32004R0048Hivatalos Lap L 007 , 13/01/2004 o. 0001 - 0006


Az Európai Parlament és a Tanács 48/2004/EK rendelete

(2003. december 5.)

a 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Az acéliparra vonatkozó statisztikai adatok alapjául az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó szerződés szolgált, amely 2002. július 23-án lejárt.

(2) Elfogadták a 2002. szeptember 30-i 1840/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet [4], amely az ESZAK-Szerződés lejártát követően az ESZAK acélstatisztikai rendszerének 2002. december 31-ig történő meghosszabbítását biztosítja.

(3) Az acéliparra vonatkozó jövőbeni közösségi politika alkalmazása céljából folytatni kell az acéliparra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtését. Európai szinten az ilyen statisztikai adatok iránti igény kielégítésére a meglévő egyéb statisztikai rendszerek nem alkalmasak. Ezért az EK-szerződésen alapuló, a közösségi acélstatisztikai adatok gyűjtésére vonatkozó új rendeletre van szükség.

(4) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet [5] képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási keretét.

(5) Szükséges egy 2003-tól 2009-ig tartó átmeneti időszak annak meghatározása érdekében, hogy az acélstatisztika integrálható-e a többi statisztikai rendszerbe.

(6) Az acélipari gazdasági egységeknek szükségük van az egész világra kiterjedő, a beruházásokra és a kapacitásra vonatkozó információkra az acéltermékek egyes osztályai esetében a jövőben esetleg felmerülő kapacitáshiány vagy kapacitásfelesleg becslése céljából. A beruházásokra és a kapacitásra vonatkozó közösségi statisztikai adatok hozzájárulnak az OECD égisze alatt szervezett, a világ acéltermelési kapacitására vonatkozó globális információs hálózathoz.

(7) Az acélipar energiafogyasztására vonatkozó statisztikai adatok nem csak az acélipar energiafelhasználására és -termelésére vonatkozó információt nyújtanak, de közvetett módon a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó információt is.

(8) A vas- és acélhulladék-készletek statisztikai adatainak hozzáférhetősége azért szükséges, hogy figyelemmel kísérjék ennek – az acélgyártás szempontjából fontos – nyersanyagnak a felhasználását.

(9) Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni.

(10) A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat [7] 3. cikkével összhangban konzultációt folytattak a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

E rendelet célja, hogy megállapítsa a 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó közösségi statisztikák rendszerezett előállításának közös kereteit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a "közösségi statisztikák" és a "statisztikák előállítása" fogalom a 322/97/EK rendeletben meghatározott értelemmel bír.

3. cikk

Hatály

E rendelet hatálya alá azok az acéliparra vonatkozó adatok tartoznak, amelyeket a 3037/90/EGK tanácsi rendelettel [8] létrehozott Gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségekben (NACE Rev. 1) 27.1. alágazatként határozott meg.

Amennyiben a tagállam acéliparában a gazdasági egységek tényezőköltségen számított hozzáadott értéke a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet képvisel, szükségtelen a mutatókra vonatkozó adatokat gyűjteni.

4. cikk

Mutatók

A mellékletben megállapított formátumban szolgáltatandó adatok a szakosodott egységeknek a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendeletben [9] meghatározott mutatóira, valamint a legalább 50 főt foglalkoztató gazdasági egységekre vonatkoznak.

5. cikk

Ütemezés és gyakoriság

A tagállamok éves bontásban összeállítják a mellékletben meghatározott adatokat, először a 2003. évre vonatkozóan, majd azt követően 2009-ig minden egyes évben.

6. cikk

Adattovábbítás

(1) A tagállamok a 4. cikkben említett egységekről az acéliparra vonatkozóan összegyűjtött adatokat és metaadatokat továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Az adattovábbítás a bizalmas adatokra is vonatkozik, a bizalmas adatok továbbítására vonatkozó hatályos közösségi rendelkezésekkel összhangban.

(2) A tagállamok az adatokat és a metaadatokat elektronikus formában továbbítják. A továbbítás a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott szabványos adattovábbítási formában történik. Az Eurostat rendelkezésre bocsátja a jóváhagyott szabványokra vonatkozó részletes dokumentációt, és iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogyan kell a szabványokat e rendelet követelményeinek megfelelően alkalmazni.

(3) A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a referenciaév végétől számított hat hónapon belül továbbítják. A 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban azonban a Bizottság meghosszabbíthatja ezt az időtartamot 12 hónapra azoknak a tagállamoknak az első adattovábbítására vonatkozóan, amelyeknek nehézségei támadnak e rendeletet végrehajtása tekintetében.

7. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó következő intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell megállapítani:

a) a mutatók jegyzékének bármely módosítása, amennyiben ez a tagállamokra nem ró jelentős további terhet;

b) az adattovábbítási formátumok és az első adattovábbítási időszak.

8. cikk

Az eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozat 1. cikkével létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak (8) bekezdése rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

Jelentés

Az e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül a Bizottság a rendelet végrehajtásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A jelentés különösen a következőket tartalmazza:

a) a költségek vonatkozásában értékeli a Közösségnek, a tagállamoknak, valamint a statisztikai adatok szolgáltatóinak és felhasználóinak az elkészült statisztikákból származó előnyeit;

b) felméri az elkészült statisztikák minőségét;

c) feltárja e tevékenység és az egyéb közösségi tevékenységek közötti szinergiákat;

d) javaslatokat tesz az e rendelet működésének javításához szükséges módosításokra.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

P. Lunardi

[1] HL C 45. E, 2003.2.25., 154. o.

[2] HL C 133., 2003.6.6., 88. o.

[3] Az Európai Parlament 2003. május 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. november 17-i határozata.

[4] HL L 279., 2002.10.17., 1. o.

[5] HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

[8] HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

[9] HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 4., 5. ÉS 6 CIKKBEN EMLÍTETT, AZ EUROSTAT RÉSZÉRE TOVÁBBÍTANDÓ ADATOK

1. Az acél- és öntöttvashulladék-mérlegre vonatkozó éves statisztikai adatok

(Egység: tonna) |

Kód | Cím |

Acél- és öntöttvashulladék-mérleg

1010 | Készlet az év első napján |

1020 | Az üzemben keletkező mennyiség |

1030 | Beérkezett (1031 + 1032 + 1033) |

1031 | –hazai forrásból |

1032 | –más közösségi tagállamból |

1033 | –harmadik országból |

1040 | Összes rendelkezésre álló mennyiség (1010 + 1020 + 1030) |

1050 | Összes fogyasztás… |

1051 | …ebből az elektrokemencék |

1052 | …ebből a rozsdamentes acélhulladék |

1060 | Kiszállítások |

1070 | Készlet az év utolsó napján (1040–1050–1060) |

2. Az acélipari tüzelőanyag- és energiafogyasztás, valamint a villamosenergia-mérleg

A tüzelőanyag- és energiafogyasztás éves statisztikai adatai, üzem szerinti lebontásban [1]

(Egység: tonna vagy gigajoule (GJ)) |

Kód | Cím | Megjegyzés |

Tüzelőanyag- és energiafogyasztás

2010 | Szilárd tüzelőanyagok (2011 + 2012) | tonna |

2011 | Koksz | tonna |

2012 | Egyéb szilárd tüzelőanyagok | tonna |

2020 | Cseppfolyós tüzelőanyagok | tonna |

2030 | Gáz (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |

2031 | Kohógáz | GJ |

2032 | Kokszkemencegáz | GJ |

2033 | Konvertergáz | GJ |

2034 | Egyéb gáz | GJ |

2040 | Kohógáz külső szállításai | GJ |

2050 | Konvertergáz külső szállításai | GJ |

B. rész: Az acélipari villamosenergia-mérlegre vonatkozó éves statisztikai adatok

(Egység: MWh) |

Kód | Cím |

Acélipari villamosenergia-mérleg

3100 | Erőforrások (3101 + 3102) |

3101 | Bruttó termelés |

3102 | Külső forrásból érkezett |

3200 | Felhasznált mennyiség (3210 + 3220 + 3230) |

3210 | Fogyasztás üzemenként (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217) |

3211 | Zsugorítómű és elegy-előkészítő üzem |

3212 | Kohók és egyéb vasgyártó berendezések |

3213 | Elektroacélművek és folyamatos öntés |

3214 | Más acélművek és folyamatos öntés |

3215 | Hengerművek |

3216 | Áramfejlesztő telepek |

3217 | Más üzemek |

3220 | Kiszállított mennyiség |

3230 | Veszteség |

3. Adatgyűjtés a vas- és acélipari beruházásokról

(Ráfordítások és kapacitás)

A. rész: A ráfordításokra vonatkozó éves statisztikai adatok.

(Egység: millió euró) |

Kód | Cím |

Beruházási ráfordítások a vas- és acéliparban

4010 | Kokszolómű |

4020 | Ércelőkészítő mű |

4030 | Nyersvas és ferroötvözetek előállítására szolgáló üzemek (ideértve a kohókat is) |

4040 | Acélművek |

4041 | …ebből elektroacélmű |

4050 | Folyamatos öntés |

4060 | Hengerművek (4061 + 4062 + 4063 + 4064) |

4061 | Lapos termékek |

4062 | Hosszú termékek |

4063 | Szélesszalagot előállító hideghengermű |

4064 | Bevonatoló létesítmények |

4070 | Más üzemek |

4100 | Összesen (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | …ebből a környezetszennyezés megelőzésére |

B. rész: A kapacitásra vonatkozó éves statisztikai adatok

(Egység: 1000 tonna évenként) |

Kód | Cím |

Legmagasabb lehetséges termelési szint a vas- és acéliparban (kapacitás)

5010 | Koksz |

5020 | Betételőkészítés |

5030 | Nyersvas és ferróötvözetek |

5040 | Nyersacél |

5041 | –ebből elektroacélműben előállított |

5042 | –ebből folyamatos öntéssel előállított |

5050 | Közvetlenül meleghengereléssel előállított termékek (5051 + 5052) |

5051 | Lapos termékek |

5052 | Hosszú termékek |

5060 | Melegen hengerelt termékekből előállított termékek (kivéve a bevonatolt termékeket) |

5061 | ebből: hidegen hengerelt acéltermékek |

5070 | Bevonatolt termékek |

[1] Ércelőkészítő mű,nagyolvasztó, egyéb vasgyártó berendezésekacélművekhengerművekáramfejlesztő telepekegyéb üzemek.

--------------------------------------------------