32003D0008



Hivatalos Lap L 005 , 10/01/2003 o. 0016 - 0019


A Bizottság határozata

(2002. december 23.)

az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2002) 5236. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/8/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2434/92/EGK rendelettel [1] módosított, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 44. cikkére,

mivel:

(1) Az 1612/68/EGK tanácsi rendelet végrehajtása érdekében a 93/569/EGK bizottsági határozattal [3] létrehozott Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) hálózatának elindítása óta jelentős előrelépés történt.

(2) Az 1993 óta szerzett tapasztalatok fényében, valamint az utóbbi időben az EURES működési területén történt fejlődést figyelembe véve és összegezve, a hálózatot meg kell erősíteni és teljeskörűen integrálni kell a tagállamok foglalkoztatási szolgálatainak tevékenységébe. A jelenlegi felelősségmegosztást és döntéshozatali eljárást át kell alakítani.

(3) Az Európai Unió küszöbön álló bővítésére tekintettel teljes körű figyelmet kell fordítani arra, hogy az EURES a csatlakozó államokban végrehajtásra kerüljön, és eközben biztosítani kell, hogy a rendszer hatékony és kezelhető maradjon.

(4) Az EURES-szolgáltatások további optimalizálását és ésszerűsítését szolgáló, új információs és kommunikációs technológiai eszközök által kínált lehetőségeket szintén figyelembe kell venni.

(5) E célból a mobilitás figyelemmel kísérésére, a munkavállalók szabad mozgásának és az európai munkaerőpiac integrációjának támogatására, illetve a vonatkozó közösségi jogszabályról a polgárok tájékoztatására szolgáló EURES-t meg kell szilárdítani és tovább erősíteni.

(6) Szükség van a foglalkoztatási és földrajzi mobilitásnak az európai foglalkoztatási stratégia szerinti ösztönzésére, a Bizottság szakismereti és mobilitási cselekvési terve [4], valamint az ugyanerről szóló, 2002. június 3-i tanácsi állásfoglalás [5] végrehajtása érdekében.

(7) Az egyértelműség kedvéért tanácsos az Európai Foglalkoztatási Szolgálat hálózatának új alapokra helyezése, összetételének, szabályzatának és feladatainak pontosabb meghatározásával. Emiatt szükségessé válik, hogy a 93/569/EGK határozat helyébe új határozat lépjen.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó technikai bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EURES-hálózat

A Bizottság, a tagállamok foglalkoztatási szolgálatai és ezek bármely további nemzeti partnerei létrehozzák az EURES-nek (European Employment Services, Európai Foglalkoztatási Szolgálat) nevezett európai szolgáltatási hálózatot, amely az 1612/68/EGK rendelet II. részében meghatározott információcsere és együttműködés elősegítéséért felelős.

2. cikk

Célok

Az EURES hozzájárul az 1612/68/EGK rendelet II. része rendelkezéseinek összehangolt végrehajtásához. Támogatja az európai foglalkoztatási stratégiát és hozzájárul az európai egységes piac megerősítéséhez.

A munkát keresők, a munkavállalók és a munkaadók érdekében az EURES különösen a következők támogatására törekszik:

a) a mindenki számára nyitott és hozzáférhető európai munkaerőpiac fejlesztése;

b) az állásajánlatok és álláspályázatok nemzetközi, régióközi és határokon átívelő cseréje;

c) transzparencia és információcsere az európai munkaerőpiacokra tekintettel, beleértve az életkörülményekre és a képességek megszerzésének lehetőségére vonatkozó információt;

d) az e feladatok teljesítéséhez szükséges módszerek és jelzőszámok fejlesztése.

3. cikk

Összetétel

Az EURES-hálózatba tartoznak:

a) az EURES tagjai, azaz a tagállamok által az 1612/68/EGK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban kijelölt szakszolgálatok, illetve az említett rendelet 21., 22. és 23. cikkével összhangban az Európai Koordinációs Iroda; valamint

b) az EURES-partnerek, ahogyan azt az 1612/68/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése meghatározza; nevezetesen:

i. a tagállamok regionális foglalkoztatási szolgálatai;

ii. a határrégiókért felelős foglalkoztatási szolgálatok;

iii. azon szakosított foglalkoztatási szolgálatok, amelyekről a Bizottságot az 1612/68/EGK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesítették.

A hálózathoz tartoznak továbbá az EURES-tagok által kijelölt szakszervezetek és munkaadói szervezetek.

4. cikk

Az Európai Koordinációs Iroda szerepe

A Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága felelős az Európai Koordinációs Iroda vezetéséért.

Az Európai Koordinációs Iroda (a továbbiakban: EURES Koordinációs Iroda) ellenőrzi az 1612/68/EGK rendelet II. részében foglalt rendelkezések teljesítését és segíti a hálózatot tevékenységeinek végrehajtásában.

Vállalja különösen:

a) a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzését és a mobilitás általános megközelítésének kifejlesztését, az európai foglalkoztatási stratégiával összhangban;

b) egységes átfogó megközelítés és a tagállamok közötti együttműködés és koordináció elősegítése érdekében megfelelő mechanizmusok kialakítását;

c) az EURES tevékenységének átfogó ellenőrzését és értékelését, valamint olyan intézkedések bevezetését, amellyel biztosítják, hogy a végrehajtás az 1612/68/EGK rendelettel és e határozattal összhangban történjen.

5. cikk

Az EURES-logó

Az EURES rövidítés kizárólag az EURES keretein belüli tevékenységekre használható. A rövidítést logó jeleníti meg, amelynek grafikai kialakítása pontosan rögzített.

A logót közösségi védjegyként kell bejegyezni a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM). A logót az EURES tagjai és partnerei használhatják.

6. cikk

Magas szintű stratégiai csoport

Létrejön a magas szintű stratégiai csoport, amely az EURES tagjainak vezetőiből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője. A csoport segíti a Bizottságot az EURES fejlődésének támogatásában és figyelemmel kísérésében.

A Bizottság konzultál a magas szintű stratégiai csoporttal az e határozatban említett szolgáltatások és tevékenységek stratégiai tervezését, fejlesztését, végrehajtását, ellenőrzését és értékelését érintő kérdésekről, ideértve:

a) az EURES-alapokmányt, a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban;

b) az EURES-iránymutatásokat, a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban;

c) a Bizottság 1612/68/EGK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében előírt éves beszámolójának tervezetét;

d) a Bizottság kétévenkénti jelentését az Európai Parlament, a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság részére, amelyet az 1612/68/EGK rendelet 19. cikkének (3) bekezdése ír elő.

Az európai szociális partnerek szervezeteinek vezetői meghívottként részt vesznek a csoport ülésein.

A csoport kialakítja munkamódszereit és eljárási szabályzatát. Általános szabályként az elnök a csoportot évente kétszer hívja össze. A csoport egyszerű többséggel nyilvánít véleményt.

Az EURES Koordinációs Iroda látja el a titkársági feladatokat.

7. cikk

Munkacsoport

Az EURES-tevékenységek fejlesztésének, végrehajtásának és ellenőrzésének támogatása érdekében az EURES Koordinációs Iroda munkacsoportot szervez, amelynek tagjai az egyes EURES-tagokat képviselő EURES-vezetők. Az EURES Koordinációs Iroda a munkacsoport üléseire meghívja az európai szociális partnerek képviselőit, valamint, amennyiben szükséges, más EURES-partnerek és -szakértők képviselőit.

8. cikk

EURES-alapokmány

(1) Az EURES Koordinációs Iroda az e határozat 6. cikkével létrehozott EURES magas szintű stratégiai csoporttal történt konzultációt követően elfogadja az EURES-alapokmányt, az 1612/68/EGK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében, 15. cikkének (2) bekezdésében, 22. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, valamint 23. cikkében foglalt eljárásokkal összhangban.

(2) Azon alapelv szerint, hogy a valamely EURES-tag vagy -partner által közzétett állásajánlatokat és álláspályázatokat az egész Közösségben elérhetővé kell tenni, az EURES-alapokmány különösen az alábbiakat határozza meg:

a) az EURES-tagok és -partnerek által végzendő tevékenységek leírását, beleértve:

i. a munkaközvetítést, beleértve a személyes tanácsadást és útmutatást az ügyfelek részére, függetlenül attól, hogy álláskeresők, munkavállalók vagy munkaadók;

ii. a nemzetközi és határokon átívelő együttműködés fejlesztését, beleértve a foglalkoztatási és a szociális szolgáltatás, valamint a szociális partnerek és más érintett intézmények fejlesztését, a munkaerőpiacok működésének javítására, integrációjukra és nagyobb mobilitásukra is tekintettel;

iii. a mobilitás akadályai, a képesítéstöbblet és -hiány, valamint a migrációs folyamatok átfogó megfigyelésének és értékelésének támogatását;

b) az EURES-rendszer működési céljait, az alkalmazandó minőségi követelményeket és az EURES-tagok és -partnerek kötelezettségeit, amelyek magukban foglalják:

i. az EURES-tagok állásajánlatokra vonatkozó adatbázisainak az EURES-rendszerbe történő integrációját, az állásajánlatokra vonatkozó információ cseréjét, egy később meghatározandó határidőig;

ii. például a munkaerőpiaccal, az élet- és munkakörülményekkel, az állásajánlatokkal és pályázatokkal, valamint a mobilitás akadályaival kapcsolatos információt, amelyeket az ügyfelek, illetve a hálózat más tagjai számára biztosítaniuk kell;

iii. az EURES személyzetének szükséges képzését és képesítését, valamint a munkatársak látogatásának és kiküldetésének szervezése feltételeit és eljárásait;

iv. a munkatervek kidolgozását és az EURES Koordinációs Irodához történő benyújtását és azok végrehajtását, beleértve az EURES határokon átívelő tevékenységeire vonatkozó sajátos szabályokat;

v. az EURES-logó tagok és partnerek általi használatát szabályozó feltételeket;

vi. az EURES-tevékenységek figyelemmel kísérésének és értékelésének alapelveit;

c) az EURES-hálózaton belül a munkaerő-piaci és mobilitással kapcsolatos információcsere egységes rendszere és közös modellje kialakításának eljárásait az 1612/68/EGK rendelet 14., 15. és 16. cikke rendelkezéseinek megfelelően, beleértve az Európai Unión belüli munkahelyekről és tanulási lehetőségekről szóló információk összefoglalását egy egységes állásmobilitási információs honlapon.

9. cikk

Iránymutatások és munkatervek

(1) A 8. cikkben meghatározott EURES-alapokmánnyal összhangban és a 6. cikkben meghatározott EURES magas szintű stratégiai csoporttal történt konzultációt követően az EURES Koordinációs Iroda az EURES-tevékenységei tekintetében hároméves időszakra iránymutatást határoz meg.

Az iránymutatás magában foglalja a Közösség által a (4) bekezdéssel összhangban nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeit.

(2) Az iránymutatás alapján az EURES-tagok benyújtják az EURES Koordinációs Irodának az iránymutatás alapján, az érintett időszakra vonatkozó saját munkaterveiket. A munkaterv meghatározza:

a) a hálózat keretein belül az EURES-tag által vállalt legfontosabb feladatokat, beleértve az 1612/68/EGK rendelet 17. cikkében meghatározott nemzetközi, határokon átívelő és ágazati tevékenységeket;

b) az 1612/68/EGK rendelet II. részének végrehajtására elkülönített humán és pénzügyi forrásokat;

c) a tervezett tevékenységek figyelemmel kísérésére és értékelésére vonatkozó intézkedéseket, beleértve a Bizottság számára évente küldendő információkat.

A munkatervek az elmúlt időszak feladatainak értékelését és az elért eredményeket is tartalmazzák.

(3) Az EURES Koordinációs Iroda a munkaterv és az annak végrehajtásáról küldött tájékoztatás vizsgálatakor értékeli azok iránymutatásnak és az 1612/68/EGK rendelet II. része rendelkezéseinek való megfelelőségét. Ezen értékelés eredményeit az EURES tagjaival együtt évente közösen elemzik, a rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban, valamint bekerülnek a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak a fenti rendelet 19. cikkének (3) bekezdése alapján kétévenként küldendő jelentésbe.

(4) A Bizottság a munkatervek végrehajtásához pénzügyi segítséget nyújthat, a vonatkozó költségvetési forrásokra vonatkozó szabályokra is figyelemmel.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/569/EGK határozat hatályát veszti. Az olyan intézkedések tekintetében azonban továbbra is alkalmazandó, amelyekre a vonatkozó kérelmet e határozat hatálybalépése előtt nyújtották be.

11. cikk

Alkalmazás időpontja

Ezt a határozatot 2003. március 1-jétől kell alkalmazni.

12. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 23-án.

a Bizottság részéről

Anna Diamantopoulou

a Bizottság tagja

[1] HL L 245., 1992.8.26., 1. o.

[2] HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

[3] HL L 274., 1993.10.22., 32. o.

[4] COM(2002) 72, 2002. február 13-i végleges.

[5] HL C 162., 2002.7.6., 1. o.

--------------------------------------------------