32003R0813Hivatalos Lap L 117 , 13/05/2003 o. 0022 - 0023


A Bizottság 813/2003/EK rendelete

(2003. május 12.)

a korábban élelmiszerként használt termékek begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 808/2003/EK rendelettel [1] módosított, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 32. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1774/2002/EK rendelet előírja a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó közösségi szabályok teljes körű felülvizsgálatát, beleértve számos szigorú követelmény bevezetését is. Rendelkezik továbbá arról, hogy megfelelő átmeneti intézkedéseket is el lehet fogadni.

(2) Tekintettel e követelmények szigorú jellegére, a tagállamok számára átmeneti intézkedéseket kell előírni annak érdekében, hogy az iparnak elegendő időt hagyjanak a kiigazításra. Ezenkívül alternatív begyűjtési, szállítási, tárolási, kezelési, feldolgozási és hasznosítási módszereket kell kidolgozni az említett melléktermékek számára, valamint e termékek ártalmatlanítására.

(3) Ennek megfelelően átmeneti intézkedésként eltérést kell biztosítani a tagállamoknak, hogy engedélyezhessék a piaci szereplőknek az állati eredetű, korábban élelmiszerként használt termékek begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tekintetében a vonatkozó nemzeti szabályok további alkalmazását.

(4) Az állat-egészségügyi és közegészségügyi kockázatok megelőzése érdekében a tagállamokban az átmeneti intézkedések idejére megfelelő ellenőrzési rendszereket kell fenntartani.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A korábban élelmiszerként használt termékek begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tekintetében biztosított eltérés

(1) Az 1774/2002/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdése értelmében és az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének f) pontjától, valamint annak 7. cikkétől eltérve a tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig továbbra is adhatnak ki egyedi engedélyeket a nemzeti szabályoknak megfelelő telepek és létesítmények üzemeltetőinek az ilyen szabályok alkalmazására e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett, korábban élelmiszerként használt termékek begyűjtésére, szállítására valamint ártalmatlanítására, amennyiben a nemzeti jogszabályok

a) a (2) bekezdés sérelme nélkül biztosítják, hogy a korábban élelmiszerként használt termékek nem keverednek az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokkal; és

b) megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet többi követelményének is.

(2) Azonban a korábban élelmiszerként használt termékek keverhetők az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokkal, amennyiben azokat – a közösségi jogszabályokkal összhangban a hulladékégetéssel, együttégetéssel vagy hulladéklerakással történő ártalmatlanítást megelőzően – elégetésre vagy feldolgozásra egy 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagnak szánt üzembe küldik.

(3) Amennyiben korábban élelmiszerként használt termékeket hulladékként történő ártalmatlanítás céljából egy hulladéklerakó telepre küldenek, valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a korábban élelmiszerként használt termékek ne keveredjenek a 4. és 5. cikkben, valamint a 6. cikk (1) bekezdésének a)–e) és g)–k) pontjában említett feldolgozatlan állati eredetű anyagokkal.

2. cikk

Ellenőrző intézkedések

Az illetékes hatóság valamennyi szükséges intézkedést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a telepek és létesítmények engedéllyel rendelkező üzemeltetői betartják-e az 1. cikkben említett követelményeket.

3. cikk

Az engedélyek visszavonása és az e rendeletnek nem megfelelő anyagok ártalmatlanítása

(1) A korábban élelmiszerként hasznosított állati eredetű anyagok begyűjtésére, szállítására, valamint ártalmatlanítására az illetékes hatóságok által kiadott egyedi engedélyt azonnal és véglegesen visszavonják bármely üzemeltető, telep vagy létesítmény esetében, amennyiben az e rendeletben ismertetett követelmények nem teljesülnek.

(2) Az illetékes hatóság legkésőbb 2005. december 31-ig visszavonja az e rendelet 1. cikke értelmében kiállított valamennyi engedélyt.

Az illetékes hatóság az 1774/2002/EK rendelet értelmében addig nem ad végleges engedélyt, amíg ellenőrzései alapján nem győződik meg arról, hogy az 1. cikkben említett telepek és létesítmények eleget tesznek e rendelet valamennyi követelményének.

(3) Minden olyan anyagot, amely nem felel meg az 1774/2002/EK rendelet előírásainak, az illetékes hatóság utasításainak megfelelően kell ártalmatlanítani.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. május 1-jétől 2005. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 12-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 513. oldalát.

[2] HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

--------------------------------------------------