13.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. október 7.)

az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 3679. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/691/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1999/2/EK irányelv szerint egy ionizáló sugárzással kezelt élelmiszer nem hozható be egy harmadik országból, csak ha az adott élelmiszert egy, a Közösség által jóváhagyott besugárzó létesítményben kezelték.

(2)

A jóváhagyott létesítmények első listáját a 2002/840/EK (2) bizottsági határozat határozta meg.

(3)

A Bizottság Törökországból és Svájcból az ottani illetékes hatóságokon keresztül benyújtott egy-egy kérelmet egy besugárzó létesítmény jóváhagyása iránt. A Bizottság szakértői megvizsgálták a besugárzó létesítményeket annak megállapítása céljából, hogy azok megfelelnek-e az 1999/2/EK irányelv előírásainak és különösen hogy a hivatalos felügyelet garantálja-e azt, hogy ezek megfeleljenek az említett irányelv 7. cikkében foglalt követelményeknek. Mindkét ország illetékes hatóságai kielégítő módon reagáltak a zárójelentés összes ajánlására.

(4)

Magyarország 2004. május 1-jén történt közösséghez történt csatlakozása óta többé nem helyénvaló felsorolni ennek a tagországnak a besugárzó létesítményét a 2002/840/EK határozat mellékletében. Ezt a létesítményt fel kell venni az 1999/2/EK irányelv 7. cikkének (4) bekezdésében említett, a tagállamok jóváhagyott besugárzó létesítményeit tartalmazó listára.

(5)

Emiatt a 2002/840/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

a 2002/840/EK határozat melléklete helyébe ennek a határozatnak a melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 7-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 66., 1999.3.13., 16. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 287., 2002.10.25., 40. o.


MELLÉKLET

A harmadik országokban lévő, a Közösség által jóváhagyott besugárzó létesítmények listája

Hivatkozási szám: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Republic of South Africa

Tel.: +27-21-551 2440

Fax: +27-21-551 1766

Hivatkozási szám: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Republic of South Africa

Tel.: +27-11-974 8851

Fax: +27-11-974 8986

Hivatkozási szám: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Republic of South Africa

Tel.: +27-31-902 8890

Fax: +27-31-912 1704

Hivatkozási szám: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turkey

Tel.: +90 282 726 57 90

Fax: +90 282 726 51 78

Hivatkozási szám: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Switzerland

Tel.: +41 062 288 9060

Fax: +41 062 288 9070