32004R0026Hivatalos Lap L 005 , 09/01/2004 o. 0025 - 0035


A Bizottság 26/2004/EK rendelete

(2003. december 30.)

a közösségi halászflotta-nyilvántartásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 15. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A közös halászati politika szabályainak alkalmazása érdekében, a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkével összhangban, minden tagállam a lobogója alatt közlekedő halászhajókról nyilvántartást vezet, és a Bizottság a nemzeti nyilvántartások alapján közösségi halászflotta-nyilvántartást hoz létre.

(2) Annak érdekében, hogy a közös halászati politika szabályai alkalmazásának hatékony és átfogó eszköze legyen, a közösségi halászflotta-nyilvántartásba minden közösségi halászhajót fel kell venni, beleértve a kizárólag akvakultúrában használatos hajókat is.

(3) Annak érdekében, hogy a halászhajók kapacitásának és tevékenységének igazgatásához szükséges információk rendelkezésre álljanak, meg kell határozni a hajók azon adatait, amelyeknek a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamok nyilvántartásaiban szerepelniük kell.

(4) A közösségi halászflotta-nyilvántartás rendszeres aktualizálásának érdekében, meg kell határozni az egyes tagállami nyilvántartásokban szereplő adatok Bizottsághoz történő továbbításának eljárásait.

(5) Az egyes tagállami nyilvántartásokban rögzített jellemzőket és külső jelöléseket a 3259/94/EK rendelettel [2] módosított, a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EK tanácsi rendelettel, [3] illetve a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/97/EK bizottsági rendelettel [4] összhangban kell megadni.

(6) A tagállamoknak folyamatosan ellenőrizniük kell a nemzeti nyilvántartásukban tárolt adatok minőségét, és biztosítaniuk kell, hogy átvételükkor azokat a Bizottság is felülvizsgálja.

(7) A hajók tagállamok közötti mozgásának a nyomon követése, illetve a közösségi halászflotta-nyilvántartásban szereplő adatok és az egyéb halászati információs rendszerekből származó adatok egyértelmű összekapcsolhatóságának biztosítása érdekében minden egyes közösségi halászhajót olyan egyedi azonosítószámmal kell ellátni, amely más hajóra nem adható ki és nem módosítható.

(8) E rendelet hatékony végrehajtása és az adatkezelés egyszerűsítése érdekében meg kell határozni, hogy a tagállamok és a Bizottság között milyen kommunikációs eszközöket használnak.

(9) Elő kell írni, hogy a Bizottság, a személyes adatok védelméről szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [5] foglalt rendelkezésekkel összhangban, a tagállamok számára biztosítsa a közösségi halászflotta-nyilvántartásban szereplő összes információhoz való hozzáférést.

(10) A halászhajó-nyilvántartások kezelésének módszereiben a 2371/2002/EK rendelet 15. cikke által előírt változásokra tekintettel, a 839/2002/EK rendelettel [6] módosított, a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1998. szeptember 30-i 2090/98/EK bizottsági rendelet [7] hatályát veszti.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet:

a) meghatározza, hogy a hajók jellemzőivel és a velük kapcsolatos eseményekkel összefüggésben legalább mely adatokat kell az egyes tagállamok által a lobogójuk alatt közlekedő hajókról vezetett nyilvántartásokban (a továbbiakban: a nemzeti nyilvántartásokban) vezetni;

b) megállapítja a tagállamoknak a nemzeti nyilvántartásokban szereplő adatok gyűjtésével, hitelesítésével és a Bizottsághoz való továbbításával összefüggő kötelezettségeit;

c) megállapítja a Bizottságnak a közösségi halászflotta-nyilvántartás (a továbbiakban: a közösségi nyilvántartás) kezelésével összefüggő kötelezettségeit.

(2) A közösségi nyilvántartásban szereplő adatok hivatkozási adatként használhatók a közös halászati politika szabályainak alkalmazásához.

2. cikk

Hatály

E rendelet hatálya kiterjed minden közösségi halászhajóra, beleértve a kizárólag a 2792/1999/EK tanácsi rendelet [8] III. mellékletének 2.2. pontja szerinti akvakultúrában használatos hajókat is.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "esemény": valamely hajónak a flottához való csatlakozása vagy abból való kiválása, illetve valamely, az I. melléklet szerint meghatározott jellemzőjének a nyilvántartásba vétele vagy megváltozása;

2. "továbbítás": egy vagy több eseménynek valamely nemzeti közigazgatás és a Bizottság között kialakított távközlő hálózaton való elektronikus továbbítása;

3. "aktuális adatok": a valamely tagállam flottáját alkotó összes hajóról az I. mellékletben említett összeírás ideje és a továbbítás közötti időben nyilvántartásba vett minden esemény;

4. "személyes adat": halászhajók képviselőinek és tulajdonosainak a neve és címe.

4. cikk

Adatgyűjtés

Minden tagállam haladéktalanul összegyűjti a lobogója alatt közlekedő közösségi halászhajóknak a II. mellékletben meghatározott adatait.

5. cikk

Adatok felvétele a nemzeti nyilvántartásba

Minden tagállam hitelesíti a 4. cikkel összhangban gyűjtött adatokat, és azokat felveszi a saját nemzeti nyilvántartásába.

6. cikk

Időszakos továbbítás

Az aktuális adatokat minden év március, június, szeptember és december első munkanapján valamennyi tagállam továbbítja a Bizottságnak.

7. cikk

Adatok felvétele a közösségi nyilvántartásba

(1) Az aktuális adatok átvétele után a Bizottság ellenőrzi az abban szereplő adatokat, és azokat felveszi a közösségi nyilvántartásba. Ha nem állapítanak meg valamilyen hibát, az aktuális adatok lépnek a korábbi adatok helyébe.

Amennyiben hibát találnak, erről a Bizottság értesíti a tagállamot, amely a nemzeti nyilvántartásban elvégzi a megfelelő javításokat, és az értesítéstől számított 10 munkanapon belül új aktuális adatokat küld a Bizottságnak.

(2) Az új aktuális adatok átvétele és ellenőrzése után a Bizottság az adatokat nyilvántartásába felveszi, vagy elutasítja, ha az adatok a közös halászati politika megfelelő végrehajtásával össze nem egyeztethető hibákat tartalmaznak.

Ha az elfogadott aktuális adatok még tartalmaznak hibákat, azt közlik a tagállammal, amely azokat a 8. cikkben megállapított eljárás szerint haladéktalanul kijavítja.

(3) A tagállamok a 11. cikkben meghatározott feltételekkel férhetnek hozzá a közösségi nyilvántartáshoz, húsz munkanappal az aktuális adatok továbbításának időpontja után.

8. cikk

Közbenső adattovábbítás

(1) Ha a közös halászati politika keretében különleges intézkedések végrehajtása válik szükségessé, a tagállam saját elhatározásából vagy a Bizottság kérésére a nemzeti nyilvántartásból haladéktalanul továbbítja az intézkedések által érintett hajókra vonatkozó aktualizált adatokat.

(2) A továbbított adatoknak tartalmazniuk kell minden egyes érintett hajóra vonatkozóan a flottához való csatlakozásától a továbbítás napjáig bekövetkezett események részleteit.

(3) Az aktuális adatok átvételekor a Bizottság ellenőrzi az adatokat, és a korábbiakat azokkal helyettesíti a közösségi nyilvántartásban.

9. cikk

Kommunikációs eszközök a Bizottság és a tagállamok között

(1) A Bizottság és a tagállamok közötti adattovábbítás a Bizottság által kifejlesztett informatikai alkalmazás útján történik.

(2) A tagállamok a közösségi nyilvántartáshoz, illetve az ellenőrzésekkel és a továbbítások nyomon követésével kapcsolatos adatokhoz az internet útján is hozzáférhetnek.

10. cikk

CFR-azonosítószám

Az I. mellékletben említett CFR-szám a halászhajók egyedi azonosítását biztosítja. Ezt a számot a Bizottság és a tagállamok közötti, a halászhajók jellemzőire és tevékenységére vonatkozó minden adattovábbítás tartalmazza.

Ezt a számot minden hajó a nemzeti nyilvántartásba való felvételekor végérvényesen kapja meg. A szám nem módosítható, és más hajónak nem adható ki.

11. cikk

Hozzáférés

(1) A tagállamok hozzáférhetnek a közösségi nyilvántartásban lévő összes adathoz, feltéve hogy betartják a 45/2001/EK rendeletnek és különösen annak 8. cikkének a személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseit.

(2) A közösségi nyilvántartásnak a személyes adatokat nem tartalmazó változata bárki számára hozzáférhető.

(3) A közösségi nyilvántartásban szereplő személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket a Bizottság a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban kezeli.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2090/98/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 30-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 358., 2002.12.31, 59. o.

[2] HL L 339., 1994.12.29., 11. o.

[3] HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

[4] HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

[5] HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

[6] HL L 134., 2002.5.22., 5. o.

[7] HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

[8] HL L 337., 1999.12.30., 10. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A NYILVÁNTARTÁS LEÍRÁSA

Mező neve | Maximális karakterszám | Sorkizárás B(alra)/J(obbra) | Meghatározás és megjegyzések |

Bejegyzés országa | 3 | – | Az a tagállam (három betűjelből álló ISO-kód), amelyben a hajót, mint halászhajót a 2371//2002/EK rendelet szerint bejegyezték. Mindig a bejelentő ország. |

CFR | 12 | – | (Community fleet registration number) Valamely halászhajó egyedi azonosító száma. Tagállam (három betűjelből álló ISO-kód), amelyet egy (kilenc karakterből álló) azonosító sorozat követ. Ha a sorozat kilencnél kevesebb karakterből áll, a bal oldalon nullákkal kell kiegészíteni. |

Eseménykód | 3 | – | A bejelentett esemény típusát azonosító kód (1. táblázat). |

Esemény ideje | 8 | – | Dátum (ÉÉÉÉHHNN), amikor az esemény történt |

Az engedély jele | 1 | – | A hajó rendelkezik a 3690/93/EK rendelet szerinti halászati engedéllyel: Y (igen)/N (nem) |

Regisztrációs szám | 14 | B | |

Külső jelölés | 14 | B | Az 1381/87/EGK rendelettel összhangban |

A hajó neve | 40 | B | |

Bejegyzés szerinti kikötő | 5 | B | Nemzeti kód |

IRCS-jel | 1 | – | A hajó rendelkezik nemzetközi fedélzeti rádióval: Y (igen)/N (nem)/U (ismeretlen) |

IRCS | 7 | B | (International radio call sign) Nemzetközi rádióhívójel |

VMS-jel | 1 | – | (Vessel monitoring system) A hajó rendelkezik a 2371/2002/EK rendelet 22. cikke szerinti műholdas megfigyelési rendszerrel: Y (igen)/N (nem) |

Elsődleges halászfelszerelés | 3 | B | Az elsődleges halászfelszerelés kódja (3. táblázat) |

Másodlagos halászfelszerelés | 3 | B | A másodlagos halászfelszerelés kódja (3. táblázat) |

LOA | 6 | J | (Length over all) A 2930/86/EGK rendelet szerinti teljes hossz, méterben |

LBP | 6 | J | (Length between perpendiculars) A 2930/86/EGK rendelet szerinti hossz két függély között, méterben |

Űrtartalom (GT) | 8 | J | A 2930/86/EGK rendelet szerinti bruttó űrtartalom. |

Egyéb űrtartalom | 8 | J | Az oszlói egyezmény szerint tonnában, illetve a tagállam által megállapítandó meghatározás szerint. |

GT növekménye | 7 | J | A 2371/2002/EK rendelet 11. cikke szerint biztonsági okokból engedélyezett űrtartalom-növekmény. |

A főmotor teljesítménye | 8 | J | KW-ban, a 2930/86/EGK rendelet szerint. |

A segédmotor teljesítménye | 8 | J | KW-ban. Valamennyi, a "főmotoron" kívül beépített teljesítmény. |

Hajótest anyaga | 1 | – | Kód (4. táblázat) |

Üzembe helyezés éve | 4 | – | A 2930/86/EGK rendelet szerint |

Üzembe helyezés hónapja | 2 | – | A 2930/86/EGK rendelet szerint |

Üzembe helyezés napja | 2 | – | A 2930/86/EGK rendelet szerint |

Szegmens | 3 | – | Kód (5. táblázat) |

Importáló/exportáló ország | 3 | – | Az importáló vagy exportáló ország három betűjelből álló ISO-kódja. |

Export típusa | 2 | – | Kód (6. táblázat). |

Az állami támogatás kódja | 2 | – | Kód (7. táblázat). |

Közigazgatási határozat dátuma | 8 | – | Az 1483/2003/EK rendelet 6. cikkében említett közigazgatási határozat dátuma (ÉÉÉÉHHNN). |

A közigazgatási határozat által érintett szegmens | 3 | – | A TOP-szegmens kódja, amelyről az 1438/2003/EK rendeletnek megfelelően értesítést küldtek. |

Építés éve | 4 | – | |

Építés helye | 100 | B | Tetszőleges szöveg. A hajtótestet építő gyár neve, városa, országa. |

A hajó képviselőjének neve | 100 | B | A hajó képviselője: Természetes személy: név, utónévJogi személy: név |

A hajó képviselőjének címe | 100 | B | Tetszőleges szöveg. A címnek elég világosnak kell lennie az illetővel való kapcsolat létesítéséhez: utca, házszám, postafiók, irányítószám, város, ország. |

A tulajdonos jele | 1 | – | Hajó, amelyet a tulajdonosa képvisel: Y (igen)/N (nem) |

A tulajdonos neve | 100 | B | A tulajdonos neve: Természetes személy: név, utónévJogi személy: név. |

A tulajdonos címe | 100 | B | Tetszőleges szöveg. A címnek világosnak kell lennie a tulajdonossal való kapcsolat létesítéséhez: utca, házszám, postafiók, irányítószám, város, ország. |

Flottához csatlakozás | összeírás | CEN |

új építés | CST |

tevékenység megváltozása | CHA |

Közösségen belüli import, áthelyezés | IMP |

Flottán belül | módosítás | MOD |

Kiválás flottából | megsemmisítés, hajótörés | DES |

tevékenység megváltozása | RET |

Közösségen belüli export, áthelyezés | EXP |

2. táblázat Az országok szerint meghatározott összeírási idő

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT | 1989.1.1. |

NLD | 1989.9.1. |

DEU, ESP | 1990.1.1. |

IRL | 1990.10.1. |

ITA | 1991.1.1. |

GRC | 1991.7.1. |

SWE, FIN | 1995.1.1. |

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN | 2004.5.1. |

3. táblázat Halászfelszerelések kódja

Felszerelési kategória | Felszerelés | Kód | Rögzített (S) vagy vontatott (T) halászfelszerelés | Nyílt tengeri (P) vagy tengerfenéki (D) |

Körülfogó hálók | erszényes kerítőhálók | PS | T | P |

lampara erszényes kerítőhálók | LA | T | P |

Kerítőhálók | parti kerítőhálók | SB | T | D/P |

dán kerítőhálók | SDN | T | D/P |

skót kerítőhálók | SSC | T | D/P |

páros kerítőhálók | SPR | T | D/P |

Vonóhálók | merevítőrudas zsákhálók | TBB | T | D |

feszítőlapos fenékvonóhálók | OTB | T | D |

páros feszítőlapos fenékvonóhálók | PTB | T | D |

vízközi feszítőlapos vonóhálók | OTM | T | D/P |

nyílt tengeri páros vonóhálók | PTM | T | D/P |

feszítőlapos ikervonóhálók | OTT | T | D/P |

Kotróhálók | csónakos kotróhálók | DRB | T | D |

kézi, hajón használt kotróhálók | DRH | T | D |

gépesített kotróhálók, beleértve a szivattyús kotróhálókat | HMD | T | D |

Emelőhálók | csónakról kezelt emelőhálók | LNB | S | P |

partról kezelt emelőhálók | LNS | S | P |

Eresztő- és állítóhálók | rögzített (horgonyzott) eresztőhálók | GNS | S | D |

lebegő eresztőhálók | GND | S | D/P |

körülvevő eresztőhálók | GNC | S | D/P |

tükörhálók | GTR | S | D/P |

kombinált tükör- és eresztőhálók | GTN | S | D/P |

Csapdák | rákfogó kosarak (csapdák) | FPO | S | D |

Horgok és zsinegek | kézi és botos zsinegek (kézileg használt) | LHP | S | D/P |

kézi és botos zsinegek (gépesítve) | LHM | S | D/P |

rögzített horogsorok | LLS | S | D |

sodortatott horogsorok | LLD | S | P |

pergetett horogsorok | LTL | T | P |

Ismeretlen felszerelések | | NK | | |

Nincs felszerelés | | NO | | |

Fa | 1 |

Fém | 2 |

Üvegszál/műanyag | 3 |

Egyéb | 4 |

Ismeretlen | 5 |

2002.12.31. előtti esemény dátuma | TOP-kódok |

2003.1.1. utáni események dátuma | szárazföldi flotta | MFL |

legkülső régió | Franciaország | A TOP-IV kódja |

Portugália | A TOP-IV kódja |

Spanyolország | CAN1–CANn |

akvakultúra | AQU |

Közösségen belüli export vagy áthelyezés | EX |

Export közös vállalaton belül | SM |

7. táblázat Állami támogatások kódja

Nem közösségi részfinanszírozású támogatás | AE |

A 2792/1999/EK rendeletnek megfelelő közösségi részfinanszírozású támogatás | AC |

Nincs állami támogatás | PA |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

KÖZLENDŐ ADATOK AZ I. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZATÁBAN MEGHATÁROZOTT ESEMÉNYEK TÍPUSA SZERINT

| Flottába állítás | Flottán belül | Kilépés flottából |

| CEN | CST | CHA | IMP | MOD | DES | RET | EXP |

Bejegyzés országa | X | X | X | X | X | X | X | X |

CFR | X | X | X | X | X | X | X | X |

Eseménykód | X | X | X | X | X | X | X | X |

Esemény ideje | X | X | X | X | X | X | X | X |

Engedély jelölése | X | X | X | X | X | X | X | X |

Regisztrációs szám | X | X | X | X | X | X | X | X |

Külső jelölés | X | X | X | X | X | X | X | X |

A hajó neve | X | X | X | X | X | X | X | X |

Bejegyzés szerinti kikötő | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS-jel | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

VMS-jel | X | X | X | X | X | X | X | X |

Elsődleges halászfelszerelés | X | X | X | X | X | X | X | X |

Másodlagos halászfelszerelés | X | X | X | X | X | X | X | X |

LOA | X | X | X | X | X | X | X | X |

LBP | X | X | X | X | X | X | X | X |

Űrtartalom (GT) | X | X | X | X | X | X | X | X |

Egyéb űrtartalom | X | X | X | X | X | X | X | X |

BT növekménye | X | X | X | X | X | X | X | X |

Főmotor teljesítménye | X | X | X | X | X | X | X | X |

Segédmotor teljesítménye | X | X | X | X | X | X | X | X |

Hajótest anyaga | X | X | X | X | X | X | X | X |

Üzembe helyezés éve | X | | | | X | X | X | X |

Üzembe helyezés hónapja | X | | | | X | X | X | X |

Üzembe helyezés napja | X | | | | X | X | X | X |

Szegmens | X | X | X | X | X | X | X | X |

Importáló/exportáló ország | – | – | – | X | – | – | – | X |

Export típusa | – | – | – | – | – | – | – | X |

Állami támogatás kódja | – | X | X | X | | X | X | X |

Közigazgatási határozat dátuma | – | X | X | X | – | – | – | – |

Közigazgatási határozat által érintett szegmens | – | X | X | X | – | – | – | – |

Építés éve | X | X | X | X | X | X | X | X |

Építés helye | X | X | X | X | X | X | X | X |

A hajó képviselőjének neve | X | X | X | X | X | X | X | X |

A hajó képviselőjének címe | X | X | X | X | X | X | X | X |

A tulajdonos jele | X | X | X | X | X | X | X | X |

A tulajdonos neve | X | X | X | X | X | X | X | X |

A tulajdonos címe | X | X | X | X | X | X | X | X |

--------------------------------------------------