32003R1646Hivatalos Lap L 245 , 29/09/2003 o. 0016 - 0018


A Tanács 1646/2003/EK rendelete

(2003. június 18.)

az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [3],

mivel:

(1) Az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet [4] egyes rendelkezéseit összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel [5] (a továbbiakban: általános költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkével.

(2) A Szerződés 255. cikkében meghatározott dokumentumokhoz való hozzáférés jogának gyakorlására vonatkozó általános elveket és korlátozásokat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [6] határozták meg.

(3) Az 1049/2001/EK rendelet elfogadásakor a három intézmény együttes nyilatkozatban állapodott meg, hogy a végrehajtás során a hivataloknak és hasonló szerveknek az említett rendeletben előírtaknak megfelelő szabályokat kell alkalmazniuk.

(4) Ezért megfelelő rendelkezéseket kell beilleszteni a 2667/2000/EK rendeletbe annak érdekébe, hogy az 1049/2001/EK rendelet alkalmazható legyen az Európai Újjáépítési Ügynökségre, valamint egy, a dokumentumokhoz való hozzáférés elutasítása elleni jogorvoslatokra vonatkozó rendelkezést.

(5) A 2667/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2667/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (14) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(14) Az igazgatótanács elfogadja az Ügynökség tevékenységéről szóló éves beszámolót és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék részére.

(15) Az Ügynökség évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt."

2. Az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) az Ügynökség előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési tervezetének elkészítése, valamint az Ügynökség költségvetésének végrehajtása;"

3. A 7., a 8. és a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) Az igazgató által készített tervezet alapján az igazgatótanács minden évben összeállítja az Ügynökség következő pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát. Az igazgatótanács legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottság részére ezt a létszámtervet is magában foglaló előirányzatot.

(2) A Bizottság az előirányzatot az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére (a továbbiakban: költségvetési hatóság).

(3) A Bizottság megvizsgálja az előirányzatot, figyelembe véve az általa is elfogadott prioritásokat, továbbá a Szerbia és Montenegró, valamint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság újjáépítéséhez nyújtott közösségi támogatásra vonatkozó általános pénzügyi iránymutatásokat.

Ennek alapján a Bizottság a Szerbia és Montenegró, valamint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára nyújtott közösségi támogatás céljából rendelkezésre bocsátandó teljes összeg javasolt határain belül megállapítja az Ügynökség költségvetéséhez való éves hozzájárulás indikatív összegét.

(4) Az előirányzat alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió előzetes általános költségvetésének tervezetébe a létesítési terv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

(5) A költségvetési hatóság hagyja jóvá az Ügynökség támogatására szánt költségvetési előirányzatot.

Az Ügynökség létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(6) Az Ügynökség költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Azt adott esetben megfelelően kiigazítják.

(7) Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására, és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely részlege jelezte vélemény kifejtésére vonatkozó szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítés időpontját követő hat héten belül kell az igazgatótanácshoz eljuttatnia.

(8) A költségvetés átláthatósága érdekében az Európai Unió általános költségvetésén kívüli forrásból származó pénzeszközöket elkülönítve kell feltüntetni az Ügynökség bevételei között. A "Kiadások"; között az igazgatási és személyzeti költségeket egyértelműen el kell különíteni a 2. cikk (3) bekezdésének első francia bekezdésében említett programok működési költségeitől.

8. cikk

(1) Az Ügynökség költségvetését az igazgató hajtja végre.

(2) Az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig közli a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével az előzetes elszámolást az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az általános költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek előzetes elszámolását.

(3) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek az Ügynökség előzetes elszámolását az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentéssel együtt. A pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére is megküldik.

(4) Az Ügynökség előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az igazgató saját felelősségére – az általános költségvetési rendelet 129. cikkének megfelelően – elkészíti az Ügynökség végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácshoz.

(5) Az igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(6) Az igazgatótanács véleményt nyilvánít az Ügynökség végleges elszámolásáról.

(7) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8) Az igazgató legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(9) Az általános költségvetési rendelet 146. cikke (3) bekezdésének megfelelően az igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges.

(10) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2 év április 30. előtt mentesíti az igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

9. cikk

Az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől [7], hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé az Ügynökség működése, és a Bizottság nem adta hozzá előzetes hozzájárulását";

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"13a. cikk

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet [8] az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazni kell.

(2) Az igazgatótanács az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 18-i 1646/2003/EK tanácsi rendelet [9] hatálybalépésétől számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat.

(3) Az Ügynökség által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az ombudsmannál panasszal vagy az Európai Bíróságnál jogorvoslattal lehet élni, a Szerződés 195. és 230. cikkének megfelelően.";

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 331. E, 2002.12.31., 167. o.

[2] 2003. március 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 285., 2002.11.21., 4. o.

[4] HL L 306., 2000.12.7., 7. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.12., 3. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.; helyesbítés: HL L 25., 2003.1.30., 43. o.

[6] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[7] HL L 357., 2002.12.31., 72. o.; helyesbítés: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

[8] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[9] HL L 245., 2003.9.29., 16. o.

--------------------------------------------------