32004R0866Hivatalos Lap L 161 , 30/04/2004 o. 0128 - 0143


A Tanács 866/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási feltételeiről és az Európai Unió alapját képező Szerződések kiigazításairól szóló okmány [1] Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére, és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről szóló, a fenti csatlakozási okmányhoz tartozó 3. jegyzőkönyvre [2] és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [3],

mivel:

(1) Az Európai Tanács ismételten hangsúlyozta, hogy az újraegyesített Ciprus csatlakozását látná szívesen. Sajnálatos módon a mindenre kiterjedő rendezésre eddig nem került sor. A koppenhágai Európai Tanács következtetéseinek (12) bekezdésével összhangban a Tanács 2004. április 26-án vázolta a szigeten fennálló jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontját.

(2) Emiatt a rendezésig a 10. jegyzőkönyv 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően felfüggesztették a közösségi vívmányok csatlakozást követő alkalmazását a Ciprusi Köztársaság azon területein, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

(3) A 10. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése alapján ez a felfüggesztés szükségessé teszi azon feltételek meghatározását, amelyek mellett az EU-jog vonatkozó rendelkezéseit a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területek közötti határvonalra alkalmazni kell. E szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében azok alkalmazását ki kell terjeszteni a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeket és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának keleti támaszponti területei között húzódó vonalra.

(4) Mivel a fent említett határvonal nem képezi az EU külső határát, külön szabályokat kell megállapítani az áruk, szolgáltatások és személyek áthaladása tekintetében, amelyekért a Ciprusi Köztársaság viseli az elsődleges felelősséget. Mivel a fent említett területek ideiglenesen kívül esnek a Közösség vám- és adózási területén, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen, a külön szabályoknak az illegális bevándorlás és a közrendet fenyegető veszélyek tekintetében egyenértékű színvonalon kell biztosítaniuk az EU biztonságának a védelmét, valamint az áruk mozgása tekintetében az EU gazdasági érdekeinek a védelmét. Amíg nem áll rendelkezésre elegendő információ a fent említett területek állat-egészségügyi helyzetét illetően, tilos az állatok és állati termékek szállítása.

(5) A 10. jegyzőkönyv 3. cikke kifejezetten meghatározza, hogy a közösségi vívmányok felfüggesztése a fent említett területeken nem zárja ki a gazdasági fejlődést előmozdító intézkedéseket. E rendelet célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmi és más kapcsolatokat a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területek között, miközben a fent meghatározott módon biztosítja a megfelelő védelmi színvonal fenntartását.

(6) A személyek tekintetében a Ciprusi Köztársaság kormányának politikája jelenleg megengedi a határvonal átlépését a Köztársaság minden polgára, az EU polgárai és a harmadik országok állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak Ciprus északi részén, valamint az EU valamennyi polgára és harmadik országok olyan állampolgárai számára, akik a kormányzati ellenőrzés alatt álló területen keresztül léptek be a szigetre.

(7) A Ciprusi Köztársaság kormányának jogos aggályait figyelembe véve egyidejűleg lehetővé kell tenni az EU polgárai számára, hogy gyakorolják az EU-n belüli szabad mozgáshoz fűződő jogaikat, és meg kell határozni a minimumszabályokat a határvonalon végrehajtandó személyellenőrzések tekintetében, továbbá biztosítani kell hatékony végrehajtásukat a harmadik országbeli állampolgárok illegális bevándorlásának, valamint a közbiztonságot és a közrendet fenyegető esetleges veszélyek leküzdése érdekében. Szükség van azon feltételek meghatározására is, amelyek mellett a harmadik országbeli állampolgárok számára megengedett a határvonal átlépése.

(8) A személyellenőrzések tekintetében ez a rendelet nem érintheti a 3. jegyzőkönyvben, és különösen annak 8. cikkében megállapított rendelkezéseket.

(9) Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti az ENSZ megbízását az ütköző zónában.

(10) Mivel a Ciprusi Köztársaság kormányának politikájában bekövetkező bármely változás összeegyeztethetőségi problémát okozhat az e rendelet által megállapított szabályokkal, e változásokat hatálybalépésük előtt be kell jelenteni a Bizottságnak, hogy az megtehesse a szükséges kezdeményezéseket a következetlenségek elkerülése érdekében.

(11) A Bizottság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy az esetleg bekövetkező és azonnali fellépést igénylő változásokra adott válaszként módosítsa e rendelet I. és II. mellékletét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1) "határvonal":

a) a 2. cikkben meghatározott személyellenőrzések tekintetében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt nem álló területek közötti határvonal;

b) a 4. cikkben meghatározott áruellenőrzések tekintetében az a határvonal, amely elválasztja a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt nem álló területeket, illetőleg a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeket, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága keleti támaszponti területét;

(2) "harmadik országok állampolgára": bármely személy, aki az EK-Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében nem az Unió polgára.

E rendeletben a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területekre való utalások kizárólag a Ciprusi Köztársaságon belüli területekre vonatkoznak.

II. CÍM

SZEMÉLYEK ÁTKELÉSE

2. cikk

Személyellenőrzések

(1) A Ciprusi Köztársaság a határvonalat átlépő minden személyt ellenőriz, hogy leküzdje a harmadik országok állampolgárainak illegális bevándorlását, továbbá felderítse és megelőzze a közbiztonságot és a közrendet fenyegető veszélyeket. Az ilyen ellenőrzéseket a határvonalat átlépő személyek birtokában lévő járműveken és tárgyakon is elvégzi.

(2) Minden személynek legalább egy ellenőrzésen kell átmennie személyazonosságának megállapítása érdekében.

(3) A harmadik országok állampolgárainak csak akkor engedhető meg a határvonal átlépése, ha:

a) birtokukban van a Ciprusi Köztársaság által kiállított tartózkodási engedély, vagy valamely érvényes útiokmány, és szükség szerint a Ciprusi Köztársaságba szóló vízum, és

b) nem jelentenek veszélyt a közrendre vagy a közbiztonságra.

(4) A határvonalat csak a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai által engedélyezett átkelőhelyeken lehet átlépni. Ezen átkelőhelyek jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.

(5) A keleti támaszponti terület és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területek közötti határon a személyellenőrzéseket a csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyve 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell elvégezni.

3. cikk

A határvonal ellenőrzése

A Ciprusi Köztársaság biztosít hatékony őrizetet a határvonal teljes hossza mentén olyan módon, hogy eltántorítsa az embereket a 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyeken végzett ellenőrzések megkerülésétől.

III. CÍM

ÁRUK ÁTHALADÁSA

4. cikk

A Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről érkező áruk kezelése

(1) Az árukat a 6. cikk sérelme nélkül be lehet léptetni a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, azzal a feltétellel, hogy ezek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet [4] 23. és 24. cikke értelmében teljes egészében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken előállított áruk, vagy azokon az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozást vagy megmunkálást valamely e célra felszerelt vállalkozásnál, a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken végezték.

(2) Ezek az áruk nem tartoznak vámok és vámokkal azonos hatású díjak, sem vámáru-nyilatkozat hatálya alá, azzal a feltétellel, hogy nem jogosultak export-visszatérítésre és intervenciós intézkedésekre. A hatékony ellenőrzések biztosítása érdekében a határvonalat átlépő mennyiségeket nyilvántartásba kell venni.

(3) Az áruk kizárólag az I. mellékletben felsorolt átkelőhelyeken léphetik át a határvonalat, valamint a keleti támaszponti terület felügyelete alá tartozó pergamosi és stroviliai átkelőhelyeken.

(4) Az áruk a II. mellékletben meghatározott közösségi jogszabályok előírásainak a hatálya alá tartoznak és azokon az ott előírt ellenőrzéseket végzik el.

(5) Az árukat a Ciprusi Török Gazdasági Kamara által kiállított okmány kíséri, amelyet e célból a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben a Bizottság vagy a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben felhatalmazott más szerv hagy megfelelően jóvá. A Ciprusi Török Kereskedelmi Kamara vagy más, kellően felhatalmazott szerv nyilvántartást vezet minden kiadott okmányról, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy figyelemmel kísérje a határvonalat átlépő áruk fajtáját és mennyiségét, valamint azt, hogy megfelelnek-e e cikk rendelkezéseinek.

(6) Miután az áruk átlépték a határvonalat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai ellenőrzik az (5) bekezdésben említett okmány hitelességét, és azt, hogy megfelel-e a szállítmánynak.

(7) A Ciprusi Köztársaság az (1) bekezdésben említett árukat nem a 77/388/EGK tanácsi irányelv [5] 7. cikkének (1) bekezdése és a 92/12/EGK tanácsi irányelv [6] 5. cikke értelmében behozott áruként kezelik, feltéve hogy az áruk rendeltetése a Ciprusi Köztársaságon belüli fogyasztás.

(8) A (7) bekezdés nem lehet hatással az Európai Közösség saját, HÉA-ból származó forrásaira.

(9) Az élő állatok és állati termékek határvonalat átlépő szállítása tilos.

(10) A keleti támaszponti terület hatóságai Pyla falu ciprusi török lakosságának hagyományos ellátását fenntarthatják a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről származó árukkal. Rendeltetésükre tekintettel szigorúan felügyelik az áruk mennyiségét és jellegét.

(11) Az (1)–(10) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő áruk a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a közösségi áru helyzetével rendelkeznek.

(12) Ezt a cikket 2004. május 1-jétől azonnal alkalmazni kell a teljes egészében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken előállított és a II. mellékletnek megfelelő árukra. Az egyéb áruk tekintetében e cikk teljes végrehajtása külön szabályok hatálya alá tartozik, amelyek a Ciprus szigetén fennálló különleges helyzetet egy lehető leghamarabb, de legkésőbb e rendelet elfogadását követően két hónapon belül elfogadandó bizottsági határozat alapján teljes mértékben figyelembe veszik. E célból a Bizottságot egy bizottság segíti, és az 1999/468/EK tanácsi határozat [7] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

5. cikk

A Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekre küldött áruk

(1) Azokra az árukra, amelyek átléphetik a határvonalat, nem vonatkoznak kiviteli alakiságok. A Ciprusi Köztársaság hatóságai azonban kérésre bemutatják a szükséges egyenértékű dokumentációt, teljes mértékben tiszteletben tartva a ciprusi belső jogszabályokat.

(2) A mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági áruk után a határvonal átlépésekor export-visszatérítés nem fizetendő.

(3) A termékértékesítésre nem vonatkozik a 77/388/EGK irányelv 15. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti mentesség.

(4) Tilos az olyan áruk mozgása, amelyeknek a közösségi vámterületről való kitárolását vagy kivitelét a közösségi jog tiltja, vagy engedélytől, korlátozástól, vámtól vagy más kiviteli díjaktól teszi függővé.

6. cikk

Könnyítések a határvonalat étlépő személyek számára

A 69/169/EGK [8] tanácsi irányelvet nem kell alkalmazni, de a határvonalat átlépő személyek személyi poggyászában lévő áruk, ideértve legfeljebb 20 cigarettát és ¼ liter szeszes italt, mentesülnek a forgalmi adó és a jövedéki adó alól, feltéve, hogy nincs kereskedelmi jellegük és teljes értékük személyenként nem haladja meg a 30 eurót. A határvonalat átlépő 17 éven aluli személyeknek nem jár mentesség a dohánytermékek és alkoholtartalmú italok utáni forgalmi adó és jövedéki adó alól.

IV. CÍM

SZOLGÁLTATÁSOK

7. cikk

Adózás

Amennyiben a határvonalon átnyúló szolgáltatásokat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken letelepedett vagy állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek kapják és nyújtják, úgy e szolgáltatások a HÉA szempontjából a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területeken letelepedett vagy állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek által nyújtott vagy kapott szolgáltatásoknak minősülnek.

V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Végrehajtás

A Ciprusi Köztársaság hatóságai és a ciprusi keleti támaszponti terület hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelet rendelkezéseinek teljes betartását és megakadályozzák azok bármilyen megkerülését.

9. cikk

A mellékletek kiigazítása

A Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben módosíthatja e rendelet mellékleteit. A Bizottság a mellékletek módosítása előtt konzultál a Ciprusi Török Kereskedelmi Kamarával vagy a Ciprusi Köztársaság kormánya által kellően felhatalmazott, a 4. cikk (5) bekezdésében említett más szervvel, valamint a támaszponti területek érintettsége esetén az Egyesült Királysággal. A Bizottság a II. melléklet módosításakor a módosított kérdéssel kapcsolatos vonatkozó közösségi jogszabályokban említett megfelelő eljárást követi.

10. cikk

Politikai változás

A Ciprusi Köztársaság kormányának a személyek és áruk áthaladására vonatkozó politikájában bekövetkező változások csak azt követően lépnek hatályba, miután a javasolt változtatásokat bejelentették a Bizottságnak, és a Bizottság egy hónapon belül nem emelt kifogást e változtatások ellen. A Bizottság a határvonalra vonatkozó nemzeti és EU-szabályok összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében megfelelő esetben, és a támaszponti területek érintettsége esetén az Egyesült Királysággal folytatott konzultációt követően javasolhatja e rendelet módosítását.

11. cikk

A rendelet felülvizsgálata és figyelemmel kísérése

(1) A Bizottság a 4. cikk (12) bekezdésének sérelme nélkül legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számítva egy év leteltétől kezdődően évente jelentést tesz a Tanácsnak a rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából eredő helyzetről, és jelentéséhez szükség esetén megfelelő módosítási javaslatokat csatol.

(2) A Bizottság különösen e rendelet 4. cikkének alkalmazását, valamint a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek és az ellenőrzésén kívül eső területek közötti kereskedelmi rendet vizsgálja meg, beleértve a kereskedelem nagyságrendjét és értékét, valamint a forgalmazott termékeket.

(3) Bármely tagállam kérheti a Tanácstól, hogy kérje fel a Bizottságot arra, hogy megadott határidőn belül vizsgálja meg az e rendelet alkalmazásából eredő aggályos kérdéseket és azokról tegyen jelentést.

(4) Olyan vészhelyzet esetén, amely közegészségügyi vagy állat- és növény-egészségügyi veszélyt vagy kockázatot teremt, a II. mellékletben szereplő EU-jogszabályokban meghatározott megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. Más vészhelyzetek esetén, vagy amennyiben azonnali fellépést igénylő szabálytalanságok vagy kivételes körülmények merülnek fel, a Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával konzultálva azonnal alkalmazhatja a szigorúan a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket. A megtett intézkedéseket 10 munkanapon belül a Tanács elé terjesztik. A Tanács a Bizottság értesítésének kézhezvételét követően 21 munkanapon belül minősített többséggel eljárva módosíthatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a Bizottság által tett intézkedéseket.

(5) Bármely tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy szolgáltasson adatokat a megfelelő állandó vagy irányítóbizottságnak a határvonalat átlépő mennyiségről, értékről és termékekről, amennyiben kérését egy hónappal korábban bejelenti.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Ciprus Európai Unióhoz való csatlakozásának a napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL L 236., 2003.9.23., 955. o.

[2] HL L 236., 2003.9.23., 940. o.

[3] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[4] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet

[5] HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/15/EK irányelvvel (HL L 52., 2004.2.21., 61. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] HL L 133., 1969.6.4., 6. o. A legutóbb a 2000/47/EK irányelvvel (HL L 193., 2000.7.29., 73. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyek jegyzéke

- Ledra Palace

- Agios Dhometios

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésében említett előírások és ellenőrzések

- Az EK-Szerződés 37. cikke (korábbi 43. cikk) és/vagy 152. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján elfogadott intézkedésekben meghatározott állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások és ellenőrzések. A megfelelő növényeken, növényi termékeken és más tárgyakon kellően felhatalmazott szakértőknek különösen növény-egészségügyi ellenőrzést kell végezniük, hogy meggyőződjenek az EU növény-egészségügyi jogszabályaiban szereplő (2000/29/EK tanácsi irányelv [1] rendelkezések betartásáról, mielőtt átlépik a határvonalat a Ciprusi Köztársaság tényleges ellenőrzése alá tartozó területek irányába.

[1] HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 85., 2004.3.23., 18. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------