32004D0791Hivatalos Lap L 138 , 30/04/2004 o. 0031 - 0039


Az Európai Parlament és a Tanács 791/2004/EK határozata

(2004. április 21.)

az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenységeket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 149. cikke (4) bekezdésére, valamint 150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak [2] megfelelően,

mivel:

(1) A Szerződés előírja, hogy a Közösségnek a tagállamok tevékenységének támogatásával és kiegészítésével hozzá kell járulnia a minőségi oktatás fejlesztéséhez, továbbá olyan szakképzési politikát kell folytatnia, amely támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységét, valamint erősítenie kell a harmadik országokkal való együttműködést.

(2) A 2001. december 14–15-i Európai Tanács következtetéseihez csatolt laekeni nyilatkozat leszögezi, hogy az Európai Unió egyik alapvető megoldandó feladata az, hogy miként lehet a polgárokat közelebb hozni az európai gondolathoz és az európai intézményekhez.

(3) A Tanács által 2002. június 14-én elfogadott, az oktatási és képzési rendszerek céljainak megvalósításáról szóló részletes munkaprogram [3] olyan tevékenységi programot állapít meg, amelyhez közösségi szintű támogatásra van szükség.

(4) Az Európai Unió 1998. december 10-i – az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulója alkalmából Bécsben tett – nyilatkozata leszögezi, hogy az Európai Uniónak tovább kell fejlesztenie az együttműködést az emberi jogok terén, például oktatással és képzéssel kapcsolatos tevékenységek formájában, más érintett intézményekkel együttműködésben, továbbá gondoskodnia kell arról, hogy az emberi jogok és a demokratizálódás tárgyában 15 európai egyetem által szervezett európai posztgraduális képzési program folytatódjon.

(5) Az 1999. június 4-i kölni Európai Tanács a következtetéseiben kijelentette, hogy az emberi jogok és a demokratizálódás tárgyában szervezett európai posztgraduális képzési program működőképességének és folyamatosságának erősítéséhez "fokozott figyelmet kell szentelni a költségvetési biztonság kérdésének".

(6) A 2003-as költségvetési évben és az azt megelőző költségvetési években az Európai Unió általános költségvetésének A-3010., A-3011., A-3012., A-3013., A-3014., A-3017., A-3022., A-3027., A-3044., B3-1000. és B3-304. tétele hasznosnak bizonyult az oktatás és a képzés terén.

(7) Általános európai érdekű célokat szolgálnak a következő intézmények: a College of Europe, amely a jog-, a közgazdaság-, a politika-, a társadalom- és a bölcsészettudományok terén európai dimenziójú posztgraduális képzést nyújt; az Európai Egyetemi Intézet, amely a felsőoktatás és a kutatás révén járul hozzá az európai kulturális és tudományos örökség gyarapodásához; az Európai Közigazgatási Intézet, amely az európai integráció keretében tagállami és európai uniós köztisztviselők képzését végzi; a trieri Európai Jogi Akadémia, amely az európai jogra szakosodott jogászok és jogalkalmazók számára nyújt egyetemi szintű képzést; az Európai Egyetemközi Központ az Emberi Jogokért és a Demokratizálódásért, ahol az emberi jogok és a demokratizálódás tárgyában európai posztgraduális képzés, alapképzésen túli szakmai gyakorlat szervezése és más, emberi jogokat és demokratizálódást előmozdító oktatás, szakképzés és kutatás folyik; a Különleges Nevelési Igényűek Oktatásának Fejlesztését Támogató Európai Ügynökség, amely a különleges nevelési igényű tanulók oktatása minőségének javításán és e téren a fenntartható európai együttműködésen munkálkodik; valamint az Európai Szakképzés Nemzetközi Központja, ahol az európaizálódás, a globalizáció, a föderalizmus, a regionalizmus és a mai társadalmi struktúrák átalakulása témakörében folyik oktatás, képzés és kutatás.

(8) Fokozott igény van arra, – különösen a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet [4] elfogadását követően, amely növeli a nemzeti bíróságok hatáskörét a Szerződés e rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében –, hogy a tagállami bírák a közösségi jog alkalmazására irányuló képzésben részesüljenek, továbbá arra, hogy az ilyen képzést a Közösség támogassa.

(9) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet [5] (a továbbiakban: költségvetési rendelet) alapján az említett meglévő támogatások szabályozására egy alap-jogiaktus megalkotása szükséges.

(10) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a költségvetési rendelet elfogadásakor vállalták, hogy elérik azt a célkitűzést, hogy ez az alap-jogiaktus a 2004-es költségvetési évtől kezdődően lépjen hatályba; a Bizottság vállalta, hogy a végrehajtás során figyelembe veszi a költségvetésben foglalt megjegyzéseket.

(11) A Közösség pénzügyi támogatását a korábbi években elnyerő intézmények számára – a költségvetési rendeletre és annak végrehajtási szabályaira is figyelemmel – biztosítani kell a finanszírozás megfelelő stabilitását és folyamatosságát.

(12) Rendelkezést kell hozni arról, hogy a program földrajzi hatóköre a csatlakozó tagállamokra, és lehetőleg, bizonyos tevékenységek esetében, az EFTA/EGT-országokra és a tagjelölt országokra is kiterjedjen.

(13) Az állami forrásokból származó, nem közösségi eredetű támogatásnak összhangban kell lennie a Szerződés 87. és 88. cikkével.

(14) Ez a határozat a program teljes időtartamára pénzügyi keretet állapít meg, amely – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás [6] 33. pontja értelmében – az éves költségvetési eljárás során a költségvetési hatóság számára elsődleges hivatkozási alapot jelent.

(15) Az e határozat alapján nyújtott valamennyi támogatásnak szigorúan meg kell felelnie a szubszidiaritás és az arányosság elvének,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

A program célja és a program által támogatott tevékenységek

(1) Ez a határozat közösségi cselekvési programot hoz létre az oktatás és a képzés terén (a továbbiakban: a program) olyan szervezetek és tevékenységeik támogatása érdekében, amelyek célja az Európa építéséhez szükséges ismeretek bővítése és elmélyítése, illetve a közös oktatási és képzési politika céljai elérésének előmozdítása, a Közösségen belül és kívül egyaránt.

(2) A program általános célja az oktatás és képzés terén működő szervezetek által végzett tevékenységek támogatása.

A program hatókörébe a következő tevékenységek tartoznak:

a) olyan, európai vagy nemzetközi szinten működő szervezetek folyamatban lévő munkaprogramja, amelyek az oktatás és képzés terén valamilyen általános európai érdekű célt szolgálnak, illetve az Európai Unió oktatási és képzési politikájának részét képező célkitűzés megvalósítására törekednek;

b) olyan meghatározott tevékenységek, amelyek előmozdítják az Európai Unió oktatás és képzés terén folytatott munkáját, tájékoztatást nyújtanak az európai integrációval, illetve az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak céljaival kapcsolatban, vagy támogatják és nemzeti szintre ültetik át a közösségi fellépést.

E tevékenységeknek mindenekelőtt hozzá kell járulniuk – vagy alkalmasnak kell lenniük arra, hogy hozzájáruljanak – az oktatás és képzés terén megvalósuló közösségi együttműködési politika és tevékenységek fejlesztéséhez és végrehajtásához.

(3) A program 2004. január 1-jén kezdődik és 2006. december 31-én ér véget.

2. cikk

Részvétel a programban

Egy szervezet akkor jogosult támogatásra, ha megfelel a mellékletben említett követelményeknek, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:

a) olyan független, nyereségszerzésre nem törekvő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely elsősorban az oktatás és képzés terén működik, és közérdekű célra jött létre;

b) jogszerű megalapítása óta több mint két év telt el, és a legutóbbi két évre vonatkozó éves beszámolóját bejegyzett könyvvizsgáló hitelesítette;

c) tevékenységei összhangban vannak az oktatás és képzés terén megvalósuló közösségi cselekvés elveivel, és a mellékletben meghatározott prioritásokat figyelembe véve folynak.

Kivételes körülmények között a Bizottság az első bekezdés b) pontja alól eltérést tehet lehetővé, amennyiben e kivétel nem sérti a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét.

3. cikk

Harmadik országok részvétele

A program keretében megvalósuló tevékenységekben részt vehetnek azok a szervezetek, amelyek székhelye:

a) olyan csatlakozó államban található, amely 2003. április 16-án írta alá a csatlakozási szerződést;

b) valamely EFTA/EGT-országban található, az EGT-megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban;

c) Romániában, illetve Bulgáriában található; a részvétel feltételeit az európai megállapodásokkal, azok kiegészítő jegyzőkönyveivel és az érintett Társulási Tanácsok határozataival összhangban kell megállapítani;

d) Törökországban található, a részvétel feltételeit az Európai Közösség és a Török Köztársaság között létrejött, a Török Köztársaság közösségi programokban való részvételének általános elveiről szóló, 2002. február 26-i keretmegállapodással [7] összhangban kell megállapítani.

4. cikk

A kedvezményezettek kiválasztása

A programban a következő két csoportba tartozó kedvezményezettek vehetnek részt:

a) 1. csoport: olyan, a melléklet 2. pontjában név szerint felsorolt kedvezményezettek, amelyek részére a működési támogatásokat közvetlenül ítélik oda;

b) 2. csoport: a következők részesülnek támogatásban: az oktatás vagy képzés terén működő európai szövetségek, a felsőoktatásban az európai integrációval kapcsolatos tevékenységek, beleértve a "Jean Monnet" tanszékeket is, az európai oktatási és képzési rendszerek jövőbeni céljainak eléréséhez hozzájáruló tevékenységek, a tagállami bírák európai jogi képzése és az igazságügyi együttműködés terén működő szervezetek. A kedvezményezetteket pályázat útján választják ki, a mellékletben megállapított általános feltételekkel összhangban.

5. cikk

A támogatások odaítélése

A program különböző elemeinek keretében nyújtandó támogatásokat a melléklet vonatkozó részében meghatározott rendelkezésekkel összhangban kell odaítélni.

6. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A program végrehajtásának pénzügyi kerete az 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott időtartamra 77 millió euró.

(2) Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

7. cikk

Végrehajtás

Ennek a programnak a mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban történő végrehajtásáért a Bizottság felelős.

8. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1) A Bizottság legkésőbb 2007. december 31-én jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program céljainak teljesítéséről.

Az említett jelentést többek között egy, legkésőbb 2006 végéig rendelkezésre bocsátandó külső értékelésről szóló jelentésre kell alapozni, amelyben – az 1. cikkben és a mellékletben meghatározott célkitűzések elérése szempontjából – fel kell mérni legalább a program általános helytállóságát és koherenciáját, megvalósításának hatékonyságát (az elemek előkészítése, kiválasztása, végrehajtása), továbbá a különböző elemek együttes és egyedi hatékonyságát.

A Bizottság továbbá évente is küld jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére a program végrehajtásáról.

(2) A program 2007. január 1-jétől történő folytatásáról a Szerződéssel összhangban az Európai Parlament és a Tanács dönt.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

D. Roche

[1] HL C 32., 2004.2.5., 52. o.

[2] Az Európai Parlament 2003. november 6-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2003. december 22-i közös álláspontja (HL 72. E, 2004.3.23., 19. o.), az Európai Parlament 2004. március 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. március 30-i határozata.

[3] HL C 142., 2002.6.14., 1. o.

[4] HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

[6] HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A legutóbb a 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított megállapodás.

[7] HL L 61., 2002.3.2., 29. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. BEVEZETÉS

Az 1. cikkben meghatározott célkitűzéseket az e mellékletben meghatározott elemek segítségével kell megvalósítani.

Ez a melléklet két fő programelemtípust tartalmaz:

- az első típus, vagyis az 1. és a 2. elem, célja az oktatás és képzés terén európai szinten működő, meghatározott intézmények, illetve kiválasztott szövetségek támogatása,

- a második típus, vagyis a 3. elem, célja olyan konkrét tevékenységek vagy projektek támogatása, amelyek az európai integrációra helyezik a hangsúlyt (3A. elem), vagy az Európai Unió oktatási és képzési politikáját az e téren szervezett közösségi programokon kívül támogatják (3B. elem), vagy az európai jogi képzést ösztönzik, különösen a tagállami bírák ilyen irányú képzését (3C. elem).

2. A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK VÉGREHAJTÁSA

A program keretében közösségi támogatásra jogosult szervezetek a következő területek egyikén fejtik ki tevékenységüket:

1.programelem: az oktatás és képzés terén működő, meghatározott intézmények támogatása

E programelem keretében a következő, általános európai érdekű célokat szolgáló és az alábbi tevékenységi körrel rendelkező intézmények egyes működési és igazgatási költségeihez nyújtható támogatás:

- a College of Europe (bruges-i és natolini intézete) a jog-, a közgazdaság-, a politika-, a társadalom- és a bölcsészettudományok terén szervezett európai dimenziójú posztgraduális tanulmányok tekintetében,

- a Firenzében működő Európai Egyetemi Intézet, a felsőoktatás és a kutatás révén az európai kulturális és tudományos örökség gyarapodásához való hozzájárulása tekintetében,

- a Maastrichtban működő Európai Közigazgatási Intézet, az európai integrációs feladatok végzésére felkészítő, tagállami és európai uniós köztisztviselőknek szóló képzés tekintetében,

- a Trierben működő Európai Jogi Akadémia, az európai jogra szakosodott jogászok és jogalkalmazók számára szervezett, egyetemi szintű továbbképzés tekintetében,

- az Európai Egyetemközi Központ az Emberi Jogokért és a Demokratizálódásért, az emberi jogok és a demokratizálódás tárgyában szervezett európai posztgraduális képzés, alapképzésen túli szakmai gyakorlat szervezése és más, emberi jogokat és demokratizálódást előmozdító oktatás, szakképzés és kutatás tekintetében,

- a Különleges Nevelési Igényűek Oktatásának Fejlesztését Támogató Európai Ügynökség, a különleges nevelési igényű tanulók esetében az oktatás minőségének javítása tekintetében, valamint e téren széleskörű és hosszú távú európai együttműködés megteremtése tekintetében,

- az Európai Szakképzés Nemzetközi Központja, a következő témakörökbeli tanulmányok készítése, oktatás, képzés és kutatás tekintetében: az európai és a világméretű egység megteremtése, a föderalizmus, a regionalizmus és a mai társadalmak struktúráinak változása a globális föderalizmus szemszögéből.

A Bizottság akkor ítélhet oda támogatást a fent említett intézményeknek, ha az utóbbiak megfelelő munkatervet és költségvetést nyújtottak be hozzá. A támogatásokat – a Bizottsággal kötött partnerségi keretmegállapodás alapján – évenként vagy meghosszabbítással lehet odaítélni.

Az e programelem keretében odaítélt támogatásokra nem alkalmazható a költségvetési rendelet 113. cikkének (2) bekezdése szerinti fokozatos csökkentés elve.

Az e programelem keretében támogatott intézmények tevékenységeire az Európai Unión belül és kívül egyaránt sor kerülhet.

Az 1. programelemre szánt források mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 65 %-át, de el kell érnie annak 58 %-át.

2.programelem: Az oktatás vagy képzés terén működő európai szövetségek támogatása

E programelem keretében olyan, az oktatás és képzés terén működő európai szövetségek egyes működési és igazgatási költségeihez nyújtható támogatás, amelyek megfelelnek a következő minimumkritériumoknak:

- a költségvetési rendelet végrehajtási szabályait megállapító 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet [1] 162. cikke értelmében általános európai érdeket szolgáló célt képviselő szervként működnek,

- az oktatás és képzés terén európai szintű tevékenységet végeznek, és alapító okiratukban megállapított, világos és jól körülhatárolt céljuk van,

- az Európai Unió legalább tizenkét tagállamában vannak tagjaik,

- nemzeti, regionális vagy helyi szövetségekből állnak,

- az Európai Unió valamely tagállamában rendelkeznek székhellyel és jogi státusszal,

- tevékenységük nagyobb részét az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országokban és/vagy a tagjelölt országokban végzik.

E programelem keretében a támogatásokat az egy vagy több közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok kiválasztását követően ítélik oda. A közösségi támogatás legfeljebb az érintett szövetség jóváhagyott munkatervében meghatározott támogatható költségek 75 %-át fedezheti. A támogatásokat – a Bizottsággal kötött partnerségi keretmegállapodás alapján – évenként vagy meghosszabbítással lehet odaítélni.

Az e programelem keretében odaítélt támogatásokra nem alkalmazható a költségvetési rendelet 113. cikkének (2) bekezdése szerinti fokozatos csökkentés elve.

A 2. programelemre szánt források mértéke nem haladhatja meg e program teljes költségvetésének 4 %-át.

3A. programelem: a felsőoktatásban az európai integrációhoz kapcsolódó tevékenységek – köztük a "Jean Monnet" tanszékek – támogatása

Ez a programelem az Európai Unió felsőoktatás terén megvalósuló fellépését előmozdító tevékenységekhez kapcsolódik, a felsőoktatás köreiben fokozza az európai integrációra és az Unió nemzetközi kapcsolataiban követett céljaira vonatkozó tájékozottságot, valamint támogatja, illetve nemzeti szintre ülteti át a közösségi fellépést.

Az e programelem keretében támogatott tevékenységekre az Európai Unión belül és kívül egyaránt sor kerülhet.

A határozat 2. cikkével összhangban ez elsősorban a következőkhöz kapcsolódik:

- egyetemi európai integrációs tanulmányok megszervezése,

- az európai integrációra szakosodott oktatók nemzeti szövetségeinek létrehozása és támogatása,

- az európai integráció folyamatára vonatkozó elemzések és eszmecserék ösztönzése,

- tudományos kutatások – köztük fiatal tudósok kutatásainak – ösztönzése az EU prioritásai közé tartozó témakörökben, mint például Európa jövője, vagy az emberek, illetve kultúrák közötti párbeszéd kérdése.

E programelem keretében a támogatásokat az egy vagy több közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok kiválasztását követően ítélik oda. A közösségi támogatás legfeljebb az e programelem keretében támogatásra kiválasztott tevékenységek támogatható költségeinek 75 %-át fedezi.

A 3A. programelemre fordítható források mértéke nem haladhatja meg a programra fordítható teljes költségvetés 24 %-át, de el kell érnie annak 20 %-át.

3B. programelem: Az európai oktatási és képzési rendszerek jövőbeni céljainak elérését elősegítő tevékenységek támogatása

A 3B. programelem az Európai Tanács által az európai oktatási és képzési rendszerekre vonatkozóan 2010-re kitűzött alábbi három célkitűzés [2] megvalósulásával összefüggő támogatási, végrehajtási, ismeretterjesztési és promóciós tevékenységekhez kapcsolódik:

- az oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása az Európai Unióban,

- az oktatási és képzési rendszerekbe való bejutás megkönnyítése mindenki számára,

- az oktatási és képzési rendszerek nyitása a világ felé,

valamint a fentiekhez kapcsolódó 13 kisebb célkitűzés. E tevékenységek alapulhatnak a 2010-ig terjedő időszakot felölelő előretekintő megközelítéseken, továbbá e tevékenységeknek mind Európán belüli, mind pedig Európának a világban betöltött szerepével összefüggő aspektusaik lehetnek.

E programelem keretében olyan tevékenységtípusok támogatandók, amelyek keretében – különösen a partnerek általi értékelések, a "jó gyakorlat" cseréje, az információcsere, valamint az indikátorok és mérföldkövek (benchmarks) meghatározása révén – bevezetik az oktatásban és a képzésben a nyitott koordinációs módszert.

Ezek a tevékenységek különösen a következők:

- a konkrét jövőbeni célok elérésével foglalkozó tanulmányok, vizsgálatok és kutatások támogatása,

- a célokhoz kapcsolódó részletes munkaprogram végrehajtását támogató szakértői találkozók, szemináriumok, konferenciák és tanulmányi látogatások,

- az oktatással és képzéssel foglalkozók körében a tájékozottság növelését célzó tájékoztatási tevékenységek és kiadványok előkészítése és megvalósítása, illetve elkészítése, beleértve azokat a tevékenységeket, amelyek célja az Európai Unió e területeken történő fellépésének előmozdítása, valamint az európai oktatási és képzési rendszerek minőségének, egyetemes hozzáférhetőségének és a világ felé való nyitottságának a javítása,

- a civil társadalomnak az oktatás és képzés terén nemzeti vagy európai szinten tevékenykedő szereplői bevonásával a közösségi fellépést támogató különböző tevékenységek.

E programelem végrehajtása az egy vagy több pályázati felhívásra benyújtott pályázatok kiválasztását követően odaítélt támogatások révén történik.

Olyan intézmények részesülhetnek támogatásban, amelyek székhelye az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó valamely országban vagy valamely tagjelölt országban található. A harmadik célkitűzéshez (az oktatási és képzési rendszerek nyitása a világ felé) kapcsolódó tevékenységek esetén kivételesen olyan intézmények számára is nyújtható támogatás, amelyek székhelye más, harmadik országban található.

Főszabály szerint a közösségi támogatás mértéke nem haladhatja meg a kiválasztott pályázatok támogatható költségeinek 75 %-át.

A 3B. programelemre szánt források mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 14 %-át, de el kell érnie annak 9 %-át.

3C. programelem: A tagállami bírák európai jogi képzésének támogatása

E programelem keretében az igazságügyi együttműködésben részt vevő szervezetek által vállalt tevékenységekhez, valamint más, az európai jogi képzés előmozdítására irányuló, különösen a tagállami bírák ilyen irányú képzésével összefüggő tevékenységekhez nyújtható támogatás.

E programelem keretében a tagállamokban, az Európai Gazdasági Térség országaiban és a tagjelölt országokban folyó tevékenységek támogathatók.

E programelem keretében a támogatásokat az egy vagy több közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok kiválasztását követően ítélik oda. Főszabály szerint a közösségi támogatás nem haladhatja meg a jóváhagyott munkatervben meghatározott tevékenység támogatható költségeinek 75 %-át.

A 3C. programelemre szánt források mértéke nem haladhatja meg e program teljes költségvetésének 4 %-át.

3. ÁTLÁTHATÓSÁG

A program bármely elemének keretében támogatásban részesülő kedvezményezett köteles a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető helyen – így például egy internetes honlapon vagy egy éves jelentésben – feltüntetni, hogy az Európai Unió költségvetéséből támogatásban részesült.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZEMPONTOK

A pályázati felhívásra benyújtott, támogatás iránti kérelmek elbírálása a következő szempontok szerint történik:

- a program és a konkrét programelem céljainak való megfelelés,

- a pályázati felhívásban meghatározott prioritásoknak, illetve egyéb szempontoknak való megfelelés,

- a pályázat minősége,

- a pályázat valószínűsíthető hatása az oktatásra és/vagy a képzésre európai szinten.

5. TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK

A Bizottság a program egyes elemei keretében nyújtandó támogatás összegének megállapításakor az egységköltségek közzétett táblázatain alapuló átalányfinanszírozást is alkalmazhat.

A 2004-ben odaítélt támogatások esetében a kiadások támogathatóságának időszaka már 2004. január 1-jén megkezdődhet, amennyiben a kiadások keletkezése nem előzi meg a támogatási kérelem benyújtásának időpontját vagy a kedvezményezett költségvetési évének kezdetét.

Olyan kedvezményezettek esetében, amelyeknél a költségvetési év március 1-je előtt kezdődik, a 2004. év folyamán kivételt lehet tenni az alól – a költségvetési rendelet 112. cikkének (2) bekezdésében említett – kötelezettség alól, amely szerint a támogatási megállapodást a kedvezményezett költségvetési évének kezdetétől számított első négy hónapon belül alá kell írni. Ebben az esetben a támogatási megállapodást legkésőbb 2004. június 30-ig kell aláírni.

6. A PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

A költség-haszon elemzés fényében a Bizottság dönthet úgy, hogy a költségvetési rendelet 55. cikkével összhangban a program irányításával kapcsolatos valamennyi feladatot vagy e feladatok egy részét egy végrehajtó hivatalra ruházza. Fordulhat továbbá szakértőkhöz, és fordíthat kiadásokat közhatalom gyakorlását magában nem foglaló technikai, illetve adminisztratív támogatásra is, amelyre eseti szolgáltatási szerződések keretében ad megbízást. Továbbá a program megvalósításának várható megkönnyítése céljából finanszírozhatja tanulmányok készítését és szervezhet szakértői találkozókat, valamint vállalkozhat a program céljai eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tájékoztatási, kiadói és terjesztési tevékenységre.

7. ELLENŐRZÉS ÉS AUDIT

7.1. A működési támogatás kedvezményezettje az utolsó kifizetést követően öt évig a Bizottság rendelkezésére tart minden, a támogatás évében keletkezett kiadást igazoló bizonylatot, beleértve a könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatást. A támogatás kedvezményezettje biztosítja, hogy a partnerek, illetve tagok birtokában lévő bizonylatok szükség esetén a Bizottság rendelkezésére álljanak.

7.2. A Bizottság közvetlenül saját személyzete révén vagy más, általa kiválasztott, minősített külső szervezet révén ellenőrizheti a támogatás felhasználását. Ilyen ellenőrzésekre a megállapodás időtartama alatt, illetve a zárókifizetést követő ötéves időszakban kerülhet sor. Az ellenőrzések megállapításai nyomán a Bizottság szükség szerint a visszafizetésről határozhat.

7.3. A Bizottság munkatársainak és más, a Bizottság által felhatalmazott külső személyzetnek joguk van ahhoz, hogy a kedvezményezett helyiségeibe beléphessenek, és az említett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz, beleértve az elektronikus formában létező információt is, hozzáférhessenek.

7.4. A Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) – különösen a hozzáférés vonatkozásában – azonos jogokkal rendelkezik, mint a Bizottság.

7.5. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és más szabálytalansággal szembeni védelme érdekében a Bizottság e program keretében – a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel [3] összhangban – helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet. Szükség esetén az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) vizsgálatokat végez, amelyekre az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4] irányadó.

[1] HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

[2] Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseinek megvalósítására vonatkozó részletes munkaprogram (HL C 142., 2002.6.14., 1. o.)

[3] HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

[4] HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

--------------------------------------------------