32003D0018(01)Hivatalos Lap L 009 , 15/01/2004 o. 0029 - 0030


Az Európai Központi Bank határozata

(2003. december 18.)

az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról

(EKB/2003/18)

(2004/44/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 28.3. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank tőkéjének befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 1998. június 9-I EKB/1998/2 határozat meghatározta, hogy az eurót 1999. január 1-jén bevezetni szándékozó tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB-k) milyen módon és mértékben kötelesek befizetni az Európai Központi Bank (EKB) tőkéjét.

(2) Az EKB tőkéjének a Bank of Greece általi befizetéséről, a Bank of Greece-nek az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról a Bank of Greece deviza eszközei egy részének az EKB számára történő kezdeti átadásáról, valamint a kapcsolatos ügyekről szóló, 2000. november 16-i EKB/2000/14 határozat [1]2. cikke az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli központi nemzeti bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 1-jei EKB/1998/14 határozattal [2] együtt meghatározza, hogy a Bank of Greece milyen módon és mértékben köteles befizetni az EKB tőkéjét 2001. január 1-jén tekintettel az euró Görögország általi bevezetésére.

(3) A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/17 határozat [3] 2004. január 1-jétől módosítja az EKB tőkejegyzési kulcsában az NKB-khoz rendelt súlyokat (a továbbiakban: "tőkejegyzésikulcs-súlyok" és "tőkejegyzési kulcs").

(4) A módosított tőkejegyzési kulcs szükségessé teszi egy olyan új EKB-határozat elfogadását, amely 2004. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az EKB/1998/2 határozatot és az EKB/2000/14 határozat 2. cikkét, illetve amely meghatározza, hogy az eurót bevezető tagállamok NKB-jai (a továbbiakban: résztvevő NKB-k) milyen módon és mértékben kötelesek befizetni az EKB tőkéjét 2004. január 1-jén.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A befizetett tőke mértéke és formája

A részt vevő NKB-k az EKB-ban való részesedésüket 2004. január 1-jén teljes egészében befizetik. Figyelembe véve az EKB/2003/17 határozat 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, az egyes NKB-k 2004. január 1-jén az alábbi táblázatban a nevük mellett feltüntetett összegeket fizetik be:

Résztvevő NKB | (euro) |

- Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 141485000 |

- Deutsche Bundesbank | 1170200000 |

- Bank of Greece | 108070000 |

- Banco de España | 439005000 |

- Banque de France | 825875000 |

- Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 51270000 |

- Banca d'Italia | 728630000 |

- Banque centrale du Luxembourg | 8540000 |

- De Nederlandsche Bank | 221615000 |

- Oesterreichische Nationalbank | 115095000 |

- Banco de Portugal | 100645000 |

- Suomen Pankki | 71490000 |

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

A részt vevő NKB-k az EKB/1998/2 határozat alapján már befizették az EKB jegyzett tőkéjében való részesedésüket, illetve a Bank of Greece az EKB/200/14 határozat 2. cikke és az EKB/1998/14 határozat alapján. Figyelembe véve ezt a tényt, az adott esettől függően vagy a részt vevő NKB utalja át a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy az EKB utalja vissza a különbség összegét a résztvevő NKB számára annak érdekében, hogy az 1. cikk táblázatában meghatározott összegek befizetése teljesüljön. Ezen átutalások az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról szóló szabályok megállapításáról és a befizetett tőke módosításáról szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/20 határozatban [4] meghatározott szabályok alapján történnek.

3. cikk

Záró rendelkezések

(1) Az EKB/1998/2 határozat és az EKB/2000/14 határozat 2. cikke 2004. január 1-jén hatályát veszti.

(2) Ez a határozat 2003. december 19-én lép hatályba.

(3) Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2003. december 18-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

Jean-Claude Trichet

[1] HL L 336., 2000.12.30., 110. o.

[2] HL L 110., 1999.4.28., 33. o.

[3] HL L 9., 2004.1.15., 27. o.

[4] HL L9., 2004.1.15., 32. o.

--------------------------------------------------