32002R2302Official Journal L 348 , 21/12/2002 P. 0078 - 0079


A BIZOTTSÁG 2302/2002/EK RENDELETE

(2002. december 20.)

a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel[1] módosított, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére és 7. cikke (2) és (3) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 509/2002/EK bizottsági rendelettel[3] módosított, a tej- és a tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendeletre[4] és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Svájci Államszövetséggel kötött hét megállapodásról szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozatra[5] és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt és a 2002/309/EK, Euratom tanácsi határozattal1 jóváhagyott, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az egyes mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 2. melléklete szerint, a 09.4155 számú kontingens hatálya mindenfajta joghurtra kiterjed az ízesített joghurtokat is beleértve. Ezért a kontingens hatálya alá tartozó áruk megnevezését ennek megfelelően módosítani kell.

(2) A Halloumi sajt a legutóbb az 1667/2002/EK rendelettel[6] módosított 2535/2001/EK bizottsági rendelet[7] III. mellékletének C. részében mind a 2. kontingensszám alá, mind a 3. kontingensszám alá besorolható. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében az árumegnevezést az említett mellékletben helyesbíteni kell.

(3) A 2535/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság és a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság együttes ülésén megfogalmazott véleménnyel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az I. F melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2. A III. C melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendelet 1. cikkének 1. pontját 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 20-án.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Kontingensszám KN-kód Megnevezés Vám Mennyiség (tonna)

Rögzített kontingens

2002-re 2002. július 1-jétől 2003. június 30-ig 2003 és azt köv. július 1-jétől június 30-ig

"09.4155 ex 0401 30 0403 10 Tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal Joghurt vámmentes 2 167 (2 000 + 167) 2 000"

II. MELLÉKLET

"III. C

KEDVEZMÉNYES BEHOZATALI MEGÁLLAPODÁSOK- EGYÉB

Tételszám KN-kód Megnevezés Származási ország Behozatali vám (EUR/100 kg nettó tömeg, további megjelölés nélkül) IMA 1 bizonyítványok kitöltésére vonatkozó szabályok

1 ex 0406 90 29 Khaskaval, kizárólag juhtejből, legalább két hónapig érlelve, legalább 45 tömegszázalékos zsírtartalommal szárazanyagra számítva, és legalább 58 tömegszázalékos szárazanyag-tartalommal, 10 kg-ot meg nem haladó egész sajt formájában, műanyag csomagolásban vagy anélkül Ciprus 67,19 Lásd a XI. melléklet E. pontját

2 ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 Kizárólag juh- vagy bivalytejből készült sajt - kivéve Halloumi -, sós lét tartalmazó tartályban, vagy juh-, illetve kecskebőrben Ciprus 67,19 Lásd a XI. melléklet F. pontját

3 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 Halloumi Ciprus 27,63 Lásd a XI. melléklet F. pontját"

[1] HL L 298., 2000.11.25., 5. o.

[2] HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

[3] HL L 79., 2002.3.22. 15. o.

[4] HL L 160., 1999.6.26., 48. o.

[5] HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

[6] HL L 252., 2002.9.20., 8. o.

[7] HL L 341., 2001.12.22., 29. o.