32003L0093Hivatalos Lap L 264 , 15/10/2003 o. 0023 - 0024


A Tanács 2003/93/EK irányelve

(2003. október 7.)

a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen és közvetett adóztatás területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló 77/799/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. és 94. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A hozzáadottérték-adó (HÉA) kijátszása elleni küzdelem érdekében szükséges a Közösségen belüli adóhatóságok egymás közötti, valamint ez utóbbiak és a Bizottság közötti együttműködés közös elvek szerinti megerősítése.

(2) Ennek érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen és közvetett adóztatás területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelvvel [4] létrehozott együttműködési rendszert a hozzáadottérték-adó tekintetében kiegészítő 218/92/EGK tanácsi rendelet [5] helyébe a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. október 7-i 1798/2003/EK tanácsi rendelet [6] lépett. Ez utóbbi rendelet állapítja meg a hozzáadottérték-adó területére vonatkozó közigazgatási együttműködéssel kapcsolatos valamennyi rendelkezést, kivéve az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelvnek [7] megfelelő kölcsönös segítségnyújtást.

(3) A 77/799/EGK irányelvben megállapított kölcsönös segítségnyújtás alkalmazási körét ki kell terjeszteni a 76/308/EGK irányelvben említett biztosítási díjak adóztatására is annak érdekében, hogy jobban védjék a tagállamok pénzügyi érdekeit és a belső piac semlegességét.

(4) A 77/799/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/799/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"A Tanács 1977. december 19-i 77/799/EGK irányelve a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás, bizonyos jövedéki adók és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról";

2. Az 1. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"– a 76/308/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének hatodik francia bekezdésében említett biztosítási díjak adózása,";

2. a) Az 1. cikk (5) bekezdésében

"az Egyesült Királyságban"

cím alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Commissioners of Customs and Excise vagy annak meghatalmazott képviselője a biztosítási díjakat terhelő adókkal és a jövedéki adókkal kapcsolatban szükséges információ tekintetében;

Commissioners of Inland Revenue vagy annak meghatalmazott képviselője minden egyéb információ tekintetében."

2. b) Az 1. cikk (5) bekezdésében az

"Olaszországban"

címszó alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Il ministro dell'economia e delle finanze vagy annak meghatalmazott képviselője."

3. A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Valamennyi információt, amelyet ezen irányelv alapján bocsátottak egy tagállam rendelkezésére, e tagállamban ugyanolyan módon bizalmasan kell kezelni, mint a tagállam nemzeti jogszabályai alapján kapott információt. Az ilyen információ:

- csak olyan személyek számára tehető hozzáférhetővé, akik közvetlenül részt vesznek az adómegállapításban vagy az adómegállapítás hatósági ellenőrzésében,

- csak az adómegállapítás, illetve annak vizsgálata céljából, illetve ezzel összefüggésben alkalmazott, szankciókat is magukban foglaló bírósági vagy igazgatási eljárásokkal kapcsolatos, és csak az ilyen eljárásokban közvetlenül részt vevő személyeknek lehet rendelkezésre bocsátani; az információt azonban közmeghallgatások alatt vagy ítéletekben is nyilvánosságra lehet hozni, amennyiben az információt kiszolgáltató tagállam ez ellen nem emel kifogást,

- csak és kizárólag az adómegállapítás, illetve annak vizsgálata céljából, illetve ezzel összefüggésben alkalmazott szankciókat is magukban foglaló bírósági vagy igazgatási eljárásokkal kapcsolatban hasznosítható, és semmilyen körülmények között sem használható fel semmilyen ettől eltérő célra.

Ezen túlmenően a tagállamok előírhatják, hogy az első albekezdésben említett információt egyéb, a 76/308/EGK irányelv [8] 2. cikke alá tartozó lefölözések, vámok és adók megállapítására is felhasználják."

2. cikk

A hozzáadottérték-adóval (HÉA) kapcsolatban a 77/799/EGK irányelvre történő hivatkozásokat az 1798/2003/EK rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. december 31-én megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2003. október 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Tremonti

[1] HL C 270. E, 2001.9.25., 96. o.

[2] HL C 284. E, 2002.11.21., 121. o.

[3] HL C 80., 2002.4.3., 76. o.

[4] HL L 336., 1977.1.27., 15. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 24., 1992.2.1., 1. o. A legutóbb a 792/2002/EK rendelettel (HL L 128., 2002.5.15., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 264., 2003.10.15., 6. o.

[7] HL L 73., 1976.3.19., 18. o. A legutóbb a 2001/44/EK irányelvvel (HL L 175., 2001.6.28., 17. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 73., 1976.3.19., 18. o.

--------------------------------------------------