32003D0642Hivatalos Lap L 226 , 10/09/2003 o. 0027 - 0027


A Tanács 2003/642/IB határozata

(2003. július 22.)

az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény Gibraltárra történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményre ("korrupcióról szóló egyezmény") [1],

mivel:

(1) A korrupcióról szóló egyezmény az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktussal jött létre.

(2) A korrupcióról szóló egyezmény nem tartalmazott rendelkezést az egyezmény Gibraltárra történő alkalmazásáról.

(3) A korrupcióról szóló egyezményt és számos más, ugyanazon az alapon létrejött egyezményt az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján kötötték 2000. június 1-je előtt [2], és azokat akkor nem terjesztették ki Gibraltárra.

(4) Gibraltár nemzetközi kapcsolataiért az Egyesült Királyság felelős.

(5) Kívánatos, hogy a korrupcióról szóló egyezményt alkalmazzák Gibraltárra,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A korrupcióról szóló egyezményt alkalmazni kell Gibraltárra.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 195., 1997.6.25., 1. o.

[2] Az az időpont, amikor a Spanyolország és az Egyesült Királyság Gibraltár feletti fennhatóságra vonatkozó rendelkezései az EU és EK jogi eszközök és a kapcsolódó szerződések összefüggésében hatályba léptek.

--------------------------------------------------