32004D0157Hivatalos Lap L 050 , 20/02/2004 o. 0060 - 0061


A Tanácős határozata

(2004ő. február 19.)

az AKCS–EK Partnerségi Megállapodás 96. cikke alapján Zimbabwéval folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási idejének meghosszabbításáról

(2004/157/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 300. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a tagállamok kormányai képviselőinek 2000. szeptember 18-i határozatával [1] ideiglenesen alkalmazni rendelt, 2000. június 23-án, Cotonouban aláírt AKCS–EK Partnerségi Megállapodás végrehajtását követően meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra [2], és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2002/148/EK [3] határozattal lezárultak a Zimbabwei Köztársasággal az AKCS–EK Partnerségi Megállapodás 96. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján folytatott konzultációk, és meghozták a határozat mellékletében részletezett megfelelő intézkedéseket.

(2) A 2002/148/EK határozat 2. cikkében említett intézkedések alkalmazhatósága a 2003/112/EK határozattal további 12 hónapra meghosszabbításra került. A 2003/112/EK határozat 1. cikkével összhangban az intézkedések alkalmazhatósága 2004. február 20-án megszűnik.

(3) Az AKCS–EK Partnerségi Megállapodás 9. cikkében idézett alapvető elveket Zimbabwe kormánya továbbra is folyamatosan megsérti, és a jelenlegi helyzet Zimbabwéban nem biztosítja az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartását.

(4) Ezért meg kell hosszabbítani az intézkedések alkalmazási idejét,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/148/EK határozat 2. cikkében említett intézkedések alkalmazhatósága, amelyek alkalmazását a 2003/112/EK határozat 1. cikkével 2004. február 20-ig meghosszabbítani rendelte, további 12 hónappal, 2005. február 20-ig meghosszabbodik. A rendelkezéseket rendszeresen, de legalább hat hónapon belül felül kell vizsgálni.

Az e határozat mellékletét képező levél Zimbabwe elnökének szól.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL L 317., 2000.12.15., 376. o.

[2] HL L 317., 2000.12.15., 375. o.

[3] HL L 50., 2002.2.21., 64. o. A legutóbb a 2003/112/EK határozattal (HL L 46., 2003.2.20., 25. o.) módosított határozat.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Brüsszel, 2004.2.19.

LEVÉL ZIMBABWE ELNÖKÉNEK

Az Európai Unió kiemelt fontosságot tulajdonít az AKCS–EK Partnerségi Megállapodás 9. cikke rendelkezéseinek. A Partnerségi Megállapodás alapvető elveként az emberi jogok, a demokratikus intézmények és a jogállamiság tisztelete kapcsolataink alapját képezik.

A 2002. február 19-i levéllel az Unió tájékoztatta Önt azon döntéséről, hogy lezárja az AKCS–EK Partnerségi Megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultációkat és hogy a megállapodás 96. cikkének értelmében meghoz egyes "megfelelő intézkedéseket".

A 2003. február 19-i levéllel az Európai Unió tájékoztatta Önt, hogy a "megfelelő intézkedések" visszavonására nem kerül sor.

Ma, további 12 hónap elteltével az Európai Unió úgy ítéli meg, hogy Zimbabwéban még mindig nem tartják be a demokratikus alapelveket és Zimbabwe kormánya nem ért el előrehaladást a februári tanácsi határozatban kitűzött öt területen (a politikai motivációból elkövetett erőszak megszüntetése, szabad és tiszta választások, a média szabadsága, az igazságszolgáltatás függetlensége, a törvénytelen foglalások befejezése). Ezen felül az Európai Unió megjegyzi, hogy Zimbabwe kormánya az intézkedések irányában nem tett pozitív, az előrehaladás jeleként értékelhető lépéseket, amiről az Európai Unió tájékoztatta a SADC-ot a legutóbbi két SADC/EU bizottsági ülés alkalmával.

A fentiekre figyelemmel az Európai Unió nem tartja visszavonhatónak a megfelelő intézkedéseket.

Az intézkedések csak akkor kerülnek visszavonásra, ha teljesülnek azon feltételek, amelyek biztosítják az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletét. Az Európai Unió fenntartja a jogot további korlátozó intézkedések meghozatalára.

Az Európai Unió szorosan figyelemmel fogja kísérni a fejleményeket Zimbabwéban és ismételten hangsúlyozni szeretné, hogy ezen intézkedések nem a zimbabwei népet büntetik, és továbbra is folytatja hozzájárulását az olyan humanitárius természetű műveletekhez és a lakosság közvetlen támogatását szolgáló projektekhez, különösen a szociális szektorban, a demokratizálódás, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén, amely hozzájárulást ezen intézkedések nem érintenek. A 2003/2004-es időszakra az Európai Közösségnek a zimbabwei, élelmiszersegéllyel és humanitárius segéllyel kapcsolatos műveletekhez való hozzájárulása 85 millió euró, az Európai Unió tagállamai által nyújtott kétoldalú segítségnyújtás mellett.

Az Európai Unió törekedni kíván a Zimbabwéval folytatott párbeszédre az AKCS–EK Partnerségi Megállapodás alapján, és reméli, hogy Ön mindent megtesz a Partnerségi Megállapodás alapvető elvei tiszteletének helyreállítására, és az országnak a társadalmi béke és a gazdasági fellendülés felé irányítására. Ez lehetővé tenné a 9. EFA Nemzeti Indikatív Program Zimbabwét illetően történő aláírása felfüggesztésének megszüntetését, ezzel lehetővé téve a közeli jövőben valamennyi együttműködési eszköz újbóli alkalmazhatóságát.

Tisztelettel

A Bizottság részéről

+++++ TIFF +++++

A Tanács részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------