16.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 369/65


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 8.)

a tagállamok által húsipari termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 97/222/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 4563. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/857/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék, sertések és a friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére és 16. cikkére, összefüggésben a 21a. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésével,

tekintettel a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 8. cikke (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 97/222/EK bizottsági határozat (4) megállapítja a húsipari termékek behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részeinek jegyzékét.

(2)

A 97/222/EK határozat mellékletének II. és III. részében található táblázatokban bizonyos kezelési rendszerekhez meghatározott kódok átláthatóságának és harmonizálásának biztosítása érdekében szükséges a friss hús eredetére és származására vonatkozó egyes lábjegyzetek módosítása és tisztázása.

(3)

A 97/222/EK határozat mellékletének I. részében szereplő regionális területek leírásában idejétmúlt hivatkozások találhatók olyan jogszabályokra, amelyeket már újabb jogszabályok hatályon kívül helyeztek, és azok helyébe léptek. Ezért szükséges e hivatkozások naprakésszé tétele. A 97/222/EK határozat mellékletének II. részében a területek, illetve kezelési rendszerek kapcsolódó kódját is ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Ezért a 97/222/EK határozat mellékletének I., II. és IV. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/222/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

a melléklet I. részének helyébe az e határozat I. mellékletében szereplő szöveg lép;

2.

a melléklet II. részének helyébe az e határozat II. mellékletében szereplő szöveg lép;

3.

a melléklet IV. részének helyébe az e határozat III. mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. december 23-án lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 8-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 445/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 60. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  HL L 89., 1997.4.4., 39. o. A legutóbb a 2004/245/EK határozattal (HL L 77., 2004.3.13., 62. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

„A regionális területeknek a II. és III. részben felsorolt országokra megállapított megnevezése

Ország

Terület

A terület megnevezése

Kód

Változat

Argentína

AR

 

Az egész ország

AR-1

1/2004

Az egész ország, kivéve a következő körzeteket: Chubut, Santa Cruz és Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Chubut, Santa Cruz és Tierra del Fuego tartományok

Bulgária

BG

 

Az egész ország

BG-1

A (legutóbb módosított) 79/542/EGK tanácsi határozat (1) II. mellékletének I. részében leírtak szerint

BG-2

A (legutóbb módosított) 79/542/EGK (1) tanácsi határozat II. mellékletének I. részében leírtak szerint

Brazília

BR

 

Az egész ország

BR-1

A (legutóbb módosított) 94/984/EGK bizottsági határozat (2) I. mellékletében leírtak szerint

Szerbia és Montenegró

CS

 

A (legutóbb módosított) 79/542/EGK (1) tanácsi határozat II. mellékletének I. részében leírtak szerint

Malajzia

MY

 

Az egész ország

MY-1

95/1

Csak a (Nyugat-)Maláj-félsziget”


(1)  HL L 146., 1976.6.14., 15. o.

(2)  HL L 378., 1994.12.31., 11. o.


II. MELLÉKLET

„II. RÉSZ

Húsipari termékek Európai Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei

ISO-kód

Származási ország vagy országrész

1.

Háziasított szarvasmarha

2.

Tenyésztett hasított körmű vad (a sertés kivételével)

Háziasított juhfélék/kecskefélék

1.

Házisertés

2.

Tenyésztett hasított körmű vad (sertés)

Háziasított egypatás állatok

1.

Háziasított baromfi

2.

Tenyésztett szárnyasvad

Házinyúl és tenyésztett nyúlfélék

Hasított körmű vadak (a sertés kivételével)

Vaddisznó

Vadon élő egypatás állatok

Vadon élő nyúlfélék (üregi és mezei nyúl)

Szárnyasvadak

Vadon élő szárazföldi emlősök (patások, egypatások és nyúlfélék kivételével)

AR

Argentína AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Ausztrália

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgária BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgária BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgária BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazília

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazília BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarusz

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svájc

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kínai Népköztársaság

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Szerbia és Montenegró

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiópia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grönland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Horvátország

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Izland

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Koreai Köztársaság

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokkó

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaszkár

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexikó

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajzia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajzia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namíbia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Új-Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Románia

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Oroszország

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Szingapúr

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Szváziföld

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaiföld

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunézia

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Törökország

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajna

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Amerikai Egyesült Államok

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Dél-Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX”

XXX: Az ilyen fajok húsát tartalmazó húsipari termékek behozatala nem engedélyezett.


(1)  A pasztörizált húsipari termékek és a napon szárított húsok minimális kezelési követelményeit lásd a III. részben.

(2)  2002. március 1-je után levágott állatokból nyert friss húsból készült húsipari termékek esetében.

(3)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: ideiglenes kód, amely nem érinti az ország végleges nevét, amelyet a jelenleg az Egyesült Nemzetek Szervezetében folyó tárgyalások lezárása után határoznak meg.

XXX: Az ilyen fajok húsát tartalmazó húsipari termékek behozatala nem engedélyezett.


III. MELLÉKLET

„IV. RÉSZ

A II. és III. részben található táblázatokban alkalmazott kódok jelentése

Általános kezelési rendszer

A

=

A húsipari termékre állategészségügyi okokból nincs megállapítva minimális hőmérséklet vagy egyéb kezelés. Azonban ahhoz, hogy »húsipari terméknek« minősüljön, olyan kezelésnek kell alávetni, hogy vágási felülete nyilvánvalóvá tegye, hogy már nem rendelkezik a friss hús jellemzőivel, továbbá a felhasznált friss húsnak meg kell felelnie a friss hús Európai Közösségbe irányuló exportja esetén alkalmazott állategészségügyi szabályoknak.

Különleges kezelési rendszerek – csökkenő erősségi sorrendben:

B =

Hermetikusan lezárt tartályban történő kezelés 3 vagy annál magasabb Fo érték eléréséig.

C = A

80 °C minimális hőmérséklet, amit a húsipari termék feldolgozása során a hús minden részében el kell érni.

D = A

70 °C minimális hőmérséklet, amit a húsipari termék feldolgozása során a hús minden részében el kell érni, illetve a nyers sonka esetében legalább kilenc hónapon át a természetes fermentációból vagy érlelésből álló kezelés, ami az alábbi tulajdonságokat eredményezi:

Aw-érték max. 0,93,

pH-érték max. 6,0.

E =

»Napon szárított« típusú termékek esetében olyan kezelés, amivel elérhető, hogy:

Aw-érték max. 0,93,

pH-érték max. 6,0.

F = A

olyan hőkezelés, amivel biztosítható, hogy legalább 65 °C központi hőmérséklet legyen elérhető annyi időre, ami 40 vagy annál magasabb pasztörizálási érték elérését biztosítja.”