32004R0365Hivatalos Lap L 063 , 28/02/2004 o. 0030 - 0030


A Bizottság 365/2004/EK rendelete

(2004. február 27.)

a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2004. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról szóló 2233/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A juhhús- és kecskehúságazat termékeinek kivitele és behozatala tekintetében a 3013/89/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 26-i 1439/1995/EK bizottsági rendelet [2] 11. cikkének (1) bekezdése megjelöli a harmadik országok hatóságai által juhok és kecskék, valamint a juhhús és kecskehús Közösségbe irányuló, vámkontingensek szerinti behozatala tekintetében kiadott származási okmányok érvényességi időtartamát.

(2) A 2233/2003/EK bizottsági rendelet [3] 2004. január 1-jétől bevezette ezeknek a kontingenseknek az igénylési sorrend szerinti kezelését. Bizonyos harmadik országok tekintetében azonban a szóban forgó rendelet az engedélyezési rendszer folytatását írja elő 2004. április 30-ig. Ezekben az esetekben rendelkezni kell a behozatali engedélyezési rendszerről az igénylési sorrend szerinti rendszerre való zökkenőmentes átállás lehetővé tétele érdekében.

(3) Ebből a célból a származási okmányok 1439/95/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében előírt érvényességi időtartamával kapcsolatban nagyobb fokú rugalmasságot kell megengedni, amennyiben az érintett harmadik ország hatóságai a kiállítás időpontjától számított három hónapnál rövidebb érvényességi időtartamra is kiadhatnak ilyen okmányokat.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Juh- és Kecskehúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2233/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 1439/95/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésétől eltérve Ausztrália és Új-Zéland kiállító hatóságai 2004. április 30-ig adhatnak ki származási okmányokat a kiállítás tényleges időpontjától számított három hónapnál rövidebb érvényességi időtartamra."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 27-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 341., 2001.12.22., 3. o.

[2] HL L 143., 1995.6.27., 7. o. A legutóbb a 272/2001/EK rendelettel (HL L 41., 2001.2.10., 3. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 339., 2003.12.24., 22. o.

--------------------------------------------------