12.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/16


A BIZOTTSÁG 2004/103/EK IRÁNYELVE

(2004. október 7.)

a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 18-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13c. cikke (2) bekezdése d) pontjára, 13c. cikke (2) bekezdése e) pontjára és 13c. cikke (4) bekezdése negyedik és ötödik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. részében felsorolt harmadik országokból származó növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat általában azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni a Közösségbe való szállításuk helyén vagy annak közelében.

(2)

A nem tagállamokból származó termékek behozatalakor ezek az azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzések történhetnek a célállomás hivatalos szervének telephelyén vagy annak közelében is; egyéb esetekben ezek az ellenőrzések történhetnek a célállomás helyén, például a gyártás helyén is, amennyiben a növények, növényi termékek és egyéb áruk szállítására vonatkozó speciális igazolások és dokumentumok rendelkezésre állnak.

(3)

Szükséges annak a meghatározása, hogy mely esetekben lehetséges az azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéseknek a célállomás helyén történő lefolytatása.

(4)

Annak biztosítására, hogy a szállítás ideje alatt ne álljon fenn káros organizmusok elterjedésének a veszélye, a szállítást illetően rendelkezéseket kell hozni vagy speciális igazolásokat és dokumentumokat kell bemutatni.

(5)

Meg kell határozni az azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatásának minimumkövetelményeit a technikai kívánalmakat illetően, amelyeket a célállomások felügyeletért felelős illetékes hivatalos szerveinek kell betartaniuk, csakúgy mint azokat az infrastrukturális lehetőségeket, eszközöket és felszerelést, amelyek lehetővé teszik, hogy az említett illetékes hivatalos szervek elvégezhessék az azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéseket.

(6)

Részletes szabályozást szükséges létrehozni a hivatalos illetékes szervek és vámhivatalok közötti együttműködést illetően, beleértve az ezen együttműködés során használandó dokumentumok formanyomtatványait, ezen dokumentumok eljuttatási módját és az információáramlás eljárásait.

(7)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ez az irányelv azokra a harmadik országokból származó növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra vonatkozik, amelyek a 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. részének a felsorolásában szerepelnek (a továbbiakban: az adott termékek). Az ezen irányelvben meghatározott esetekben és körülmények között a tagállamok úgy dönthetnek, hogy az adott termékeknek a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. és iii. alpontjában említett ellenőrzéseit más helyszíneken is le lehet folytatni. A 2000/29/EK irányelv 13c. cikke (2) bekezdése c) pontjában említett, nem tagállamokból származó áruk szállításának esetén az ellenőrzést le lehet folytatni a célállomás hivatalos szervének telephelyén, vagy egy közeli helyen, amennyiben ott megfelelnek a körülmények a (2) bekezdésben előírtaknak. A 2000/29/EK irányelv 13c. cikke (2) bekezdése d) pontjában említett esetekben az ellenőrzést le lehet folytatni a célállomás helyén, például a gyártás helyszínén, amennyiben ott megfelelnek a körülmények a (2) bekezdésben előírtaknak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett feltételek az alábbiakat foglalják magukban:

a)

amennyiben a beléptetési hely és a célállomás hivatalos szervei, ha szükséges, a tagállamok illetékes hivatalos szervei közötti megállapodás formájában úgy döntenek, hogy az azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéseket (a továbbiakban: az ellenőrzéseket) lelkiismeretesebben lehetne elvégezni a Közösségbe való beléptetés helyétől vagy egy ahhoz közeli helytől eltérő helyen,

valamint

b)

amennyiben az adott termékekből álló szállítmány bármely importőre vagy más személy, aki azokért a helyszínekért vagy telephelyekért felelős, ahol az ellenőrzéseket lefolytatják (a továbbiakban: a jelölt) a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott jóváhagyási eljárás útján jóváhagyja azt, hogy az ellenőrzések „egy jóváhagyott ellenőrzési helyen” történjenek, amely lehet:

a 2000/29/EK irányelv 13c. cikke (2) bekezdése c) pontjában említett, nem-tagállamokból származó áruk szállításának esetén

a célállomás hivatalos szervének a telephelye, vagy

e telephelyhez közeli helyszín, amelyet a vámhatóságok és az illetékes hivatalos szervek jelöltek ki, vagy amelyhez jóváhagyásukat adták, vagy

a 2000/29/EK irányelv 13c. cikke (2) bekezdése d) pontjában említett esetekben

a célállomás egy helyszíne, amelyet jóváhagytak a célállomás helyszíne területéért felelős hivatalos szervek és vámhatóságok,

valamint

c)

amennyiben rendelkezésre állnak az adott termékekből álló szállítmánynak (a továbbiakban: a szállítmánynak) az ellenőrzés céljára jóváhagyott helyre történő szállítására vonatkozó speciális igazolások és dokumentumok, és ha szükséges, ezeken az ellenőrzési helyeken teljesülnek az ezeknek a termékeknek a tárolására vonatkozó minimumkövetelmények.

(3)   A (2) bekezdés c) pontjában említett speciális igazolások, dokumentumok és minimumkövetelmények a következők legyenek:

a)

a szállítmány csomagolását vagy a szállítmány szállítására használt közlekedési eszközt oly módon kell lezárni vagy lepecsételni, hogy az adott termékek ne okozhassanak élősdifertőzést vagy egyéb fertőzést a jóváhagyott ellenőrzőhelyre való szállításuk során, illetve hogy változatlan formában azonosíthatóak maradjanak. Megfelelően indokolt esetekben a tagállamok illetékes hivatalos szervei átengedhetnek olyan szállítmányokat, amelyek nincsenek lezárva vagy lepecsételve, feltéve hogy az adott termékek nem okozhatnak élősdifertőzést vagy egyéb fertőzést a jóváhagyott ellenőrzőhelyre való szállításuk során.

b)

a szállítmányt a jóváhagyott ellenőrzőhelyre kell küldeni. Az ellenőrzőhelyet nem lehet megváltoztatni, kivéve a beléptetőhely és a kért célállomás illetékes hivatalos szervei és annak a területnek az illetékes vámhatóságai hozzájárulását követően, ahol a kért ellenőrzőhely található;

c)

a szállítmányt növényútlevélnek kell kísérnie a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése által előírt bizonyítványok sérelme nélkül; ennek tartalmaznia kell az ezen irányelv mellékletében közölt mintának megfelelő szükséges információkat; a dokumentumot írógéppel vagy kézírással, illetve elektronikus eszközökkel, olvasható nagybetűkkel kell kitölteni a beléptetés helye és a célállomás illetékes hivatalos szervei kívánalmainak megfelelően, a Közösség legalább egy hivatalos nyelvén;

d)

a (3) bekezdés c) pontjában említett dokumentum megfelelő fejléceit a szállítmány importőrének kell kitöltenie és aláírnia a beléptetési hely illetékes hivatalos szervének a felügyelete alatt;

e)

a (2) bekezdés b) pontja második albekezdésében említett esetekben a szállítmánynak az ellenőrzés jóváhagyott helyén való tárolása úgy történjen, hogy el legyen különítve mind a tagállamokból származó áruktól, mind pedig a káros organizmusokkal fertőzött vagy fertőzöttnek vélt szállítmányoktól.

2. cikk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a jóváhagyási eljárás úgy történjen, ahogy az a (2), (3) és (4) bekezdésben elő van írva, ha szükséges, növény-egészségügyi szakkifejezésekkel értékelje a jóváhagyott ellenőrzőhelyeknek javasolt helyek ellenőrzések lefolytatására való alkalmasságát.

(2)   Az (1) bekezdésben említett eljárási szabályzat rámutat, hogy amennyiben a jóváhagyott ellenőrzőhelyeken kell elvégezni az ellenőrzéseket, bármely pályázónak az efféle ellenőrzésekért felelős illetékes hivatalos szerveknél kell kérelmeznie azt, hogy az ellenőrzések az általa kérelmezett helyen folyjanak.

(3)   A pályázatnak tartalmaznia kell egy technikai dokumentációt, amely megadja a szükséges információkat a jóváhagyott ellenőrző helynek javasolt helyek alkalmasságának az értékeléséhez, különös tekintettel a következőkre:

a)

a behozatalra szánt adott termékekre és azokra a helyekre vonatkozó információk, ahol az adott importált termékeket tárolni fogják, vagy ahol addig várakozik a szállítmány, amíg meg nem születik az ellenőrzések végső eredménye, különös tekintettel arra, hogy az 1. cikk (3) bekezdése e) pontjában említett elkülönítést mi biztosítja, és

b)

amennyiben szükséges, ha az adott termékeket olyan személynek küldik, aki megkapta a „felhatalmazott címzett” státuszt, és megfelel a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 406. cikkében meghatározott feltételeknek, illetve ha az adott helyek az említett rendelet 497. cikkében említett felhatalmazástól függenek, akkor az erre vonatkozó releváns információk.

(4)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a (2) bekezdésben említett pályázat rögzítésre kerül, és hogy az illetékes hivatalos szervek:

a)

áttanulmányozzák a pályázatban megadott információkat;

b)

értékelik az ellenőrzőhelynek javasolt helyek alkalmasságát ellenőrzések lefolytatására; ezeknek meg kell felelniük legalább a 98/22/EK bizottsági irányelv (3) melléklete (3) bekezdése b) és c) pontjában meghatározott minimumkövetelményeknek, vagy bármely további kívánalomnak, amelyet a tagállamok nem diszkriminatív módon támasztanak, és amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ellenőrzések hatékonyak lehessenek.

c)

választ adnak a pályázónak:

i)

megjelölve, hogy a pályázat elfogadható, és hogy az adott helyek kijelölésre kerülnek mint jóváhagyott ellenőrzőhelyek; vagy

ii)

megjelölve, hogy a pályázat nem elfogadható, és ennek mi az oka.

(5)   A tagállamoknak meg kell őrizniük és kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a jóváhagyott ellenőrzőhelyek aktuális listáját.

(6)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hivatalos szervek megteszik a szükséges lépéseket, ha úgy találják, hogy bizonyos elemek akadályozhatják az ellenőrzéseknek a területükre eső jóváhagyott ellenőrzőhelyeken történő zavartalan működését.

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az egyéb, érintett tagállamokat minden jelentős nem teljesítési esetről annak a körülményeivel együtt, egy-egy jóváhagyott ellenőrzési hellyel kapcsolatosan.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy azoknak a szállítmányoknak az importőrei, amelyekkel kapcsolatosan az a döntés született, hogy a szállítmányok ellenőrzése egy jóváhagyott ellenőrzőhelyen történhet, a következő kötelezettségeknek tesznek eleget a korábban, a 92/90/EGK bizottsági irányelv (4) által előírt kötelezettségek sérelme nélkül:

a)

az importőr előzetesen értesíti a célállomás illetékes hivatalos szervét az adott termékek behozataláról; ennek az értesítésnek elsősorban a következőket kell tartalmaznia:

i)

a jóváhagyott ellenőrzőhely neve és pontos címe;

ii)

az adott termékeknek jóváhagyott ellenőrzőhelyre való érkezésének a tervezett időpontja (nap, óra);

iii)

ha rendelkezésre áll, az 1. cikk (3) bekezdése c) pontjában említett növényútlevél egyedi sorszáma;

iv)

ha rendelkezésre áll, az 1. cikk (3) bekezdése c) pontjában említett növényútlevél kibocsátásának időpontja és helye;

v)

az importőr neve, címe és hivatalos regisztrációs száma;

vi)

a növény-egészségügyi bizonyítvány és/vagy az újrakivitelhez szükséges növény-egészségügyi bizonyítvány vagy bármilyen egyéb előírt növény-egészségügyi dokumentum hivatkozási száma.

b)

az importőr minden, az a) albekezdés alapján megadott információt illető változásról értesíti a célállomás hivatalos szervét.

4. cikk

A tagállamok biztosítják azt, hogy az adott termékeknek a jóváhagyott ellenőrzőhelyeken való ellenőrzése megfelel a minimumkövetelményeknek, amelyek közt legalább azok szerepelnek, amelyeket a 98/22/EK bizottsági irányelv mellékletének (1), (2) bekezdése és (3) bekezdése a) pontja határoz meg, vagy bármilyen más követelménynek, amelyet a tagállamok nem diszkriminatív módon előírhatnak, és amely relevánsnak mutatkozik ahhoz, hogy az ellenőrzés hatékony lehessen.

5. cikk

A tagállamok további követelményeket is támaszthatnak, ha ezt szükségesnek vélik ahhoz, hogy egy-egy javasolt helyet jóváhagyott ellenőrzőhelynek nevezzenek ki.

6. cikk

(1)   A tagállamok, amennyiben szükséges, együttműködést biztosítanak:

a)

a beléptetési hely hivatalos szerve és a célállomás hivatalos szerve között;

valamint

b)

a beléptetési hely hivatalos szerve és a beléptetési hely vámhivatala között;

valamint

c)

a célállomás hivatalos szerve és a célállomás vámhivatala között;

valamint

d)

a beléptetési hely hivatalos szerve és a célállomás vámhivatala között;

az importálásra szánt növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra, azok csomagolására és az azokat szállító közlekedési eszközökre vonatkozó releváns információk cseréje útján; ezen írott vagy elektronikus formában megadott információk lehetnek, felhasználva az 1. cikk (3) bekezdése c) pontjában említett növényútlevelet.

(2)   Ha az adott termékeknek a Közösségbe való beléptetési helye és a jóváhagyott ellenőrzőhely különböző tagállamokban található, akkor a szállítmányt egy, az adott tagállamok illetékes hivatalos szervei közötti megállapodás szerinti jóváhagyott ellenőrzőhelyre is lehet küldeni, és az ellenőrzéseket ott lefolytatni. Az adott tagállamok illetékes hivatalos szervei közötti megállapodás bizonyítékát rögzíteni kell a növényútlevélben.

(3)   Miután a termékeket megvizsgálták a jóváhagyott ellenőrzőhelyen, a célállomás hivatalos szerve szolgálati pecsét és dátum feltüntetésével igazolja a növényútlevélben, hogy a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. és iii. alpontjában említett releváns azonosítási és növény-egészségügyi vizsgálatok lezajlottak. Ezen ellenőrzések végkifejlete a Döntés rovatba kerül be. Ez a rendelkezés érvényes mutatis mutandis, ha a 2000/29/EK irányelv 13c. cikke (2) bekezdése a) pontjában említett dokumentum-ellenőrzések szintén lezajlottak.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésben említett ellenőrzések végkifejlete Útra bocsátás, akkor a szállítmányt és az azt kísérő növényútlevelet be kell mutatni a „jóváhagyott ellenőrzőhely” területén illetékes vámhatóságnak, lehetőséget biztosítva arra, hogy a szállítmányt alávessék a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésében említett releváns vámkezelési eljárásnak. A továbbiakban a növényútlevélnek nem kell kísérnie a szállítmányt. A célállomás hivatalos szervének legalább egy évig a nyilvántartásában kell őriznie ezt a dokumentumot és egy erről készült másolatot.

(5)   Amennyiben a (3) bekezdésben említett ellenőrzések végkifejlete ahhoz a kötelezettséghez vezet, hogy a Közösségeken belüli termékeket egy, a Közösség területén kívül eső célállomásra kell szállítani, az adott termékek vámfelügyelet alatt maradnak a termékek kivitelének lefolytatásáig.

7. cikk

Ezt az irányelvet legkésőbb 2007. január 1-jéig felül kell vizsgálni.

8. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2004. december 31-ig elfogadják, és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 7-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 70/2004/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 97. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 2286/2003/EK rendelettel (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 126., 1998.4.28., 26. o.

(4)  HL L 344., 1992.11.26., 38. o.


MELLÉKLET

Image