32003D0291Hivatalos Lap L 043 , 18/02/2003 o. 0001 - 0005


Az Európai Parlament és a Tanács 291/2003/EK határozata

(2003. február 6.)

a sporton keresztül történő nevelés 2004. évi európai évének létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 149. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) Az Európai Közösség céljai közé tartozik a minőségileg magas színvonalú oktatás támogatása.

(2) A sport nevelési értékeit elismerte az Európai Tanács 2000. december 7-8-9-i nizzai kongresszusa, amely ezzel korábbi nyilatkozatokat erősített meg, különösen az Amszterdami Szerződéshez csatolt 29. nyilatkozatot, amely a sportnak az identitás megtalálásában játszott szerepét húzza alá.

(3) A nizzai Európai Tanács felkérte a közösségi intézményeket, hogy a Szerződés különböző rendelkezései alapján kifejtett tevékenységük során kellően vegyék figyelembe a sport nevelési értékeit, és különösen aláhúzta, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok, a Közösség támogatásával, bátorítsák az önkéntes tevékenységet.

(4) A Tanácsnak és az 1999. december 17-én a Tanács keretében ülésező ifjúsági minisztereknek az Európai Közösség ifjúsági programjai sportcélú tevékenységeinek nem formális oktatási dimenziójáról szóló állásfoglalása [5] úgy véli, hogy a sporttevékenységek rendelkezhetnek olyan pedagógiai értékkel, amely hozzájárul a civil társadalom megerősítéséhez, és felhívja a Bizottságot, hogy az a tagállamokkal együttműködésben alakítson ki egy összefüggő megközelítési módot a sportban rejlő nevelési lehetőségek hasznosítására.

(5) Az Európai Parlament a jelenlegi sportstruktúrák védelméről és a sport társadalmi funkciójának megőrzéséről szóló bizottsági jelentésről szóló állásfoglalásában [6] kiemelte a sport nevelő hatásával kapcsolatos, valamint társadalmi értékét, továbbá a sport szerepét a rasszizmus és idegengyűlölet leküzdésében.

(6) Az Európai Parlament az Európai Uniónak a sport területén játszott szerepéről szóló 1997. június 13-i állásfoglalásában [7] indítványozta a sport európai évének megszervezését.

(7) A Régiók Bizottsága a Bizottságnak "Az európai sportmodell" című konzultációs értekezéséről szóló véleményében aláhúzta a sport jelentőségét a személyiség fejlesztésében.

(8) A Bizottság az Európai Tanács helsinki ülésére a sportról készített jelentésében azt vizsgálta, hogy, tekintettel a sport által közvetített értékekre, hogyan lehet hasznosítani a sport érdemeit a nevelésben és az ifjúsággal kapcsolatos területeken.

(9) A rendszeres testmozgás javítja a lelki és fizikai egészséget, és elősegítheti a tanulási folyamatot.

(10) A fiatal sportolók oktatását a versenysportban való részvételük nem befolyásolhatja hátrányosan.

(11) A sporton keresztül történő nevelésnek támogatnia kell a lányok és fiúk személyiségét és fejlődését.

(12) Az oktatási és képzési intézményeknek minden szinten átfogóbban ki kell használniuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a sport a transznacionális mobilitásban és kulturális cserékben kínál.

(13) Az Olimpiai Játékok és más sportesemények 2004-ben hozzájárulnak majd a sporttudósítások számának növekedéséhez a médiákban, és fokozzák a nagyközönség sporttudatosságát. Ez kitűnő alkalom a sport nevelési értékeinek kiemelésére.

(14) A tagállamokban szervezett fellépés a legjobb módja a nagyközönség – a sport nevelési értékével kapcsolatos – tudatossága fokozásának. A Közösség azonban a sporton keresztül történő nevelés európai évének létrehozásával támogatni és erősíteni tudja az ilyen fellépést.

(15) A sporton keresztül történő nevelés európai éve kiegészíti és erősíti az oktatás és képzés támogatására már létező közösségi fellépést, valamint a hátrányos helyzetű személyek társadalmi beilleszkedését.

(16) A sporton keresztül történő nevelés európai évében lehetővé kell tenni az EFTA/EGT országok részvételét az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás feltételeivel összhangban, és a közép- és kelet-európai társult országok részvételét a vonatkozó Európa-megállapodásaikkal összhangban. Ciprus részvételét kiegészítő előirányzatokkal kell finanszírozni a majdan megállapítandó rendelkezésekkel összhangban, és Málta és Törökország részvételét kiegészítő előirányzatokkal kell finanszírozni az EK-Szerződéssel összhangban.

(17) Ez a határozat a program teljes időszakára olyan pénzügyi keretet állapít meg, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás [8] 33. pontja értelmében az elsődleges hivatkozási keretet alkotja.

(18) Mivel a javasolt fellépést a tagállamok szintjén nem lehet kielégítő módon megvalósítani, és ezért – léptékénél fogva, és különösen a több oldalú együttműködés, a transznacionális információcsere és a jó gyakorlat közösségi szintű terjesztésének szükségessége miatt – az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség, a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban, intézkedéseket fogadhat el. Az abban a cikkben megállapított arányosság elvével összhangban ez a határozat nem lép túl az ezen célok eléréséhez szükséges mértéken.

(19) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [9] összhangban kell elfogadni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

A sporton keresztül történő nevelés európai éve

2004-et "a sporton keresztül történő nevelés európai évének" kell nyilvánítani.

2. cikk

Célok

A sporton keresztül történő nevelés európai évének céljai a következők:

a) az oktatási intézményekben és a sportszervezetekben az együttműködés szükségességének tudatosítása, amelynek célja – tekintettel arra a nagyon nagy érdeklődésre, amelyet a fiatalok a sport minden fajtája iránt tanúsítanak – a sporton keresztül történő nevelés és a sport európai dimenziójának a fejlesztése;

b) a sport által közvetített értékek felhasználása olyan ismeretek és képességek fejlesztésére, amelyek éppen a fiatalkorúak számára lehetővé teszik a fizikai bátorság, az egyéni vállalkozóképesség, továbbá olyan társadalmi képességek kibontakoztatását, mint a multikulturális környezetben történő csoportmunka, a szolidaritás, a tolerancia és az igazságosság;

c) annak tudatosítása, hogy az önkéntes tevékenységek pozitív hozzájárulást jelenthetnek a nem formális nevelésben, különösen a fiatalok esetében;

d) a diákok mobilitásában és cseréjében rejlő nevelési értékek támogatása, főleg multikulturális környezetben, az iskolai tevékenység részét képező sport- és kulturális kapcsolatok szervezésével;

e) a jó gyakorlat cseréjének az ösztönzése a sport által az oktatási rendszerekben betölthető azon szerepe terén, hogy előmozdítsa a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását;

f) jobb egyensúly kialakítása a szellemi és testi tevékenységek között az iskolai életben a sportnak az iskolai tevékenységekben történő bátorításával;

g) a versenysportban részt vevő fiatal sportolók oktatásával kapcsolatos problémák figyelembevétele.

3. cikk

Az intézkedések tartalma

(1) A 2. cikkben meghatározott célok elérésére tett intézkedések 2004-ben az alábbi tevékenységek szervezését vagy támogatását foglalják magukban:

a) olyan találkozók, európai oktatási versenyek és események, amelyekkel a sporton keresztül történő nevelés európai évének témája terén elért teljesítményeket és tapasztalatokat ki lehet emelni;

b) európai szintű önkéntes tevékenységek az Olimpiai Játékok és más sportesemények ideje alatt 2004-ben;

c) információs és promóciós kampányok a sport nevelési értékeinek terjesztése érdekében, beleértve a médiákkal való együttműködést;

d) a sport nevelési értékeit megvilágító és a jó gyakorlatra példát mutató események;

e) pénzügyi támogatás a sporton keresztül történő nevelés európai évének céljait támogató transznacionális, nemzeti, regionális vagy helyi kezdeményezésekhez.

(2) Az 1. bekezdésben említett intézkedések részletes ismertetése a mellékletben található.

4. cikk

Végrehajtás és együttműködés a tagállamokkal

(1) A Bizottság biztosítja az e határozat szerint elfogadott közösségi intézkedések végrehajtását az 5. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban, valamint a szubszidiaritás elvének maradéktalan betartásával.

(2) Minden tagállam egy vagy több olyan megfelelő testületet jelöl ki, amelyek feladata a sporton keresztül történő oktatás európai évében való részvétel biztosítása, továbbá e határozat intézkedéseinek megfelelő szinten történő koordinációja és végrehajtása, többek között a 7. cikkben említett kiválasztási eljárásban való közreműködéssel.

5. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Ha hivatkozás történik erre a bekezdésre, akkor a 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, annak 8. cikkére való tekintettel.

(3) A Bizottság elfogadja a saját eljárási szabályzatát.

6. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A jellegüket tekintve Közösség-szerte alkalmazott, a melléklet A. részében ismertetett intézkedéseket az Európai Unió általános költségvetéséből az összköltségek legfeljebb 80 %-áig lehet támogatni.

(2) A Közösség érdekeit szolgáló helyi, regionális, nemzeti vagy transznacionális jellegű, a melléklet B. részében ismertetett intézkedéseket az Európai Unió általános költségvetéséből az összköltségek legfeljebb 50 %-áig lehet társfinanszírozással támogatni.

7. cikk

Pályázatok és kiválasztási eljárás

(1) A 6. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedésekre vonatkozó, a közösségi költségvetésből történő társfinanszírozásra irányuló pályázatokat a Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében említett testületek nyújtják be. Ezek a pályázatok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek alapján a végeredményeket objektív kritériumok szerint lehet megbecsülni. A Bizottság az érintett testületek által végzett becslést a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi.

(2) Az intézkedések 6. cikk szerinti társfinanszírozásával kapcsolatos döntéseket a Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban hozza. A Bizottság a tagállamok között és az érintett különféle tevékenységek között kiegyensúlyozott elosztást biztosít.

(3) A Bizottság – különösen a nemzeti és regionális kapcsolattartási pontjain keresztül és a 4. cikk (2) bekezdésében említett testületekkel együttműködésben – biztosítja azt, hogy a pályázatokat megfelelő időben tegyék közzé, és a lehető legszélesebb körben terjesszék.

8. cikk

Összhang és kiegészítő jelleg

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben gondoskodik arról, hogy e határozat intézkedései összhangban legyenek a többi közösségi fellépéssel és kezdeményezéssel.

(2) A Bizottság továbbá biztosítja, hogy a sporton keresztül történő nevelés európai éve legteljesebb mértékben kiegészítse a már létező többi közösségi, nemzeti és regionális kezdeményezést és forrást, ha ezek hozzájárulhatnak a sporton keresztül történő nevelés európai éve céljainak eléréséhez.

9. cikk

Egyes harmadik országok részvétele

A sporton keresztül történő nevelés európai évében részt vehetnek a következők:

a) az EFTA/EGT országok, az EGT szerződés feltételeivel összhangban,

b) a közép- és kelet-európai társult országok, Európa-megállapodásaikban megállapított feltételek szerint,

c) Ciprus, amelynek részvételét kiegészítő előirányzatokkal kell finanszírozni, az azzal az országgal megállapítandó eljárásokkal összhangban,

d) Málta és Törökország, amelyek részvételét kiegészítő előirányzatokkal kell finanszírozni, a Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

10. cikk

Költségvetés

(1) Az e határozat végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keretet 11,5 millió EUR-ban állapítják meg.

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a pénzügyi terv által megszabott határokon belül engedélyezi.

(3) A Bizottság kezdeményezésére, a 2004-es időszakra finanszírozás nyújtható olyan technikai és közigazgatási támogatási kiadásokra is, amely a Bizottság és az intézkedés kedvezményezettei kölcsönös hasznára válnak, és amelyek nem tartoznak a folyamatban lévő közszolgáltatási feladatok körébe, mint az intézkedések meghatározása, előkészítése, irányítása, nyomon követése, vizsgálata és ellenőrzése.

11. cikk

Nemzetközi együttműködés

tekintettel a sporton keresztül történő nevelés európai évére a Bizottság együttműködhet az Európa Tanáccsal és más megfelelő nemzetközi szervezetekkel, az 5. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban.

12. cikk

Ellenőrzés és értékelés

A Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának legkésőbb 2005. december 31-ig jelentést nyújt be az ebben a határozatban előírt intézkedések végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2003. február 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

P. Efthymiou

[1] HL C 25. E, 2002.1.29., 531. o.

[2] HL C 149., 2002.6.21., 17. o.

[3] HL C 278., 2002.11.14., 21. o.

[4] 2002. május 14-i európai parlamenti vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), 2002. október 14-i tanácsi közös álláspont (HL C 275. E, 2002.11.12., 70. o.) és 2002. december 19-i európai parlamenti határozat.

[5] HL C 8., 2000.1.12., 5. o.

[6] HL C 135., 2001.5.7., 274. o.

[7] HL C 200., 1997.6.30., 252. o.

[8] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[9] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN EMLÍTETT INTÉZKEDÉSEK

A. Közösségi szintű fellépés

1. Találkozások és események:

a) találkozók szervezése;

b) események szervezése a sporton keresztül történő neveléssel kapcsolatos tudatosság fokozására, beleértve a sporton keresztül történő nevelés európai évének nyitó és záró konferenciáit is;

c) önkéntes tevékenységek az Olimpiai Játékok és más 2004. évi sportesemények alkalmából.

2. A következőket tartalmazó információs és promóciós kampányok:

a) egy logó és jelszavak kialakítása a sporton keresztül történő nevelés európai éve részére, valamennyi azzal kapcsolatos tevékenységnél történő alkalmazáshoz;

b) egy felvilágosító kampány;

c) eszközök és segédeszközök létrehozása a Közösségben élő emberek számára;

d) oktatási intézmények és sportszervezetek megfelelő kezdeményezései, melyek célja a sporton keresztül történő nevelés európai évéről szóló információ terjesztése;

e) európai oktatási versenyek szervezése, amelyek a sporton keresztül történő nevelés európai éve területén elért teljesítményeket és szerzett tapasztalatokat emelik ki.

3. Egyéb tevékenységek

a) a rendelkezésre álló források felhasználásával a jó gyakorlat tagállamokban történő terjesztésének eszközeként egy online-adatbank létrehozása, a sport nevelési célokra való alkalmazásának, és különösen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásának elősegítése érdekében;

b) olyan felmérések és tanulmányok, amelyek a sporton keresztül történő nevelés európai évének hatását értékelik.

4. A finanszírozás az alábbi formákat öltheti:

a) különösen a kommunikáció terén az áruk és szolgáltatások, a fenti 3. cikk b) pontjában említett felmérések és tanulmányok közvetlen megvásárlása, nyilvános és/vagy zártkörű ajánlati felhívások útján;

b) támogatások nyújtása különleges rendezvények költségeinek fedezésére, amelyekkel felhívják a figyelmet a sporton keresztül történő nevelés európai évére és tudatosítják azt; ez a finanszírozás nem haladhatja meg az összköltség 80 %-át.

B. Nemzeti szintű fellépés

A javasolt intézkedés jellegétől és tartalmától függően a helyi, regionális, nemzeti vagy transznacionális szintű intézkedésekhez nyújtható közösségi támogatás az összköltségek legfeljebb 50 %-áig. Ezek a tevékenységek az alábbiakat foglalhatják magukban:

1. a sporton keresztül történő nevelés európai éve céljaihoz kapcsolódó események, beleértve az év nyitórendezvényét;

2. információs kampányok és a jó gyakorlat példáinak terjesztését szolgáló intézkedések, a fenti A. részben említettek kivételével;

3. olyan díjak kiosztása vagy versenyek szervezése, amelyek a sporton keresztül történő nevelés jelentőségét emelik ki;

4. a fenti A. részbe nem tartozó felmérések és tanulmányok.

C. Tevékenység, amelyhez nem áll rendelkezésre közösségi pénzügyi támogatás

A Közösség erkölcsi támogatást nyújt az állami vagy magán szervezetek kezdeményezéseihez, beleértve a logó és a sporton keresztül történő nevelés európai évéhez kapcsolódó más anyagok használatának írásos engedélyét, amennyiben e szervezetek a Bizottság számára igazolják, hogy az adott kezdeményezések 2004. év során zajlanak vagy fognak zajlani, és hogy e kezdeményezések alkalmasak arra, hogy jelentős mértékben hozzájáruljanak a sporton keresztül történő nevelés európai éve egy vagy több céljának megvalósításához.

--------------------------------------------------