20.5.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/83


TANÁCSI HATÁROZAT

(2004. május 17.)

az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről

(2004/496/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

a Tanács 2004. február 23-án felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Közösség nevében tárgyalásokat folytasson az Amerikai Egyesült Államokkal a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodásról;

(2)

A Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdése szerint a Tanács által meghatározott határidőn belül az Európai Parlament nem terjesztett elő véleményt, szem előtt tartva azon bizonytalan helyzet sürgős orvoslásának szükségességét, amelybe a légitársaságok és az utasok kerültek, továbbá mindezen érintettek pénzügyi érdekei védelmének szükségességét.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség nevében a Tanács jóváhagyja az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodást.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) az Európai Közösség nevében a megállapodás aláírására.

Kelt Brüsszelben, 2004. május 17-én.

a Tanács részéről

B. COWEN

az elnök


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Egyesült Államok között a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának való továbbításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK,

ELISMERVE az alapvető jogok és szabadságok, nevezetesen a magánélethez fűződő jog tiszteletben tartásának fontosságát, valamint ezen értékek tiszteletben tartásának fontosságát a terrorizmus és az ehhez kapcsolódó bűncselekmények, valamint a nemzeteken átnyúló, súlyos bűncselekmények — ideértve a szervezett bűnözést is — megelőzése és az azok ellen folytatott küzdelem során,

TEKINTETTEL az Egyesült Államok törvényeire és rendeleteire, amelyek előírják, hogy minden, az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló nemzetközi légiutas-szállítójáratokat működtető légi szállító köteles a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security; a továbbiakban: „DHS”) Vámügyi és Határvédelmi Irodája (Bureau of Customs and Border Protection; a továbbiakban: „CBP”) részére elektronikus hozzáférést biztosítani az utasnyilvántartási adatokhoz (Passenger Name Record; a továbbiakban: „PNR”) ahogyan azokat a légi szállító automatikus helyfoglalás-/indulás-ellenőrzési rendszerében összegyűjti, illetve tárolja,

TEKINTETTEL a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i, 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, és különösen annak 7. cikke c) pontjára,

TEKINTETTEL a CBP által 2004. május 11-én kiadott kötelezettségvállalásokra, amelyek a szövetségi közlönyben („Federal Register”) tesznek közzé (a továbbiakban: „a kötelezettségvállalások”),

TEKINTETTEL a 95/46/EK rendelet 25. cikkének (6) bekezdése alapján 2004. május 17-én elfogadott, 1799/2004(C) bizottsági határozatra, amely a CBP-t olyan intézményként ismeri el, amely megfelelő szintű védelmet biztosít azoknak az Európai Közösségből (a továbbiakban: „Közösség”) továbbított PNR adatoknak, amelyek a határozathoz csatolt kötelezettségvállalásoknak megfelelően az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló légi járatokra vonatkoznak (a továbbiakban: „a határozat”);

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség tagállamai területén működő, helyfoglalás-/indulás-ellenőrzési rendszerrel rendelkező légi szállítóknak — amint az technikailag kivitelezhető — meg kell szervezniük a PNR adatok továbbítását a CBP-nek, és hogy mindaddig — e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően — az adatokhoz az Egyesült Államok hatóságai számára közvetlen hozzáférést kell biztosítani,

MEGERŐSÍTVE, hogy e megállapodás nem teremt semmiféle jogalapot jövőbeli megbeszélésekre vagy tárgyalásokra az Egyesült Államok és az Európai Közösség között, illetve valamely fél és bármely más állam között bármely más adatforma továbbításáról,

TEKINTETTEL mindkét fél arra irányuló elkötelezettségére, hogy az előzetes utasinformációs (Advance Passenger Information/API) adatoknak a Közösségből az USÁ-ba való feldolgozásával kapcsolatban késlekedés nélkül megfelelő, és kölcsönösen kielégítő eredményre jussanak;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1.

A CBP — szigorúan a határozatnak megfelelően, és mindaddig, amíg az alkalmazandó, illetve kizárólag addig, amíg kielégítő rendszer nem kerül felállításra az ilyen adatok légi szállítók általi továbbítására — elektronikus úton hozzáférhet a légi szállítóknak az Európai Közösség tagállamai területén elhelyezkedő helyfoglalás-/indulás-ellenőrzési rendszereiben (a továbbiakban: „helyfoglalási rendszerek”) tárolt PNR adatokhoz.

2.

Az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló nemzetközi légiutas-szállító járatokat működtető légi szállítók kötelesek az automatikus helyfoglalási rendszerükben szereplő PNR adatokat az Egyesült Államok jogszabályaival összhangban álló CBP előírások szerint, és szigorúan a határozatnak megfelelően feldolgozni, mindaddig, amíg az alkalmazandó.

3.

A CBP tudomásul veszi a határozatot, és kijelenti, hogy végrehajtja az ahhoz csatolt kötelezettségvállalásokat.

4.

A CBP a továbbított PNR adatokat feldogozza, és az ilyen adatfeldolgozással érintett személyeket az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályainak és alkotmányos előírásainak megfelelően, jogellenes — különösen állampolgárságon vagy lakóhely szerinti országon alapuló — megkülönböztetés nélkül kezeli.

5.

A CBP és a Bizottság együttesen és rendszeresen felülvizsgálja e megállapodás végrehajtását.

6.

Abban az esetben, ha az Európai Unióban olyan légiutas-azonosító rendszer felállítására kerül sor, amely alapján a légi szállítók kötelesek a hatóságok számára olyan személyek PNR adataihoz hozzáférést biztosítani, akik folyamatban lévő utazási útvonalukhoz igénybe vesznek az Európai Unióba érkező vagy onnan induló járatot, a DHS — a kivitelezhetőség határain belül és szigorúan kölcsönösségi alapon — aktívan elősegíti a joghatóságán belül működő légitársaságok közötti együttműködést.

7.

Ez a megállapodás az aláírásakor lép hatályba. Ezt a megállapodást a felek diplomáciai úton történő értesítéssel bármikor felmondhatják. A felmondás a felmondásról szóló értesítés másik féllel való közlésétől számított kilencvenedik (90.) napon lép hatályba. E megállapodás a felek kölcsönös írásbeli megállapodásával bármikor módosítható.

8.

E megállapodásnak nem célja a felek jogszabályaitól való eltérés vagy azok módosítása; hasonlóképpen, e megállapodás nem hoz létre vagy keletkeztet semmilyen jogot vagy előnyt a magánszemélyek vagy más, magánjogi vagy közjogi jogalanyok részére.

Aláírva … -ban/ben, … -án/én.

Ez a megállapodás másolatban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, amelyek mindegyike egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

Az Európai Közösségek részéről

AZ Amerikai Egyesült Államok részéről

Tom RIDGE

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere