32003L0058Hivatalos Lap L 221 , 04/09/2003 o. 0013 - 0016


Az Európai Parlament és a Tanács 2003/58/EK irányelve

(2003. július 15.)

a meghatározott jogi formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésének g) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1968. március 9-i 68/151/EGK első tanácsi irányelv [4] e biztosítékok egységessé tétele érdekében az egész Közösségre kiterjedően szabályozza a korlátolt felelősséggel rendelkező társaságok bizonyos okiratainak és adatainak kötelező közzétételét.

(2) A belső piac jogszabályainak egyszerűsítésére vonatkozó, a Bizottság által 1998 októberében kezdeményezett folyamat (SLIM) negyedik szakaszának összefüggésében egy társasági joggal foglalkozó munkacsoport 1999 szeptemberében a társasági jogról szóló első és második irányelv egyszerűsítéséről jelentést tett közzé, amely különféle ajánlásokat tartalmazott.

(3) A 68/151/EGK irányelvnek az említett ajánlások szerinti korszerűsítése nemcsak azt a fontos célkitűzést hivatott segíteni, hogy az érdekelt felek könnyebben és gyorsabban férhessenek hozzá a társaság információihoz, hanem jelentősen egyszerűsítene kell a társaságokra rótt adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségeket is.

(4) A 68/151/EGK irányelvben foglalt jegyzéket a társaságokról naprakésszé kell tenni annak érdekében, hogy az figyelembe vegye az újonnan létrejött társasági formákat vagy az irányelv elfogadása óta nemzeti szinten megszüntetett társasági formákat.

(5) 1968 óta több irányelvet fogadtak el azzal a céllal, hogy harmonizálják a társaságok által kötelezően elkészítendő pénzügyi beszámolókra vonatkozó követelményeket, nevezetesen: a meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv [5], az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelv [6], a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelv [7] és a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló, 1991. december 19-i 91/674/EGK tanácsi irányelv [8]. Ennek megfelelően módosítani kell a 68/151/EGK irányelv által említett pénzügyi beszámolókat, amelyeket az említett irányelvekkel összhangban kötelező nyilvánosságra hozni.

(6) A végrehajtani szándékozott korszerűsítéssel összefüggésben és a tagállamok nemzeti jogszabályai által kialakított alapvető követelmények és alaki követelmények sérelme nélkül, a társaságok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy eldöntsék, papíron vagy elektronikus formában kívánják-e benyújtani a kötelező okirataikat és adataikat.

(7) Az érdekelt felek számára lehetővé kell tenni, hogy a nyilvántartásból papíron és elektronikus formában is beszerezhessenek másolatot ezekről az okiratokról és adatokról.

(8) A tagállamoknak meg kell engedni, hogy eldöntsék, a kötelező okiratok és adatok közzétételére kijelölt nemzeti hivatalos lapot papíron vagy elektronikus formában megtartják-e, vagy hasonlóan hatékony úton gondoskodnak az adatok közzétételéről.

(9) Meg kell könnyíteni a határokon átnyúló hozzáférést a társasági információkhoz úgy, hogy a társaság székhelyéül szolgáló tagállamban engedélyezett nyelvek egyikén való kötelező adatközlés mellett engedélyezik az előírt okiratok és adatok további nyelveken történő önkéntes bejegyzését. A jóhiszeműen eljáró harmadik személyek hivatkozhatnak ezekre a fordításokra.

(10) Helyénvaló tisztázni, hogy a 68/151/EGK irányelv 4. cikkében előírt kötelező adatokat tartalmazó nyilatkozatot minden társasági levelezén és megrendelési nyomtatványon fel kell tüntetni, készüljön akár papíron, akár egyéb adathordozó felhasználásával. A műszaki fejlődés figyelembevételével helyénvaló arról is rendelkezni, hogy ezeket a közleményeket a társaságok honlapján is elhelyezzék.

(11) A 68/151/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 68/151/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) a harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"– Franciaországban:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;"

b) a hatodik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"– Hollandiában:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;"

c) a kilencedik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"– Dániában:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;"

d) a tizennegyedik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"– Finnországban:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;"

2. 2. cikk:

a) A 2. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"f) minden egyes üzleti évekre vonatkozó pénzügyi beszámolók, amelyeket a 78/660/EGK [9], a 83/349/EGK [10], a 86/635/EGK [11] és a 91/674/EGK [12]; tanácsi irányelvekkel összhangban kell közzétenni.";

b) a (2) bekezdést el kell hagyni.

3. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

(1) Minden tagállam központi nyilvántartásában, kereskedelmi nyilvántartásában vagy cégjegyzékében külön aktát kell nyitni valamennyi ott nyilvántartásba vett társaság számára.

(2) A 2. cikk szerint szolgáltatott valamennyi okiratot és adatot ebben az aktában kell nyilvántartani, illetve a nyilvántartásba be kell jegyezni; a nyilvántartásban szereplő bejegyzések tárgyának minden esetben meg kell jelennie az aktában.

A tagállamok biztosítják, hogy a társaságoknak, valamint minden egyéb olyan személynek vagy intézménynek, amelynek értesítést kell végrehajtania vagy abban segítséget nyújtania, 2007. január 1-jére lehetősége legyen elektronikus úton benyújtani minden olyan okiratot és adatot, amelynek a közzététele a 2. cikk értelmében kötelező.

Ezenkívül a tagállamok minden társaságtól vagy meghatározott jogi formájú társaságoktól megkövetelhetik, hogy minden ilyen okiratot és adatot vagy ezek közül bizonyos típusúakat elektronikus úton nyújtsanak be.

Minden, a 2. cikkben említett okiratot és adatot, amelyet legkésőbb 2007. január 1-jétől nyújtanak be – akár papíron, akár elektronikus úton –, elektronikus formában kell az aktában tárolni, illetve a nyilvántartásba bevezetni. Ebből a célból a tagállamok biztosítják, hogy mindazokat az okiratokat és adatokat, amelyeket legkésőbb 2007. január 1-jétől papíron nyújtanak be, a nyilvántartás elektronikus formában rögzítse.

Azokat a 2. cikkben említett okiratokat és adatokat, amelyeket 2006. december 31-ig papíron nyújtottak be, nem kötelező a nyilvántartásnak automatikusan elektronikus formában rögzítenie. A tagállamoknak azonban biztosítaniuk kell, hogy amint az elektronikus úton történő közzétételre – a (3) bekezdés hatályba léptetése érdekében elfogadott szabályokkal összhangban – kérelmet nyújtanak be, ezeket a nyilvántartás elektronikus formában alakítsa át.

(3) A 2. cikkben említett okiratok vagy adatok egészének, vagy azok kivonatának másolatát kérelemre hozzáférhetővé kell tenni. Legkésőbb 2007. január 1-jétől a kérelmeket a kérelmező választásától függően papíron vagy elektronikus formában lehet benyújtani a nyilvántartáshoz.

A tagállamok által rögzített, 2007. január 1-jénél nem későbbi időponttól kezdődően az első albekezdésben említett másolatokat a kérelmező választásától függően papíron és elektronikus formában is beszerezhetővé kell tenni a nyilvántartásból. Ez minden okiratra és adatra vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy azokat a megjelölt időpont előtt vagy azt követően nyújtották-e be. A tagállamok azonban határozhatnak úgy, hogy egy meghatározott időpontban vagy az előtt – amely nem lehet későbbi, mint 2006. december 31. – a papíron benyújtott okiratokat és adatokat, vagy csak bizonyos típusú okiratokat és adatokat nem lehet elektronikus formában beszerezni a nyilvántartásból, amennyiben egy meghatározott idő már eltelt az okiratok és adatok benyújtása és a nyilvántartáshoz benyújtott kérelem időpontja között. Ez a meghatározott időtartam nem lehet kevesebb, mint 10 év.

A 2. cikkben említett okiratok vagy adatok egészének vagy azok kivonatának papíron vagy elektronikus formában készült másolatáért fizetendő díj nem haladhatja meg annak eljárási költségét.

A papíron kiadott másolatokat "hiteles másolat"-ként hitelesíteni kell, kivéve, ha a kérelmező ettől a hitelesítéstől eltekint. Az elektronikus formában kiadott másolatokat nem kell "hiteles másolat"-ként hitelesíteni, kivéve, ha a kérelmező kifejezetten kéri a hitelesítést.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az elektronikus másolatok hitelesítése garantálja mind azok eredetének hitelességét, mind tartalmuk sértetlenségét az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti [*] HL L 13., 2000.1.19., 12. o. 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott és tanácsi irányelvlegalább egy fokozott biztonságú elektronikus aláírás segítségével.

(4) A (2) bekezdésben említett okiratokkal és adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatást a teljes szövegnek vagy egy részének a tagállamban erre a célra kijelölt nemzeti hivatalos lapban kell közzétenni, illetve az aktában elhelyezett vagy a nyilvántartásba bevezetett okirattal történő utalással kell teljesítenie. Az erre a célra kijelölt nemzeti hivatalos lap elektronikus formában is vezethető.

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a nemzeti hivatalos lapban való közzétételt ugyanolyan hatékony eszközzel helyettesítik, amely lehetővé teszi legalább egy olyan rendszer használatát, amelyben a közzétett információ egy központi elektronikus platform segítéségével időrendi sorrendben hozzáférhető.

(5) A társaság az okiratokra és adatokra harmadik személyekkel szemben kizárólag azt követően hivatkozhat, hogy azokat a (4) bekezdésnek megfelelően közzétették, kivéve azt az esetet, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy a harmadik személyeknek azokról tudomásuk volt.

A közzétételt követő 16. napot megelőző ügyletekkel kapcsolatban azonban okiratokra és az adatokra nem hivatkozhatnak harmadik személyekkel szemben akkor, ha az bizonyítani tudja, hogy azokról nem szerezhetett tudomást.

(6) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a (4) bekezdéssel összhangban megjelentetett, illetve a nyilvántartásban vagy aktában megjelenő adatok közötti eltérések elkerülésére.

Eltérés esetében azonban a (4) bekezdéssel összhangban megjelent szövegre harmadik személyekkel szemben nem lehet hivatkozni; harmadik személyek ugyanakkor hivatkozhatnak erre, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy a harmadik személyeknek tudomásuk volt az aktában elhelyezett vagy nyilvántartásba bejegyzett szövegről.

(7) Harmadik személyek továbbá mindig hivatkozhatnak bármely olyan okiratra és adatra, amelyek tekintetében az adatközlést és a közzétételt elmulasztották, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatközlés és a közzététel elmulasztása következtében ezek érvénytelenek.

(8) E cikk alkalmazásában az "elektronikus eszközzel" kifejezés azt jelenti, hogy az információt elektronikus eszközzel küldik rendeltetési helyére, és azt a feldolgozás és tárolás céljából elektronikus eszközzel fogadják (beleértve a digitális tömörítést), és az információt teljes mértékben a tagállamok által meghatározott módon, kábelen, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses eszközökkel adják át, továbbítják és fogadják."

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) Azokat az okiratokat és adatokat, amelyeket a 2. cikk értelmében közzé kell tenni, az abban a tagállamban alkalmazandó nyelvhasználati szabályok által engedélyezett nyelvek egyikén kell kiállítani és benyújtani, amelyben a 3. cikk (1) bekezdésében említett aktát megnyitották.

(2) A 3. cikkben említett kötelező közzététel mellett a tagállamok lehetővé teszik, hogy a 2. cikkben említett okiratokat és adatokat önkéntesen, a 3. cikkel összhangban a Közösség bármelyik hivatalos nyelvén vagy nyelvein benyújthassák és közzétehessék.

A tagállamok előírhatják, hogy az okiratok és adatok fordítását hitelesíteni kell.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket harmadik személyeknek az önkéntesen közzétett fordításokhoz való hozzáférése megkönnyítésére.

(3) A 3. cikkben említett kötelező és az e cikk (2) bekezdésében meghatározott önkéntes adatközlés mellett a tagállamok megengedhetik, hogy az érintett okiratokat és adatokat a 3. cikkel összhangban bármely más nyelve(ke)n is közzétegyék.

A tagállamok kiköthetik, hogy az okiratok és adatok fordítását hitelesíteni kell.

(4) Amennyiben a nyilvántartás hivatalos nyelvén közzétett okiratok és adatok, valamint az önkéntesen közzétett fordítás között eltérés mutatkozik, ez utóbbira harmadik személyekkel szemben nem lehet hivatkozni. Harmadik személyek ennek ellenére hivatkozhatnak az önkéntesen közzétett fordításra, kivéve, ha a társaság bizonyítani tudja, hogy a harmadik személyeknek tudomása volt a kötelező adatszolgáltatás tárgyát képező változatról."

5. A 4. cikk helyébe a következő lép:

"4. cikk

A tagállamok előírják, hogy a a levelezésnek és megrendeléseknek, akár papír, akár bármely más adathordozó használatával készültek, tartalmazniuk kell a következő adatokat:

a) a 3. cikkben említett aktát magában foglaló nyilvántartás azonosításához szükséges adatok, a társaságnak az adott nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számával együtt,

b) a társaság jogi formája, székhelye, továbbá adott esetben annak említése, hogy a társaság felszámolás alatt áll.

Amennyiben ezekben a dokumentumokban említés történik a társaság tőkéjéről, a hivatkozásnak a társaság jegyzett és befizetett tőkéjére kell vonatkoznia.

A tagállamok előírják, hogy a társaságok honlapjai legalább az első bekezdésben említett adatokat, és adott esetben a társaság jegyzett és befizetett tőkéjét tartalmazzák."

6. A 6. cikk helyébe a következő lép:

"6. cikk

A tagállamoknak megfelelő büntetéseket kell kiszabniuk legalább a következő esetekben:

a) ha a pénzügyi beszámolók 2. cikk (1) bekezdése f) pontjában előírtak szerinti közzétételét elmulasztják;

b) ha az üzleti dokumentumokban vagy a társaság honlapján nem tüntetik fel a 4. cikkben előírt kötelező adatokat.

2. cikk

(1) A tagállamok 2006. december 31. előtt hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) A Bizottság 2012. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyhez adott esetben javaslatot csatol ennek az irányelvnek a módosítása céljából, az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok, az irányelv céljainak és az eltelt idő alatt lezajlott technológiai fejlődés figyelembevételével.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei."

Kelt Brüsszelben, 2003. július 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Tremonti

[1] HL C 227. E, 2002.9.24., 377. o.

[2] HL C 85., 2003.4.8., 13. o.

[3] Az Európai Parlament 2003. március 12-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. június 11-i határozata.

[4] HL L 65., 1968.3.14., 8. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2003/38/EK tanácsi irányelvvel (HL L 120., 2003.5.15., 22. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2003/51/EK irányelvvel (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2003/51/EK irányelvvel módosított irányelv.

[8] HL L 374., 1991.12.31., 7. o.

[9] HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2003/38/EK tanácsi irányelvvel (HL L 120., 2003.5.15., 22. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2003/51/EK irányelvvel (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2003/51/EK irányelvvel módosított irányelv.

[12] HL L 374., 1991.12.31., 7. o.

--------------------------------------------------