b) a füljelző mindkét része csak az 1. cikkben előírt adatokat tartalmazhatja;

c) a füljelző mindkét részének legalább 45 mm hosszúnak kell lennie;

d) a füljelző mindkét részének legalább 55 mm szélesnek kell lennie;

e) a karaktereknek legalább 5 mm magasságúnak kell lenniük.

4. cikk

A tagállamok a második füljelző esetében választhatnak ettől eltérő anyagot vagy mintát, és dönthetnek további adatok felviteléről, feltéve hogy az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében előírtak teljesülnek.

5. cikk

A tagállamok közlik egymással és a Bizottsággal a 3. és a 4. cikkben említett füljelző mintáit.

II. FEJEZET

MARHALEVELEK ÉS ÁLLOMÁNY-NYILVÁNTARTÁSOK

6. cikk

(1) A marhaleveleknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdése C szakaszának 1. pontjában említett adatok;

b) a következőkben említett adatok:

i. a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdése C. szakaszának 2. pontjának második francia bekezdése; vagy

ii. a 14. cikk (3) bekezdése C. szakasza 2. pontja, amennyiben a 1760/2000/EK rendelet 5. cikkében előírt adatbázis teljesen működőképes;

c) az állattartó(k) aláírása, a fuvarozó kivételével. Amennyiben az adatbázis az 1760/2000/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének első francia bekezdésében előírt módon teljesen üzemképes, csak az utolsó állattartó aláírását kell megadni;

d) a kibocsátó hatóság megnevezése;

e) a marhalevél kibocsátásának dátuma.

(2) A 91/628/EGK tanácsi irányelv [5] I. melléklete A. részének 1. fejezete rendelkezéseinek sérelme nélkül, a négyhetesnél fiatalabb borjút abban az esetben lehet szállítani, ha köldökcsonkja beforrt. Az ilyen esetre a tagállamok előírhatnak egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott formátumú ideiglenes marhalevelet, amely legalább az 1. cikkben megállapított adatokat tartalmazza.

Az ideiglenes marhalevelet a borjú első tartója adja ki és minden azt követő állattartó kitölti, a szállítók kivételével. Az állattartónak az állat négyhetes kora előtt be kell nyújtania az ideiglenes okmányt az illetékes hatósághoz, vagy hét napon belül, ha az állat négyhetes kora előtt elhullik vagy levágják. Amennyiben a borjú még mindig életben van, az illetékes hatóság az (1) bekezdéssel összhangban az ideiglenes okmány kézhezvételétől számítva 14 napon belül kiadja a végleges marhalevelet. A végleges marhalevél tartalmazza a borjú ideiglenes okmányba feljegyzett valamennyi mozgásának adatait.

A borjú az ideiglenes okmánnyal kettőnél több alkalommal nem mozgatható gazdaságok között. E bekezdés alkalmazásában két gazdaság között piacon vagy borjúbegyűjtő-központon keresztül történő mozgatás egy mozgásnak számít, feltéve hogy kérésre a piac vagy borjúbegyűjtő központ az illetékes hatóságok részére ki tudja adni az e piacok és központok keretén belül végzett műveletek teljes jegyzőkönyvét.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdése C. szakasz 1. pontjának második és ötödik francia bekezdésében előírt információk nem kötelezőek az 1998. január 1. előtt született szarvasmarhafélék esetében. Az e bekezdésben biztosított eltérés nem sértheti azt a kötelezettséget, hogy a fent említett egyes adatokat fel kell tüntetni, amennyiben azt a nemzeti szabályok megkövetelik. A tagállamok közlik egymással és a Bizottsággal az e bekezdésben említett adatokkal kapcsolatban alkalmazott szabályokat.

(4) Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia esetében a (3) bekezdésben biztosított eltérést az 2004. január 1. előtt született szarvasmarhafélékre kell alkalmazni.

7. cikk

A 6. cikkben említett adatokon túlmenően a hím állat kiemelt helyzetével kapcsolatban az 1254/99/EK tanácsi rendelet 4. cikkében előírt követező további adatok kerülnek be a marhalevélbe:

a) kérelem vagy engedély: első életkor-kategória;

b) kérelem vagy engedély: második életkor-kategória.

8. cikk

A minden egyes gazdaságban vezetett állomány-nyilvántartásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdésének C. szakasza 1. pontjának első–negyedik francia bekezdésében előírt naprakész adatok;

b) a gazdaságban tartott állat elhullásának napja;

c) a gazdaságból távozó állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akinek/amelybe az állatot szállították, valamint az indulás időpontja is;

d) a gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is;

e) az illetékes hatóság állomány-nyilvántartást ellenőrző képviselőjének neve és aláírása, valamint az ellenőrzés elvégzésének időpontja.

9. cikk

Születés esetében, az eseményekre az 1760/2000/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében előírt háromtól hét napos bejelentési időtartam meghatározásakor a tagállamok a vonatkozó időtartam kezdő napjaként az állat születésének napja helyett a jelölésének napját is alkalmazhatják, amennyiben abból nem származik zavar a nyilvántartásokban szereplő időpontok tekintetében.

10. cikk

A tagállamok közlik egymással és a Bizottsággal a területükön használt marhalevél és állomány-nyilvántartás mintáját.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

(1) A 2629/97/EK rendelet hatályát veszti.

(2) A 2629/97/EK rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell tekinteni, és az e rendelet II. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

12. cikk

Ezt a rendeletet 2004. május elsejétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 29-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[2] HL L 354., 1997.12.30., 9. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[3] HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 21/2004/EK rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 340., 1991.12.11., 17. o. A legutóbb a 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A szarvasmarhafélék füljelzőjén szereplő kódnak a származási tagállamot azonosító betűkkel kell kezdődnie, a következő táblázatnak megfelelően:

Származási tagállam | ISO-kód |

Ausztria | AT |

Belgium | BE |

Cseh Köztársaság | CZ |

Ciprus | CY |

Dánia | DK |

Észtország | EE |

Finnország | FI |

Franciaország | FR |

Németország | DE |

Görögország | EL |

Magyarország | HU |

Írország | IE |

Olaszország | IT |

Lettország | LV |

Litvánia | LT |

Luxemburg | LU |

Málta | MT |

Hollandia | NL |

Lengyelország | PL |

Portugália | PT |

Szlovénia | SI |

Szlovákia | SK |

Spanyolország | ES |

Svédország | SE |

Egyesült Királyság | UK |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2629/97/EK rendelet | E rendelet |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk | 2. cikk |

3. cikk | 3. cikk |

4. cikk | 4. cikk |

5. cikk | 5. cikk |

6. cikk (1), (2) és (4) bekezdés | 6. cikk |

6. cikk (3) bekezdés | 9. cikk |

7. cikk | 7. cikk |

8. cikk | 8. cikk |

9. cikk | 10. cikk |

– | 11. cikk |

10. cikk | 12. cikk |

Melléklet | I. melléklet |

– | II. melléklet |

--------------------------------------------------