32003L0091Hivatalos Lap L 254 , 08/10/2003 o. 0011 - 0013


A Bizottság 2003/91/EK irányelve

(2003. október 6.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003/61/EK irányelvvel [1] módosított, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 7. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A 2002/8/EK irányelvvel [3] módosított, a zöldségek fajtáinak vizsgálata során alkalmazott jellemzők és minimális feltételek meghatározásáról szóló, 1972. április 14-i 72/168/EGK bizottsági irányelv [4] a fajtáknak az egyes tagállamok fajtajegyzékébe való felvételre irányuló hivatalos elfogadása céljából megállapította a különböző fajok vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzőket, valamint a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményeit.

(2) Az egyes fajok tekintetében végzett fajtavizsgálatok feltételeire vonatkozó vizsgálati iránymutatásokat a legutóbb az 1650/2003/EK rendelettel [5] módosított, a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelettel [6] létrehozott Közösségi Növényfajta-hivatal Igazgatási Tanácsa adta ki.

(3) A fajtavizsgálatok feltételeinek megállapításáról szóló vizsgálati iránymutatások nemzetközi szinten is léteznek. Ilyen vizsgálati iránymutatásokat dolgozott ki az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV).

(4) A Közösségi Növényfajta-hivatal iránymutatásai és a fajtáknak az egyes tagállamok nemzeti fajtajegyzékébe való elfogadása céljából végzett vizsgálatára vonatkozó feltételek közötti összhang megteremtése érdekében a 72/168/EGK irányelv módosításra került a 2002/8/EK irányelvvel, amennyiben a Közösségi Növényfajta-hivatal a vizsgálati iránymutatásokat megállapította. A Közösségi Növényfajta-hivatal azóta számos egyéb faj vonatkozásában is megállapított iránymutatásokat.

(5) Indokolt összhangot teremteni a Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai és a fajtáknak az egyes tagállamok nemzeti fajtajegyzékébe való elfogadása céljából végzett vizsgálatára vonatkozó feltételek között.

(6) Amennyiben a Közösségi Növényfajta-hivatal még nem dolgozott ki különleges iránymutatásokat, indokolt az UPOV vizsgálati iránymutatásaira alapozni a közösségi rendszert. Az ezen irányelv hatályán kívül eső fajok tekintetében a nemzeti jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A 72/168/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(8) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják a zöldségfajok (2) bekezdésben megállapított követelményeknek megfelelő fajtáinak felvételét a nemzeti fajtajegyzékbe a 2002/55/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerint.

(2) A megkülönböztethetőség, állandóság és egyneműség tekintetében:

a) az I. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal Igazgatási Tanácsa által kiadott, a megkülönböztethetőség, az egyneműség és az állandóság tekintetében végzett vizsgálatokról szóló és az említett mellékletben felsorolt jegyzőkönyvekben megállapított feltételeknek;

b) a II. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetségben (UPOV) a megkülönböztethetőség, az egyneműség és az állandóság tekintetében végzett vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan megállapított és az említett mellékletben felsorolt vizsgálati iránymutatásoknak.

2. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti valamennyi jellemzőt, valamint az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálati iránymutatásokban csillaggal (*) jelölt jellemzőket meg kell vizsgálni, feltéve, hogy az adott jellemző megfigyelését nem teszi lehetetlenné valamely más jellemző megnyilvánulása, feltéve továbbá, hogy az adott jellemző megnyilvánulását nem gátolják a vizsgálati végzésének környezeti feltételei.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az I. és II. mellékletben felsorolt fajok tekintetében a vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan a tervezést és a termesztési feltételeket illetően a nevezett mellékletekben említett iránymutatások szerint megállapított minimumfeltételek teljesüljenek a vizsgálatok végrehajtása során.

4. cikk

A 72/168/EGK irányelv hatályát veszti.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. március 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

(1) Ha valamely fajtát ezen irányelv hatálybalépésekor még nem fogadtak el a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékébe való felvétel céljából, de a hivatalos vizsgálatok az említett időpontig megkezdődtek

a) a 72/168/EGK irányelvvel vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt iránymutatásokkal, illetve a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokkal összhangban,

akkor az érintett fajták úgy tekintendők, hogy megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

(2) Az (1) bekezdés csak abban az esetben alkalmazható, ha a kísérletek alapján levont következtetés szerint az érintett fajták megfelelnek

a) a 72/168/EGK irányelvben vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt iránymutatásokban, illetve a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokban megállapított szabályoknak.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. október 6-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 165., 2003.7.3., 23. o.

[2] HL L 193., 2002.7.20., 23. o.

[3] HL L 37., 2002.2.7., 7. o.

[4] HL L 103., 1972.5.2., 6. o.

[5] HL L 245., 2003.9.29., 28. o.

[6] HL L 227., 1994.9.1., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZON FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKNEK A KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL ÁLTAL KIADOTT VIZSGÁLATI IRÁNYMUTATÁSOKNAK KELL MEGFELELNIÜK

Póréhagyma, 2001.11.15-i TP/85/1 jegyzőkönyv

Spárga, 2002.3.27-i TP/130/1 jegyzőkönyv

Karfiol, 2002.11.15-i TP/45/1 jegyzőkönyv

Brokkoli, 2002.3.27-i TP/151/1 jegyzőkönyv

Kelbimbó, 2002.3.27-i TP/54/1 jegyzőkönyv

Kelkáposzta, 2001.11.15-i TP/48/1 jegyzőkönyv

Fejes káposzta, 2001.11.15-i TP/48/1 jegyzőkönyv

Vörös káposzta, 2001.11.15-i TP/48/1 jegyzőkönyv

Chili/Paprika, 2002.3.27-i TP/76/1 jegyzőkönyv

Endívia-saláta, 2002.3.27-i TP/118/1 jegyzőkönyv

Sárgadinnye, 2002.3.27-i TP/104/1 jegyzőkönyv

Uborka/ecetes uborka, 2002.3.27-i TP/61/1 jegyzőkönyv

Sárgarépa, 2002.3.27-i TP/49/6 jegyzőkönyv

Fejes saláta, 2001.11.15-i TP/13/1 jegyzőkönyv

Paradicsom, 2001.11.15-i TP/44/2 jegyzőkönyv

Zöldbab, 2001.11.15-i TP/12/1 jegyzőkönyv

Retek, 2002.3.27-i TP/64/6 jegyzőkönyv

Paraj, 2002.3.27-i TP/55/6 jegyzőkönyv

Galambbegysaláta, 2002.3.27-i TP/75/6 jegyzőkönyv

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZON FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKNEK AZ UPOV-EGYEZMÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT VIZSGÁLATI IRÁNYMUTATÁSOKNAK KELL MEGFELELNIÜK

Metélőhagyma, 1998.4.1-i TG/161/3 iránymutatás

Fokhagyma, 2001.4.4-i TG/162/4 iránymutatás

Zeller, 2002.4.17-i TG/82/4 iránymutatás

Mángold, 1987.10.7-i TG/106/3 iránymutatás

Cékla, 1996.10.18-i TG/60/6 iránymutatás

Takarmánykáposzta, 2002.4.17-i TG/90/6 iránymutatás

Karalábé, 2002.4.17-i TG/65/4 iránymutatás

Kínai kel, 2003.4.9-i TG/105/4 iránymutatás

Tarlórépa, 2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás

Cikóriasaláta, 2002.4.5-i TG/173/3 iránymutatás

Nagylevelű cikória, 1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás

Ipari cikória, 2001.4.4-i TG/172/3 iránymutatás

Görögdinnye, 1993.10.26-i TG/142/3 iránymutatás

Óriástök, 1996.10.18-i TG/155/3 iránymutatás

Úritök, 2002.4.10-i TG/119/4 iránymutatás

Articsóka, 2001.4.4-i TG/184/3 iránymutatás

Édeskömény, 2001.4.4-i TG/183/3 iránymutatás

Petrezselyem, 1991.10.18-i TG/136/4 iránymutatás

Tűzbab, 2003.4.9-i TG/9/5 iránymutatás

Borsó, 1994.11.4-i TG/7/9 iránymutatás (és annak 1996.10.18-i módosítása)

Rebarbara, 1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás

Feketegyökér, 1998.10.21-i TG/116/3 iránymutatás

Padlizsán/tojásgyümölcs, 2002.4.17-i TG/117/4 iránymutatás

Disznóbab, 2003.4.9-i TG/206/1 iránymutatás

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

--------------------------------------------------