32004D0466Hivatalos Lap L 157 , 30/04/2004 o. 0136 - 0139


A Tanács határozata

(2004. április 29.)

a kísérővel utazó kiskorúak célzott határellenőrzéséről szóló rendelkezés felvételére tekintettel a Közös Kézikönyv módosításáról

(2004/466/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a határellenőrzés és a határőrizet végrehajtására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 790/2001/EK tanácsi rendeletre [1],

tekintettel az Olasz Köztársaság kezdeményezésére,

mivel:

(1) A külső határokat átlépő személyek – beleértve a kísérővel utazó kiskorúakat is – be- és kiutazásának ellenőrzése tekintetében különleges eljárásokat kell elfogadni, különösen mivel a kísérőszemélyek, illetve állítólagos kísérőszemélyek valójában gyakran embercsempészek, továbbá gondoskodni kell arról, hogy a határellenőrzést végző hatóságok különös figyelmet fordítsanak valamennyi kiskorú utazóra.

(2) A kiskorúak jogellenes elviteléről szóló, 1998. február 9-i végrehajtó bizottsági nyilatkozat 5. pontja szerint "ugyanennyire fontos, hogy a külső határokon a határellenőrzésekért felelős hatóságok rendszeresen ellenőrizzék a kiskorúak személyazonosító iratait és útiokmányait. Ez különösen akkor fontos, ha a kiskorú csak egyetlen felnőtt társaságában utazik."

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelező. Mivel e határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően – a határozat Tanács általi elfogadásától számított hat hónapon belül dönt arról, hogy saját nemzeti jogába átülteti-e a határozatot.

(4) Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közti, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat [2] 1. cikkének A. pontjában említett területre vonatkoznak.

(5) E határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyben az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal [3] összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelező.

(6) E határozat a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal [4] összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelező.

(7) E határozat a csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közös Kézikönyv II. része 6.8.1. pontjának (2) bekezdésében az első mondat a következőképpen módosul: "Az ellenőrzést végző személyzetnek különös figyelmet kell fordítania a kiskorúakra, függetlenül attól, hogy azok kísérővel vagy kísérő nélkül utaznak."

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL L 116., 2001.4.26., 5. o.

[2] HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

[3] HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

[4] HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

--------------------------------------------------