32003R0975Hivatalos Lap L 141 , 07/06/2003 o. 0001 - 0002


A Tanács 975/2003/EK rendelete

(2003. június 5.)

a 16041411, 16041418 és a 16042070 KN-kód alá tartozó tonhalkonzervre vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre, és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2001. novemberében a Közösség, Thaiföld és a Fülöp-szigetek kormánya megegyezett abban, hogy konzultációkat tartanak annak megvitatására, az AKCS-országokból származó tonhalkonzervre vonatkozó kedvezményes elbánás végrehajtása milyen mértékben hátráltatja a thaiföldi és Fülöp-szigeteki jogos érdekeket. Miután nem sikerült kölcsönösen elfogadható megoldást találni, a Közösség, Thaiföld és a Fülöp-szigetek abban egyezett meg, hogy az ügyet közvetítő elé viszik. 2002. december 20-án a közvetítő előterjesztette véleményét, amely szerint a Közösségnek a 2003. évre a legnagyobb kedvezményes elbánáson alapuló, 25000 tonnás vámkontingenst kell nyitnia, 12 %-os értékvámmal.

(2) Mivel a Közösség arra törekszik, hogy e régóta fennálló problémát megoldják, a javaslat elfogadása mellett döntött. Ezért a korlátozott mennyiségű tonhalkonzervre vonatkozó kiegészítő vámkontingens nyitása szükséges.

(3) Ezért indokolt a kontingensből országonkénti mennyiségeket kiosztani az említett országoknak, amelyeknek alapvető érdeke fűződik a tonhalkonzerv értékesítéséhez, az általuk egyenként, nem preferenciális feltételek mellett, reprezentatív időszak alatt értékesített mennyiség alapján. A kontingens fennmaradó részét hozzáférhetővé kell tenni a többi ország számára is.

(4) A vámkontingens optimális kihasználását úgy lehet a legjobban biztosítani, ha azt a szabad forgalomba bocsátási nyilatkozatok elfogadási időpontjának időrendi sorrendjében osztják el.

(5) A kontingens hatékony kezelése érdekében származási bizonyítvány bemutatását szükséges megkövetelni a tonhalkonzerv behozatalára vonatkozóan Thaiföldtől, a Fülöp-szigetektől és Indonéziától, a fő szállítóktól és a kontingens fő kedvezményezettjeitől.

(6) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [1] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 16041411, 16041418 és 16041470 KN-kód alá tartozó, bármely országból származó tonhalkonzerv behozatala az e rendelettel összhangban megnyitott vámkontingensen belül 2003. július 1-jétől 12 %-os vámtételre jogosult.

2. cikk

A vámkontingenst évente kell megnyitni, ötéves kezdeti időszakra. Mennyiségét az első két évre a következőképpen kell meghatározni:

- 2003. július 1. és 2004. június 30. között 25000 tonna,

- 2004. július 1. és 2005. június 30. között 25750 tonna.

3. cikk

A vámkontingenst négy részre kell osztani a következőképpen:

a) az éves mennyiség 52 %-át kitevő 09.2005 tételszámú kontingens a Thaiföldről származó behozatalra; és

b) az éves mennyiség 36 %-át kitevő 09.2006 tételszámú kontingens a Fülöp-szigetekről származó behozatalra; és

c) az éves mennyiség 11 %-át kitevő 09.2007 tételszámú kontingens az Indonéziából származó behozatalra; és

d) az éves mennyiség 1 %-át kitevő 09.2008 tételszámú kontingens a más harmadik országból származó behozatalra.

4. cikk

(1) A vámkontingensbe kerülő tonhalkonzerv származását a hatályos közösségi rendelkezésekkel összhangban kell meghatározni.

(2) A Thaiföld, a Fülöp-szigetek és Indonézia számára a 3. cikkel összhangban kiosztandó vámkontingens-hányad felhasználhatósága a származási bizonyítvány bemutatásának függvénye, amelynek eleget kell tennie a 2454/93/EGK bizottsági rendelet [2] 47. cikkében megállapított feltételeknek.

A származási bizonyítványokat kizárólag akkor lehet elfogadni, ha a termékek teljesítik a hatályos közösségi rendelkezésekben előírt származás-meghatározási követelményeket.

5. cikk

A vámkontingenst a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308. cikkének a), b) és c) pontjával összhangban kezeli.

6. cikk

Ez a rendelet a vámkontingens megnyitását követő második évben a kontingens mennyiségének a közösségi piac szükségleteihez való hozzáigazítása érdekében felülvizsgálható. Ha azonban e felülvizsgálat nem történik meg három hónappal 2005. június 30. előtt, a kontingens alkalmazási ideje automatikusan meghosszabbodik további egy évre, 25750 tonna mennyiségre. Ezt követően a vámkontingens alkalmazási ideje rendszeresen meghosszabbodik alkalmanként egy évre és ugyanarra a mennyiségre, kivéve, ha az érvényben lévő kontingens lezárása előtt három hónapnál nem később elfogadják a felülvizsgálatát.

7. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, beleértve a Kombinált Nómenklatúra és a TARIC módosításai által megkövetelt módosításokat és kiigazításokat is, a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

(1) A Bizottságot munkájában a 2913/92/EGK tanácsi rendelet [3] 247a. cikkével létrehozott Vámkódex Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartamot három hónapban kell meghatározni.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. június 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Stratakis

[1] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[2] HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 881/2003/EK rendelettel (HL L 134., 2003.5.29., 1. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------