32003R1104Hivatalos Lap L 158 , 27/06/2003 o. 0001 - 0002


A Tanács 1104/2003/EK rendelete

(2003. május 26.)

az 1766/92/EK rendeletnek az egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámok kiszámítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A behozatali vám kiszámítása céljából, a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendelet [3] 10. cikke (2) bekezdése kiegészítő eltérő mechanizmusról rendelkezik egyes alapgabonák esetében,

(2) Ez az eltérés eltörlésre került az átlagos vagy rossz minőségű búzára és árpára, követve a GATT XXVIII. cikke alapján az Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Kanada, illetve az Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött megállapodások megkötéséről szóló 2003/253/EK [4], és 2003/254/EK [5] tanácsi határozattal jóváhagyott tárgyalások eredményét,

(3) Az 1766/92/EGK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1766/92/EGK rendelet 10. cikkében a (2), (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az (1) bekezdéstől eltérően, az 10011000, 10019091, ex10019099 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002, hibrid vetőmagtól eltérő ex1005, és a hibrid vetésre szánttól eltérő ex1007 KN-kód alá tartozó termékek behozatali vámja megegyezik e termékek behozatalára vonatkozó, 55 %-kal megnövelt intervenciós árral, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif import árat. A vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2) A (2) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából meg kell állapítani az ott említett termékek reprezentatív cif import árát.

Ezeket a reprezentatív cif import árakat rendszeresen kell megállapítani.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

A részletes szabályoknak meg kell határozniuk különösen:

a) a kiváló minőségű közönséges búzára vonatkozó minimális követelményeket,

b) a figyelembe veendő árfolyamokat,

c) adott esetben annak a lehetőségét, hogy a gazdasági szereplők az adott szállítmány megérkezése előtt megtudhassák az alkalmazandó összeget."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] Még nem jelent meg a Hivatalos Lapban.

[2] 2003. április 8. (még nem jelent meg a Hivatalos Lapban).

[3] HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A legutóbb az 1666/2000/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 193., 2000.7.29., 1. o.)

[4] HL L 95., 2003.4.11., 36. o.

[5] HL L 95., 2003.4.11., 40. o.

--------------------------------------------------