14.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/30


A TANÁCS 2004/847/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2004. december 9.)

az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL „Kinshasa”)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 25. cikke harmadik albekezdésére, 26. cikkére és 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. január 26-án elfogadta az Afrikában a konfliktusok megelőzéséről, kezeléséről és rendezéséről szóló 2004/85/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

Az Európai Unió a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) 2003-ban – az EU Kongói Demokratikus Köztársaságban folytatott katonai műveletéről szóló, 2003. június 5-i 2003/423/KKBP együttes fellépés (2) alapján – végrehajtott Artemis-művelettel már konkrét lépéseket tett arra, hogy hozzájáruljon a biztonság helyreállításához a KDK-ban.

(3)

A Tanács 2000. december 14-én elfogadta a 2000/792/KKBP együttes fellépést (3) Aldo Ajello úrnak az Afrikai Nagy Tavak-régióba az Európai Unió Különleges Képviselőjeként történő kinevezéséről és a 96/250/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről. A különleges képviselő megbízatását legutóbb a 2004/530/KKBP együttes fellépéssel (4) terjesztették ki.

(4)

A Tanács 2003. szeptember 29-én elfogadta az egyes felszereléseknek a KDK-ba való szállításáról szóló 2002/829/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2003/680/KKBP közös álláspontot (5).

(5)

A 2002. december 17-én Pretóriában aláírt, a Kongói Demokratikus Köztársaságban történő átmenetről szóló globális és mindent magában foglaló megállapodás, valamint a 2003. június 29-i, a biztonságról és a hadseregről szóló nyilatkozat rendelkezett egy Integrált Rendőri Egység (IRE) létrehozásáról.

(6)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2003. július 28-án elfogadta az 1493(2003). számú határozatot, amelyben megelégedését fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaság Átmeneti Alkotmánya 2003. április 4-i kihirdetésével, és a Nemzeti Egység és Átmenet Kormánya megalakításának 2003. június 30-i kihirdetésével. A határozat az adományozókat is arra ösztönzi, hogy támogassák az integrált kongói rendőri egység létrehozását, és jóváhagyja az Egyesült Nemzetek Szervezetének Missziója a KDK-ban (MONUC) által nyújtandó, az egység kiképzéséhez esetleg szükséges további támogatást.

(7)

A válságkezelés terén megvalósuló együttműködésről szóló, 2003. szeptember 29-i ENSZ-EU együttes nyilatkozatban az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára és az Európai Unió Tanácsának elnöksége üdvözölte az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Unió között meglévő együttműködést a polgári és katonai válságkezelés terén, és megvizsgálták, hogyan támogathatják egy Integrált Rendőri Egység Kinshasában való létrehozását, amely biztonságot nyújt az átmeneti kormánynak és intézményeknek.

(8)

A KDK kormánya 2003. október 20-án hivatalos kérelmet intézett a KKBP főképviselőjéhez az IRE felállításához való európai uniós támogatásra vonatkozóan, amely hozzájárul az állami intézmények védelmének biztosításához, és erősíti a belbiztonsági apparátust.

(9)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2003. december 15-én egyetértett azzal, hogy az Európai Unió három területen fejtse ki támogatását az IRE létrehozásában: egy képzési központ rehabilitációjával és átalakításával és az alapfelszerelés biztosításával; az IRE kiképzésével; valamint a kezdeti kiképzési időszakot követően az IRE megbízatása konkrét végrehajtásának nyomon követésével, felügyeletével és tanácsadással.

(10)

A Bizottság elfogadott egy, a technikai segítségnyújtást, a képzési központ rehabilitációját és az IRE egyes felszerelésekkel való ellátását, valamint a megfelelő kiképzést is magában foglaló projektre irányuló, az Európai Fejlesztési Alapra (EFA) vonatkozó finanszírozási határozatot.

(11)

A Tanács 2004. május 17-én elfogadta a 2004/494/KKBP együttes fellépést (6), amelyben az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy „az Integrált Rendőri Egység Kinshasában történő felállításának támogatásával elősegítse a KDK belbiztonságának konszolidációs folyamatát, amely alapvető tényező a békefolyamat és az ország fejlődése szempontjából”. E célból, és az EFA által támogatott tevékenységek kiegészítéseképpen az Európai Unió és a tagállamok pénzeszközökkel és/vagy természetbeni hozzájárulásokkal támogatták a KDK kormányának az IRE felállításához szükségesnek ítélt rendfenntartó felszereléssel, fegyverekkel és lőszerrel való ellátását.

(12)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2004. október 1-jén elfogadta az 1565. (2004) számú határozatot, amelyben a MONUC telepítésének 2005. március 31-ig történő meghosszabbításáról döntött. Az ENSZ BT arról is határozott, hogy a MONUC megbízatást kap többek között arra, hogy a Nemzeti Egység és Átmenet Kormányát támogatva: „hozzájáruljon az átmenet intézményeinek biztonsága és a tisztviselők védelme érdekében hozott intézkedésekhez Kinshasában mindaddig, amíg az integrált rendőri egység kész átvenni ezt a feladatot, és más stratégiai területeken támogassa a kongói hatóságokat a rend fenntartásában”.

(13)

A KDK-beli jelenlegi biztonsági helyzet romolhat, és ennek súlyos következményei lehetnek a demokrácia, a jogállamiság, valamint a nemzetközi és regionális biztonság megerősítésének folyamatára. Az EU-nak a politikai erőfeszítésben és anyagi eszközök biztosításában megnyilvánuló további elkötelezettsége elősegíti a régió stabilitásának megteremtését.

(14)

A 2004/494/KKBP együttes fellépés (12) preambulumbekezdése megállapítja, hogy „a Tanács határozhat úgy, hogy az EFA-projektet, illetve az IRE rendfenntartó felszereléssel, fegyverekkel és lőszerrel való ellátását szükség esetén egy ellenőrzésre, iránymutatásra és tanácsadásra irányuló európai biztonsági és védelmi politikai (EBVP) elem kövesse”.

(15)

A PBB 2004. november 16-i ülésén jóváhagyta az EFA-projektet követő EBVP-misszió koncepcióját.

(16)

A Tanács 2004. november 22-én újfent megerősítette a MONUC misszióval való szoros együttműködésre és a misszió megbízatásának teljesítése érdekében annak hatékony támogatására – ideértve a rendőrképzést is – irányuló kötelezettségvállalását.

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Célkitűzések

(1)   Az Európai Unió, a 2004/494/KKBP együttes fellépésben említett EFA-projekt továbbvitele érdekében az IRE felállításához kapcsolódva 2005. január elejétől létrehozza Kinshasában (KDK) az Európai Unió Rendőri Misszióját (EUPOL „KINSHASA”). Ezen időpontot megelőzően és a rendőri misszió előkészítése érdekében legkésőbb 2004. december 1-jéig tervezőcsoport alakul, és a misszió megindításáig működik.

(2)   Az EUPOL „KINSHASA” a 3. cikkben meghatározott megbízatásban szereplő célkitűzéseknek és más rendelkezéseknek megfelelően tevékenykedik.

2. cikk

Tervezési szakasz

(1)   A tervezési szakaszban a tervezőcsoport a rendőri misszió vezetőjéből/a tervezőcsoport vezetőjéből, valamint a misszió szükségleteiből eredő feladatok ellátásához szükséges személyi állományból áll.

(2)   A tervezési szakasz egyik alapvető feladataként átfogó kockázatfelmérést kell végezni, amely szükség esetén naprakésszé tehető.

(3)   A Tanács Főtitkársága kidolgozza a műveleti koncepciót (CONOPS). Ezt követően a tervezőcsoport elkészíti a műveleti tervet (OPLAN), és kidolgozza az EUPOL „KINSHASA” megvalósításához szükséges valamennyi technikai eszközt. A műveleti koncepció és a műveleti terv figyelembe veszi az átfogó kockázatfelmérés eredményét. A műveleti koncepciót és a műveleti tervet a Tanácsnak jóvá kell hagynia.

3. cikk

Megbízatás

Az Európai Unió az IRE felállításához és kezdeti működtetéséhez biztosítandó ellenőrzés, iránymutatás és tanácsadás céljából rendőri missziót tart fenn Kinshasában (KDK) annak érdekében, hogy az IRE az akadémiai központban kapott képzésnek megfelelően és az e területen létező legjobb nemzetközi gyakorlattal összhangban végezze feladatát. Ezeknek a fellépéseknek az IRE parancsnoklási rendjére kell összpontosulniuk az IRE irányítási alkalmasságának javítása, valamint feladatainak végrehajtása során a műveleti egységek számára biztosított ellenőrzés, iránymutatás és tanácsadás céljából.

4. cikk

A misszió felépítése

A misszió az IRE hadműveleti bázisán elhelyezkedő parancsnokságból áll. A parancsnokság a misszióvezető hivatalából, egy ellenőrzési, iránymutatási és tanácsadási részlegből, egy ügyviteli részlegből, valamint az IRE tekintetében legilletékesebb szereplőkkel kapcsolatot tartó összekötő tisztviselőkből áll.

5. cikk

Misszióvezető/rendőrbiztos

(1)   A főtitkár/főképviselő javaslata alapján a PBB kinevezi a misszióvezetőt/rendőrbiztost. A misszióvezető/rendőrbiztos műveleti ellenőrzést gyakorol az EUPOL „KINSHASA” fölött, és ellátja az EUPOL „KINSHASA” napi irányítási feladatait.

(2)   A misszióvezető/rendőrbiztos szerződést ír alá a Bizottsággal.

(3)   Valamennyi rendőr teljes mértékben az illetékes nemzeti hatóság parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést az EUPOL „KINSHASA” vezetőjére ruházzák át.

(4)   A misszióvezető/rendőrbiztos felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kiküldött tagjait illetően fegyelmi eljárást a nemzeti vagy az EU megfelelő hatósága gyakorolhat.

6. cikk

Személyzet

(1)   Az EUPOL „KINSHASA” állománya létszámának és szakértelmének összhangban kell lennie a 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel és a missziónak a 4. cikkben megállapított szervezeti felépítésével.

(2)   A rendőröket a tagállamok küldik ki. Minden tagállam viseli az általa kiküldött rendőrökkel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a napidíjon felüli juttatásokat, a lakhatási támogatást, valamint a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit.

(3)   Az EUPOL „KINSHASA” szükség szerint szerződéses alapon alkalmaz nemzetközi és helyi polgári személyzetet.

(4)   A hozzájáruló tagállamok, illetve a közösségi intézmények szükség esetén szintén kiküldhetnek nemzetközi polgári személyzetet. A hozzájáruló tagállamok, illetve a közösségi intézmények viselik az általuk kiküldött személyzettel kapcsolatos költségeket, beleértve a fizetést, az orvosi ellátást, a napidíjon felüli juttatásokat, a lakhatási támogatást, valamint a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit.

7. cikk

A parancsnoklás rendje

Az EUPOL „KINSHASA” szervezeti felépítésének, mint válságkezelési műveletnek egységes parancsnoklási rendje van.

Az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) a főtitkáron/főképviselőn keresztül jelentést tesz a Tanácsnak,

A PBB biztosítja a politikai ellenőrzést és a stratégiai irányítást,

A misszióvezető/rendőrbiztos vezeti az EUPOL „KINSHASA”-t és felel annak napi működtetéséért,

A misszióvezető/rendőrbiztos az EUKK-n keresztül jelentést tesz a főtitkárnak/főképviselőnek,

A főtitkár/főképviselő az EUKK-n keresztül iránymutatásokat ad a misszióvezető/rendőrbiztos részére.

8. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB a Tanács felelőssége alatt politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol a misszió felett. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat. Ez a felhatalmazás magában foglalja a műveleti terv és a parancsnoklás rendjének módosítására vonatkozó hatáskört. A művelet céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg, amelynek a főtitkár/főképviselő segítséget nyújt.

(2)   Az EUKK helyi politikai iránymutatást ad a rendőri misszió vezetőjének. Az EUKK biztosítja a többi uniós szereplővel való koordinációt, valamint a fogadó állam hatóságaival történő kapcsolattartást.

(3)   A PBB a Tanácsnak rendszeres időközönként jelentést tesz az EUKK jelentések figyelembevételével.

(4)   A PBB rendszeres időközönként jelentést kap a rendőri misszió vezetőjétől a misszió végrehajtásáról. A PBB az üléseire szükség szerint meghívhatja a rendőri misszió vezetőjét.

9. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az EU döntéshozatali autonómiája és az Unió egységes intézményi keretének sérelme nélkül a csatlakozó államokat felhívják, illetve a tagjelölt és más harmadik államokat felhívhatják az EUPOL „KINSHASA”-hoz való hozzájárulás nyújtására oly módon, hogy viselik az általuk kiküldött rendőrök, illetve nemzetközi polgári személyzet kiküldésével járó költségeket, beleértve a fizetést, a juttatásokat, valamint a KDK-ba be-, illetve az onnan történő kiutazás költségeit, továbbá, hogy – szükség szerint – járuljanak hozzá az EUPOL „KINSHASA” működési költségeihez.

(2)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a rendőri misszió vezetője és a Polgári Válságkezelő Bizottság ajánlása alapján hozza meg a megfelelő határozatokat a felajánlott hozzájárulások elfogadásáról.

(3)   Az EUPOL „KINSHASA”-ban részt vevő harmadik államoknak a művelet napi irányítását illetően ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint a műveletben részt vevő EU-tagállamoknak.

(4)   A PBB megteszi a szükséges intézkedéseket a részvételi szabályokkal kapcsolatban, és szükség esetén javaslatot terjeszt a Tanács elé, harmadik államoknak a közös költségekhez történő lehetséges pénzügyi hozzájárulását is beleértve.

(5)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 24. cikke szerinti megállapodások tárgyát képezik. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő az elnökség nevében jogosult tárgyalásokat folytatni az említett szabályokról. Amennyiben az EU és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít ezen harmadik állam részvételére az EU válságkezelési műveleteiben, a megállapodás rendelkezései e művelettel összefüggésben értelmezendők.

10. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az ezen együttes fellépés végrehajtására fordított költség legfeljebb 4 370 000 euró, amely a tervezési szakasz során és a 2005. évben felmerülő költségek fedezésére szolgál.

(2)   A közösségi költségvetésből finanszírozott kiadásokra az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a kiadásokat a Közösség költségvetésre alkalmazandó szabályainak és eljárásainak megfelelően kell kezelni azzal a kivétellel, hogy az előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában. Harmadik államok polgárai pályázhatnak szerződéskötésre;

b)

A tervezőcsoport vezetője/rendőri misszió vezetője teljes jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, aki felügyeli annak a szerződés keretében vállalt tevékenységeit.

(3)   A pénzügyi intézkedések tiszteletben tartják az EUPOL „KINSHASA” operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását.

11. cikk

Közösségi és egyéb vonatkozó fellépések

(1)   A Tanács tudomásul veszi a Közösség azon szándékát, hogy – szükség esetén megfelelő közösségi intézkedések révén is – fellépjen az ezen együttes fellépésben szereplő célok elérése érdekében.

(2)   A Tanács tudomásul veszi továbbá, hogy többek között az EFA lehetséges jövőbeni projektjeire való tekintettel összehangoló jellegű intézkedésekre van szükség Kinshasában és Brüsszelben egyaránt, figyelembe véve a meglévő koordinációs mechanizmusokat.

12. cikk

Minősített információk kiadása

(1)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozott harmadik államok részére átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „CONFIDENTIEL UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait.

(2)   A misszió operatív igényei szerint a főtitkár/főképviselő jogosult az Egyesült Nemzetek részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „RESTREINT UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait. E célból helyi intézkedéseket kell meghozni.

(3)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főtitkár/főképviselő jogosult a fogadó állam részére is átadni az EU-nak – a Tanács biztonsági szabályzatának megfelelően „RESTREINT UE” szintig minősített – a művelet céljára készült minősített információit és dokumentumait. Minden más esetben a fogadó állam részére ilyen információk és dokumentumok átadására a fogadó állam az Európai Unióval folytatott együttműködési szintjének megfelelő eljárások szerint kerül sor.

(4)   A főtitkár/főképviselő jogosult az ezen együttes fellépéshez csatlakozó harmadik államok részére a Tanács eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartás alá tartozó műveletekkel kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó nem minősített dokumentumok átadására.

13. cikk

Az EUPOL „KINSHASA” állományának jogállása

(1)   Az EUPOL „KINSHASA” KDK-ban állomásozó állományának jogállását – beleértve adott esetben az EUPOL „KINSHASA” lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult annak nevében ilyen szabályozásról tárgyalni.

(2)   Az állomány tagjait kiküldő állam vagy közösségi intézmény felelős akár az állomány tagjai részéről vagy velük összefüggésben, a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő bármely igény teljesítéséért. A szóban forgó állam vagy közösségi intézmény felelős bármely eljárást megindítani az állomány kiküldött tagja ellen.

14. cikk

Hatálybalépés, időtartam és kiadások

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2005. december 31-én jár le.

A kiadások az együttes fellépés elfogadása után elszámolhatók.

15. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. J. BRINKHORST


(1)  HL L 21., 2004.1.28., 25. o.

(2)  HL L 143., 2003.6.11., 50. o.

(3)  HL L 318., 2000.12.16., 1. o.

(4)  HL L 234., 2004.7.3., 13. o.

(5)  HL L 249., 2003.10.1., 64. o.

(6)  HL L 182., 2004.5.19., 41. o.