9.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 362/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 1.)

olyan fajtához tartozó vetőmagok vonatkozásában, amelyek tekintetében a mezőgazdasági növényfajok vagy zöldségfajok nemzeti fajtajegyzékbe való felvételi kérelmét benyújtották; ezen vetőmagok forgalmazásának tekintetében a tagállamok által történő engedélyezésére vonatkozó végrehajtási szabályokról

(az értesítés a B(2004) 4493. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/842/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke a) pontjának (2) bekezdésére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikke a) pontjának (2) bekezdésére,

tekintettel a répavetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/56/EK és a 2002/57/EK irányelvek értelmében a tagállamok engedélyezhetik az olyan fajtákhoz tartozó mezőgazdasági vetőmagok termelői számára ezen vetőmagok forgalmazását, amelyekre vonatkozólag a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek (7) megfelelően a szóban forgó tagállam fajtajegyzékébe való felvételi kérelemnek helyt adtak.

(2)

Továbbá a 2002/55/EK irányelv értelmében a tagállamok a növénynemesítőknek vagy azok képviselőinek engedélyezhetik az olyan fajtákhoz tartozó vetőmagok forgalmazását, amelyekre vonatkozóan a fenti irányelv rendelkezéseinek megfelelően legalább egy tagállam nemzeti fajtajegyzékébe való felvételi kérelemnek helyt adtak.

(3)

Ahhoz, hogy a tagállamok ilyen engedélyeket ki tudjanak adni, a fenti irányelvek tekintetében olyan végrehajtási szabályok megállapítása szükséges, melyek szabályozzák azon célokat és feltételeket, amelyek elérése érdekében, illetve melyek teljesülése mellett az engedélyeket kiadhatják, továbbá a vetőmagcsomagolás címkézését és a mezőgazdasági vetőmagok esetében azok mennyiségét. Szintén indokolt, hogy egy géntechnológiával módosított szervezetből nyert fajta esetében ezt a géntechnológiával módosított szervezetet – a közösségi jogszabályok értelmében – forgalmazásra engedélyezni kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

E határozat célja olyan szabályok megállapítása, amelyek alapján a tagállam piaci forgalmazási engedélyt adhat az alábbiakra:

a)

olyan mezőgazdasági növényfajok vetőmagfajtáira, amelyeknek a 2002/53/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésében előírt nemzeti jegyzékbe való felvételi kérelmét a szóban forgó tagállamhoz benyújtották, e határozat II. fejezetének megfelelően; vagy

b)

olyan zöldségfajok vetőmagfajtáira, amelyeknek a 2002/55/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésében előírt nemzeti jegyzékbe való felvételi kérelmét legkevesebb egy tagállamban benyújtották, és amelyre különleges technikai információkat is benyújtottak, e határozat III. fejezetének megfelelően.

II. FEJEZET

Mezőgazdasági növényfajok

2. cikk

Engedélyezés

(1)   A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/56/EK és a 2002/57/EK irányelvek által szabályozott mezőgazdasági növényfajok tekintetében a tagállamok a saját területükön tevékenykedő termelők számára engedélyezhetik az olyan fajtához tartozó vetőmag forgalmazását, amelyre vonatkozóan a mezőgazdasági növényfajok nemzeti fajtajegyzékébe („a nemzeti jegyzék”) való felvételi kérelmet a szóban forgó tagállamhoz benyújtották, az e határozat 3–18. cikkeiben foglaltaknak való megfelelés mellett.

(2)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben e határozat értelmében adnak meg egy engedélyt, az engedély birtokosának teljesíteni kell az említett engedélyhez csatolt minden feltételt vagy korlátozást.

3. cikk

Alkalmazás

(1)   Az engedélyt igényelheti az a személy (a továbbiakban „a kérelmező”, amely magában foglalja e személy képviselőjét, feltéve hogy ez utóbbi hivatalos felhatalmazást kapott), aki az érintett fajtáknak a szóban forgó tagállam jegyzékébe való felvételére vonatkozóan szabályos kérelmet nyújtott be.

(2)   A kérelmezőnek az alábbi információkat kell benyújtania:

a)

a tervezett tesztek és kísérletek;

b)

azon tagállam(ok) neve(i), amely(ek)ben ezeket a teszteket és kísérleteket elvégzik;

c)

fajtaleírás;

d)

fajtafenntartás.

4. cikk

Cél

Az engedélyeket kizárólag a mezőgazdasági vállalatoknál a fajta használatával vagy termesztésével kapcsolatos információk gyűjtésére elvégzett tesztek vagy kísérletek céljára lehet megadni.

5. cikk

Technikai feltételek

(1)   A takarmánynövény-vetőmagnak teljesítenie kell a 66/401/EGK irányelv I. és II. mellékletében előírt feltételeket az alábbiak vonatkozásában:

a)

minősített vetőmag (valamennyi faj, a Pisum sativum és a Vicia faba kivételével); vagy

b)

„minősített vetőmag, második generáció” (Pisum sativum, Vicia faba).

(2)   A gabonavetőmagnak teljesítenie kell a 66/402/EGK irányelv I. és II. mellékletében előírt feltételeket az alábbiak vonatkozásában:

a)

minősített vetőmag (Phalaris canariensis kivéve a hibrideket, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays és a Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta hibridjei, illetve az x Triticosecale az önbeporzó fajták kivételével); vagy

b)

„minősített vetőmag, második generáció” (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta és a x Triticosecale önbeporzó fajtái, minden egyes esetben a hibridek kivételével).

(3)   A répa-vetőmagnak teljesítenie kell a 2002/54/EK irányelv I. mellékletében megállapított, a minősített vetőmagra vonatkozó feltételeket.

(4)   A vetőburgonyának teljesítenie kell a 2002/56/EK irányelv I. és II. mellékletében megállapított, a minősített vetőburgonyára vonatkozó feltételeket.

(5)   Az olaj- és rostnövények vetőmagjának teljesítenie kell a 2002/57/EK irányelv I. és II. mellékletében előírt feltételeket az alábbiak vonatkozásában:

a)

minősített vetőmagok (valamennyi fajta a Linum usitatissimum kivételével);

b)

„minősített vetőmag, második és harmadik generáció” (Linum usitatissimum).

6. cikk

Vizsgálat

(1)   Az 5. cikkben előírt feltételeknek való megfelelést a következő eszközökkel kell vizsgálni:

a)

a hatósági vizsgálat útján vetőburgonya esetében;

b)

hatósági vizsgálat vagy egy hatósági felügyelet mellett zajló vizsgálat útján más esetben.

(2)   A fajtaazonossággal és a fajtatisztasággal kapcsolatos feltételeknek való megfelelés vizsgálatához – a 2002/53/EK irányelv 7. cikkében előírtak szerint – a következőket kell használni: az 1. fajtaleírás a kérelmező által benyújtott formában vagy – adott esetben – a fajta hivatalos megkülönböztethetőségi, stabilitási és egyneműségi vizsgálatának eredményein alapuló ideiglenes fajtaleírás.

(3)   A vizsgálatot a jelenleg érvényes nemzetközi módszerekkel összhangban kell elvégezni, amennyiben ilyen módszerek léteznek.

(4)   A vizsgálathoz a mintákat a hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett vett, illetve a vetőburgonya esetében a hatóságilag megfelelő módszerekkel összhangban kell venni.

(5)   A mintákat homogén tételekből kell venni.

(6)   A tétel maximális tömegét és a minta minimális tömegét az alábbi hivatkozások tartalmazzák:

a)

Takarmánynövények: a 66/401/EGK irányelv III. melléklete;

b)

Gabonafélék: a 66/402/EGK irányelv III. melléklete;

c)

Répa: a 2002/54/EK irányelv II. melléklete;

d)

Olaj- és rostnövények: a 2002/57/EK irányelv III. melléklete.

7. cikk

Mennyiségek

Az egyes fajták esetében engedélyezett mennyiségek nem haladhatják meg ugyanennek a fajtának azon tagállam(ok)ban évente felhasznált mennyiségének az alábbiakban meghatározott százalékos arányát, amely(ek)be a fajtákat szánták:

a)

a durumbúza esetében: 0,05 %;

b)

a takarmányborsó, lóbab, zab, árpa és búza esetében: 0,3 %;

c)

minden egyéb esetben: 0,1 %.

Azonban amennyiben e mennyiségek nem elegendőek tagállamonként 10 hektár bevetésére azokban a tagállamokban, amelyekbe a vetőmagot szánták, akkor engedélyezhető egy ekkora terület bevetéséhez szükséges mennyiség.

8. cikk

Csomagolás és a csomagok zárolása

A vetőmagokat kizárólag lezárt csomagolásban vagy fémzárral ellátott tárolóedényekben lehet forgalmazni. A vetőmagok csomagolását hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják olyan módon, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása nélkül vagy anélkül, hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a 9. cikkben előírt hatósági címkén vagy a csomagoláson. A csomag megfelelő zárolása érdekében a zárolás rendszerének legalább az említett hatósági címkéből vagy hatósági fémzár felhelyezéséből kell állnia.

A vetőburgonya esetében a csomagolásnak újnak, illetve a tárolóedénynek tisztának kell lennie.

9. cikk

Címkézés

(1)   A vetőmagok csomagolásán hatósági címkét kell elhelyezni a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt címkén az alábbi információkat kell feltüntetni:

a)

a minősítő hatóság és tagállam megnevezése, vagy azok megkülönböztető rövidítése;

b)

a tétel referenciaszáma;

c)

a zárolás kelte (év és hónap);

d)

a fajok megnevezése;

e)

a fajta megnevezése, mely alá tartozóan a vetőmagot forgalmazni fogják (a növénynemesítő referenciája, a javasolt vagy a jóváhagyott megnevezés) és – amennyiben létezik ilyen – a fajtának a fajtajegyzékbe való felvételét célzó hivatalos kérelem száma;

f)

a „fajta hatóságilag még nem került jegyzékbe” megjelölés;

g)

a „kizárólag tesztek és kísérletek elvégzése céljából” megjelölés;

h)

adott esetben a „géntechnológiával módosított fajta” kifejezés;

i)

méret (kizárólag a vetőburgonya esetében);

j)

bejelentett nettó vagy bruttó tömeg, illetve a tiszta vetőmagok vagy adott esetben a termésfürtök bejelentett száma;

k)

a tömeg feltüntetése esetén, és amennyiben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a tiszta vetőmag vagy adott esetben a termésfürtök tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt címke színe narancssárga.

10. cikk

Vegyszeres kezelés

Minden vegyszeres kezelést fel kell feltüntetni a 9. cikkben előírt hatósági címkén, vagy a szállító címkéjén, valamint a csomagoláson, vagy azon belül, illetve a tárolóedényen.

11. cikk

Időtartam

A 13. és 14. cikkek sérelme nélkül az e határozat rendelkezéseivel összhangban megadott engedélyek érvényességi időtartama legfeljebb egy év, és azok a 12. cikk értelmében megújíthatók.

12. cikk

Az engedélyek megújítása

(1)   A 13. és 14. cikkek sérelme nélkül a 2. cikkben hivatkozott engedélyeket külön-külön legfeljebb egyéves időtartamra lehet meghosszabbítani.

(2)   A kérelmek mellé az alábbi okmányokat kell csatolni:

a)

az eredeti engedélyre való hivatkozás;

b)

minden olyan információ, amely kiegészíti a fajtaleírásra, fajtafenntartásra és/vagy a termesztésre, illetve a fajta felhasználására vonatkozó már benyújtott, az eredeti engedélyezéshez szükséges információkat;

c)

annak igazolása, hogy a szóban forgó fajta jegyzékbe történő felvételének elbírálása folyamatban van, amennyiben e jegyzékekhez a tagállam más úton nem fér hozzá.

13. cikk

Az érvényesség lejárta

Az engedélyek érvényessége akkor szűnik meg, ha a nemzeti jegyzékbe történő felvétel kérelmét visszavonták, vagy elutasították, vagy ha a fajtát jegyzékbe vették.

14. cikk

Biztosíték

Annak ellenére, hogy a 2. cikk értelmében az engedélyt megadták, a tagállam saját teljes területén, vagy annak egy részén betilthatja egy adott fajta felhasználását; vagy megfelelő feltételeket határoz meg a fajta termesztésére vonatkozóan, a c) albekezdésben előírt esetekben az ilyen termesztésből származó termények felhasználásával kapcsolatos feltételekkel összhangban, amennyiben:

a)

megállapítást nyer, hogy a fajta termesztése növényegészségügyi szempontból ártalmas lehet más fajták vagy fajok termesztésére nézve; vagy

b)

a kérelmező tagállamban elvégzett hatósági fajtakísérletek bebizonyították, hogy a fajta a tagállam területének egyetlen pontján sem hoz az említett tagállam területén jóváhagyott hasonló fajtával végzett kísérleteknek megfelelő eredményeket, illetve köztudomású, hogy a fajta – érési csoporttípusa miatt – az adott tagállam területének egyetlen pontján sem alkalmas termesztésre; vagy

c)

a tagállamnak alapos oka van feltételezni, hogy a fajta veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a környezetre.

15. cikk

A jelentéstételre vonatkozó kötelezettség

(1)   Az engedélyt megadó tagállam az odaítélést követően az engedély birtokosát az alábbi információk közlésére kötelezheti:

a)

a mezőgazdasági vállalatoknál a fajta használatával vagy termesztésével kapcsolatos információk gyűjtésére elvégzett tesztek vagy kísérletek eredményei;

b)

az engedélyezett időszak alatt forgalomba hozott vetőmagvak mennyiségei és az a tagállam, amelybe e vetőmagokat szánták.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában előírt információkat bizalmasan kell kezelni.

16. cikk

A fajtafenntartási vizsgálatok

A fajtafenntartást az engedélyező tagállam vizsgálatnak vetheti alá.

Amennyiben a fajtafenntartásra az engedélyező tagállamon kívüli másik tagállamban kerül sor, a tagállamoknak a szükséges vizsgálatok tekintetében kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásban kell részesíteniük egymást.

A tagállam akkor hagyhatja jóvá a fajtafenntartásnak egy harmadik országban történő lebonyolítását, amennyiben a 2002/53/EK irányelv 22. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében döntés születik arról, hogy a fajtafenntartással kapcsolatosan végzett vizsgálatok a tagállamokban végzett vizsgálatokkal egyenértékű biztosítékokat kell, hogy nyújtsanak.

17. cikk

Értesítés

A tagállamok az alábbiakról értesítik egymást és a Bizottságot:

a)

minden kérelemről – azok beérkezésétől fogva – vagy egy engedélyezési kérelem elutasításáról; és

b)

egy engedély megadásáról, meghosszabbításáról, hatályon kívül helyezéséről vagy visszavonásáról.

18. cikk

Információcsere

A tagállamok az egyes fajtáknak a nemzeti jegyzékekbe való felvételével és a jegyzékbe még fel nem vett fajta elfogadására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos információk cseréjének megkönnyítése érdekében a meglévő számítógépesített információcsere-rendszert használják.

19. cikk

A fajtajegyzék közzététele

A Bizottság a tagállamok által nyújtott információk alapján közzéteheti az engedélyezett fajták jegyzékét.

III. FEJEZET

Zöldségfajok

20. cikk

Engedélyezés

(1)   A 2002/55/EK irányelv által szabályozott zöldségfajok tekintetében a tagállamok e határozat 21–37. cikkében foglaltak teljesülése mellett saját területükön tevékenykedő nemesítők számára engedélyezhetik az olyan fajtához tartozó vetőmag forgalmazását, amelyre vonatkozóan legalább egy tagállamban kérelmet nyújtottak be a zöldségfajok nemzeti fajtajegyzékébe („a nemzeti jegyzék”) való felvétel iránt, és amelyre vonatkozóan a szóban forgó tagállam(ok)ban különleges technikai információkat is szolgáltattak.

(2)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben e határozat értelmében adnak meg egy engedélyt, az engedély birtokosának teljesíteni kell az említett engedélyhez csatolt minden feltételt vagy korlátozást.

21. cikk

Alkalmazás

(1)   Az engedélyt az a személy igényelheti (a továbbiakban „a kérelmező”, amely magában foglalja e személy képviselőjét, feltéve hogy ez utóbbi hivatalos felhatalmazást kapott), aki az érintett fajtáknak legkevesebb egy tagállam jegyzékébe való felvételére vonatkozóan szabályos kérelmet nyújtott be.

(2)   A kérelmezőnek az alábbi információkat kell benyújtania:

a)

fajtaleírás;

b)

fajtafenntartás.

22. cikk

Cél

Az engedélyt kizárólag a termesztés során nyert gyakorlati tapasztalaton alapuló ismeretszerzés céljából lehet megadni.

23. cikk

Technikai feltételek

A zöldségvetőmagnak meg kell felelnie a 2002/55/EK irányelv II. mellékletében megállapított, a minősített vetőmagokra vonatkozó feltételeknek.

24. cikk

Vizsgálat

(1)   A zöldségvetőmagvakat a kérelmező által benyújtott fajtaleírás vagy – ahol rendelkezésre áll – a fajta megkülönböztethetőségi, stabilitási és egyneműségi hatósági vizsgálatának eredményein alapuló ideiglenes fajtaleírás alapján utólagos hatósági ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak vetik alá fajtaazonosságuk és fajtatisztaságuk igazolása érdekében, a 2002/55/EK irányelv 7. cikkében előírtaknak megfelelően.

(2)   A mintákat homogén tételekből kell venni.

(3)   A tétel maximális tömegét és a minta minimális tömegét a 2002/55/EK irányelv III. melléklete tartalmazza.

25. cikk

Géntechnológiával módosított fajták

Egy géntechnológiával módosított fajta esetében az engedélyt kizárólag akkor lehet megadni, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében. A 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) értelmében vagy az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében kell engedélyezni.

26. cikk

Szállító

A címke, illetve a nyomtatott vagy bélyegzett figyelmeztetésnek a csomagolásra való felhelyezéséért felelős személyek kötelesek:

a)

a tagállamot tevékenységük megkezdésének és befejezésének időpontjáról tájékoztatni;

b)

nyilvántartást vezetnek a vetőmag valamennyi tételéről, és azokat legalább három évig a tagállamok rendelkezésére tartják.

c)

mintákat vesznek a forgalmazásra szánt minden egyes tételből, és azokat legalább két évig a tagállamok rendelkezésére tartják.

A b) és a c) pontokban említett műveleteket szúrópróbaszerűen végzett hivatalos ellenőrzéseknek vetik alá.

27. cikk

Csomagolás és a csomagok zárolása

A vetőmagokat kizárólag zárolt és fémzárral ellátott csomagolásban lehet forgalmazni. A vetőmagok csomagolását olyan módon kell zárolni, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása nélkül vagy anélkül, hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a 28. cikkben előírt hatósági címkén vagy a csomagoláson.

28. cikk

Címkézés

(1)   A vetőmag-csomagolásokon szerepelnie kell a szállító címkéjének, illetve nyomtatott, vagy bélyegzett figyelmeztetésnek a Közösség egyik hivatalos nyelvén.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt címkén az alábbi információkat kell feltüntetni:

a)

a tétel referenciaszáma;

b)

a zárolás kelte (év és hónap);

c)

a fajok megnevezése;

d)

annak a fajtának a megnevezése, mely alá tartozóan a vetőmagot forgalmazni fogják (a növénynemesítő referenciaszáma, a javasolt vagy a jóváhagyott megnevezés) és – amennyiben létezik ilyen – a fajta jegyzékbe vételét célzó hivatalos kérelem száma;

e)

a „fajta még nem került hatóságilag jegyzékbe” megjelölés;

f)

adott esetben a „géntechnológiával módosított fajta” kifejezés;

g)

bejelentett nettó vagy bruttó tömeg, illetve a tiszta vetőmagok vagy adott esetben a termésfürtök bejelentett száma;

h)

a tömeg feltüntetése esetén, és amennyiben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a tiszta vetőmag, vagy adott esetben a termésfürtök tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt címke színe narancssárga.

29. cikk

Vegyszeres kezelés

Minden vegyszeres kezelést fel kell tüntetni mind a 28. cikkben előírt címkén, mind a csomagoláson vagy azon belül.

30. cikk

Időtartam

A 32. és 33. cikkek sérelme nélkül az e határozat rendelkezéseivel összhangban megadott engedélyek érvényességi időtartama legfeljebb egy év és azok a 31. cikk értelmében megújíthatók.

31. cikk

Az engedélyek megújítása

(1)   A 32. és 33. cikkek sérelme nélkül a 20. cikkben hivatkozott engedélyeket külön-külön legfeljebb egyéves időtartamon belül maximum kétszer lehet megújítani.

(2)   A kérelmek mellé az alábbi okmányokat kell csatolni:

a)

az eredeti engedélyre való hivatkozás;

b)

minden olyan információ, amely kiegészíti a fajtaleírásra, fajtafenntartásra és/vagy a termesztésre, illetve a fajta felhasználására vonatkozó már benyújtott, az eredeti engedélyhez szükséges információkat, illetve az eredeti engedélyhez kötött, a fajtafenntartás és/vagy a termesztés során szerzett gyakorlati tapasztalatból nyert ismereteket;

c)

annak igazolása, hogy a szóban forgó fajta jegyzékbe történő felvételének elbírálása folyamatban van, amennyiben ezekhez a tagállam más úton nem fér hozzá.

32. cikk

Az érvényesség lejárta

Az engedélyek érvényessége akkor szűnik meg, ha a nemzeti jegyzékbe történő felvétel kérelmét visszavonták, elutasították, vagy ha a fajtát felvették a jegyzékbe.

33. cikk

Biztosíték

Annak ellenére, hogy a 20. cikk értelmében az engedélyt megadták, a tagállam saját teljes területén, vagy annak egy részén betilthatja egy adott fajta felhasználását; vagy megfelelő feltételeket határozhat meg a fajta termesztésére vonatkozóan, a b) bekezdésben előírt esetekben az ilyen termesztésből származó termények felhasználásával kapcsolatos feltételekkel összhangban, amennyiben:

a)

megállapítást nyer, hogy a fajta termesztése növényegészségügyi szempontból ártalmas lehet más fajták vagy fajok termesztésére nézve; vagy

b)

a tagállamnak alapos oka van feltételezni, hogy a fajta veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a környezetre.

34. cikk

A jelentéstételre vonatkozó kötelezettség

(1)   Az engedélyt megadó tagállam az odaítélést követően az engedély birtokosát az alábbi információk közlésére kötelezheti:

a)

a termesztés során szerzett gyakorlati tapasztalatból nyert ismeretek;

b)

az engedélyezett időszak alatt forgalomba hozott vetőmagvak mennyiségei és az a tagállam, amelybe e vetőmagokat szánták.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában előírt információkat bizalmasan kell kezelni.

35. cikk

A fajtafenntartási vizsgálatok

A fajtafenntartást az engedélyező tagállam vizsgálatnak vetheti alá.

Amennyiben a fajtafenntartásra az engedélyező tagállamon kívüli másik tagállamban kerül sor, a tagállamoknak a szükséges vizsgálatok tekintetében kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásban kell részesíteniük egymást.

A tagállam akkor hagyhatja jóvá a fajtafenntartásnak egy harmadik országban történő lebonyolítását, amennyiben a 2002/55/EK irányelv 37. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében döntés születik arról, hogy a fajtafenntartással kapcsolatosan végzett vizsgálatok a tagállamokban végzett vizsgálatokkal egyenértékű biztosítékokat kell, hogy nyújtsanak.

36. cikk

Értesítés

A tagállamok az alábbiakról értesítik egymást és a Bizottságot:

a)

minden kérelemről – azok beérkezésétől fogva – vagy egy engedélyezési kérelem elutasításáról; és

b)

egy engedély megadásáról, megújításáról, hatályon kívül helyezéséről vagy visszavonásáról.

37. cikk

Információcsere

A tagállamok az egyes fajtáknak a nemzeti jegyzékekbe való felvételével és a jegyzékbe még nem vett fajta elfogadására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos információk cseréjének megkönnyítése érdekében a meglévő számítógépesített információcsere-rendszert használják.

38. cikk

A fajtajegyzék közzététele

A Bizottság a tagállamok által nyújtott információk alapján közzéteheti az engedélyezett fajták jegyzékét.

IV. FEJEZET

39. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 1-jén.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o. A legutóbb a 2004/55/EK irányelvvel (HL L 114., 2004.4.21., 18. o.) módosított irányelv.

(2)  HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 193., 2002.7.20., 12. o. A 2003/61/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 193., 2002.7.20., 60. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel módosított irányelv.

(6)  HL L 193., 2002.7.20., 74. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel módosított irányelv.

(7)  HL L 193., 2002.7.20., 1. o. A legutóbb az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított irányelv.

(8)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb az 1830/2003/EK rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.) módosított irányelv.