32003R0335Hivatalos Lap L 049 , 22/02/2003 o. 0003 - 0005


A Bizottság 335/2003/EK rendelete

(2003. február 21.)

az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2316/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1038/2001/EK rendelettel [1] módosított, az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb a 327/2002/EK rendelettel [3] módosított 2316/1999/EK bizottsági rendelet [4] megállapítja az 1251/1999/EK rendeletnek az egyes szántóföldi növényekre nyújtott területalapú támogatások feltételei tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a föld pihentetésének feltételeit.

(2) A legutóbb a 2582/2001/EK rendelettel [5] módosított, a Portugáliában jelenleg szántóföldi növénytermesztésbe vont földterületek külterjes állattenyésztési művelésre való átállításáról szóló, 1994. április 26-i 1017/94/EK tanácsi rendelet [6] alapján összesen 29575 hektárnak megfelelő területre vonatkozóan nyújtottak be áttérési támogatás iránti kérelmet. Ezért a bázisterület nagyságát megfelelőképpen helyesbíteni kell.

(3) A Belgium által benyújtott kérelmekre válaszul új bázisterületeket kell rögzíteni az érintett tagállam területi szervezési tervével összhangban.

(4) A tagállamok közölték a 2002-ben elvetett kenderfajták tetrahidrokannabinol-tartalmának meghatározására irányuló vizsgálatok eredményeit. Az említett eredményeket figyelembe kell venni az eljövendő gazdasági években területalapú támogatásra jogosult kenderfajták, illetve a 2003/2004. évre ideiglenes hatállyal elfogadott fajták jegyzékének összeállítása során, amelynek céljából az utóbb említett gazdasági évben további vizsgálatokat kell végezni.

(5) Ezért a 2316/1999/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2316/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a VI. mellékletben a "Belgium" illetve a "Portugália" rovatban szereplő adatok helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő adatok lépnek;

2. a XII. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2003/2004. gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. február 21-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 145., 2001.5.31., 16. o.

[2] HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

[3] HL L 51., 2002.2.22., 14. o.

[4] HL L 280., 1999.10.30., 43. o.

[5] HL L 345., 2001.12.29., 5. o.

[6] HL L 112., 1994.5.3., 2. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

VI. MELLÉKLET

(1000 ha) |

Régió | Növényi kultúrák, összesen | Ebből: kukorica |

BELGIUM

Összesen | 489,5 | |

ezen belül: Flandria-Brüsszel | | 96,4 |

PORTUGÁLIA

Azori-szigetek | 9,7 | |

Madeira

– Öntözött | 0,31 | 0,29 |

– Egyéb | 0,30 | |

Anyaország

– Öntözött | 293,4 | 221,4 |

– Egyéb | 658,3 | |

"

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"

XII. MELLÉKLET

(a 7a. cikk (1) bekezdése)

TÁMOGATÁSI RENDSZERRE JOGOSÍTÓ ROSTLEN- ÉS ROSTKENDERFAJTÁK

1. Rostlen

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Rostkender

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. A 2003/2004. gazdasági évre engedélyezett rostkender

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27

"

--------------------------------------------------