30.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/61


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. június 17.)

az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási szabályzatának elfogadásáról

(EKB/2004/12)

(2004/526/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 46.4 cikkére

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Európai Központi Bank Általános Tanácsának 1998. szeptember 1-jei eljárási szabályzata helyébe az alábbi eljárási szabályzat lép, amely 2004. július 1-jén lép hatályba.

„AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

BEVEZETŐ FEJEZET

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ez az eljárási szabályzat kiegészíti az Európai Közösséget létrehozó szerződést, illetve a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányát. Az eljárási szabályzatban szereplő kifejezések a Szerződésben, illetve az alapokmányban megadott jelentéssel bírnak.

I. FEJEZET

AZ ÁLTALÁNOS TANÁCS

2. cikk

Az Általános Tanács üléseinek időpontja és helyszíne

(1)   Ülései időpontjáról az elnök javaslata alapján az Általános Tanács határoz.

(2)   Ha az Általános Tanács legalább három tagja kéri, az elnök összehívja az Általános Tanács ülését.

(3)   Az elnök az Általános Tanács ülését bármikor összehívhatja, ha szükségesnek tartja.

(4)   Az Általános Tanács általában az Európai Központi Bank (EKB) épületében tartja üléseit.

(5)   Az üléseket telekonferencia keretében is meg lehet tartani, kivéve, ha legalább három nemzeti központi bank elnöke kifogást emel ez ellen.

3. cikk

Az Általános Tanács ülésein való részvétel

(1)   Amennyiben ezen eljárási szabályzat másképp nem rendelkezik, az Általános Tanács ülésein kizárólag annak tagjai, az Igazgatóság többi tagja, az Európai Unió Tanácsának elnöke és az Európai Közösségek Bizottságának egy tagja vehet részt.

(2)   Általában minden nemzeti központi bank elnökét egy személy kísérheti.

(3)   Ha az Általános Tanács valamely tagja nem tud részt venni egy ülésen, írásban kinevezhet egy helyettest arra, hogy helyette és nevében az ülésen résztvegyen, illetve szavazzon. Az írásbeli közleményt az ülést megelőzően időben kell elküldeni az elnöknek. A helyettest általában egy személy kísérheti.

(4)   Az elnök az EKB személyzetének egy tagját titkárrá nevezi ki. A titkár segíti az elnököt az Általános Tanács üléseinek előkészítésében, illetve vezeti az Általános Tanács üléseinek jegyzőkönyveit.

(5)   Az Általános Tanács más személyeket is meghívhat az ülésen való részvételre, ha ezt célszerűnek tartja.

4. cikk

Szavazás

(1)   Az Általános Tanács határozatképességéhez tagjai, illetve azok helyettesei kétharmadának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze, amelyen határozatképességre való tekintet nélkül lehet határozatot hozni.

(2)   Amennyiben az alapokmány másképpen nem rendelkezik, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik.

(3)   Az Általános Tanács elnökének kezdeményezésére szavaz. Ezenkívül az elnök szavazási eljárást folytat le a Kormányzótanács valamely tagjának kezdeményezésére.

(4)   Írásbeli eljárás során is lehet határozatokat hozni, kivéve, ha az Általános Tanács legalább három tagja kifogást emel ez ellen. Írásbeli eljárás esetén szükséges, hogy:

i)

általában legalább tíz munkanap álljon az Általános Tanács minden tagja rendelkezésére az ügy vizsgálatára. Sürgős esetben, amelyet a kérésben indokolni kell, ez az időtartam öt munkanapra csökkenthető; és

ii)

az Általános Tanács minden tagja személyesen írjon alá; valamint

iii)

bármely ilyen határozat bekerüljön az Általános Tanács következő ülésének jegyzőkönyvébe.

5. cikk

Az Általános Tanács üléseinek megszervezése

(1)   Minden ülés napirendjét az Általános Tanács fogadja el. Az elnök ideiglenes napirendet készít, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt legalább nyolc nappal az érintett ülés előtt elküldenek az Általános Tanács tagjai és az egyéb részvételre jogosult személyek részére, kivéve sürgős esetekben, amikor az elnök a körülményeknek megfelelően jár el. Az Általános Tanács határozhat úgy, hogy az elnök vagy az Általános Tanács bármely más tagja javaslatára az ideiglenes napirendből pontokat vesz le vagy arra pontokat vesz fel. Egy adott napirendi pontot az Általános Tanács legalább három tagjának kérésére le kell venni, ha a kapcsolódó dokumentumokat nem küldték meg időben az Általános Tanács tagjainak.

(2)   Az Általános Tanács ülésének jegyzőkönyvét a következő ülésen (vagy szükség esetén írásbeli eljárás keretében korábban) jóváhagyásra benyújtják az Általános Tanács tagjainak, és azt az elnök írja alá.

II. FEJEZET

AZ ÁLTALÁNOS TANÁCS KÖZREMŰKÖDÉSE A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉBEN

6. cikk

Az Általános Tanács és a Kormányzótanács közötti kapcsolat

(1)   Az Általános Tanács egyéb feladatainak (beleértve az alapokmány 44. cikke szerinti feladatokat) sérelme nélkül az Általános Tanács közreműködik különösen a 6.2.–6.8. cikkekben felsorolt feladatok ellátásában.

(2)   Az Általános Tanács közreműködik az EKB az alapokmány 4. cikke és 25.1. cikke szerinti tanácsadói feladatainak ellátásában.

(3)   Az Általános Tanácsnak az EKB statisztikai feladatainak ellátásában való közreműködése az alábbiakra terjed ki:

az Európai Unió valamennyi nemzeti központi bankja közötti együttműködés erősítése azzal a céllal, hogy elősegítse az EKB feladatainak teljesítését a statisztika területén,

szükség esetén közreműködés a statisztikai adatoknak az Európai Unió valamennyi nemzeti központi bankja által való gyűjtésére, összeállítására és terjesztésére vonatkozó szabályok és gyakorlatok harmonizálásában, és

észrevételek tétele a Kormányzótanács részére a statisztika területére tartozó, az alapokmány 42. cikke szerinti ajánlástervezetekkel kapcsolatban azok elfogadását megelőzően.

(4)   Az Általános Tanács közreműködik az EKB az alapokmány 15. cikke szerinti jelentési kötelezettségeinek teljesítésében azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz az éves jelentéssel kapcsolatban annak elfogadását megelőzően.

(5)   Az Általános Tanács közreműködik a könyvviteli és jelentéstételi szabályoknak az alapokmány 26.4. cikke szerinti egységesítésében azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz a szabálytervezetekkel kapcsolatban azok elfogadását megelőzően.

(6)   Az Általános Tanács közreműködik az alapokmány 29.4. cikke szerinti egyéb intézkedések elfogadásában azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz az ilyen intézkedéstervezetekkel kapcsolatban azok elfogadását megelőzően.

(7)   Az Általános Tanács közreműködik az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek meghatározásában azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz a tervezettel kapcsolatban annak elfogadását megelőzően.

(8)   Az Általános Tanács közreműködik az árfolyamoknak az alapokmány 47.3. cikke szerinti visszavonhatatlan rögzítésében azzal, hogy a Kormányzótanács részére észrevételeket tesz az alábbiakkal kapcsolatban:

a Szerződés 123. cikkének (5) bekezdése szerinti EKB-vélemények tervezetei, és

egy eltérés hatályon kívül helyezésekor elfogadandó közösségi jogszabályokkal kapcsolatos egyéb EKB-vélemények tervezetei, valamint

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 10. bekezdése szerinti határozatok.

(9)   Minden olyan esetben, amikor az Általános Tanácsot felkérik arra, hogy működjön közre az EKB fenti bekezdések szerinti feladatainak teljesítésében, erre megfelelő időtartamot kell biztosítani számára, amely nem lehet rövidebb tíz munkanapnál. Sürgős esetben, amelyet a kérésben indokolni kell, ez az időtartam öt munkanapra csökkenthető. Az elnök dönthet írásbeli eljárás alkalmazásáról.

(10)   Az elnök az alapokmány 47.4. cikkével összhangban tájékoztatja az Általános Tanácsot a Kormányzótanács által elfogadott határozatokról.

7. cikk

Az Általános Tanács és az Igazgatóság közötti kapcsolat

(1)   Az Általános Tanács részére lehetőséget kell biztosítani észrevételek tételére, mielőtt az Igazgatóság:

végrehajtja a Kormányzótanács azon jogszabályait, amelyekkel kapcsolatban az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 12.1. cikkével összhangban az Általános Tanács közreműködése szükséges,

az alapokmány 12.1. cikkével összhangban ráruházott hatáskörök alapján elfogadja azokat a jogszabályokat, amelyekkel kapcsolatban az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 12.1. cikkével összhangban az Általános Tanács közreműködése szükséges.

(2)   Minden olyan esetben, amikor az Általános Tanácsot felkérik arra, hogy e cikk első bekezdése alapján észrevételeket tegyen, erre megfelelő időtartamot kell biztosítani számára, amely nem lehet rövidebb tíz munkanapnál. Sürgős esetben, amelyet a kérésben indokolni kell, ez az időtartam öt munkanapra csökkenthető. Az elnök dönthet írásbeli eljárás alkalmazásáról.

8. cikk

A Központi Bankok Európai Rendszerének bizottságai

(1)   Az Általános Tanács saját hatáskörében meghatározott témákban tanulmányokat kérhet az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 9. cikke alapján, a Kormányzótanács által létrehozott bizottságoktól.

(2)   Az euróövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai kijelölhetik személyzetük legfeljebb két-két tagját valamely bizottság ülésein való részvételre, amennyiben az adott bizottság olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek az Általános Tanács hatáskörébe tartoznak, valamint amennyiben ezt az adott bizottság elnöke és az Igazgatóság célszerűnek tartja.

III. FEJEZET

KÜLÖNÖS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Jogi eszközök

(1)   Az alapokmány 46.4. és 48. cikke és az ezen eljárási szabályzat szerinti EKB-határozatokat, valamint az alapokmány 44. cikke alapján az Általános Tanács által elfogadott EKB-ajánlásokat és -véleményeket az elnök írja alá.

(2)   Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.7. cikkének megfelelően az EKB valamennyi jogi eszközét számozással látják el, értesítést adnak róluk és közzéteszik őket.

10. cikk

Az EKB-dokumentumok titkossága és az azokhoz való hozzáférés

(1)   Az Általános Tanács és az annak hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó bármely bizottság vagy csoport ülésein elhangzottak bizalmasak, kivéve, ha az Általános Tanács felhatalmazza az elnököt tanácskozásaik eredményének nyilvánosságra hozatalára.

(2)   Az Általános Tanács és az annak hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó bármely bizottság vagy csoport által készített dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 23.2. cikke szabályozza.

(3)   Az Általános Tanács és az annak hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó bármely bizottság vagy csoport által készített dokumentumokat az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 23.3. cikke alapján elfogadott körrendeletben meghatározott szabályokkal összhangban kell minősíteni és kezelni. A döntéshozó szervek ellentétes döntése hiányában a dokumentumok harminc év elteltével szabadon hozzáférhetőek.

11. cikk

A hatály megszűnése

Amikor a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa valamennyi eltérést megszünteti, és amikor a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvben előírt határozatokat meghozzák, az Általános Tanács feloszlik, és ezen eljárási szabályzat hatálya megszűnik.↝

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. június 17-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET