32003D0822Hivatalos Lap L 309 , 26/11/2003 o. 0014 - 0021


A Tanács határozata

(2003. november 17.)

az Európai Közösségnek a Codex Alimentarius Bizottsághoz való csatlakozásáról

(2003/822/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37., 95., 133. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A Codex Alimentarius Bizottság célja többek között az, hogy az egész világra kiterjedő egészségügyi szabványokat dolgozzon ki és hangoljon össze, valamint iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki a mezőgazdasági és halászati termékekre, élelmiszerekre, élelmiszer-adalékanyagokra és -szennyező anyagokra, takarmányokra, állatgyógyászati készítményekre, növényvédő szerekre vonatkozóan, beleértve a címkézést, az elemzési és mintavételi módszereket, etikai kódexeket és a helyes mezőgazdasági gyakorlatot, valamint a higiéniai gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat, a fogyasztók egészségének védelme és a tisztességes nemzetközi kereskedelmi gyakorlat biztosítása céljából. Ezek a célkitűzések összhangban vannak az Európai Közösség célkitűzéseivel az emberek, állatok és növények élete és egészsége, valamint a környezet védelmét célzó intézkedések és az ezekkel összefüggő nemzetközi kereskedelmi intézkedések, továbbá a nemzeti jogszabályok harmonizációja vonatkozásában, különösen az élelmiszerek, élelmiszer-adalékanyagok és -szennyező anyagok tekintetében, beleértve a címkézést és az elemzési és mintavételi módszereket, a belső piacon az áruk szabad mozgása és a harmadik országokból származó behozatal biztosításának céljából.

(2) 1994 óta a WTO-megállapodások – különösen az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás (SPS-megállapodás) és a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás (TBT-megállapodás) – hatálybalépésével a Codex Alimentarius szabványai, iránymutatásai és ajánlásai még nagyobb jogi jelentőségre tettek szert a WTO-megállapodásokban a Codex Alimentariusra történő hivatkozás és a vonatkozó nemzeti intézkedésekkel biztosított megfelelőség vélelme alapján, amennyiben ezen intézkedések a Codex Alimentarius Bizottság által elfogadott szabványokon, iránymutatásokon vagy ajánlásokon alapulnak.

(3) Az Európai Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy hatáskörét gyakorolja és közreműködjön a szabványoknak, iránymutatásoknak vagy ajánlásoknak a Codex Alimentarius Bizottság és annak kisegítő testületei által történő előkészítése, megtárgyalása és elfogadása során. Az Európai Közösségnek, valamint tagállamainak a Codex Alimentariushoz teljes jogú tagként történő csatlakozása elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Közösség és tagállamai elsődleges egészségügyi és egyéb érdekeit figyelembe vegyék e szabványoknak, iránymutatásoknak vagy ajánlásoknak és egyéb rendelkezéseknek a Codex Alimentarius Bizottság által történő előkészítése, megtárgyalása és elfogadása során.

(4) Az Európai Közösségnek a Codex Alimentariushoz teljes jogú tagként történő csatlakozása elősegíti a Codex Alimentarius Bizottság által elfogadott szabványok, iránymutatások, ajánlások és egyéb rendelkezések, valamint az Európai Közösség egyéb vonatkozó nemzetközi kötelezettségei közötti koherencia erősítését.

(5) 1991. november 26-a óta az Európai Közösség a tagállamaival együtt tagja az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO).

(6) A Codex Alimentarius Bizottság alapokmányának 2. cikke feljogosítja az Európai Közösséget mint a FAO tagját arra, hogy a Codex Alimentarius Bizottságnak is teljes jogú tagjává váljon.

(7) 1993. december 21-i határozatával a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Közösségnek a Codex Alimentarius Bizottsághoz teljes jogú tagként történő csatlakozása feltételeiről és módozatairól, az Európai Közösség hatásköre és a FAO-ban elfoglalt helyzete alapján, figyelemmel a Codex Alimentarius Bizottság céljára és egyedi jellemzőire.

(8) A FAO-tagszervezetek jogai és kötelezettségei értelemszerűen alkalmazhatók az Európai Közösség Codex Alimentarius Bizottságban betöltött tagságára, és már a Codex Alimentarius Bizottság és kisegítő testületei eljárási szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek szükséges kiigazításaival kapcsolatos megfelelő határozatokat is meghozták.

(9) Figyelembe véve az Európai Közösség és tagállamai érdekeit és a Codex Alimentarius Bizottság egyedi jellemzőit, az Európai Bizottság által folytatott tárgyalások kimenetele kielégítőnek tekinthető.

(10) Meg kell határozni az Európai Közösség és tagállamainak a Codex Alimentarius Bizottság és annak kisegítő testületei munkájában való részvételének gyakorlati módozatait úgy, hogy az várhatóan a lehető legnagyobb előnyöket biztosítsa az Európai Közösség és tagállamai számára a Közösségnek a Codex Alimentariushoz való csatlakozásából eredően.

(11) Tekintetbe véve a fenti szempontokat, indokolt, hogy az Európai Közösség csatlakozzon a Codex Alimentarius Bizottsághoz.

(12) A FAO és a WHO főigazgatói jóváhagyták az eljárási szabályzatnak a Codex Alimentarius Bizottság 2003. június 30-i 26. ülésén elfogadott módosításait, amelyek lehetővé teszik a regionális gazdasági integrációs szervezetek számára, hogy a Codex tagjává váljanak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Közösség benyújtja a Codex Alimentarius Bizottsághoz való csatlakozás iránti kérelmet egy olyan hivatalos okirattal együtt, amely szerint elfogadja a Codex Alimentarius Bizottságnak a csatlakozás időpontjában hatályban lévő alapokmánya kötelezettségeit (e határozat I. melléklete), és a hatáskör gyakorlásáról szóló általános nyilatkozatot (e határozat II. melléklete).

(2) A Tanács elnöke felelős azért, hogy végrehajtsák az e célból szükséges intézkedéseket.

2. cikk

A Tanács és a Bizottság közötti, a Codex Alimentarius üléseinek és nyilatkozatainak előkészítésére, valamint a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, az e határozat III. mellékletében szereplő megállapodást a Bizottság, a Tanács és a tagállamok számára kötelező.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] 2001. november 7-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A Codex Alimentarius Bizottsághoz való csatlakozásról szóló okirat

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés számomra tájékoztatni Önt, hogy az Európai Közösség mint a FAO tagja úgy határozott, hogy kérelmezi a Codex Alimentarius Bizottsághoz történő csatlakozását. Ezért kérem Önt, hogy fogadja el ezt az okiratot, amellyel az Európai Közösség elfogadja a Codex Alimentarius Bizottság módosított eljárási szabályzatát annak II. szabályával összhangban, valamint az Európai Közösség általános nyilatkozatát a hatáskör gyakorlásáról.

Az Európai Közösség hivatalosan és fenntartás nélkül elfogadja a Codex Alimentarius Bizottságbeli tagságából eredő kötelezettségeket a Codex Alimentarius Bizottság alapokmányában meghatározottak szerint, és ünnepélyesen vállalja, hogy teljes hűséggel és lelkiismeretesen teljesíti a felvétele időpontjában hatályban lévő kötelezettségeket.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését,

Alessandro PIGNATTI

az Európai Unió Tanácsának soros elnöke

az Állandó Képviselők Bizottságának elnöke

(1. rész)

Diouf úr

Főigazgató

az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete

Via delle Terme di Caracalla

I-00100 Róma

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Az Európai Közösség általános nyilatkozata a Codex Alimentarius Bizottság eljárási szabályzatának VI. szabálya szerinti hatáskör gyakorlásáról

Ez a nyilatkozat meghatározza az Európai Közösség és tagállamai közötti hatáskör gyakorlását a Codex Alimentarius Bizottság létrehozásáról szóló okiratok által szabályozott ügyekben. A nyilatkozat nem érinti a Közösség és tagállamai közötti egyeztetésre vonatkozó szabályozást.

Ezt a nyilatkozatot kell alkalmazni a Codex Alimentarius Bizottság és annak kisegítő testületei valamennyi ülése esetében, kivéve, ha az Európai Közösség elhatározza vagy a Codex Alimentarius egy másik tagja kérelmezi egy adott napirendi pont tekintetében az ülés előtt nyilatkozat tételét.

Amennyiben az alábbiakban ismertetett az Európai Közösség és tagállamai közötti hatásköri megosztás köre megváltozik, ezt a nyilatkozatot annak megfelelően módosítani kell.

1. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HATÁSKÖRE

Általános szabályként az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik olyan napirendi pontok esetében, amelyek egyes mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre, élelmiszer-adalékanyagokra, -szennyezőanyagokra, állatgyógyászati készítményekre, növényvédő szerekre, halra és halászati termékekre vonatkozó szabványok összehangolásával foglalkoznak, beleértve a címkézést, az elemzési és mintavételezési módszereket, valamint a higiéniai gyakorlatra vonatkozó kódexeket és iránymutatásokat, amennyiben a közösségi jogszabályok akár teljesen, akár nagymértékben összehangolták e területeket, valamint a nemzetközi kereskedelem kérdései terén, amennyiben azok összefüggésben állnak a Codex Alimentarius Bizottság célkitűzéseivel, különösen a fogyasztók egészségének védelmével és az élelmiszer-kereskedelem tisztességes gyakorlatainak biztosításával.

2. A TAGÁLLAMOK HATÁSKÖRE

Általános szabályként az Európai Közösség tagállamai olyan napirendi pontok esetében rendelkeznek hatáskörrel, amelyek szervezeti ügyekkel (pl. jogi vagy költségvetési kérdésekkel) és eljárási kérdésekkel (pl. elnökök megválasztása, a napirend elfogadása, jelentések elfogadása) foglalkoznak.

3. TAGÁLLAMI ÉS KÖZÖSSÉGI HATÁSKÖR

Az Európai Közösség és tagállamai egyaránt a priori hatáskörrel rendelkeznek a következő területeken, amennyiben az adott területeken előirányzott intézkedések a Codex Alimentarius alkalmazási körébe tartoznak, és ahol a Közösség harmonizációs jogkörrel rendelkezik, ám ezeket a területeket csak részben harmonizálták:

a) az agrárpolitika általában, beleértve az állati vagy növényi élet és egészség szabványainak harmonizációját (az EK-Szerződés 32–38. cikke);

b) a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése az emberek, állatok és növények élete és egészsége védelmének területén (az EK-Szerződés 94. és 95. cikke);

c) közegészségügyi intézkedések (az EK-Szerződés 152. cikke) és fogyasztóvédelmi intézkedések (az EK-Szerződés 153. cikke);

d) kutatási és technológiai fejlesztési politika (az EK-Szerződés 163–173. cikke);

e) környezetvédelmi politika (az EK-Szerződés 174–176. cikke);

f) fejlesztéspolitika (az EK-Szerződés 177–181. cikke);

g) az Európai Közösség egyéb politikái, amelyek akár részben is érinthetik a Codex Alimentarius Bizottság tevékenységeit.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Megállapodás a Tanács és a Bizottság között a Codex Alimentarius üléseinek és nyilatkozatainak előkészítéséről, valamint a szavazati jogok gyakorlásáról

1. A koordinációs eljárás alkalmazási köre

Ezeket a koordinációs eljárásokat a Codex Alimentarius Bizottság, illetve annak kisegítő testületei – köztük a munkacsoportok – üléseire és a körlevelekre adott válaszokra kell alkalmazni.

2. A Codex Alimentarius körlevelei

2.1. A Codex-körlevelek megválaszolása határidejének betartása céljából a Bizottság rendszeres időközönként, de legalább két havonta egy táblázat formátumú jegyzéket küld a tagállamoknak, amelyben külön-külön felsorolja az összes esedékes, bejelentett és várható körlevelet, különösen utalva azon körlevelekre, amelyeknél a Bizottság közös választervezetet szándékozik készíteni a Közösség nevében, megjelölve ennek határidejét is,lehetőség szerint megadva a vonatkozó hatásköröket.

2.2. Amikor a Bizottság jelzi, hogy közös választ kell kidolgozni, a tagállamok közvetlenül nem válaszolnak a meghatározott Codex-körlevelekre, de felhívhatják a Bizottság figyelmét a számukra problémát jelentő egyes kérdésekre vagy pontokra és a válaszlevél általuk javasolt tartalmára.

2.3. A Bizottság közös választervezetet készít a tagállamok jelzéseinek figyelembevételével és haladéktalanul továbbítja a tervezetet a tagállamokhoz, hogy azok további észrevételeket tegyenek a nemzeti Codex-kapcsolattartó pontokon vagy a tagállamok által megjelölt egyéb testületeken keresztül. A Bizottság a beérkező észrevételek alapján átdolgozza a közös választ, amelyben feltünteti a beérkezett észrevételeket és adott esetben megindokolja, hogy egyes észrevételeket miért nem vettek figyelembe.

2.4. Bármely tagállam jelezheti a Bizottság felé azt is, ha egy adott körlevélre közös válasz szükséges. Ebben az esetben a Bizottság e tagállam technikai segítségnyújtásával készíti el a választervezetet.

2.5. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges közös választ készíteni, a tagállamoknak jogukban áll közvetlenül válaszolni azokra a Codex-körlevelekre, amelyeknél nem terveznek közös választ. Ebben az esetben azonban a közvetlen észrevételeket elküldeni szándékozó tagállamok továbbítják a tervezetet a többi tagállamnak és a Bizottságnak, mielőtt azt elküldenék a Codexhez, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a Bizottság vagy a többi tagállam nem kifogásolja azt.

2.6. A Bizottság és a tagállamok arra törekszenek, hogy a lehető legrövidebb időn belül közös álláspontra jussanak. Amennyiben a közös választervezet elfogadható a tagállamok számára, elküldik azt a Codex Alimentarius titkárságának. Amennyiben azonban továbbra is jelentős véleménykülönbség áll fenn, a Bizottság elküldi a tervezetet a Tanács titkárságának a fennmaradó véleménykülönbségek feloldására irányuló koordinációs ülés megszervezése céljából, és az alábbi 3. szakaszban meghatározott vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

3. Koordinációs eljárás a Tanácsban

3.1. A Codex Alimentarius-ülések előkészítése céljából koordinációs üléseket tartanak:

- Brüsszelben, a Tanács illetékes munkacsoportja (rendszerint a Codex Alimentarius Munkacsoport) keretében, a lehető legrövidebb időn belül és a szükséges gyakorisággal a Codex Alimentarius-ülés előtt, és emellett

- a helyszínen, különösen a Codex Alimentarius ülésének elején és szükség esetén annak folyamán és végén; szükség esetén további koordinációs ülések hívhatók össze az üléssorozatok ideje alatt.

3.2. A koordinációs üléseken megállapodnak azokról a nyilatkozatokról, amelyeket csak a Közösség nevében vagy a Közösség és tagállamai nevében tesznek. Azok a nyilatkozatok, amelyeket csak a tagállamok nevében kell tenni, nem képezik a közösségi koordináció részét, de természetesen koordináció alá vonhatók ezeken az üléseken, amennyiben a tagállamok így állapodnak meg.

A közösségi vagy közös álláspontokról rendszerint tárgyalási álláspont, nyilatkozat vagy nyilatkozattervezet formájában egyeznek meg. Ahol ez a megállapodás "nyilatkozatra" hivatkozik, az úgy tekintendő, mint amely hivatkozik azokra az egyéb formákra is, amelyben a közösségi vagy közös álláspontról megállapodás született.

3.3. Amint a Bizottság megkapja a Codex Alimentarius-ülések napirendjét, elküldi azt a Tanács titkárságának, amely továbbítja a tagállamokhoz, azon napirendi pontok kiemelésével, amelyekkel kapcsolatban nyilatkozatot szándékoznak tenni, és hogy ezt a nyilatkozatot a Közösség vagy a Közösség és tagállamai nevében fogják-e tenni.

Azon napirendi pontok esetében, amelyek konszenzussal vagy a Codex Alimentarius-ülés keretében lefolytatandó szavazással történő határozathozatalt tehetnek szükségessé, a Bizottság jelzi, hogy a Közösségnek vagy a tagállamoknak kell-e szavazniuk.

3.4. A Bizottság elküldi a nyilatkozattervezeteket és az álláspontok dokumentumait a Tanács titkárságának, amely a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy héttel a koordinációs ülés előtt továbbítja azt a tagállamoknak. A nyilatkozattervezetek vagy az álláspontok dokumentumainak elkészítésénél a Bizottságot a tagállamok technikai szakértői segítik. A Tanács titkársága gondoskodik arról, hogy a nyilatkozattervezeteket haladéktalanul továbbküldjék a nemzeti Codex kapcsolattartó pontokon vagy a tagállamok által kijelölt egyéb testületeken keresztül.

3.5. A koordinációs üléseken határoznak a nyilatkozatokra és szavazásra vonatkozó kötelezettségek gyakorlásáról a Codex Alimentarius üléseinek napirendi pontjaival kapcsolatban, amelyekhez nyilatkozat tehető, illetve amelyeknél szavazás várható.

3.6. A Bizottság a koordinációs ülések előtt a Tanács titkárságán keresztül tájékoztatja a tagállamokat az alábbiakról:

a) egy adott témával kapcsolatos kötelezettségek gyakorlására vonatkozó javaslatai;

b) egy adott témával kapcsolatos nyilatkozatokra vonatkozó javaslatai.

3.7. Amennyiben a Bizottság és a tagállamok az illetékes tanácsi munkacsoport keretében megtartott koordinációs üléseken vagy a helyszínen nem tudnak közös álláspontra jutni – például a hatáskör megosztásával összefüggő véleménykülönbség miatt –a 3.6. pont a) és b) alpontjában említett kérdések tekintetében, az ügyet az Állandó Képviselők Bizottságához továbbítják, amely a kérdéses témával foglalkozó vonatkozó közösségi jogszabályban megállapított többség alapján határoz.

3.8. A 3.7. pontban említett határozatok nem sértik a Közösség és a tagállamok saját hatáskörét a kérdéses területeken.

3.9. Amennyiben a Bizottság nem tudja a nyilatkozatokat időben elkészíteni a koordinációs ülésre (a Codex Alimentarius dokumentáció hozzáférhetetlensége miatt), legalább egy héttel a Codex Alimentarius-ülés előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a közösségi vagy közös álláspont és az ennek alapján elkészítendő nyilatkozat főbb elemeiről. Ha a rendkívüli körülmények megkívánják, egy helyszíni koordinációs ülésen a Bizottság és az ülésen jelen lévő tagállamok képviselői újra megvizsgálják ezeket az elemeket és a nyilatkozatot.

3.10. Amennyiben a Codex Alimentarius-ülések folyamán felmerül annak szükségessége, hogy a tárgyalások alakulására vagy lendületére való tekintettel a Közösség képviselője a Közösség nevében vagy a Közösség és tagállamai nevében nyilatkozatot adjon, a helyszínen nyilatkozattervezetet kell kidolgozni és a 3.9. pont vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.11. A Codex-megbeszélések során az egyeztetett közösségi álláspont által nem szabályozott javaslatokra való reagálás érdekében a tagállamok és a Bizottság a lehetőség szerinti előzetes megbeszélést követően ideiglenes választ javasolnak és megvizsgálják az alternatív lehetőségeket, hivatalos kötelezettségvállalás nélkül. A Bizottság és a tagállamok teljes mértékben tekintetbe veszik a kialakított közösségi álláspontot és annak indoklását, és a helyszínen a lehető leghamarabb egyeztetnek arról, hogy megerősítik vagy megváltoztatják az ideiglenes álláspontokat.

4. Nyilatkozatok és szavazás a Codex Alimentarius ülésein

4.1. Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartoznak, a Bizottság szólal fel és szavaz a Közösség nevében. Kellő koordinációt követően a tagállamok szintén felszólalhatnak annak érdekében, hogy támogassák és/vagy kiegészítsék a Közösség álláspontját.

4.2. Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartoznak, a tagállamok szólalnak fel és szavaznak.

4.3. Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek mind nemzeti, mind közösségi hatáskörbe tartozó elemeket tartalmaznak, az elnökség és a Bizottság fejti ki a közös álláspontot. Kellő koordinációt követően a tagállamok felszólalhatnak annak érdekében, hogy támogassák és/vagy kiegészítsék a közös álláspontot. A tagállamok, illetve értelemszerűen a Bizottság szavaz a Közösség és annak tagállamai nevében a közös állásponttal összhangban. A hatásköri erőviszonyok figyelembevételével határozzák meg (pl. elsősorban tagállami vagy elsősorban közösségi hatáskör), hogy ki szavaz.

4.4. Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek mind nemzeti, mind közösségi hatáskörbe tartozó elemeket tartalmaznak, és a Bizottság és a tagállamok nem tudtak megegyezni a közös álláspontról a 3.7. pontnak megfelelően, a tagállamok olyan ügyekben szólalhatnak fel és szavazhatnak, amelyek egyértelműen az ő hatáskörükbe tartoznak. A Codex Alimentarius eljárási szabályzatával összhangban a Bizottság olyan ügyekben szólalhat fel és szavazhat, amelyek egyértelműen a Közösség hatáskörébe tartoznak, és amelyekről közösségi álláspontot fogadtak el.

4.5. Olyan ügyekben, amelyeknél nem született megegyezés a Bizottság és a tagállamok között a hatáskör megosztásáról, vagy ha nem sikerült elérni a közösségi állásponthoz szükséges többséget, mindent meg kell tenni a helyzet tisztázása, illetve a közösségi álláspont kialakítása érdekében. Ennek eléréséig és kellő koordináció után a tagállamok és/vagy a Bizottság válik jogosulttá a felszólalásra azzal a feltétellel, hogy a kifejtett álláspontnak összhangban kell lennie a közösségi politikákkal és a korábbi közösségi álláspontokkal, valamint meg kell felelnie a közösségi jognak.

4.6. A Közösségnek a Codex Alimentarius Bizottsághoz való csatlakozását követő első két évben a Codex Alimentarius-ülés valamennyi napirendi pontjával kapcsolatos nyilatkozatok és szavazás tekintetében, a hatásköri megosztásról a Tanács illetékes munkacsoportjának keretében megtartott koordinációs ülések eredményeit közlik a Codex Alimentarius-titkársággal. Az első kétéves időszak után a közös, általános nyilatkozatot tekintik alkalmazandónak, kivéve, ha egy másik Codex Alimentarius-tag kifejezetten kéri a tisztázást, vagy az illetékes tanácsi munkacsoport másként határoz.

4.7. A 4.1. vagy a 4.3. pont keretében, ha egy tagállamnak jelentős aggályai merülnek fel egy függő területtel kapcsolatban, és ezek az aggályok közös vagy közösségi állásponttal nem szüntethetők meg, az adott tagállam fenntarthatja a jogot, hogy – szem előtt tartva a Közösség érdekeit – szavazzon és felszólaljon függő területe tekintetében.

5. Tervezetkészítő és munkacsoportok

5.1. A tagállamok és a Bizottság jogosultak arra, hogy önkéntes alapon vegyenek részt és szólaljanak fel a Codex Alimentarius tervezetkészítő és munkacsoportjaiban, amelyek csak néhány Codex Alimentarius-tag részvételével zajló, nem hivatalos technikai ülések, és ahol nem hoznak hivatalos határozatokat. A tagállamok és a Bizottság képviselői minden erejükkel arra törekednek, hogy egyezséget érjenek el és képviseljék azt a tervezetkészítő és munkacsoportok keretében folytatott megbeszélések során.

5.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak a Codex tervezetkészítő és munkacsoportjaiban részt vevő képviselői a hatáskör kérdésének sérelme nélkül haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot a csoport előadója által megfogalmazott jelentéstervezetekről, és egyeztetnek a tagállamokkal a kialakítandó álláspontra vonatkozóan. A jelentéstervezetekkel kapcsolatos koordináció hiányában a Bizottság, illetve a tagállamok tervezetkészítő és munkacsoportokban részt vevő képviselői a 4. pontban megjelölt összehangolt nyilatkozatokat és a koordinációs ülés megbeszéléseit használják támpontként.

6. Az eljárás felülvizsgálata

Bármely tagállam vagy a Bizottság kérésére az eljárást felül kell vizsgálni, az annak működése során szerzett tapasztalatok figyelembevételével.

--------------------------------------------------