32003R1700Hivatalos Lap L 243 , 27/09/2003 o. 0001 - 0004


A Tanács 1700/2003/EK, Euratomrendelete

(2003. szeptember 22.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló 354/83/EGK, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 203. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 255. cikke minden uniós polgárnak és minden természetes vagy jogi személynek, akinek lakóhelye vagy a létesítő okirat szerinti székhelye valamely tagállamban van betekintési jogot biztosít az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság dokumentumaiba.

(2) A nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság dokumentumaiba való betekintési joga esetében irányadó általános elveket és korlátokat az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [1] állapította meg.

(3) Az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott nyilvános betekintési jog alóli kivételek legfeljebb 30 évig alkalmazhatók, függetlenül a dokumentumok tárolási helyétől. A magántitok vagy a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos kivételek és a minősített dokumentumokra vonatkozó különleges rendelkezések azonban szükség esetén ezen időszakon túlmenően is alkalmazhatók.

(4) A 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet [2] előírja, hogy a dokumentumok egyes kategóriái esetében a nyilvánosság csak 30 évvel azok létrehozása után kaphat betekintési jogot. Az 1049/2001/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében ezeket a kivételeket összhangba kell hozni a betekintési jognak az említett rendeletben előírt kivételeivel.

(5) A 354/83/EGK, Euratom rendelet alkalmazásában az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát és a közösségi jogszabályok által létrehozott ügynökségeket és hasonló szerveket ugyanúgy kell kezelni, mint az Európai Közösséget létrehozó szerződés 7. cikkének (1) bekezdésében említett intézményeket.

(6) A 354/83/EGK, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 354/83/EGK, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

(1) E rendelet célja, hogy amennyiben ez lehetséges, biztosítsa a történelmi vagy közigazgatási értékkel bíró dokumentumok megőrzését, és a nyilvánosság számára az ezekhez történő hozzáférést.

E célból az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség valamennyi intézménye, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, illetve a jogalkotó által létrehozott ügynökségek és hasonló szervek (a továbbiakban: intézmények) létrehozzák saját levéltárukat, és az e rendeletben előírt feltételek szerint a dokumentumok keletkezésének időpontjától számított 30 éves időszak lejártával megnyitják azokat a nyilvánosság számára.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) "az Európai Közösségek intézményeinek irattára";: típusától és adathordozójától függetlenül az összes olyan dokumentum, amelyet az intézmények valamelyike vagy annak bármely képviselője vagy alkalmazottja hozott létre vagy kapott a feladatai teljesítése során, és amely az Európai Közösség és/vagy az Európai Atomenergia-közösség (a továbbiakban: az Európai Közösségek) tevékenységével kapcsolatos;

b) "az Európai Közösségek intézményeinek levéltára";: az Európai Közösségek intézményei irattárának az a része, amelyet a 7. cikkben megállapított feltételek szerint állandó megőrzésre kiválasztottak.

(3) Minden olyan dokumentum, amely az (1) bekezdésben előírt időszak lejárta előtt a nyilvánosság számára hozzáférhető, korlátozás nélkül hozzáférhető marad.";

2. a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

(1) A nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [*] HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott magántitokkal és magánszemélyek integritásával kapcsolatos kivételek alá tartozó dokumentumok esetében, valamint a természetes és jogi személyeknek az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kereskedelmi érdekeivel – ideértve a szellemi tulajdont – kapcsolatos kivételek alá tartozó dokumentumok esetében a kivételek a 30 éves időszak után is alkalmazhatók a dokumentum egészére vagy részére, ha teljesülnek az alkalmazásukra vonatkozó feltételek.

(2) Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott magántitokkal és magánszemélyek integritásával kapcsolatos kivételek alá tartozó dokumentumok, köztük az Európai Közösségek személyzeti anyagai a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel [**] HL L 8., 2002.1.12., 1. o., és különösen annak 4. és 5. cikkével összhangban tehetők közzé.

(3) Mielőtt döntés születne olyan dokumentumoknak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéről, amelyek közzététele a természetes vagy jogi személyek kereskedelmi érdekeit, ideértve a szellemi tulajdont, az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése első franciabekezdésének meghatározása szerint hátrányosan befolyásolhatja, az intézmény az egyes intézmények által megállapítandó szabályokkal összhangban tájékoztatja az érintett személyt arról a szándékáról, hogy a szóban forgó dokumentumokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. A dokumentumokat nem lehet kiadni, ha – figyelembe véve az érintett személyek észrevételeit – az intézmény úgy ítéli meg, hogy azok közzététele hátrányosan befolyásolná az ilyen kereskedelmi érdekeket kivéve, ha a közzétételt az ezt felülbíráló közérdek teszi szükségessé.

(4) Az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke szerinti minősített dokumentumokhoz az említett rendeletben megállapított korlátok között lehet hozzáférni.";

3. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

A nyilvánosság nem kaphat betekintést azokba a dokumentumokba, amelyeket az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 24. cikkének végrehajtásáról szóló, 1958. július 31-i 3. tanácsi rendelet [*] HL 17., 1958.10.6., 406/58. o. 10. cikkével összhangban titkosítottak, és ezt a titkosítást nem oldották fel."

4. a 4. cikket el kell hagyni;

5. az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott 30 éves időtartamra vonatkozó előírás betartása érdekében minden intézmény a megfelelő időben, de legkésőbb a dokumentumok keletkezési időpontját követő 25. évben megvizsgálja az érintett intézmény szabályaival összhangban titkosított valamennyi dokumentumot annak eldöntése érdekében, hogy azok titkosítását fel kell-e oldani. Az olyan dokumentumokat, amelyeket az első ilyen vizsgálat során nem oldanak fel a titkosítás alól, időszakonként, de legalább ötévenként ismét felül kell vizsgálni.";

6. a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott 30 éves időtartam lejárta után valamely tagállam közzé kívánja tenni az intézményektől származó és a 2. vagy 3. cikk hatálya alá tartozó nyilvános dokumentumokat, konzultál az érintett intézménnyel olyan döntés meghozatala érdekében, amely nem veszélyezteti az e rendeletben megfogalmazott célok elérését.";

7. a 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Valamennyi intézmény a saját jelenlegi irattárában őrzött minden dokumentumot legkésőbb a keletkezése időpontja utáni 15 évvel átszállít a levéltárába. Az egyes intézmények által a 9. cikk alapján megállapított szempontok szerint az intézmények egy előzetes válogatást végeznek azzal a céllal, hogy a megőrzésre kerülő dokumentumokat elkülönítsék a közigazgatási vagy történeti értékkel nem rendelkező dokumentumoktól.";

8. a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

(1) Valamennyi intézmény az e rendelet alkalmazására vonatkozó belső szabályokat fogadhat el. A lehetséges mértékben az intézmények levéltáraikat elektronikus úton is hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára. Emellett megőrzik azokat a dokumentumokat is, amelyek különleges igényeket kielégítő formában is elérhetők (Braille-írással, nagy betűkkel szedve vagy hangfelvételen).

(2) Valamennyi intézmény évente tájékoztatást tesz közzé levéltári tevékenységeiről.".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. Frattini

[1] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[2] HL L 43., 1983.2.15., 1. o.

--------------------------------------------------