32003R1105Hivatalos Lap L 158 , 27/06/2003 o. 0003 - 0003


A Tanács 1105/2003/EK rendelete

(2003. május 26.)

a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 161. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az 1260/1999/EK rendelet [4] 47. cikke (2) és (3) bekezdésének rendelkezései a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozattal [5] létrehozott I. típusú bizottsági eljárás, valamint a IIa. és IIb. típusú eljárás alkalmazását írják elő.

(2) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [6] hatályon kívül helyezte a 87/373/EGK határozatot, és annak helyébe lépett.

(3) Az 1999/468/EK határozatról szóló tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozatnak [7] megfelelően a Bizottságot a végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokra vonatkozó, a 87/373/EGK határozat szerint előírt rendelkezéseket ki kell igazítani annak érdekében, hogy azokat összhangba hozzák az 1999/468/EK határozat 3., 4. és 7. cikkének rendelkezéseivel.

(4) Meg kell hozni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1260/1999/EK rendeletet összhangba hozzák az 1999/468/EK határozattal.

(5) Ezért az 1260/1999/EK rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/1999/EK rendelet 47. cikke (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszakot egy hónapban határozzák meg.

(3) a) A bizottságok elfogadják az eljárási szabályzataikat."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 75. E, 2003.3.26., 383. o.

[2] A 2003.3.11-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 241., 2002.10.7., 128. o.

[4] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

[5] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL C 203., 1999.7.17., 1. o.

--------------------------------------------------