32003D0011Hivatalos Lap L 007 , 11/01/2003 o. 0082 - 0083


A Bizottság határozata

(2003. január 10.)

a 85/511/EGK tanácsi irányelvnek a ragadós száj- és körömfájás élő vírusának kezelésére jogosult laboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2002) 5559. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/11/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. november 18-i 85/511/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A ragadós száj- és körömfájás vírusa elleni rendszeres közösségi vakcinázásnak az 1991-ben történő megszüntetése növelte a közösségi állományok fogékonyságát ezzel a betegséggel kapcsolatban. Ezért a vírus közösségi állományokat veszélyeztető elterjedésének megelőzése érdekében alapvető annak biztosítása, hogy a vírust az azt kezelő laboratóriumok biztonságos körülmények között kezeljék.

(2) A 85/511/EGK irányelv felsorolja a ragadós száj- és körömfájás élő vírusának kezelésére jogosult nemzeti és kereskedelmi laboratóriumokat. Az az irányelv megköveteli azoktól a laboratóriumoktól, hogy megfeleljenek az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által ajánlott minimumszabályoknak.

(3) Egyes tagállamok úgy határoztak, hogy bizonyos laboratóriumokban megszüntetik a ragadós száj- és körömfájás vírusának kezelését, míg más tagállamok biztosították a szükséges garanciákat, hogy az erre a célra jóváhagyott laboratóriumok megfelelnek az előírt szabályoknak. Ezen felül a 85/511/EGK irányelvben szereplő egyes laboratóriumok adatai is változtak.

(4) Ezért szükség van a laboratóriumoknak a 85/511/EGK irányelv A. és B. mellékletében megállapított jegyzékének naprakésszé tételére.

(5) A 85/511/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 85/511/EGK tanácsi irányelv A. és B. mellékletei helyébe az e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. január 10-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 315., 1985.11.26., 11. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

A. MELLÉKLET

Vakcinázás gyártása céljából a ragadós száj- és körömfájás élő vírusának kezelésére jogosult kereskedelmi laboratóriumok

NÉMETORSZÁG | Bayer AG, Köln |

FRANCIAORSZÁG | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |

HOLLANDIA | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

B. MELLÉKLET

A ragadós száj- és körömfájás élő vírusának kezelésére jogosult nemzeti laboratóriumok

BELGIUM | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle |

DÁNIA | Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm |

NÉMETORSZÁG | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems |

GÖRÖGORSZÁG | Ινστιτούτο Αφζώδους Πυρετού Αγία Παρασκευή Αττικής |

SPANYOLORSZÁG | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |

FRANCIAORSZÁG | Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort |

OLASZORSZÁG | Instituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia |

HOLLANDIA | CIDC-Lelystad, Central Institue for Animal Disease Control, Lelystad |

AUSZTRIA | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | Insitute for Animal Health, Pirbright |

"

--------------------------------------------------