32003R0016Hivatalos Lap L 002 , 07/01/2003 o. 0007 - 0013


A Bizottság 16/2003/EK rendelete

(2003. január 6.)

a Kohéziós Alap által társfinanszírozott intézkedések keretében a kiadások támogathatósága tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1265/1999/EK rendelettel [1] módosított, a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak II. melléklete D. cikkének (7) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1164/94/EK rendelet értelmében a Kohéziós Alap projektek, előtanulmányok és technikai támogató intézkedések társfinanszírozásában vehet részt. Ennélfogva meg kell határozni az ilyen intézkedések támogathatóságának és végrehajtásának a feltételeit.

(2) Eddig a támogathatósági szabályok a támogatás nyújtásáról szóló határozatok IV. mellékletében szabványos szövegként szerepeltek.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott intézkedések egységes bánásmódban részesüljenek, közös szabályokat kell megállapítani a megfelelő kiadások támogathatóságára. E szabályokban meg kell határozni a támogathatóság időszakát és a támogatható kiadások különféle kategóriáit.

(4) Az 1164/94/EK rendelet kiköti, hogy a Bizottság csak akkor hagyhatja jóvá a javasolt projekteket, ha azok megfelelnek a magas minőségi színvonalat és a közösségi politikákkal való összeegyeztethetőséget biztosító kritériumoknak, különösen a közbeszerzési szerződések odaítélésére és a versenyre vonatkozó szabályoknak.

(5) Az alább meghatározott szabályok felváltják a Kohéziós Alapból nyújtandó támogatásról szóló bizottsági határozatok IV. mellékletében szereplő szabályokat azon új projektek esetében, amelyeket a Bizottság határozatával e rendelet hatálybalépését követően hagyott jóvá,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet közös szabályokat állapít meg az 1164/94/EK rendelet 3. cikkében meghatározott intézkedések keretében azon kiadások támogathatóságának a meghatározása érdekében, amelyek társfinanszírozásában a Kohéziós Alap részt vesz.

2. cikk

A végrehajtásért felelős testület

Az 1164/94/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében említett, "végrehajtásért felelős testület" a projekt pályázatainak megszervezésért felelős közjogi vagy magánjogi jogalany. Ezt a testületet a Kohéziós Alapból történő támogatás nyújtásáról szóló bizottsági határozat (továbbiakban: "bizottsági határozat") jelöli ki.

A végrehajtásért felelős testület bármilyen változását a Bizottságnak kell jóváhagynia.

3. cikk

A projekt végrehajtása és a végrehajtás időtartama

(1) Egy projekt végrehajtása az előzetes tervezéstől a jóváhagyott projekt befejezéséig minden szakaszt magában foglal, beleértve a vonatkozó nyilvánosságra hozatali intézkedéseket. Az előzetes tervezésbe az alternatívák tanulmányozása is beletartozik.

(2) A Bizottság határozata egy projektet egy vagy több végrehajtási szakaszra korlátozhat.

(3) A projekt végrehajtási időtartama a végrehajtási szakaszok befejezéséhez szükséges időszakot fedi le addig az időpontig, amelynél a projekt teljes mértékben működőképessé válik, és a bizottsági határozatban elfogadott tárgyi célkitűzéseket teljesítették.

4. cikk

Átláthatóság és bizonyító dokumentumok

A végrehajtásért felelős testületnél felmerült minden kiadásnak szerződéseken vagy megállapodásokon és/vagy jogilag kötelező erejű dokumentumokon kell alapulnia.

Be kell mutatni a megfelelő bizonyító dokumentumokat.

A projekt végrehajtása tekintetében a koncesszió jogosultjára és a projekt végrehajtásával megbízott engedélyesekre a felügyelet és ellenőrzés tekintetében a végrehajtásért felelős testületekkel azonos követelmények vonatkoznak.

5. cikk

Ténylegesen felmerült kiadások

(1) A közösségi támogatás kifizetésénél olyan kiadások vehetők figyelembe, amelyek a bizottsági határozatban az 1386/2002/EK bizottsági rendelet [3] 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott támogatható időszak során ténylegesen felmerültek, és közvetlenül kapcsolódnak a projekthez. A kiadást a tagállamnak igazolnia kell, és annak a tagállam által vagy nevében, illetve koncesszió esetében azon koncesszió jogosult által teljesített kifizetéshez kell kapcsolódnia, amelyet a végrehajtásért felelős testület a projekt végrehajtásával megbízott, továbbá azt nyugtázott számlákkal vagy azzal azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal kell alátámasztani.

"Azonos bizonyító erejű számviteli bizonylat" a végrehajtásért felelős testület által annak bizonyítására benyújtott bármilyen okirat, hogy a könyvelési tétel a ténylegesen lebonyolított ügylet megbízható és valós megjelenítése, az általánosan elfogadott számviteli gyakorlatnak megfelelően.

(2) Koncessziók esetében hatáskörrel rendelkező hatóság által a koncessziós szerződésben a munkára vonatkozóan megállapított előrehaladási mutatók szerint elvégzett munka értékének igazolása azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatnak minősül. Ezt a hatóságot a tagállamok az 1164/94/EK rendelet II. melléklete D. cikkének (4) bekezdése szerint jelölhetik ki.

6. cikk

Befejezett projektek

Nem minősülhet támogathatónak egy olyan projekt tekintetében benyújtott támogatási kérelem, amelyet a kérelem benyújtása idején már gyakorlatilag befejeztek.

7. cikk

A támogathatóság kezdete

(1) A felmerült kiadások attól a naptól kezdődően jogosultak támogatásra, amelyen a Bizottsághoz a teljes kérelem megérkezett.

A kérelem akkor minősül teljesnek, ha tartalmazza az 1164/94/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében előírt információkat.

(2) A támogathatóság időszakának kezdetét a projektet jóváhagyó bizottsági határozatban kell meghatározni. Az e napot megelőzően kifizetett kiadások nem támogatható.

(3) Ha egy projekt lényeges összetevőinek jelentős módosítását kérelmezik, az új további vagy kiterjesztett fizikai összetevőkkel kapcsolatos kiadások attól a naptól kezdődően támogathatók, amelyen a Bizottsághoz a módosítási kérelem megérkezett.

Az új további vagy kiterjesztett fizikai összetevőkkel kapcsolatos kiadások támogathatósági időszakának kezdetét a módosítást jóváhagyó bizottsági határozatban kell meghatározni. Az e napot megelőzően felmerült kiadások nem támogathatók.

8. cikk

A támogathatóság vége

A támogathatóság végső napja a végrehajtásért felelős testület által teljesített kifizetésekhez kapcsolódik.

A támogathatóság végső napját a Bizottság határozatában kell rögzíteni.

2. FEJEZET

TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK

9. cikk

Támogatható kiadások kategóriái

A 3-10. fejezetben meghatározott feltételekre is figyelemmel a támogatható kiadások alábbi kategóriái a következőkkel kapcsolatos kiadások:

a) tervezés és kialakítás;

b) földterület tulajdonjogának megszerzése;

c) terep-előkészítés;

d) építés;

e) berendezések;

f) projektvezetés;

g) a 96/455/EK bizottsági határozat [4] értelmében végrehajtott, a nyilvánosságra hozatalra és tájékoztatásra vonatkozó intézkedések kiadásai.

10. cikk

Egyéb kiadási kategóriák

A kiadások egyéb kategóriái is támogathatók, feltéve hogy azokat a bizottsági határozat rögzítette.

3. FEJEZET

HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ, VALAMINT EGYÉB ADÓK ÉS KÖLTSÉGEK

11. cikk

Hozzáadottérték-adó

(1) A hozzáadottérték-adó (HÉA) csak abban az esetben minősül támogatható kiadásnak, ha azt ténylegesen és véglegesen a végrehajtásért felelős testület viseli. A bármilyen módon visszaigényelhető HÉA még akkor sem minősül támogathatónak, ha azt a végrehajtásért felelős testület vagy a végső kedvezményezett ténylegesen nem igényli vissza.

(2) Abban az esetben, ha a végső kedvezményezettre a 77/388/EGK tanácsi irányelv [5] XIV. címe szerint átalányadózási rendszer vonatkozik, a megfizetett HÉA az (1) bekezdés alkalmazásában visszaigényelhetőnek minősül.

(3) A közösségi társfinanszírozás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a HÉA nélkül számított összes támogatható kiadást.

12. cikk

Egyéb adók és díjak

A közösségi társfinanszírozásból adódó egyéb illetékek, adók vagy díjak, különösen a bérekre és illetményekre vonatkozó közvetlen adók és szociális biztonsági járulék csak akkor minősül támogatható kiadásnak, ha azokat ténylegesen és véglegesen a végrehajtásért felelős testület viseli.

4. FEJEZET

AZ INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSÉVEL ÉS KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

13. cikk

A kiadások támogathatósága

A tervezéssel, szakértői munkával és kialakítással kapcsolatos kiadások, azzal a feltétellel támogathatók, hogy az ilyen kiadások közvetlenül egy vagy több projekthez kapcsolódnak és azokat a bizottsági határozat kifejezetten jóváhagyja, kivéve a 14., 15. és 34. cikkben meghatározott eseteket.

14. cikk

A költségek számviteli nyilvántartása

Abban az esetben, ha egyetlen vállalkozási szerződés több projektre terjed ki, vagy ha a végrehajtásért felelős testület a tevékenységeket saját maga végzi, a költségeket számviteli bizonylatokon vagy azzal azonos bizonyító erejű bizonylatokon alapuló átlátható és az egyes projektekre vonatkozóan elkülönített elszámolási rendszer révén kell nyilvántartani.

15. cikk

Az intézkedések tervezése és kialakítása tekintetében a hatóságoknál felmerült kiadások

Abban az esetben, ha a 13. cikkben említett tevékenységekbe bevonják valamely hatóság tisztviselőit, a Bizottság csak olyan, megfelelően indokolt esetekben fogadhatja el támogathatóként a kiadásokat, amelyekben az összes alábbi követelmény teljesül:

a) a tisztviselőnek ideiglenesen meg kell szüntetnie a közszolgálati jogviszonyát és őt a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos határozatával kirendelni a 13. cikkben említett feladatok elvégzésére;

b) a kiadásnak egy vagy több meghatározott projekttel kapcsolatos szerződésen kell alapulnia; abban az esetben, ha egy szerződés több projekthez kapcsolódik, a költségeket átlátható módon kell felosztani;

c) a kiadásnak egy vagy több érintett egyedi projekthez közvetlenül kell kapcsolódnia;

d) a szerződésnek határozott időtartamra kell szólnia, és az nem haladhatja meg a projekt végrehajtására megállapított határidőt;

e) az ilyen szerződés értelmében végrehajtandó feladatok nem terjedhetnek ki a 27. és 28. cikkben meghatározott általános igazgatási feladatokra.

5. FEJEZET

FÖLDTERÜLET TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE ÉS SZOLGALOM

16. cikk

Beépítetlen földterület tulajdonjogának megszerzése

A beépítetlen földterület tulajdonjogának megszerzésének költsége csak abban az esetben támogatható, ha az összes alábbi követelmény teljesül:

a) a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt végrehajtásához;

b) a földterület tulajdonjoga megszerzésének a költsége nem haladja meg a projekt támogatható kiadásainak 10 %-át, kivéve a végrehajtásért felelős testület által kellően indokolt eseteket;

c) független minősített értékbecslőtől vagy kellően meghatalmazott hivatalos szervtől olyan tanúsítványt kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket;

d) a bizottsági határozat a földterület tulajdonjogának megszerzését jóváhagyja;

e) a spekulációs célú ügyletek megakadályozására megállapított nemzeti szabályokat betartják.

A bizottsági határozat eltérő rendelkezése hiányában az olyan földterület tulajdonjogának megszerzésére irányuló kiadás, amely a projekt befejezését követően erdészeti vagy mezőgazdasági hasznosításban marad, nem támogatható.

17. cikk

Felépítményt tartalmazó földterület tulajdonjogának megszerzése

A felépítményeket tartalmazó földterület tulajdonjogának megszerzése abban az esetben támogatható, ha azt a bizottsági határozatban egyedileg indokolták és jóváhagyták.

18. cikk

Az állami tulajdonban vagy a végrehajtásért felelős testület tulajdonában álló földterület tulajdonjogának megszerzése

Sem a végrehajtásért felelős testületnek már tulajdonában lévő, sem a valamely állami tulajdonban lévő földterület megszerzésének a költsége nem támogatható.

19. cikk

Kisajátítás

Kisajátítás esetén a 16., 17. és 18. cikket kell alkalmazni. A kisajátítási határozattal kapcsolatos költségek, mint például a szakértői értékelés, a jogi tanácsadás és az érintett földterület ideiglenes bérlete, támogathatók.

20. cikk

Szolgalmak

A végrehajtás során a projekt helyszínéhez való hozzáférést biztosító szolgalom költsége támogatható, ha az a projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, és azt a támogatás nyújtásáról szóló bizottsági határozat kifejezetten jóváhagyja.

Ez magában foglalhatja az elmaradt betakarítás miatti kártalanítást és a károk megtérítését.

6. FEJEZET

BEÉPÍTETT FÖLDTERÜLET TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE, A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK

21. cikk

Beépített földterület tulajdonjogának megszerzése

(1) Egy beépített földterület tulajdonjogának megszerzése – amely a földterület és az azon található épületek megvásárlását is jelenti – költsége csak abban az esetben támogatható, ha az épület a projekt sajátos követelményeinek megfelel.

(2) Minősített független szakértőnek vagy kijelölt hivatalos szervnek olyan tanúsítványt kell kiállítania, amely megerősíti, hogy az ár nem haladja meg a piaci értéket. A tanúsítványnak igazolnia kell, hogy az épület megfelel a nemzeti jogszabályoknak, vagy meg kell határoznia a meg nem felelő részeket, amelyeket a projekt végrehajtásáért felelős testület ki kíván javítani.

(3) A megelőző tíz év során az épület nem részesülhetett olyan nemzeti vagy közösségi támogatásban, amely kétszeres támogatást eredményezne abban az esetben, ha a tulajdonszerzést a strukturális alapokból társfinanszírozzák, vagy az egy másik, a Kohéziós Alap által finanszírozott projekt keretében történik.

(4) A beépített földterület a bizottsági határozatban meghatározott célra és időszakban kell használni.

(5) A projekt végrehajtásáért felelős testületnek már tulajdonában lévő beépített földterület költsége és a valamely közigazgatási szerv tulajdonában lévő beépített földterület megszerzése nem támogatható.

22. cikk

A helyszín előkészítése és az építési munkák

(1) A projekt végrehajtásához alapvető fontosságú helyszín előkészítésére és az építési munkákra vonatkozó kiadások támogathatók.

(2) Abban az esetben, ha a végrehajtásért felelős testület maga végzi a helyszín előkészítését vagy az építési munkákat, illetve azok egy részét, a költségeket számviteli bizonylatokon vagy azonos bizonyító erejű bizonylatokon alapuló átlátható és projektek alapján elkülönített elszámolási rendszer szerint kell nyilvántartani.

(3) Közszolgálati tisztviselők részvétele esetén a15. cikket kell alkalmazni.

(4) A támogatható költségek közé csak a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően ténylegesen viselt és közvetlenül a projekthez kapcsolódó költségek tartoznak. A támogatható költségek közé tartozhat a következő kategóriák közül egy vagy több:

a) munkaerőköltség (bruttó bérek és illetmények);

b) az építési munkák során a tartós berendezések használatának díja;

c) a projekt megvalósításához használt termékek költsége;

d) általános és egyéb költségek, ha azok különösen indokoltak; ezeket tisztességesen, az általánosságban elismert számviteli alapelvekkel összhangban kell nyilvántartani.

(5) Nem lehet általános költséget felszámolni abban az esetben, ha a végrehajtásért felelős testület egy közigazgatási szerv.

(6) A költségeket a piaci árak alapján kell meghatározni.

7. FEJEZET

BERENDEZÉSEK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE ÉS BÉRLETE

23. cikk

Az intézkedések tőkeberuházásainak részét képező tartós berendezések

(1) A projektbe tartósan beépítendő és rögzítendő berendezések beszerzésének vagy előállításának a költségei azzal a feltétellel támogathatók, hogy azok szerepelnek a végrehajtásért felelős testület tartós berendezésekről összeállított leltárában, és azokat az általánosan elfogadott számviteli alapelvekkel összhangban tőkeberuházásként kezelik.

(2) A 33. cikk sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett berendezések bérleti díja a működési költségek részének minősül és nem támogatható.

24. cikk

Immateriális javak beszerzése

Az immateriális javak, például szabadalmi oltalom megszerzésének vagy használatának költségei támogathatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához.

25. cikk

Az intézkedések végrehajtásához használt tartós berendezések

(1) Abban az esetben, ha a végrehajtásért felelős testület maga végzi a helyszín előkészítése vagy az építési munkák egészét vagy egy részét, a projekt végrehajtási szakasza során alkalmazott, tartós használatú berendezés beszerzésével vagy gyártásával kapcsolatos kiadások nem támogathatók. Ez vonatkozik az építőipari nehézgépekre, valamint az irodai és egyéb típusú berendezésekre.

(2) A kifejezetten a projekt végrehajtásához beszerzett vagy gyártott tartós használatú berendezés akkor minősülhet támogathatónak, ha a használatot követően gazdasági értékkel nem bír és a használatot követően leselejtezik, amennyiben a bizottsági határozat ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz.

26. cikk

Az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos igazgatási célokra felhasznált tartós berendezések

(1) Az igazgatási célokra felhasznált tartós berendezések beszerzésével és bérletével kapcsolatos kiadások nem támogathatók.

(2) A 30. és 33. cikk sérelme nélkül a hatóságok által az ellenőrző és felügyeleti tevékenység során felhasznált berendezések beszerzésével és bérletével kapcsolatos kiadások nem támogathatók.

8. FEJEZET

AZ INTÉZKEDÉSEK IGAZGATÁSA, VÉGREHAJTÁSA, NYOMON KÖVETÉSE ÉS FELÜGYELETE SORÁN FELMERÜLT KÖLTSÉGEK

27. cikk

Általános és igazgatási kiadások

Az intézkedések végrehajtásáért felelős testület általános és igazgatási kiadásai nem támogathatók.

28. cikk

A hatóságoknál felmerült kiadások

A egyes intézkedések vagy az összes intézkedés igazgatása, végrehajtása, ellenőrzése és felügyelete során a hatóságoknál felmerült kiadások, különösen a nemzeti vagy helyi közszolgálati tisztviselők illetménye, nem támogatható.

29. cikk

Az alvállalkozásba adott intézkedésekkel kapcsolatos kiadások

Az alvállalkozásba adott intézkedések esetén, csak a projekt pénzügyi és tárgyi ellenőrzésével, számviteli és helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos, kellően indokolt kiadások támogathatók.

A horizontális feladatok végrehajtásával összefüggésben az alvállalkozásba adott intézkedések igazgatásának, végrehajtásának, felügyeletének és ellenőrzésének a szükséges és kellően indokolt kiadásai az 1164/94/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott összeghatárig támogathatók.

9. FEJEZET

FINANSZÍROZÁSI ÉS EGYÉB KIADÁSOK, PERKÖLTSÉG

30. cikk

A finanszírozási költségek

Nem támogathatók az adósságkamatok, a pénzügyi ügyletek díjai, az átváltási költségek és az egyéb, tisztán pénzügyi költségek.

31. cikk

Bírságok, pénzbüntetések és a perköltséggel kapcsolatos kiadások

Az 1831/94/EK bizottsági rendelet [6] 7. cikkének sérelme nélkül a bírságok, a pénzbüntetések és a perköltséggel kapcsolatos kiadások nem támogathatók.

32. cikk

Elszámolások végzésével és ellenőrzésével kapcsolatos kiadások

Az elszámolások végzésével és ellenőrzésével kapcsolatos kiadások támogathatók, ha közvetlenül a működéshez kapcsolódnak, annak előkészítéséhez vagy végrehajtásához szükségesek és közigazgatási vagy jogszabályi előíráson alapulnak.

33. cikk

Különleges finanszírozási technikák

A 29. cikk sérelme nélkül, az olyan finanszírozási technikák költsége, amelyek nem járnak a berendezések azonnali beszerzésével, mint például a lízing, akkor minősülhet támogathatónak, ha az indokolt és a bizottsági határozat azt jóváhagyta, valamint az egyenleg kifizetését megelőzően a tulajdonjogot a végrehajtásért felelős testületre ruházzák át.

34. cikk

A jogi tanácsadás díja, közjegyzői díjak, valamint műszaki vagy pénzügyi szakértői tanácsadás költségei

A jogi tanácsadás díja, a közjegyzői díjak, valamint a műszaki vagy pénzügyi szakértői tanácsadás költségei akkor támogathatók, ha közvetlenül kapcsolódnak a művelethez, és szükségesek annak előkészítéséhez vagy végrehajtásához.

10. FEJEZET

KIADÁSOK EGYÉB FAJTÁI

35. cikk

Működési kiadások és támogatott projektek folyó költségei

(1) Egy projekt vagy projektek csoportjának működési költségei nem támogathatók.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a projekt és berendezései üzemeltetési és vizsgálati személyzetének képzése a bizottsági határozatban meghatározott szükséges időszakra nézve támogatható kiadásnak tekinthető.

36. cikk

Nyilvánosságra hozatali és tájékoztatási intézkedések

A 96/455/EK bizottsági határozat szerinti nyilvánosságra hozatali és tájékoztatási intézkedések kiadásai támogathatók.

37. cikk

Személygépkocsi-parkolók

A Kohéziós Alap nem járul hozzá a beltéri vagy kültéri személygépkocsi-parkolók építéséhez, kivéve ha azok elengedhetetlenek, és azokat egy bizottsági határozat kifejezetten jóváhagyja.

38. cikk

Használt berendezések beszerzése

A használt berendezések beszerzésének költsége a következő három feltétellel támogatható, a szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazásának sérelme nélkül:

a) a berendezés eladójának nyilatkoznia kell a berendezés származásáról, és meg kell erősítenie, hogy az előző hét év során a berendezést nem nemzeti vagy közösségi támogatások segítségével szerezték be;

b) a berendezés ára nem haladhatja meg a piaci értékét, és a hasonló, de új berendezések áránál alacsonyabbnak kell lennie;

c) a berendezés rendelkezik a működéshez szükséges jellemzőkkel és megfelel az alkalmazandó szabványoknak.

39. cikk

Alvállalkozás

A szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazásának sérelme nélkül, a következő alvállalkozásokkal kapcsolatos kiadások nem támogathatók:

a) olyan alvállalkozás, amely a projekt megvalósítása költségének növekedését eredményezi az ezzel arányos hozzáadott érték nélkül;

b) közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött olyan alvállalkozói szerződések, amelyek értelmében a kifizetést az összköltség százalékos arányában határozzák meg, kivéve ha az ilyen kifizetést a végrehajtásért felelős testület a végzett munka vagy szolgáltatás valós értékére való hivatkozással indokolja.

Minden alvállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az alvállalkozásban végzett munkájukról minden szükséges tájékoztatást megadnak a számvitelért felelős és ellenőrző szerveknek.

11. FEJEZET

A TÁMOGATÁSFELÜGYELETI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKKEL ÉS AZ ESETI BIZOTTSÁG ÜLÉSEIVEL, VALAMINT A SZÁMÍTÓGÉPES IRÁNYÍTÓ- ÉS ELLENŐRZŐ RENDSZEREKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT KIADÁSOK

40. cikk

A támogatásfelügyeleti bizottság üléseinek szervezése

(1) A 27. és 28. cikk sérelme nélkül, az 1164/94/EK rendelet II. mellékletének F. cikke szerinti támogatásfelügyeleti bizottság kötelező üléseinek szervezése során felmerült kiadások az azt igazoló dokumentumok bemutatása esetén támogathatók.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások abban az esetben elfogadhatók, ha az alábbiak közül egy vagy több költségkategóriához kapcsolódnak:

a) tolmácsolási szolgáltatás;

b) üléstermek bérlése;

c) audiovizuális és egyéb szükséges elektronikus berendezések bérlése;

d) a dokumentáció és kapcsolódó anyagok biztosítása;

e) szakértők részvételének díjazása;

f) utazási költségek.

(3) A közigazgatási tisztviselőknek a támogatásfelügyeleti bizottságok szervezéséért fizetett illetmények és juttatások nem támogathatók.

(4) Az ellenőrzési célokat szolgáló rögzített berendezések akkor támogathatók, ha ezt a technikai segítségnyújtásra vonatkozó bizottsági határozat kifejezetten engedélyezi.

41. cikk

A Bizottság vagy a támogatásfelügyeleti bizottság kezdeményezésére tartott ülések

A 40. cikket kell alkalmazni a Bizottság vagy az ellenőrző bizottság kérésére szervezett eseti ülések szervezésére.

42. cikk

Számítógépes irányítási és ellenőrző rendszerek

A számítógépes irányítási és ellenőrző rendszerek beszerzése és telepítése során felmerülő költségek a bizottsági határozatban megállapított korlátokig támogathatók.

43. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően az 1164/94/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésének megfelelően, bizottsági határozattal jóváhagyott új projektekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. január 6-án.

a Bizottság részéről

Michel Barnier

a Bizottság tagja

[1] HL L 161., 1999.6.26., 62. o.

[2] HL L 130., 1994.5.25., 1. o.

[3] HL L 201., 2002.7.31., 5. o.

[4] HL L 188., 1996.7.27., 47. o.

[5] HL L 145., 1977.6.13., 1. o.

[6] HL L 191., 1994.7.27., 9. o.

--------------------------------------------------