32003L0118Hivatalos Lap L 327 , 16/12/2003 o. 0025 - 0032


A Bizottság 2003/118/EK irányelve

(2003.december 5.)

a 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékletének az acefát, a 2,4-D és a paration-metil maximális maradékanyagszintje tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/60/EK irányelvvel [1] módosított, a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2003/62/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [4], és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2003/60/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [5], és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2003/69/EK irányelvvel [6] módosított, az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [7], és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2003/84/EK bizottsági irányelvvel [8] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [9], és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/219/EK [10] és a 2003/166/EK [11] határozatokban úgy határozott, hogy az acefát és paration-metil létező hatóanyagokat nem veszi fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ezek a határozatok előírták, hogy az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek további használata a Közösség területén nem engedélyezett.

(2) Az (1) preambulumbekezdésben említett bizottsági határozatok átmeneti időszakot határoztak meg annak érdekében, hogy a meglévő készletek felhasználásához fűződő jogos elvárásoknak megfeleljenek, és a hatóanyagok Közösségen belüli használatának tilalma alapján meghatározott maximális maradékanyagszinteket (MRL) csak az illető hatóanyagra vonatkozó átmeneti időszakot követően ajánlott alkalmazni.

(3) A Közösségben kötelező MRL-eket és a Codex Alimentariusban [12] ajánlott szinteket hasonló eljárás alapján határozzák meg és értékelik. A Codexben az acefátra és a paration-metilre vonatkozóan néhány maradékanyagszint meg van határozva. Ezeket ebben az irányelvben a maximális maradékanyagszintek meghatározásakor figyelembe vették. A Codexben meghatározott azon MRL-ek, melyeknek visszavonását a közeljövőben javasolni fogják, nem lettek figyelembe véve. A Codexben meghatározott maximális maradékanyagszintek alapján meghatározott MRL-eket a fogyasztókra jelentő kockázat tekintetében értékelték, de ilyen kockázatokat nem lehetett megállapítani.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztókat a növényvédő szerek meg nem engedett használatából eredő szermaradványoknak való kitettségtől megvédjék, az MRL-eket az analitikai kimutathatóság alsó határértékén kell megállapítani a vonatkozó termékre/peszticidösszetételre.

(5) Ezért a szóban forgó növényvédő szerek használatából eredő peszticid-szermaradványokat a használati tilalom megfelelő felügyeletének és ellenőrzésének lehetővé tétele, valamint a fogyasztók védelme érdekében fel kell venni a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv mellékletébe.

(6) A paration-metilre vonatkozó maximális maradékanyagszinteket a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvben kell meghatározni. A 76/895/EGK irányelv rendelkezéseit, mely erre a hatóanyagra vonatkozóan MRL-eket állapított meg, ezért hatályon kívül kell helyezni.

(7) Az olyan esetekben, mint például a 2002/97/EK bizottsági irányelvnél [13] a citrusfélékben előforduló 2,4,-D vonatkozásában, amikor közösségi szinten végleges vagy ideiglenes MRL nincs megállapítva, a tagállamoknak kell a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban ideiglenes nemzeti MRL-t megállapítani, mielőtt az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése megtörténhet. Egy tagállam azt bizonyító adatokat nyújtott be, hogy magasabb MRL-t lehet megállapítani a citrusfélékre vonatkozóan, tükrözve a 2,4-D használatát egyes harmadik országokban. Adatokat nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy ezek a szermaradványok a Közösségben nem jelentenek kockázatot a fogyasztókra.

(8) A 76/895/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvek vonatkozó mellékleteit ezért megfelelően módosítani kell.

(9) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/895/EGK irányelv II. mellékletében a paration-metilre vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.

2. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő sorokkal egészül ki:

"Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg-ban) |

Acefát | 0.02 Gabonafélék |

Paration-metil (a paration-metil és a paration-metilben kifejezett paraoxon-metil összege) | 0.02 Gabonafélék |

3. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő sorokkal egészül ki:

"Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg-ban) |

Az I. mellékletben a 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 KN-kód alatt felsorolt húsra, (beleértve a zsírt), húskészítményre, vágási melléktermékre és belsőségre, valamint az állati zsírokra | Az I. mellékletben a 0401, 0402, 040500 és 0406KN-kód alatt felsorolt tejre és tejtermékekre | Az I. mellékletben a 040700 és 0408 KN-kód alatt felsorolt héjas friss madártojás, tojás és tojássárgája esetén |

Acefát | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Paration-metil (a paration-metil és a paration-metilben kifejezett paraoxon-metil összege) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A 90/642/EGK irányelv II. melléklete az ezen irányelv mellékletében szereplő maximális maradékanyagszintekkel (MRL) egészül ki.

(2) A 2,4-D (a 2,4-D-ének és 2,4-D-ben kifejezett észtereinek összege) maximális maradékanyagszintje a citrusfélékre vonatkozóan "1(p) mg/kg".

5. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. november 30-áig megfeleljenek, kivéve a 4. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit, melyeket legkésőbb 2004. március 31-ig kell kihirdetni és elfogadni. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2004. december 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 4. cikk (2) bekezdését, mely 2004. április 1-jétől alkalmazandó.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 5-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 155., 2003.6.24., 15. o.

[2] HL L 340., 1976.12.9., 26. o.

[3] HL L 154., 2003.6.21., 70. o.

[4] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[5] HL L 221., 1986.8.7., 43. o.

[6] HL L 175., 2003.7.15., 37. o.

[7] HL L 350., 1990.12.14., 71.o.

[8] HL L 247., 2003.9.30., 20. o.

[9] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[10] HL L 82., 2003.3.29., 40. o.

[11] HL L 67., 2003.3.10., 18. o..

[12] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

[13] HL L 343., 2002.12.18., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Termékcsoportok és példák egyedi termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak | Peszticid-szermaradvány és maximális maradékanyagszint (mg/kg) |

Acefát | Paration-metil (a paration-metil és a paration-metilben kifejezett paraoxon-metil összege) |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | 0,02 | 0,02 |

i.CITRUSFÉLÉK

Grapefruit | | |

Citrom | | |

Zöld citrom | | |

Mandarin (beleértve a klementinát és egyéb hibrideket) | | |

Narancs | | |

Pomelo | | |

Egyéb | | |

ii.FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy anélkül)

Mandula | | |

Brazil dió | | |

Kesudió | | |

Szelídgesztenye | | |

Kókuszdió | | |

Mogyoró | | |

Ausztráliai mogyoró | | |

Pekándió | | |

Piniamag | | |

Pisztácia | | |

Dió | | |

Egyéb | | |

iii.ALMATERMÉSŰEK

Alma | | |

Körte | | |

Birs | | |

Egyéb | | |

iv.CSONTHÉJASOK

Sárgabarack | | |

Cseresznye és meggy | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | | |

Szilva | | |

Egyéb | | |

v.BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

a)Csemege- és borszőlő

Csemegeszőlő | | |

Borszőlő | | |

b)Földieper (termesztett) | | |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett)

Fekete szeder (Rubus fruticosus) | | |

Hamvas szeder (Rubus arcticus) | | |

Kaliforniai málna | | |

Málna | | |

Egyéb | | |

d)Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)

Fekete áfonya | | |

Tőzegáfonya | | |

Ribiszke (piros, fekete és fehér) | | |

Egres | | |

Egyéb | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs | | |

vi.EGYÉB

Avokádó | | |

Banán | | |

Datolya | | |

Füge | | |

Kivi | | |

Kamkvat | | |

Licsiszilva | | |

Mangó | | |

Olajbogyó | | |

Ehető golgotavirág | | |

Ananász | | |

Gránátalma | | |

Egyéb | | |

2.Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek | 0,02 | 0,02 |

i.GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

Cékla | | |

Sárgarépa | | |

Gumós zeller | | |

Torma | | |

Csicsóka | | |

Paszternák | | |

Petrezselyemgyökér | | |

Retek | | |

Saláta bakszakáll | | |

Édesburgonya | | |

Karórépa | | |

Tarlórépa | | |

Jamgyökér | | |

Egyéb | | |

ii.HAGYMAFÉLÉK

Fokhagyma | | |

Vöröshagyma | | |

Mogyoróhagyma | | |

Újhagyma | | |

Egyéb | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK

a)Burgonyafélék

Paradicsom | | |

Paprika | | |

Padlizsán | | |

Egyéb | | |

b)Kabakosak – ehető héjúak

Uborka | | |

Apró uborka | | |

Cukkíni | | |

Egyéb | | |

c)Kabakosak – nem ehető héjúak

Sárgadinnye | | |

Tök | | |

Görögdinnye | | |

Egyéb | | |

d)Csemege kukorica | | |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK

a)Virágukért termesztett káposztafélék

Brokkoli | | |

Karfiol | | |

Egyéb | | |

b)Fejesedő káposztafélék

Kelbimbó | | |

Fejes káposzta | | |

Egyéb | | |

c)Leveles káposztafélék

Kínai kel | | |

Kel | | |

Egyéb | | |

d)Karalábé | | |

v.LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

a)Salátafélék

Zsázsa | | |

Galambbegy saláta | | |

Fejes saláta | | |

Endívia | | |

Egyéb | | |

b)Spenótfélék

Spenót | | |

Mángold | | |

Egyéb | | |

c)Vízitorma | | |

d)Cikóriasaláta | | |

e)Fűszernövények

Turbolya | | |

Metélőhagyma | | |

Petrezselyem | | |

Zellerlevél | | |

Egyéb | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

Bab (hüvelyes) | | |

Bab (fejtett) | | |

Borsó (hüvelyes) | | |

Borsó (fejtett) | | |

Egyéb | | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)

Spárga | | |

Kárdi | | |

Zeller | | |

Édeskömény | | |

Articsóka | | |

Póréhagyma | | |

Rebarbara | | |

Egyéb | | |

viii.GOMBÁK

a)Termesztett gomba | | |

b)Vadon termő gomba | | |

3.Hüvelyesek | 0,02 | |

Bab | | |

Lencse | | |

Borsó | | 0,2 |

Egyéb | | 0,02 |

4.Olajos magvak | 0,05 | 0,05 |

Lenmag | | |

Földimogyoró | | |

Mák | | |

Szezámmag | | |

Napraforgómag | | |

Repcemag | | |

Szójabab | | |

Mustármag | | |

Gyapotmag | | |

Egyéb | | |

5.Burgonya | 0,02 | 0,02 |

Újburgonya | | |

Áruburgonya | | |

6.Tea (a Camellia sinensis szárított levele és szára, erjesztett vagy egyéb formában) | 0,05 | 0,05 |

7.Komló (szárított), beleértve a granulátumot és a be nem sűrített port | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------