32003R1787Hivatalos Lap L 270 , 21/10/2003 o. 0121 - 0122


A Tanács 1787/2003/EK rendelete

(2003. szeptember 29.)

a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló 1255/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A tej- és tejtermékágazatban az illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet [2] működési szabályokat határozott meg a tej- és tejtermékekre vonatkozó illetékrendszerre vonatkozóan, a tej- és tejtermékpiac keresleti és kínálati egyenlőtlenségének csökkentése, valamint az abból adódó strukturális többletek megszüntetése érdekében; ezeket az intézkedéseket 2004. április 1-jétől újabb tizenegy, egymást követő tizenkét hónapos időszakra kell alkalmazni.

(2) A tej és tejtermékek közösségi fogyasztásának ösztönzése és e termékek nemzetközi piacokon való versenyképességének javítása érdekében csökkenteni kell a piaci támogatás szintjét, nevezetesen a vaj és a sovány tejpor 1255/1999/EK tanácsi rendelettel [3] megállapított intervenciós árának 2004. július 1-jétől kezdődő fokozatos csökkentése révén. Ebből a célból a két termék intervenciós árának egymáshoz mért szintjét ki kell igazítani.

(3) Az irányár, amelyet elsősorban a vaj és a sovány tejpor intervenciós ára alkot, a támogatási szint jelzésére szolgált; mivel az intervenciót jelenleg mindkét termék esetében csak a legnagyobb mennyiségre és az év egy korlátozott időszakára alkalmazzák, javasolt az irányárat eltörölni.

(4) Annak elkerülésére, hogy az intervenció túlzott igénybevétele miatt mesterséges kibocsátás jöjjön létre, rögzített mennyiségi plafont kell megállapítani a vaj intervenciós felvásárlására.

(5) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK rendelet [4] kiigazította és meghatározta a tejtermelők jövedelemtámogatására szolgáló közvetlen fizetési intézkedéseket.

(6) Az 1255/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet szövege a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk hatályát veszti.

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közösségi intervenciós árak 100 kg-onként, euróban kifejezve a következők:

a) vaj esetében:

- 2000. július 1-jétől 2004. június 30-ig: 328,20

- 2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig: 305,23

- 2005. július 1-jétől 2006. június 30-ig: 282,44

- 2006. július 1-jétől 2007. június 30-ig: 259,52

- 2007. július 1-jétől: 246,39

b) sovány tejpor esetében:

- 2000. július 1-jétől 2004. június 30-ig: 205,52

- 2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig: 195,24

- 2005. július 1-jétől 2006. június 30-ig: 184,97

- 2006. július 1-jétől: 174,69."

3. A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a vaj piaci ára valamely tagállamban vagy tagállamokban egy reprezentatív időszak során az intervenciós ár 92 %-ánál alacsonyabb, az intervenciós hivatalok az érintett tagállam(ok)ban a (2) bekezdésben jelzett módon bármely év március 1. és augusztus 31. közötti időszakban felvásárolják a vajat az intervenciós ár 90 %-án, a későbbiekben meghatározandó előírások alapján.

Amennyiben a fenti időszakok során az intervencióra kínált mennyiségek meghaladják 2004-ben a 70000 tonnát, 2005-ben a 60000 tonnát, 2006-ban az 50000 tonnát, 2007-ben a 40000 tonnát és 2008-ban a 30000 tonnát, és így tovább, a Bizottság felfüggesztheti az intervenciós felvásárlást.

Ilyen esetekben az intervenciós hivatalok folyamatos pályázati eljárás keretében felvásárlást végezhetnek a későbbiekben meghatározandó előírások alapján.

Amennyiben a vaj piaci árai a szóban forgó tagállam(ok)ban egy reprezentatív időszak során elérik vagy meghaladják az intervenciós ár 92 %-át, a Bizottság felfüggeszti a felvásárlást."

4. A 14. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Teljes tej esetében a közösségi támogatás

- 23,24 EUR/100 kg a 2004. június 30-ig terjedő időszakra,

- 21,69 EUR/100 kg a 2004. július 1-jétől 2005. június 30-ig terjedő időszakra,

- 20,16 EUR/100 kg a 2005. július 1-jétől 2006. június 30-ig terjedő időszakra,

- 18,61 EUR/100 kg a 2006. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra,

- 18,15 EUR/100 kg 2007. július 1-jétől.

Más tejtermékek esetében a támogatás összegét az érintett termék tejalkotórészeinek figyelembevételével kell meghatározni."

5. A 16–25. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1. pontját azonban 2004. április 1-jétől; a 3. pontot 2004. március 1-jétől, az 5. pontot pedig 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] 2003. június 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 123. oldalát.

[3] HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 509/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 79., 2002.3.22., 15. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 270., 2003.10.21., 269. o.

--------------------------------------------------