32004R0807Hivatalos Lap L 143 , 30/04/2004 o. 0046 - 0048


Az Európai Parlament és a Tanács 807/2004/EK rendelete

(2004. április 21.)

a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 156. cikke első bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A Karel Van Miert által vezetett, a transzeurópai közlekedési hálózattal foglalkozó magas szintű csoport aggodalmát fejezte ki, miszerint a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-re) vonatkozó kiemelt projektek határokat átszelő szakaszai befejezésének késése hátrányosan befolyásolta a tagállamok által a saját országukban a szakaszokra fordított befektetések kifizetődőségét, megfosztva a tagállamokat a méretgazdaságosság előnyeitől, és azt javasolta, hogy a közösségi finanszírozás mértékét a más országokra, különösen a szomszédos országokra jutó előnyök szerint kell megkülönböztetni, kiemelve azt, hogy az ilyen változtatásnak elsőként a távolsági szállítási szolgáltatások által használt határokat átszelő projekteket kell elősegítenie. Továbbá, a közösségi finanszírozási mértéket olyan mértékben kell meghatározni, amilyen mértékben a projekt gazdasági előnyei meghaladják annak pénzügyi kifizetődőségét.

(2) E célból a magas szintű csoport magasabb mértékű közösségi támogatást javasolt annak érdekében, hogy elősegítsék a kiemelt projektek határokat átszelő összeköttetéseinek befejezését, és hozzátette, hogy az ilyen változás költségvetési hatása korlátozott lenne. Mindezt a TEN forrásoknak a kulcsfontosságú projektekre való összpontosítása szükségességének szem előtt tartásával kell végrehajtani, felismerve eközben a nem kiemelt jelentőségű projektek további pénzügyi támogatásának szükségességét.

(3) A globális és többéves jogi kötelezettségvállaláshoz kötött éves részletek által lehetővé kell tenni a költségvetési kötelezettségvállalások teljesítését.

(4) A közösségi támogatási mérték ideiglenes növelése ösztönözheti a szereplőket, hogy gyorsítsák fel és tegyék hatékonnyá az e rendelet hatálya alá tartozó kiemelt projektek végrehajtását.

(5) A köz- és magántársaságok közötti partnerségek(vagy a köz- és magánszektor közötti más együttműködési formák) létrehozása szigorú pénzügyi elkötelezettséget kíván az intézményi befektetők részéről, amely kellőképpen vonzó a magántőke bevonása céljából. A többéves közösségi pénzügyi támogatás nyújtása megszüntetné a projekt fejlesztését lelassító bizonytalanságokat. Intézkedéseket kell ezért elfogadni annak érdekében, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak a többéves jogi kötelezettségvállalás alapján kiválasztott projekteknek.

(6) Az energiahálózatok közötti határokat átszelő összeköttetések fontosak a belső piac zavartalan működésének, az ellátás biztonságának és az energiaipari infrastruktúra optimális felhasználásának biztosítása céljából. Az energiahálózat azon kiemelt projektjeinek, amelyek az európai gazdaság szempontjából szükségesek, azonban üzleti értelemben nem kifizetődőek, és amelyek a vállalatok közötti versenyt nem torzítják, szintén magasabb pénzügyi támogatásban kell részesülniük. Ez a támogatás az energiahálózat kiemelt projektjeire vonatkozik.

(7) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [4] figyelembevétele céljából a 2236/95/EK tanácsi rendeletet [5] ki kell igazítani.

(8) A 2236/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2236/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5 cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő lép:

"(3) A beavatkozás választott formájától függetlenül az e rendelet szerinti közösségi támogatás teljes összege nem haladhatja meg a befektetés teljes költségének 10 %-át. A közösségi támogatás teljes összege azonban kivételesen elérheti a befektetés teljes költségének 20 %-át a következő esetekben:

a) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [6] 17. cikkében előírtak szerint a műholdas helymeghatározási és navigációs rendszerekre vonatkozó projektek;

b) az energiahálózatra vonatkozó kiemelt projektek;

c) az 1692/96/EK határozat III. mellékletében meghatározott európai jelentőségű projektek szakaszai a szűk keresztmetszetek megszüntetésének és/vagy a hiányzó szakaszok pótlásának céljából, feltéve, hogy a projektek 2010 előtt elkezdődnek, amennyiben ezek határokat átszelő vagy természeti akadályon áthaladó szakaszok és hozzájárulnak a kibővített Közösség belső piacának integrációjához, előmozdítják a biztonságot, biztosítják a nemzeti hálózatok kölcsönös átjárhatóságát és/vagy jelentősen hozzájárulnak a szállítási módok közötti kiegyensúlyozatlanság csökkentéséhez a leginkább környezetbarát közlekedési módok javára. Ezt a mértéket a más országokra, különösen a szomszédos országokra jutó előnyök szerint kell meghatározni."

b) az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdésben említett projektek esetében az e rendelet keretein belül, a jogi kötelezettségvállalásnak többévesnek kell lennie és a költségvetési kötelezettségvállalást éves részletekben kell teljesíteni.";

2. a 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben 10 évvel a támogatás odaítélése után a kérdéses műveletek nem fejeződtek be, a Bizottság az arányosság elvét tiszteletben tartva követelheti a kifizetett támogatás visszatérítését valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételével.";

3. a 17. cikk helyébe a következő lép:

(1) E rendelet végrehajtásáért a Bizottság a felelős.

(2) A Bizottságot egy bizottság segíti. Az Európai Beruházási Bank kijelöl egy képviselőt a bizottsághoz, aki nem szavazhat.

(3) Az e cikkre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [7] 5. és 7. cikke alkalmazandó figyelembe véve annak 8. cikkét.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát."

4. a 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki

"A pénzek elosztását a végrehajtás minőségi és mennyiségi szintjéhez kell kötni."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

D. Roche

[1] HL C 75. E, 2002.3.26., 316. o. és HL C 151. E, 2002.6.25., 291. o.

[2] HL C 125., 2002.5.27., 13. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. július 2-i véleménye (HL C 271. E, 2003.11.12., 163. o.), a Tanács 2004. február 24-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2004. március 30-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[5] HL L 228., 1995.9.23., 1. o. Az 1655/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 197., 1999.7.29., 1. o.) módosított rendelet

[6] HL L 228., 1996.9.9., 1. o. Az 1346/2001/EK határozattal (HL L 185., 2001.7.6., 1. o.) módosított határozat.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------