32003R0044Hivatalos Lap L 007 , 11/01/2003 o. 0058 - 0059


A Bizottság 44/2003/EK rendelete

(2003. január 10.)

az Orosz Föderáció területére közúton szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshús-szállítmányokra vonatkozó információközlési rendszer létrehozásáról szóló 2584/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2345/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére és 41. cikkére, valamint a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő rendelkezéseire,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodáshoz mellékelt a vámjogszabályok helyes alkalmazásához nyújtandó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló jegyzőkönyv [3] 2. cikke előírja, hogy a feleknek segíteni kell egymást annak biztosításában, hogy a vámjogszabályokat helyesen alkalmazzák, különösen e jogszabályok megszegésének megelőzése, felderítése és vizsgálata által. A közigazgatási segítségnyújtás végrehajtása tárgyában az Európai Csaláselleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) által képviselt Bizottság és az orosz hatóságok egyezséget kötöttek a Közösség és az Orosz Föderáció között történő árumozgásra vonatkozó információközlési rendszer létrehozásáról.

(2) A fenti közigazgatási segítségnyújtás részeként a 2584/2000/EK rendelet [4] – különösen az Orosz Föderáció területére közúton szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshús-szállítmányok tekintetében – megállapította azon információkat, amelyeket a piaci szereplőknek továbbítaniuk kell a tagállamok illetékes hatóságaihoz, másrészről létrehozta az információközlési rendszert a tagállamok illetékes hatóságai, az OLAF és az orosz hatóságok között.

(3) Ezen információk és a bevezetett információközlési rendszer lehetővé fogják tenni az érintett termékek Orosz Föderációba történő kivitelének nyomon követését és szükség esetén az olyan esetek kimutatását, ahol az export-visszatérítés nem jogos, és ezért vissza kell fizettetni.

(4) Tekintettel a 2584/2000/EK rendelettel bevezetett rendszer sikerére, az információközlő rendszer alkalmazását ki kell terjeszteni az érintett termékek bármely szállítóeszközzel történő kivitelére, továbbá ki kell dolgozni annak a módját, hogy az exportőr pontosabban meghatározhassa az alkalmazott szállítási módot, valamint az e rendszerb ől származó információknak jogi relevanciát kell tulajdonítani.

(5) A legutóbb az 1253/2002/EK rendelettel [5] módosított, a mezőgazdasági termékek után járó exportvisszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet [6] 16. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottság egyes meghatározott esetekben előírhatja, hogy a behozatalt meghatározott dokumentumokkal vagy más úton igazolják. Következésképpen – az e rendeletben meghatározott kivitel tekintetében – az orosz hatóságoktól származó információkat úgy kell tekinteni, mint a meglévő igazolási forrásokat kiegészítő új igazolási forrást.

(6) A 2584/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az illetékes igazgatási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2584/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A címben a "közúton" szót el kell hagyni.

2. Az 1. cikk első albekezdésében a "tehergépkocsival" szót el kell hagyni.

3. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezéseket igénybe venni kívánó exportőröknek az oroszországi kirakodás napját követő tíz munkanapon belül minden egyes kiviteli nyilatkozat tekintetében közölniük kell az exportáló tagállamok által kijelölt központi szervekkel a következő adatokat:

a) kiviteli nyilatkozat száma, kiviteli vámhivatal neve és a kiviteli vámkezelés dátuma;

b) árumegnevezés, megadva a kombinált nómenklatúra szerinti nyolc számjegyű termékkódot;

c) nettó mennyiség kilogrammban;

d) a TIR-igazolvány száma, vagy az orosz DKD belső árutovábbítási okmány hivatkozási száma, vagy az orosz belföldi használatra való forgalomba bocsátási TD1/IM40 nyilatkozat száma;

e) adott esetben a szállítótartály száma;

f) a szállítmány Oroszországba lépésekor alkalmazott szállítóeszköz azonosító száma és/vagy neve;

g) annak a vámfelügyelet ellenőrzése alá tartozó raktárnak az engedélyezési száma, ahová a terméket Oroszországban szállítják;

h) az áru oroszországi vámraktárba vámfelügyelet alatt történő leszállításának időpontja."

4. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Amennyiben a 3. cikk (3) bekezdésében említett orosz hatósági válasz pozitív, az bizonyítékul szolgál arra vonatkozólag, hogy a behozatali vámalakiságokat a 800/1999/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésével összhangban teljesítették."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendeletet azon szállítmányokra kell alkalmazni, amelyek kiviteli nyilatkozatait 2003. június 1-jétől kezdve fogadják el.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. január 10-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 315., 2001.12.1., 29. o.

[2] HL L 160., 1999.6.26., 21. o.

[3] HL L 327., 1997.11.28., 48. o.

[4] HL L 298., 2000.11.25., 16. o.

[5] HL L 183., 2002.7.12., 12. o.

[6] HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

--------------------------------------------------