32003R1644Hivatalos Lap L 245 , 29/09/2003 o. 0010 - 0012


Az Európai Parlament és a Tanács 1644/2003/EK rendelete

(2003. július 22.)

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [2],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3]

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [5] egyes rendelkezéseit összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel [6] (a továbbiakban: általános költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkével.

(2) A Szerződés 255. cikkében meghatározott dokumentumokhoz való hozzáférés jogának gyakorlására vonatkozó általános elveket és korlátozásokat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben határozták meg [7].

(3) Az 1049/2001/EK rendelet elfogadásakor a három intézmény közös nyilatkozatban állapodott meg arról, hogy az ügynökségeknek és hasonló szerveknek az említett rendeletben előírtaknak megfelelő szabályokat kell alkalmazniuk.

(4) Ezért megfelelő rendelkezéseket kell beilleszteni az 1406/2002/EK rendeletbe annak érdekében, hogy az 1049/2001/EK rendelet alkalmazható legyen az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségre, valamint egy, a dokumentumokhoz való hozzáférés elutasítása elleni jogorvoslatokra vonatkozó rendelkezést.

(5) Az 1406/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1406/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikkben:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet [8] az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazni kell.";

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az igazgatóság az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. július 22-i 1644/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [9] hatályba lépésétől számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat."

c) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Ügynökség által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az ombudsmannál panasszal vagy az Európai Bíróságnál jogorvoslattal lehet élni, a Szerződés 195. és 230. cikkének megfelelően.";

2. A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) elfogadja az Ügynökség tevékenységéről szóló éves beszámolót és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Számvevőszék és a tagállamok részére.

Az Ügynökség évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt.";

3. A 18. cikkben:

a) a (3), (4), (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az ügyvezető igazgató elkészíti az Ügynökség következő évre előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési tervezetet, és azt a létszámterv tervezetével együtt megküldi az igazgatóság részére.

(4) A bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(5) Az előirányzott bevételeket és kiadásokat tartalmazó költségvetési tervezet alapján az igazgatóság minden évben elkészíti az Ügynökség következő évre előirányzott bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatást.

(6) A létszámterv tervezetét és az ideiglenes munkaprogramot is tartalmazó, az előirányzott bevételekre és kiadásokra vonatkozó mérleget az igazgatóság legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottság és azon tagállamok részére, amelyekkel a Közösség a 17. cikknek megfelelően megállapodást kötött.";

b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(7) Az előirányzott bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatást a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére (a továbbiakban: költségvetési hatóság).

(8) Az előirányzatokra vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió előzetes általános költségvetésének tervezetébe a létszámterv tekintetében általa szükségesnek ítélt előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

(9) A költségvetési hatóság hagyja jóvá az Ügynökség támogatására szánt költségvetési előirányzatot.

Az Ügynökség létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(10) A költségvetést az igazgatóság fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Azt adott esetben megfelelően kiigazítják.

(11) Az igazgatóság a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására, és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektek esetében, mint például épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely részlege jelezte vélemény kifejtésére vonatkozó szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítés időpontját követő hat héten belül kell az igazgatósághoz eljuttatnia.";

4. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"19. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1) Az Ügynökség költségvetését az ügyvezető igazgató hajtja végre.

(2) Az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig közli a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével az előzetes elszámolást az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az általános költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek előzetes elszámolását.

(3) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszék részére az Ügynökség előzetes elszámolását a pénzügyi év költségvetéséről és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A pénzügyi év költségvetéséről és pénzgazdálkodásáról szóló jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére is megküldik.

(4) Amikor az általános költségvetési rendelet 129. cikkének megfelelően megkapja a Számvevőszék által az Ügynökség előzetes elszámolásához fűzött megjegyzéseket, az ügyvezető igazgató saját hatáskörében összeállítja az Ügynökség végleges zárszámadását és azokat véleményezésre az igazgatóság elé terjeszti.

(5) Az igazgatóság véleményt nyilvánít az Ügynökség végleges zárszámadásáról.

(6) Az ügyvezető igazgató minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig megküldi a végleges elszámolást az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék részére az igazgatóság véleményével együtt.

(7) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8) Az ügyvezető igazgató legkésőbb szeptember 1-jéig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. A választ az igazgatóságnak is megküldi.

(9) Az általános költségvetési rendelet 146. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ügyvezető igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges

(10) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2 év április 30. előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.";

5. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"21. cikk

Pénzügyi rendelkezések

Az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatóság fogadja el. E szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől [10], hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé az Ügynökség működése, és a Bizottság nem adta hozzá előzetes hozzájárulását."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 331. E., 2002.12.31., 87. o.

[2] HL C 285., 2002.11.21., 4. o.

[3] HL C 85., 2003.4.8., 64. o.

[4] Az Európai Parlament 2002. október 22-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. június 3-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2003. július 1-i határozata.

[5] HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

[6] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.; helyesbítését ld. HL L 25., 2003.1.30., 43. o.

[7] HL L 145., 2001.5.31., 43.o.

[8] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[9] HL L 245., 2003.9.29., 10. o.

[10] HL L 357., 2002.12.31., 72. o.; helyesbítés: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

--------------------------------------------------