32003R2004Hivatalos Lap L 297 , 15/11/2003 o. 0001 - 0004


Az Európai Parlament és a Tanács 2004/2003/EK rendelete

(2003. november 4.)

az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 191. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [1],

mivel:

(1) A Szerződés 191. cikke kimondja, hogy az európai szintű politikai pártok az Unión belüli integráció fontos tényezői, és hozzájárulnak az európaiságtudat kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához.

(2) Számos alapvető szabályt kell előírások formájában megállapítani az európai szintű politikai pártok és különösen azok finanszírozása tekintetében. Az e rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatoknak kell megmutatniuk, hogy ki kell-e egészíteni ezen előírásokat további szabályokkal, és ha igen, milyen mértékben.

(3) A tapasztalat azt mutatja, hogy európai szintű politikai párt tagjaivá azon polgárok válnak, amelyek korábban politikai pártba tömörültek, vagy azon politikai pártok válnak, amelyek korábban pártszövetséget alkottak. Ezért tisztázni kell az e rendeletben használt "politikai párt" és "politikai pártok szövetsége" fogalmakat.

(4) Annak érdekében, hogy egy "európai szintű politikai pártot" azonosítani lehessen, fontos meghatározni bizonyos feltételeket. Az európai szintű politikai pártoknak különösen tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió alapját képező elveket, amelyeket a Szerződésekben állapítottak meg és az Európai Unió alapjogi chartájában ismertek el.

(5) Meg kell állapítani az e rendelet alapján finanszírozásban részesülni kívánó, európai szintű politikai pártok által követendő eljárást.

(6) Rendelkezni kell az egyes európai szintű politikai pártok azonosítása céljából alkalmazandó feltételek rendszeres ellenőrzéséről.

(7) Az e rendelet alapján finanszírozásban részesülő európai szintű politikai pártoknak alá kell vetniük magukat a finanszírozási források átláthatóságát biztosító kötelezettségeknek.

(8) A Nizzai Szerződés záróokmányához csatolt, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 191. cikkéről szóló 11. sz. nyilatkozatnak megfelelően az e rendelet alapján nyújtott finanszírozás a nemzeti szinten működő politikai pártok finanszírozására sem közvetlenül, sem közvetett módon nem használható fel. Az említett nyilatkozat értelmében az európai szintű politikai pártok finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket ugyanazon az alapon az Európai Parlamentben képviselt valamennyi politikai erőre alkalmazni kell.

(9) Meg kell határozni, hogy milyen jellegű kiadásokat lehet finanszírozni e rendelet alapján.

(10) Az éves költségvetési eljárással összhangban meg kell határozni az e rendelet alapján nyújtott finanszírozásra elkülönített előirányzatokat.

(11) Biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott európai szintű politikai pártok pénzügyi ellenőrzését.

(12) Meg kell határozni az egyes években rendelkezésre álló előirányzatok elosztásának rendjét, figyelembe véve egyrészről a kedvezményezettek, másrészről az Európai Parlament megválasztott tagjainak számát.

(13) Az Európai Parlament által az európai szintű politikai pártoknak biztosított technikai segítségnyújtás esetében az egyenlő bánásmód elve az irányadó.

(14) E rendelet alkalmazását és a finanszírozott tevékenységeket az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálnia egy jelentésben, amelyet közzé kell tenni.

(15) A Bíróság joghatósága alá tartozó bírósági felülvizsgálat segíti e rendelet helyes alkalmazását.

(16) Az új szabályokra való áttérés megkönnyítése érdekében el kell halasztani e rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazását, amíg a 2004. júniusi választásokat követően meg nem alakul az Európai Parlament,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai szintű politikai pártokra vonatkozó rendelkezésekre és finanszírozásukra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "politikai párt": polgárok egyesülése,

- amely politikai célokat követ, és

- amely legalább egy tagállam jogrendje által elismert vagy azzal összhangban létesült;

2. "politikai pártok szövetsége": legalább két politikai párt közötti szervezett együttműködés;

3. "európai szintű politikai párt": a 3. cikkben említett feltételeknek megfelelő politikai párt vagy politikai pártok szövetsége.

3. cikk

Feltételek

Az európai szintű politikai párt megfelel a következő feltételeknek:

a) jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben a székhelye található;

b) képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális gyűlésekben, vagy

a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság elvét;

d) részt vett az európai parlamenti választásokon vagy kifejezte erre irányuló szándékát.

4. cikk

Finanszírozási kérelem

(1) Az európai szintű politikai párt minden évben kérelmet nyújt be az Európai Parlamenthez, hogy finanszírozásban részesülhessen az Európai Unió általános költségvetéséből.

Az Európai Parlament három hónapon belül meghozza döntését, valamint engedélyezi és kezeli a megfelelő előirányzatokat.

(2) Az első kérelmet a következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

a) olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kérelmező megfelel a 3. cikkben megállapított feltételeknek;

b) politikai program, amely ismerteti az európai szintű politikai párt célkitűzéseit;

c) alapokmány, amely meghatározza különösen a politikai és pénzügyi vezetésért felelős szerveket, továbbá az érintett tagállamokban a törvényes képviselettel, különösen az ingó és ingatlan vagyon megszerzésével és elidegenítésével, valamint a bíróság előtti eljárással megbízott szerveket vagy természetes személyeket.

(3) A (2) bekezdésben említett dokumentumokat, különösen a politikai programot vagy az alapszabályt érintő módosításról két hónapon belül értesítik az Európai Parlamentet. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a finanszírozást felfüggesztik.

5. cikk

Ellenőrzés

(1) Az Európai Parlament rendszeresen ellenőrzi, hogy az európai szintű politikai pártok továbbra is betartják-e a 3. cikk a) és b) pontjában megállapított feltételeket.

(2) A 3. cikk c) pontjában meghatározott feltételek tekintetében az Európai Parlament a képviselők egynegyedének kérésére – akik az Európai Parlamentben legalább három politikai csoportot képviselnek – a képviselők többsége által ellenőrzi, hogy az európai szintű politikai párt továbbra is megfelel-e a kérdéses feltételeknek.

Az ilyen ellenőrzés elvégzése előtt az Európai Parlament meghallgatja az érintett európai szintű politikai párt képviselőit, és felkér egy független személyekből álló bizottságot, hogy ésszerű határidőn belül alkosson véleményt az adott kérdésről.

A bizottság három tagból áll, akik közül egyet az Európai Parlament, egyet a Tanács és egyet a Bizottság jelöl ki. A bizottság titkárságát és finanszírozását az Európai Parlament biztosítja.

(3) Amennyiben az Európai Parlament úgy találja, hogy a 3. cikk a), b) és c) pontjában említett feltételek már nem teljesülnek, az érintett európai szintű politikai pártot, amely ezen okból elveszítette ilyen minőségét, kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.

6. cikk

A finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettségek

Az európai szintű politikai párt:

a) évente közzéteszi bevételeit és kiadásait, valamint eszközeinek és forrásainak kimutatását;

b) megnevezi a finanszírozási forrásait, amelyben készít egy listát, megjelölve benne az adományozóit és az egyes adományozóktól kapott adományokat, kivéve az 500 EUR összeget meg nem haladó adományokat;

c) nem fogad el:

- névtelen adományokat,

- az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségvetéséből származó adományokat,

- olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján,

- a második albekezdés sérelme nélkül, évente és adományozónként 12000 EUR összeget meghaladó adományt bármely természetes vagy – a harmadik francia bekezdésben említett vállalkozáson kívüli – jogi személytől.

Európai szintű politikai párt tagjának minősülő politikai párttól származó hozzájárulásokat el lehet fogadni. Ezek nem haladhatják meg az említett párt éves költségvetésének 40 %-át.

7. cikk

Finanszírozási tilalom

Európai szintű politikai párt részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy más forrásból biztosított finanszírozást nem lehet felhasználni más politikai párt, különösen nemzeti politikai párt közvetlen vagy közvetett finanszírozására, amelyre továbbra is a nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

8. cikk

A kiadások jellege

Az Európai Unió általános költségvetéséből e rendelettel összhangban kapott előirányzatokat csak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett politikai programban meghatározott célkitűzésekkel közvetlenül kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.

Az ilyen kiadásokhoz tartoznak az igazgatási kiadások, valamint a technikai segítségnyújtással, értekezletekkel, kutatással, határokon átnyúló rendezvényekkel, tanulmányokkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások.

9. cikk

Végrehajtás és ellenőrzés

(1) Az európai szintű politikai pártok finanszírozására szolgáló előirányzatokat az éves költségvetési eljárás alapján határozzák meg, és azt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel [2] összhangban hajtják végre.

(2) Az ingó és ingatlan vagyon értékelését és értékcsökkenési leírását az Európai Közösségek nem pénzügyi befektetett eszközeinek számviteli kezeléséről szóló, 2000. december 29-i 2909/2000/EK bizottsági rendelettel [3] összhangban kell végezni.

(3) Az e rendelet alapján nyújtott finanszírozás ellenőrzését a költségvetési rendelettel és az arra vonatkozó végrehajtási szabályokkal összhangban kell gyakorolni.

Az ellenőrzést külső és független könyvvizsgáló által végrehajtott éves tanúsítás alapján is elvégezik. E tanúsítást az érintett pénzügyi év végétől számított hat hónapon belül megküldik az Európai Parlamentnek.

(4) E rendelet alkalmazásával kapcsolatos további szabály, hogy egy európai szintű politikai párt által az Európai Unió általános költségvetéséből jogtalanul kapott valamennyi pénzeszközt visszafizetik a költségvetésbe.

(5) Az e rendelet alapján finanszírozásban részesülő európai szintű politikai pártok a Számvevőszék kérésére annak rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt.

Amennyiben egy európai szintű politikai párt nemzeti politikai pártokkal és más szervezetekkel közösen viselik kiadásokat, a Számvevőszék rendelkezésére bocsátják az európai szintű politikai pártot terhelő kiadásokra vonatkozó igazolásokat.

(6) Az európai szintű politikai pártoknak általános európai célokat szem előtt tartó szervezetként történő finanszírozása nem tartozik a költségvetési rendelet 113. cikkében szereplő, a finanszírozás csökkentésével kapcsolatos rendelkezések hatálya alá.

10. cikk

Az előirányzatok elosztása

(1) A rendelkezésre álló előirányzatokat a következőképpen osztják el azon európai szintű politikai pártok között, amelyeknek a 4. cikkben említett finanszírozási kérelmét elfogadták:

a) 15 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

b) 85 %-ot azok között osztanak el, amelyek az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkeznek, az elosztás aránya megegyezik a megválasztott képviselőkével.

E rendelkezések alkalmazásában az Európai Parlament egy képviselője csak egyetlen európai szintű politikai párt tagja lehet.

(2) Az Európai Unió általános költségvetését terhelő finanszírozás mértéke nem haladhatja meg az európai szintű politikai párt költségvetésének 75 %-át. A bizonyítási teher az adott európai szintű politikai pártot terheli.

11. cikk

Technikai támogatás

Az Európai Parlament által az európai szintű politikai pártoknak nyújtott valamennyi technikai támogatás az egyenlő bánásmód elvén alapul. Az ilyen jellegű támogatás feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló lehetőségben részesíthető más külső szervezeteknek és társaságoknak biztosított technikai támogatás feltételeinél; a támogatást számlára és fizetés ellenében nyújtják.

Az Európai Parlament éves jelentésben teszi közzé, hogy az egyes európai szintű politikai pártok milyen technikai támogatásban részesültek.

12. cikk

Jelentés

Az Európai Parlament legkésőbb 2006. február 15-én jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről. E jelentésben adott esetben jelzik a finanszírozási rendszer esetleges módosításait is.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését három hónappal követően lép hatályba.

A 4.–10. cikket a 2004. júniusi európai parlamenti választásokat követő első ülésszak megnyitásának napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 4-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Tremonti

[1] Az Európai Parlament 2003. június 19-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. szeptember 29-i határozata.

[2] A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

[3] HL L 336., 2000.12.30., 75. o.

--------------------------------------------------