32003L0052Official Journal L 178 , 17/07/2003 P. 0023 - 0023


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/52/EK IRÁNYELVE

(2003. június 18.)

az E 425 (konjak) élelmiszer-adalékanyag használatára vonatkozó feltételek tekintetében a 95/2/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[3],

mivel:

(1) A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[4] bizonyos körülmények között engedélyezni az E 425 konjak élelmiszer-adalékanyag élelmiszerekben történő felhasználását.

(2) A Bizottság intézkedéseket hozott az E 425 konjak adalékanyagot tartalmazó minikehelybe töltött zselés cukorka elnevezésű termékek forgalomba hozatalának időleges betiltása tekintetében azok veszélyessége miatt, mivel fulladásos halált okozott több gyermeknél és idős személynél harmadik országokban.

(3) Bizonyos minikehelybe töltött zselés cukorka elnevezésű terméket gyártók felismerve a veszélyt, amelyet e termék az emberi egészség számára jelent, figyelmeztető feliratot helyeznek el a csomagoláson, amely felhívja a figyelmet a gyerekeket és az idős személyeket érintő veszélyre.

(4) Azon tagállamok által adott tájékoztatás, amelyek nemzeti szinten intézkedéseket fogadtak el, arra engednek következtetni, hogy az E 425 konjak adalékanyagot tartalmazó minikehelybe töltött zselés cukorka elnevezésű termék életveszélyt jelent a fogyasztók számára. E termékek formáján és méretén kívül a konjak kémiai és fizikai jellemzői is komoly veszélyt jelentenek az emberi egészségre.

(5) Ez esetben a címkén elhelyezett figyelmeztetés nem elegendő az emberi egészség és különösen a gyermekek egészségének védelmére.

(6) Szükség van az E 425 konjak adalékanyag felhasználási feltételeinek módosítására a zselésített cukorkák területén, beleértve a minikehelybe töltött zselés cukorka elnevezésű terméket is.

(7) Célszerű ezért módosítani a 95/2/EK irányelvet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1 cikk

A 95/2/EK irányelv IV. mellékletében az E 425: konjak, i. konjakgumi, ii. konjak glukomannán, a következőképpen módosul: az "Élelmiszerek általában (kivéve a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottakat)" helyébe az "Élelmiszerek általában (kivéve a 2. cikk (3) bekezdésében és a zselésített cukorkák, beleértve a minikehelybe töltött zselés cukorka elnevezésű terméket is)".

2. cikk

A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2004. január 17-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 18-án.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

P.COX G. DRYS

[1] HL C 331. E., 2002.12.31., 124. o.

[2] HL C 85., 2003.4.8., 39. o.

[3] Az Európai Parlament 2003. február 11-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. május 19-i határozata.

[4] HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb a 2001/5/EK irányelvvel (HL L 55., 2001.2.24., 59. o.) módosított irányelv.