32003R1710Hivatalos Lap L 243 , 27/09/2003 o. 0098 - 0098


A Bizottság 1710/2003/EK rendelete

(2003. szeptember 26.)

a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 806/2003/EK rendelettel [1] módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb az 1411/2003/EK rendelettel [3] módosított 1623/2000/EK bizottsági rendelet [4] III. címének II. fejezete szabályozza az élelmezési célú alkohol előállítását célzó borlepárlásra vonatkozó támogatási rendszer alkalmazását.

(2) A fejezet többek között megállapítja a lepárlási időszakot, valamint a végső jóváhagyási időpont előtt lepárolható, a lepárlási szerződésekben foglalt bormennyiséget. Az előző borászati év során szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek bizonyult az időszak és a bor mennyiségének módosítása.

(3) A fejezet rendelkezik továbbá a termelés azon százalékos arányának meghatározásáról, amellyel a termelők részt vehetnek ilyen lepárlásban. A 2003/2004-es borászati évre vonatkozóan meg kell állapítani ezt a százalékos arányt.

(4) Az 1623/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1623/2000/EK rendelet 63a. cikke a következőképpen módosul:

1. Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az asztali borok és az asztali borok készítésére alkalmas borok 1493/1999/EK rendelet 29. cikkében említett lepárlása minden borászati év október 1-jétől december 31-ig tart."

2. A (2) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az asztali bor és az asztali bor készítésére alkalmas bor mennyisége, amelyre vonatkozóan az egyes termelők szerződést írhatnak alá, a termelőnek a legutolsó három borászati év valamelyike – beleértve a folyó év bortermelését is, amennyiben az már bejelentésre került – során bejelentett termelt bormennyiségének meghatározott százalékos arányára korlátozódik. Az adott éven belül a termelő nem változtathatja meg a vonatkozó százalékos arány kiszámításához referenciaként szolgáló termelési évet. A 2003/2004-es borászati évre a vonatkozó százalékos arány 25 %."

3. Az (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az (5) bekezdés ellenére a tagállamok január 25. előtt jóváhagyhatnak a szerződésekben vagy nyilatkozatokban megadott mennyiség 40 %-át meg nem haladó mennyiségre vonatkozó szerződéseket vagy nyilatkozatokat."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2003. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 122., 2003.5.16., 1. o.

[2] HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

[3] HL L 201., 2003.8.8., 12. o.

[4] HL L 194., 2000.7.31., 45. o.

--------------------------------------------------