32003R1655Hivatalos Lap L 245 , 29/09/2003 o. 0041 - 0043


A Tanács 1655/2003/EK rendelete

(2003. június 18.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendelet módosításáról és az 1416/76/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [3],

mivel:

(1) Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EK tanácsi rendelet [4] egyes rendelkezéseit összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel [5] (a továbbiakban: költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkével. E cikk értelmében az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályokat köteles elfogadni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó keretjellegű pénzügyi rendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek [6] megfelelően. Ennek következtében az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra alkalmazandó pénzügyi rendelkezésekről szóló, 1976. június 1-jei 1416/76/EGK tanácsi rendelet [7] a központ igazgatósága által elfogadott pénzügyi szabályok hatálybalépésétől kezdődően hatályát veszti.

(2) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [8] megállapította a dokumentumokkal kapcsolatos – a Szerződés 255. cikkében előírt – betekintési jog általános elveit és korlátait.

(3) Amikor az 1049/2001/EK rendeletet elfogadták, a három intézmény közös nyilatkozatban állapodott meg, hogy az ügynökségeknek és hasonló testületeknek a rendeletnek megfelelő szabályokat kell alkalmazniuk.

(4) Ezért megfelelő rendelkezéseket kell beilleszteni a 337/75/EGK rendeletbe, hogy az 1049/2001/EK rendelet alkalmazható legyen az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra, továbbá rendelkezni kell a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadásával szembeni jogorvoslatról.

(5) A 337/75/EGK rendeletet ezért a módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 337/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 10., 11., 12. és 12a. cikk helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. cikk

(1) A központ valamennyi bevételéről és kiadásáról becsléseket készítenek minden egyes, a naptári évnek megfelelő pénzügyi év tekintetében, és ezt a központ költségvetésében ismertetik, amely létesítési tervet foglal magában.

(2) A központ költségvetésében ismertetett bevétel és kiadás egyensúlyban van.

11. cikk

(1) Az igazgatóság minden egyes évben, az igazgató által kidolgozott tervezet alapján, elkészíti a központ bevételének és kiadásának becslését a következő pénzügyi év tekintetében. Ezt a becslést, amely magában foglalja a létesítési terv tervezetét, az igazgatótanács legkésőbb március 31-ig továbbítja a Bizottság számára.

(2) A becslést a Bizottság, az Európai Unió előzetes általános költségvetés-tervezetével együtt, továbbítja az Európai Parlament és a Tanács (a továbbiakban: költségvetési hatóság) számára.

(3) A Bizottság a becslés alapján az Európai Unió előzetes általános költségvetés-tervezetébe beilleszti az általa a létesítési tervhez szükségesnek tekintett becsléseket és az általános költségvetést terhelő támogatás összegét, amelyet a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszt.

(4) A költségvetési hatóság engedélyezi a központ támogatását szolgáló költségvetési összegeket.

A költségvetési hatóság elfogadja a létesítési tervet a központ számára.

(5) A központ költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Ha szükséges, annak megfelelően kiigazítják.

(6) Az igazgatóság a lehető legrövidebb időn belül értesíti a költségvetési hatóságot azon szándékáról, hogy olyan projektet kíván végrehajtani, amely jelentős pénzügyi következményekkel járhat költségvetése finanszírozására, különösen az épületek bérlésére vagy megvásárlására irányuló projektek tekintetében. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely ága véleményezési szándékáról értesít, véleményét az igazgatóság számára a projektről szóló értesítés keltétől számított hat héten belül továbbítja.

12. cikk

(1) A Bizottsággal folytatott konzultáció után az igazgatóság elfogadja a központra alkalmazandó pénzügyi szabályokat. Ezek a szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó, keretjellegű pénzügyi rendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettől [9], hacsak ez nem kifejezetten szükséges a központ működéséhez, és a Bizottság ezzel előzetesen egyetértett.

12a. cikk

(1) Az igazgató hajtja végre a Központ költségvetését.

(2) Az egyes pénzügyi éveket követően legkésőbb március 31-ig a Központ számvitelért felelős tisztviselője közli az ideiglenes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével, az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője, az általános költségvetési rendelet 128. cikkével összhangban, összevonja az intézmények és a decentralizált testületek ideiglenes elszámolását.

(3) Az egyes pénzügyi éveket követően legkésőbb március 31-ig a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője továbbítja a Központ ideiglenes elszámolását a Számvevőszék számára, az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentéssel együtt. A pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést továbbítják az Európai Parlament és a Tanács számára is.

(4) Az általános költségvetési rendelet 129. cikke alapján, a központ ideiglenes elszámolásáról szóló számvevőszéki észrevételek átvétele után az igazgató saját hatáskörében kidolgozza a központ végleges elszámolását, és azt véleményezésre az igazgatóság elé terjeszti.

(5) Az igazgatóság véleményezi a központ végleges elszámolását.

(6) Az igazgató, legkésőbb az egyes pénzügyi éveket követően július 1-jéig, ezt a végleges elszámolást továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék számára, az Igazgatótanács véleményével együtt.

(7) A végleges elszámolást közzéteszik.

(8) Az igazgató legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszék észrevételeire. Ezt a választ elküldi az igazgatóság számára is.

(9) Az igazgató kérésre az Európai Parlament számára szolgáltatja azokat az információkat, amelyek a kérdéses pénzügyi év tekintetében a felmentési eljárás zökkenőmentes alkalmazásához szükségesek, az általános költségvetési rendelet 146. cikk (3) bekezdésében megállapítottak szerint.

(10) Az Európai Parlament, a minősített többséggel eljáró Tanács ajánlására, az N + 2. év április 30. előtt mentesíti az igazgatót az N. év tekintetében a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól."

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"12b. cikk

(1) Az igazgatóság elfogadja a központ tevékenységeiről és kilátásairól szóló éves jelentést, és azt legkésőbb június 15-ig továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Számvevőszék számára.

(2) A központ évente továbbítja a költségvetési hatóság számára az értékelési eljárások végeredményére vonatkozó információkat."

3. A rendelet következő új cikkel egészül ki:

"14a. cikk

(1) A központ dokumentumaira az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet [10] kell alkalmazni.

(2) Az igazgatóság gyakorlati rendelkezéseket fogad el az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EK rendelet módosításáról és az 1416/76/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 18-i 1655/2003/EK tanácsi rendelet [11] hatálybalépését követő hat hónapon belül.

(3) A Központ által az 1049/2001/EK rendelet alapján hozott határozatok az ombudsmanhoz intézett panasz vagy az Európai Közösségek Bírósága előtti eljárás tárgyát képezhetik, a Szerződés 195., illetve 230. cikkében megállapított feltételek szerint."

2. cikk

Az 1416/76/EGK rendelet az igazgatóság által – a 337/75/EGK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján – elfogadott pénzügyi szabályok hatálybalépésétől kezdődően hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 331. E, 2002.12.31., 82. o.

[2] 2003. március 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 285., 2002.11.21., 4. o.

[4] HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A legutóbb a 354/95/EK rendelettel (HL L 41., 1995.2.23., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Helyesbítve: HL L 25., 2003.1.30., 43. o.

[6] HL L 357., 2002.12.31., 72. o. Helyesbítve: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

[7] HL L 164., 1976.6.24., 1. o. A legutóbb az 1948/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 15. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[9] HL L 357., 2002.12.31., 72. o. Helyesbítve: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

[10] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[11] HL L 245., 2003.9.29., 41. o.

--------------------------------------------------