32002R2150Hivatalos Lap L 332 , 09/12/2002 o. 0001 - 0036


Az Európai Parlament És A Tanács 2150/2002/EK Rendelete

(2002. november 25.)

a hulladékra vonatkozó statisztikákról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslataira [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A Közösségnek rendszeres, közösségi szintű, a vállalatoknál és a háztartásokban keletkező hulladékra és az azzal való gazdálkodásra vonatkozó statisztikákra van szüksége a hulladékpolitika végrehajtásának ellenőrzése érdekében. Ez szolgál alapul a lehető legnagyobb mértékű hulladékhasznosítás és a biztonságos hulladékártalmatlanítás alapelvei betartásának ellenőrzéséhez. Emellett azonban olyan statisztikai eszközökre is szükség van, amelyekkel megítélhető a hulladékkeletkezés megelőzésére vonatkozó alapelv teljesülése, és a hulladék keletkezésére vonatkozó adatok kapcsolatba hozhatók a globális, nemzeti és regionális erőforrás-felhasználási adatokkal.

(2) A hulladékstatisztikák eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében meg kell határozni a hulladékok és a hulladékgazdálkodás jellemzésére szolgáló fogalmakat.

(3) A közösségi hulladékpolitika számos, a hulladéktermelők és a hulladékgazdálkodás számára követendő alapelvet állapított meg. Ez megkívánja a hulladék nyomon követését annak teljes útja során, vagyis keletkezésének, gyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának különböző állomásain.

(4) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK rendelet [4] adja meg e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási keretét.

(5) Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében a hulladékstatisztikákat a megadott lebontásban, a megfelelő formában és a referenciaév végétől számított meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.

(6) Mivel a javasolt intézkedés célja – nevezetesen a hulladék keletkezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó közösségi statisztikák elkészítésére vonatkozó keretrendszer létrehozása – nem valósítható meg megfelelően a tagállamok szintjén, mivel szükséges a hulladékok és a hulladékgazdálkodás jellemzésére szolgáló fogalmak meghatározása a tagállami statisztikák összehasonlíthatóságának biztosítására; ezért a cél közösségi szinten jobban elérhető, a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően a Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem haladja meg a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(7) A tagállamoknak átmeneti időszakra lehet szükségük ahhoz, hogy kialakítsák azon gazdasági tevékenységek valamelyikére vagy mindegyikére vonatkozó hulladékstatisztikai rendszerüket, amelyek az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló, 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelettel [5] létrehozott NACE REV 1. A, B és G–Q kategóriáiba esnek, és amelyeknél a nemzeti statisztikai rendszer jelentős változtatására van szükség.

(8) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni.

(9) A Bizottság konzultált a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

(1) E rendelet célja a hulladék keletkezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó közösségi statisztikák készítéséhez szükséges keretrendszer létrehozása.

(2) A tagállamok és a Bizottság saját hatáskörükben elkészítik a hulladék keletkezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó közösségi statisztikákat a radioaktív hulladékokra vonatkozóak kivételével, amelyek más jogszabály hatálya alá tartoznak.

(3) A statisztikák az alábbi területekre terjednek ki:

a) hulladékkeletkezés az I. melléklet szerint;

b) hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás a II. melléklet szerint;

c) az 5. cikk szerinti kísérleti tanulmányokat követően: a hulladékexport és -import azon része, amelyről az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelet [7] alapján nincs adatgyűjtés, a III. melléklet szerint.

(4) A statisztikák összeállításánál a tagállamok és a Bizottság a III. mellékletben meghatározott, alapvetően anyagorientált nómenklatúrát alkalmazzák.

(5) A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kidolgoz egy átviteli táblázatot a III. melléklet statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat [8] által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában és keretein belül:

a) "hulladék" bármely a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv [9] 1. cikkének a) pontja szerinti anyag vagy tárgy,

b) "külön gyűjtött hulladékfrakciók" szervezett hulladékgyűjtés területén működő közszolgáltatók, nonprofit szervezetek és magánvállalkozások által szelektíven gyűjtött háztartási vagy ahhoz hasonló hulladékok homogén frakciói;

c) "újrafeldolgozás" a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [10] 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározott anyagában történő hasznosítás;

d) "hasznosítás" bármely, a 75/442/EGK irányelv II.B. melléklete szerinti művelet;

e) "ártalmatlanítás" bármely, a 75/442/EGK irányelv II.A. melléklete szerinti művelet;

f) "hulladékhasznosító vagy -ártalmatlanító létesítmény" az a létesítmény, amelyhez a 75/442/EK irányelv 9., 10., illetve 11. cikkének megfelelően engedélyre vagy nyilvántartásba vételre van szükség;

g) "veszélyes hulladék" bármely, a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv [11] 1. cikkének (4) bekezdése szerinti hulladék;

h) "nem veszélyes hulladék" a g) pontba nem tartozó hulladék;

i) "égetés" a hulladék termikus kezelése a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [12] 3. cikkének (4) bekezdése szerinti égetőműben, illetve 3. cikkének (5) bekezdése szerinti együttégetőműben;

j) "hulladéklerakó" a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv [13] 2. cikkének g) pontja szerinti, hulladékok ártalmatlanítására szolgáló hely;

k) "hulladékégetők kapacitása" a legnagyobb hulladékégetési kapacitás, tonna per évben vagy gigajoule-ban kifejezve;

l) "hulladék-újrafeldolgozó létesítmények kapacitása" a legnagyobb újrafeldolgozási kapacitás, tonna per évben kifejezve;

m) "hulladéklerakók kapacitása" a hulladéklerakónak a jövőbeni lerakást lehetővé tevő szabad kapacitása (az adatszolgáltatási referenciaév végén), köbméterben megadva;

n) "egyéb ártalmatlanító létesítmények kapacitása" a létesítmény hulladékártalmatlanító kapacitása, tonna per évben megadva.

3. cikk

Adatgyűjtés

(1) A tagállamok, miközben teljesítik a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott minőségi és pontossági feltételeket, megszerzik az I. és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat, az alábbi módszerek egyikének alkalmazásával:

- felmérések,

- adminisztrációs vagy egyéb források, mint például jelentéstételi kötelezettségek a közösségi hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint,

- mintavételre alapozott vagy a hulladékok becslésével foglalkozó szakértők által készített statisztikai becslések, illetve

- ezen eszközök kombinációja.

Az adatgyűjtési terhek csökkentése érdekében az állami hatóságok és a Bizottság az adminisztrációs adatforrásokhoz hozzáféréssel rendelkeznek olyan korlátok között és feltételek mellett, amilyeneket az egyes tagállamok és a Bizottság saját hatáskörében meghatároz.

(2) A kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a 10-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások kimaradnak a felmérésekből, amennyiben nem jelentős hulladéktermelők.

(3) A tagállamok a statisztikák eredményét az I. és a II. mellékletben meghatározott bontásban készítik el.

(4) A (2) bekezdésben említett kivételek nem lehetnek ellentmondásban az I. és a II. melléklet 7. szakaszának (1) bekezdésében említett lefedettséggel és a minőségi célkitűzésekkel.

(5) A tagállamok az eredményeket – a bizalmas adatokat is beleértve – a megfelelő formátumban és az adott referenciaidőszak végétől számított, az I. és a II. mellékletben meghatározott időtartamon belül megküldik az Eurostatnak.

(6) A bizalmas adatok kezelését és az (5) bekezdésben előírt továbbítását a statisztikai információk bizalmasságát szabályozó meglévő közösségi szintű intézkedésekkel összhangban kell végezni.

4. cikk

Átmeneti időszak

(1) A Bizottság egy átmeneti időszak alatt, a tagállam kérésére és a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, eltérést engedélyezhet az I. és a II. melléklet 5. szakaszának rendelkezéseitől. Ez az átmeneti időszak nem haladhatja meg:

a) a rendelet hatálybalépését követő két évet az I. melléklet 8. szakasza 1.1. pontjának 16. tételére (szolgáltatási tevékenységek) és a II. melléklet 8. szakaszának 2. pontjára vonatkozó eredmények összeállításánál;

b) a rendelet hatálybalépését követő három évet az I. melléklet 8. szakasza 1.1. pontjának 1. (mezőgazdaság, vadászat és erdészet) és 2. tételére (halászat) vonatkozó eredmények összeállításánál.

(2) Az (1) bekezdésben említett eltérések az egyes tagállamok számára csak az első referenciaév adatainál engedélyezhetők.

(3) A Bizottság a tagállamok által végrehajtandó kísérleti tanulmányokat célzó programot dolgoz ki az (1) bekezdés b) pontjában említett gazdasági tevékenységeknél képződő hulladékokra vonatkozóan. A kísérleti tanulmányok célja olyan rendszeres adatgyűjtési módszer kidolgozása, amely a közösségi statisztikáknak a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megállapított alapelvein alapul.

A Bizottság a kísérleti tanulmányok elvégzéséhez szükséges költségeket akár 100 %-ban finanszírozza. A kísérleti tanulmányok eredményei alapján a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

5. cikk

Hulladékexport és -import

(1) A Bizottság összeállít egy, a tagállamok által végrehajtandó, a hulladék behozatalára és kivitelére vonatkozó kísérleti tanulmányokra vonatkozó programot. A kísérleti tanulmányok célja olyan rendszeres adatgyűjtési módszer kidolgozása, amely a közösségi statisztikáknak a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megállapított alapelvein alapul.

(2) A Bizottság kísérleti tanulmányokra vonatkozó programjának összhangban kell lennie az I. és a II. melléklet tartalmával, különösen a hulladékok körére és jellemzőire, a hulladékok osztályozási kategóriáira, a referenciaévekre és időszakokra vonatkozó szempontokra nézve, figyelembe véve a 259/93/EGK rendelet szerinti jelentési kötelezettségeket.

(3) A Bizottság a kísérleti tanulmányok elvégzéséhez szükséges költségeket akár 100 %-ban finanszírozza.

(4) A kísérleti tanulmányok következtetései alapján a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a hulladékexport és -import kísérleti tanulmányaiban vizsgált tevékenységek és jellemzők statisztikai felmérésének lehetőségeiről. A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

(5) A kísérleti tanulmányokat legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül kell elvégezni.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek között szerepelniük kell az alábbiakra vonatkozó intézkedéseknek:

a) az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás, valamint az eredmények feldolgozása és továbbítása terén végbement gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás;

b) az I., a II. és a III. mellékletben felsorolt követelmények kiigazítása;

c) statisztikakészítés a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban, figyelembe véve az adott tagállam gazdasági szerkezetét és műszaki lehetőségeit; az ilyen intézkedések megengedhetik egyes tagállamok számára, hogy a bontásban szereplő bizonyos tételekre vonatkozóan ne adjanak meg adatot feltéve, hogy ez bizonyítottan korlátozott hatással van a statisztikák minőségére. Minden esetben, amikor ilyen kihagyás történt, az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában és 8. szakaszának 1. pontjában felsorolt tételek mindegyikénél a teljes hulladékmennyiséget kell megadni;

d) a megfelelő minőségértékelési kritériumok megállapítása, és az I. és a II. melléklet 7. szakaszában említett minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározása;

e) a tagállamok részéről történő eredménytovábbítás megfelelő formátumának kidolgozása e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül;

f) a tagállamok részére a 4. cikkben meghatározottak szerint engedélyezett átmeneti időszakok és eltérések jegyzékének összeállítása;

g) a 4. cikk (3) bekezdése és az 5. cikk (1) bekezdése szerinti kísérleti tanulmányok eredményeinek végrehajtása.

7. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal [14] létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni, annak 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

(4) A Bizottság a 75/442/EGK irányelv által létrehozott bizottság részére továbbítja azon intézkedéstervezeteket, amelyeket a statisztikai programbizottsághoz szándékozik benyújtani.

8. cikk

Jelentés

(1) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül és azt követően minden harmadik évben jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet szerint készített statisztikákról, különös tekintettel azok minőségére, valamint a vállalkozásokra nehezedő terhekre.

(2) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a jelentési kötelezettségek átfedéseinek eltörlése érdekében.

(3) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott kísérleti tanulmányok állásáról. Amennyiben szükséges, a Bizottság javaslatokat tesz a kísérleti tanulmányok felülvizsgálatára, amely javaslatokról a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell határozni.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

B. Bendtsen

[1] HL C 87., 1999.3.29., 22. o., HL C 180. E, 2001.6.26., 202. o. és a 2001. december 10-i módosított javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL C 329., 1999.11.17., 17. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. szeptember 4-i véleménye (HL C 72. E, 2002.3.21., 32. o.), a Tanács 2002. április 15-i közös álláspontja (HL C 145. E, 2002.6.18., 85. o.) és az Európai Parlament 2002. július 4-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2002. november 14-i határozata.

[4] HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

[5] HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb a 29/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 226., 2000.9.6., 3. o. A legutóbb a 2001/573/EK tanácsi határozattal (HL L 203., 2001.7.28., 18. o.) módosított határozat.

[9] HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

[11] HL L 377., 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

[13] HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

[14] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

HULLADÉKTERMELÉS

1. SZAKASZ

Lefedettség

A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan készíteni kell, amelyet a NACE REV 1. A–Q nemzetgazdasági ágaiba besoroltak. E szakaszok minden gazdasági tevékenységet lefednek.

Továbbá e melléklet az alábbiakra is kiterjed:

a) háztartások által termelt hulladékok;

b) hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során képződő hulladékok.

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

1. A statisztikákat az alábbi hulladékkategóriákra vonatkozóan kell elkészíteni:

A hulladékkategóriák jegyzéke |

Tételszám | EHK-Stat/2. változat | Veszélyes/ nem veszélyes hulladék |

Kód | Megnevezés |

1 | 01.1 | Használt oldószerek | Nem veszélyes |

2 | 01.1 | Használt oldószerek | Veszélyes |

3 | 01.2 | Savas, lúgos vagy sós hulladékok | Nem veszélyes |

4 | 01.2 | Savas, lúgos vagy sós hulladékok | Veszélyes |

5 | 01.3 | Használt olaj | Nem veszélyes |

6 | 01.3 | Használt olaj | Veszélyes |

7 | 01.4 | Használt vegyi katalizátorok | Nem veszélyes |

8 | 01.4 | Használt vegyi katalizátorok | Veszélyes |

9 | 02 | Vegyi feldolgozási hulladékok | Nem veszélyes |

10 | 02 | Vegyi feldolgozási hulladékok | Veszélyes |

11 | 03.1 | Vegyi üledékek és maradékok | Nem veszélyes |

12 | 03.1 | Vegyi üledékek és maradékok | Veszélyes |

13 | 03.2 | Ipari szennyvíziszapok | Nem veszélyes |

14 | 03.2 | Ipari szennyvíziszapok | Veszélyes |

15 | 05 | Egészségügyi és biológiai hulladékok | Nem veszélyes |

16 | 05 | Egészségügyi és biológiai hulladékok | Veszélyes |

17 | 06 | Fémhulladékok | Nem veszélyes |

18 | 06 | Fémhulladékok | Veszélyes |

19 | 07.1 | Üveghulladékok | Nem veszélyes |

20 | 07.2 | Papír- és kartonpapír-hulladékok | Nem veszélyes |

21 | 07.3 | Gumihulladékok | Nem veszélyes |

22 | 07.4 | Műanyaghulladékok | Nem veszélyes |

23 | 07.5 | Fahulladékok | Nem veszélyes |

24 | 07.6 | Textilhulladékok | Nem veszélyes |

25 | 07.6 | Textilhulladékok | Veszélyes |

26 | 08 | Kiselejtezett berendezések | Nem veszélyes |

27 | 08 | Kiselejtezett berendezések | Veszélyes |

28 | 08.1 | Kiselejtezett járművek | Nem veszélyes |

29 | 08.41 | Szárazelem- és akkumulátorhulladékok | Nem veszélyes |

30 | 08.41 | Szárazelem- és akkumulátorhulladékok | Veszélyes |

31 | 09 | Állati és növényi hulladékok (kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát) | Nem veszélyes |

32 | 09.11 | Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai | Nem veszélyes |

33 | 09.3 | Állati ürülék, vizelet és trágya | Nem veszélyes |

34 | 10.1 | Háztartási és hasonló jellegű hulladékok | Nem veszélyes |

35 | 10.2 | Vegyes és el nem különülő anyagok | Nem veszélyes |

36 | 10.3 | Válogatás utáni maradékok | Nem veszélyes |

37 | 11 | Közönséges iszapok (kivéve a kotrási iszapokat) | Nem veszélyes |

38 | 11.3 | Kotrási iszapok | Nem veszélyes |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Ásványi hulladékok (kivéve az égetési hulladékokat, a szennyezett talajokat és a szennyezett kotrási iszapokat) | Nem veszélyes |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Ásványi hulladékok (kivéve az égetési hulladékokat, a szennyezett talajokat és a szennyezett kotrási iszapokat) | Veszélyes |

41 | 12.4 | Égetési hulladékok | Nem veszélyes |

42 | 12.4 | Égetési hulladékok | Veszélyes |

43 | 12.6 | Szennyezett talajok és szennyezett kotrási iszapok | Veszélyes |

44 | 13 | Megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok | Nem veszélyes |

45 | 13 | Megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok | Veszélyes |

2. A 94/62/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettséggel összhangban a Bizottság kidolgozza a tagállamok által önkéntes alapon elvégzendő kísérleti tanulmányok programját, amelynek célja annak megállapítása, hogy a csomagolási hulladékok kategóriái (EHK-Stat/2. változat) mennyiben szerepeltethetők az 1. pontban megadott jegyzékben. A Bizottság a kísérleti tanulmányok elvégzésének költségét akár 100 %-ban finanszírozza. A kísérleti tanulmányok eredményei alapján a Bizottság az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

3. SZAKASZ

Jellemzők

1. A hulladékkategóriák jellemzői:

A 2. szakasz 1. pontjában felsorolt hulladékkategóriák mindegyikénél a termelt hulladék mennyiségét kell megadni.

2. Regionális jellemzők:

Vegyes háztartási és ahhoz hasonló hulladékok gyűjtési rendszerébe tartozó lakosság vagy lakások (2. NUTS szint).

4. SZAKASZ

Az adatszolgáltatás egységei

1. Az adatszolgáltatás (alap)egysége minden hulladékkategória esetében 1000 tonna (normál) nedves hulladék. Az "iszap" hulladékkategóriáknál ezenkívül meg kell adni a szárazanyag-tartalmat is.

2. A regionális jellemzők leírására szolgáló adatszolgáltatási egység a lakosság vagy a lakások százalékos aránya.

5. SZAKASZ

Első referenciaév és gyakoriság

1. A statisztikakészítés első referenciaéve az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.

2. Az első referenciaévet követően a tagállamok minden második évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat.

6. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása az Eurostathoz

Az eredményeket a referenciaév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.

7. SZAKASZ

A statisztikák tartalmára és minőségére vonatkozó jelentés

1. A tagállamok a 8. szakaszban (gazdasági tevékenységek és háztartások) felsorolt valamennyi tételre megadják, hogy az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik a gyűjtött adatok. A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelmények az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek meghatározásra.

2. A tagállamok jelentést készítenek az összegyűjtött adatok pontosságára vonatkozóan. Megadják a becslések, az aggregátumok vagy a kivételek leírását és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a 2. szakasz 1. pontjában megadott hulladékkategóriáknak a 8. szakaszban említett gazdasági tevékenységek és háztartások szerinti felosztását.

3. A Bizottság a lefedettségre és minőségre vonatkozó jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott jelentésbe.

8. SZAKASZ

Az eredmények megállapítása

1. A 3. szakasz (1) bekezdésében megadott jellemzők eredményeit a következőkre vonatkozóan kell megállapítani:

1.1. a NACE REV 1. alábbi nemzetgazdasági ágai, ágazatai, alágazatai és szakágazatai:

Tételszám | NACE REV 1.1 kód | Megnevezés |

1 | A | Mezőgazdaság, vadászat és erdészet |

2 | B | Halászat |

3 | C | Bányászat és kőfejtés |

4 | DA | Élelmiszertermelés, szeszesitalital- és dohánygyártás |

5 | DB + DC | Textil és textiltermékek gyártása + bőripar és bőráru gyártása |

6 | DD | Faipari és fából készült termékek gyártása |

7 | DE | Cellulóz, papír és papírtermékek gyártása, kiadói és nyomdai tevékenység |

8 | DF | Koksz, finomított kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag gyártása |

9 | DG + DH | Vegyszerek, vegyi termékek és vegyiszálak gyártása + gumi és műanyag termékek gyártása |

10 | DI | Egyéb nemfém ásványtermék gyártása |

11 | DJ | Fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártás |

12 | DK + DL + DEM | Gép, berendezés gyártása + villamos gép, optikai műszer gyártása + járműgyártás |

13 | DN kivéve 37 | Máshová nem sorolt feldolgozóipar |

14 | E | Villamosenergia-, gáz-, gőz-, melegvíz- és vízellátás |

15 | F | Építőipar |

16 | G–Q kivéve 90 és 51.57 | Szolgáltatási tevékenységek: Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek, motorkerékpárok, valamint személyi és háztartási cikkek javítása + szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás + szállítás, raktározás posta, távközlés + pénzügyi közvetítés + ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági szolgáltatás + közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás + oktatás + egészségügyi, szociális ellátás + egyéb közösségi, személyi szolgáltatás + háztartások tevékenysége + területen kívüli szervezetek, testületek |

17 | 37 | Nyersanyag visszanyerése hulladékból |

18 | 51.57 | Hulladék-nagykereskedelem |

19 | 90 | Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés |

1.2. háztartások

20 | | Háztartásokban keletkező hulladékok |

2. Gazdasági tevékenységek esetében a statisztikai egységek alatt a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendeletben [1] meghatározott telepeket vagy szakosodott egységeket kell érteni, összhangban az egyes tagállamok statisztikai rendszerével.

A 7. szakasz értelmében a statisztikák minőségéről készítendő jelentésnek ki kell térnie arra, hogy a választott statisztikai egység hogyan befolyásolja a NACE REV 1. szerinti adatbesorolási osztályozást.

[1] HL L 76., 1993.3.30., 2. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÉS -ÁRTALMATLANÍTÁS

1. SZAKASZ

A statisztikák lefedettsége

1. Statisztikát minden olyan hulladékhasznosító és -ártalmatlanító létesítményre vonatkozóan kell készíteni, amelyben a 8. szakasz 2. pontjában említett műveletek valamelyikét végzik, és amely az I. melléklet 8. szakaszának 1.1. pontjában említett NACE REV 1. csoportosítása szerinti gazdasági tevékenységekhez tartozik, vagy azok részét képezi.

2. Ez a melléklet nem terjed ki azokra a létesítményekre, amelyekben a hulladékkezelési tevékenységek a hulladéknak a képződés helyén történő újrafeldolgozására korlátozódnak.

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

A hulladékkategóriák jegyzéke, amelyekről statisztikát kell készíteni a 8. szakasz 2. pontjában említett, hulladékhasznosítást és -ártalmatlanítást szolgáló műveletek mindegyikére vonatkozóan, a következő:

Hulladékégetés |

Tételszám | EHK-Stat/2. változat | Veszélyes/nem veszélyes hulladék |

Kód | Megnevezés |

1 | 01 + 02 + 03 | Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat (Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok) | Nem veszélyes |

2 | 01 + 02 + 03 | Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat (Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok) | Veszélyes |

3 | 01.3 | Használt olajok | Nem veszélyes |

4 | 01.3 | Használt olajok | Veszélyes |

5 | 05 | Egészségügyi és biológiai hulladékok | Nem veszélyes |

6 | 05 | Egészségügyi és biológiai hulladékok | Veszélyes |

7 | 10.1 | Háztartási és hasonló jellegű hulladékok | Nem veszélyes |

8 | 10.2 | Vegyes és el nem különülő anyagok | Nem veszélyes |

9 | 10.3 | Válogatás utáni maradékok | Nem veszélyes |

10 | 11 | Közönséges iszapok | Nem veszélyes |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Egyéb hulladékok (Fémhulladékok + nemfémhulladékok + kiselejtezett berendezések + állati és növényi hulladékok + ásványi hulladékok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok) | Nem veszélyes |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Egyéb hulladékok (Fémhulladékok + nemfémhulladékok + kiselejtezett berendezések + állati és növényi hulladékok + ásványi hulladékok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok) | Veszélyes |

Műveletek, amelyek hasznosítást eredményezhetnek (kivéve az energetikai hasznosítást) |

Tételszám | EHK-Stat/2. változat | Veszélyes/nem veszélyes hulladék |

Kód | Megnevezés |

1 | 01.3 | Használt olajok | Nem veszélyes |

2 | 01.3 | Használt olajok | Veszélyes |

3 | 06 | Fémhulladékok | Nem veszélyes |

4 | 06 | Fémhulladékok | Veszélyes |

5 | 07.1 | Üveghulladékok | Nem veszélyes |

6 | 07.2 | Papír- és kartonpapír-hulladékok | Nem veszélyes |

7 | 07.3 | Gumihulladékok | Nem veszélyes |

8 | 07.4 | Műanyaghulladékok | Nem veszélyes |

9 | 07.5 | Fahulladékok | Nem veszélyes |

10 | 07.6 | Textilhulladékok | Nem veszélyes |

11 | 07.6 | Textilhulladékok | Veszélyes |

12 | 09 | Állati és növényi hulladékok (kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát) | Nem veszélyes |

13 | 09.11 | Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai | Nem veszélyes |

14 | 09.3 | Állati ürülék, vizelet és trágya | Nem veszélyes |

15 | 12 | Ásványi hulladék | Nem veszélyes |

16 | 12 | Ásványi hulladék | Veszélyes |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Egyéb hulladékok, kivéve a használt olajokat (Összetett vegyipari hulladékok + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok + egészségügyi és biológiai hulladékok + kiselejtezett berendezések + vegyes átlagos összetételű hulladékok + közönséges iszapok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok) | Nem veszélyes |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Egyéb hulladékok, kivéve a használt olajokat (Összetett vegyipari hulladékok + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok + egészségügyi és biológiai hulladékok + kiselejtezett berendezések + vegyes átlagos összetételű hulladékok + közönséges iszapok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok) | Veszélyes |

Ártalmatlanítás (a hulladékégetésen kívül) |

Tételszám | EHK-Stat/2. változat | Veszélyes/nem veszélyes hulladék |

Kód | Megnevezés |

1 | 01 + 02 + 03 | Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat (Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok) | Nem veszélyes |

2 | 01 + 02 + 03 | Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat (Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok) | Veszélyes |

3 | 01.3 | Használt olajok | Nem veszélyes |

4 | 01.3 | Használt olajok | Veszélyes |

5 | 09 | Állati és növényi hulladékok (kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát) | Nem veszélyes |

6 | 09.11 | Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai | Nem veszélyes |

7 | 09.3 | Állati ürülék, vizelet és trágya | Nem veszélyes |

8 | 10.1 | Háztartási és hasonló jellegű hulladékok | Nem veszélyes |

9 | 10.2 | Vegyes és el nem különülő anyagok | Nem veszélyes |

10 | 10.3 | Válogatás utáni maradékok | Nem veszélyes |

11 | 11 | Közönséges iszapok | Nem veszélyes |

12 | 12 | Ásványi hulladékok | Nem veszélyes |

13 | 12 | Ásványi hulladékok | Veszélyes |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Egyéb hulladékok (Egészségügyi és biológiai hulladékok + fémhulladékok + nemfémhulladékok + kiselejtezett berendezések + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok) | Nem veszélyes |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Egyéb hulladékok (Egészségügyi és biológiai hulladékok + fémhulladékok + nemfémhulladékok + kiselejtezett berendezések + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok) | Veszélyes |

3. SZAKASZ

Jellemzők

Az alábbi táblázat tartalmazza azon jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a 8. szakasz (2) bekezdésében említett hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletekről készítendő statisztikákat el kell készíteni.

A hulladékhasznosító és -ártalmatlanító műveletek száma és kapacitása régiónként |

Tételszám | Megnevezés |

1 | A létesítmények száma, 2. NUTS szint |

2 | A létesítmények kapacitása műveletenként, 2. NUTS szint |

A hulladékhasznosító és -ártalmatlanító műveletenként kezelt hulladékok importtal együtt

3 | A kezelt hulladék összmennyisége a 2. szakaszban felsorolt specifikus hulladékkategóriánként, kivéve a hulladékkeletkezés helyén történő újrafeldolgozást, 1. NUTS szint |

4. SZAKASZ

Az adatszolgáltatás egységei

Az adatszolgáltatás (alap)egysége minden hulladékkategória esetében 1000 tonna (normál) nedves hulladék. Az "iszap" hulladékkategóriáknál ezenkívül meg kell adni a szárazanyag-tartalmat is.

5. SZAKASZ

Első referenciaév és gyakoriság

1. A statisztikakészítés első referenciaéve az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.

2. Az első referenciaévet követően a tagállamok minden második évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat a 8. szakasz (2) bekezdésében említett létesítményekről.

6. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása az Eurostathoz

Az eredményeket a referenciaév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.

7. SZAKASZ

A statisztikák tartalmára és minőségére vonatkozó jelentés

1. A tagállamok a 3. szakaszban felsorolt jellemzők mindegyikére, és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok minden egyes tételére megadják, hogy az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik a gyűjtött adatok. A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelmények az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek meghatározásra.

2. A tagállamok minőségi jelentést nyújtanak be a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkről, megadva az összegyűjtött adatok pontosságának mértékét.

3. A Bizottság a lefedettségre és minőségre vonatkozó jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott jelentésbe.

8. SZAKASZ

Az eredmények megállapítása

1. Az eredményeket a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt valamennyi művelettípusra össze kell állítani a 3. szakaszban említett jellemzők szerint.

2. A hulladékhasznosítást és -ártalmatlanítást szolgáló műveletek jegyzéke; a kódok a 75/442/EGK irányelv mellékleteiben szereplő kódokra hivatkoznak:

Tételszám | Kód | Hulladékhasznosítást és -ártalmatlanítást szolgáló műveletek |

Hulladékégetés

1 | R1 | Elsődlegesen tüzelőanyagként vagy más módon való felhasználás, energianyerés céljából |

2 | D10 | Hulladékégetés szárazföldön |

Műveletek, amelyek hasznosítást eredményezhetnek (kivéve az energetikai hasznosítást)

3 | R2 + | Oldószerek visszanyerése, regenerálása |

R3 + | Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is) |

R4 + | Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése |

R5 + | Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése |

R6 + | Savak és lúgok regenerálása |

R7 + | Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése |

R8 + | Katalizátorok összetevőinek visszanyerése |

R9 + | Olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata |

R10 + | Szétterítés a talajon mezőgazdasági vagy ökológiai feljavítás céljából |

R11 | Az R1–R10 műveletek bármelyikéből nyert hulladékok hasznosítása |

Hulladékártalmatlanítást szolgáló műveletek

4 | D1 + | Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (pl. hulladéklerakó stb.) |

D3 + | Mély-injektálás (pl. szivattyúzható hulladékok injektálása kutakba, sódómokba vagy természetes földalatti üregekbe stb.) |

D4 + | Felszíni feltöltés (pl. folyékony vagy iszapos hulladékanyagok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tavakban vagy lagúnákban stb.) |

D5 + | Lerakás műszaki védelemmel (pl. elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.) |

D12 | Tartós tárolás (pl. tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában stb.) |

5 | D2 + | Talajban történő kezelés (pl. folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása stb.) |

D6 + | Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és az óceánokat |

D7 | Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is |

3. A Bizottság kidolgozza a tagállamok által önkéntes alapon elvégezhető kísérleti tanulmányok programját. A kísérleti tanulmányok célja annak megítélése, hogy mennyiben szükséges és lehetséges a 75/442/EGK irányelv II.A. és II.B. mellékletében meghatározott előkészítő műveletekkel kezelt hulladékok mennyiségi adatainak összegyűjtése. A Bizottság a kísérleti tanulmányok elvégzésének költségeit akár 100 %-ban finanszírozza. A kísérleti tanulmányok eredményei alapján a Bizottság az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

4. A statisztikai egységek a 696/93/EGK tanácsi rendeletben meghatározott telepek vagy szakosodott egységek, összhangban az egyes tagállamok statisztikai rendszerével.

A 7. szakasz értelmében a statisztikák minőségéről készítendő jelentésnek ki kell térnie arra, hogy a választott statisztikai egység hogyan befolyásolja a NACE REV 1. szerinti adatbesorolási osztályozást.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

HULLADÉKSTATISZTIKAI NÓMENKLATÚRA

az EHK-Stat/2. javított kiadása I. melléklete 2. szakaszának 1. pontja, és II. mellékletének 2. szakasza szerint (alapvetően anyagorientált hulladékstatisztikai nómenklatúra)

01 Összetett vegyi hulladékok

01.1 Használt oldószerek

01.11 Halogénezett használt oldószerek

1 Veszélyes

halogént tartalmazó vizes oldószerkeverékek

fluorozott-klórozott szénhidrogének

oldószertartalmú, folyékony fázis nélküli zsírtalanítási hulladékok

halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek

halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

egyéb halogénezett oldószerek

egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek

halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok

halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok

01.12 Nem halogénezett használt oldószerek

0 Nem veszélyes

oldószeres extrahálásból származó hulladékok

1 Veszélyes

halogénmentes vizes oldószerkeverékek

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

egyéb oldószerek és oldószerkeverékek

egyéb oldószereket tartalmazó iszapok

egyéb oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok

halogénezett oldószereket nem tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok

halogénezett oldószereket nem tartalmazó oldószerkeverékek vagy szerves folyadékok

oldószerek

halogénezett oldószereket nem tartalmazó oldószerek vagy oldószerkeverékek

01.2 Savas, lúgos vagy sós hulladékok

01.21 Savas hulladékok

0 Nem veszélyes

krómot nem tartalmazó cianidmentes hulladékok

savak

1 Veszélyes

savas pácoló oldatok

közelebbről nem meghatározott savak

fehérítőoldatok és fehérítőt rögzítő oldatok

krómot tartalmazó cianidmentes hulladékok

szárazelemek és akkumulátorok elektrolitjai

fixír oldatok

sósav

salétromsav és salétromossav

foszforsav és foszforossav

kénsav

kénsav és kénessav

közelebbről nem meghatározott hulladékok

01.22 Lúgos hulladékok

0 Nem veszélyes

lúgok

1 Veszélyes

közelebbről nem meghatározott lúgok

ammónia

kalcium-hidroxid

krómtól eltérő nehézfémeket tartalmazó cianidos (lúgos) hulladékok

nehézfémeket nem tartalmazó cianidos (lúgos) hulladékok

fémhidroxid iszapok és egyéb, fém-oldhatatlanító kezelésből származó iszapok

nátrium-karbonát

oldószeralapú előhívóoldatok

cianidtartalmú hulladékok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

vízalapú előhívó és aktivátor oldatok

vízalapú ofszetlemez-előhívó oldatok

01.23 Sóoldatok

0 Nem veszélyes

szulfát-, szulfit- vagy szulfidtartalmú sóoldatok

klorid-, fluorid- és halogenidtartalmú sóoldatok

foszfátokat és rokon szilárd sókat tartalmazó sóoldatok

nitrátokat és rokon vegyületeket tartalmazó sóoldatok

1 Veszélyes

elektrolitikus raffinálásból származó hulladékok

01.24 Egyéb sós hulladékok

0 Nem veszélyes

bárium-szulfát-tartalmú fúróiszapok és hulladékok

karbonátok

kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok

fémoxidok

foszfátok és rokon szilárd sók

szerves összetevőket tartalmazó sók és oldatok

réz-hidrometallurgiából származó iszapok

ammóniatartalmú szilárd sók

klorid-, fluoridtartalmú és egyéb halogénezett szilárd sók

nitridtartalmú szilárd sók (nitrofémek)

szulfát-, szulfit- vagy szulfidtartalmú szilárd sók

kéntartalmú hulladékok

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

fémsók

egyéb hulladékok

foszfátozó iszapok

másodlagos termelésből származó sósalak

cianidtartalmú sók és oldatok

cink-hidrometallurgiából származó iszapok (beleértve a jarozitot, goethit-et)

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék

arzéntartalmú hulladékok

higanytartalmú hulladékok

egyéb nehézfémeket tartalmazó hulladékok

01.3 Használt olajok

01.31 Használt motorolajok

1 Veszélyes

klórozott motor-, váltómű- és kenőolajok

nem klórozott motor-, váltómű- és kenőolajok

egyéb motor-, váltómű- és kenőolajok

01.32 Egyéb használt olajok

0 Nem veszélyes

olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

sómentesített iszapok

üzemi eljárásokból, gépműködésből és karbantartási műveletekből származó iszapok

csiszolásból, köszörülésből és tükrösítésből származó iszapok

polírozásból származó iszapok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

alkil-savas iszapok

fékfolyadékok

klórozott emulziók

kizárólag ásványolajat tartalmazó hidraulikaolajok

PCB- vagy PCT-tartalmú hidraulikaolajok

PCB- vagy PCT-tartalmú szigetelő vagy hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok

hűtő-kenő anyagok iszapja

szigetelő és hőtranszmissziós ásványolajok

nem klórozott emulziók

nem klórozott hidraulikaolajok (nem emulziók)

egyéb nem klórozott szigetelő és hőtranszmissziós olajok és folyadékok

közelebbről nem meghatározott olajhulladékok

egyéb klórozott hidraulikaolajok (nem emulziók)

egyéb klórozott szigetelő és hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok

egyéb hidraulikaolajok

használt viaszok és zsírok

szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok

szintetikus hűtő-kenő olajok

tartályfenékiszapok

halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók

halogénmentes hűtő-kenő emulziók

ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és oldatokat)

ásványolaj-alapú, halogénmentes hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és oldatokat)

01.4 Használt vegyi katalizátorok

01.41 Használt vegyi katalizátorok

0 Nem veszélyes

egyéb használt katalizátorok

nemesfémeket tartalmazó használt katalizátorok

pl. nitrogén-oxidos eltávolításból származó használt katalizátorok

pl. nitrogén-oxid eltávolításából származó használt katalizátorok

02 Vegyi feldolgozási hulladékok

02.1 Előírástól eltérő vegyi hulladékok

02.11 Mezőgazdasági vegyszerhulladékok

1 Veszélyes

mezőgazdasági vegyszerhulladékok

szervetlen növényvédő szerek, biocidek és faanyagvédő szerek

növényvédő szerek

02.12 Fel nem használt gyógyszerek

0 Nem veszélyes

kiselejtezett vegyszerek és gyógyszerek

gyógyszerek

02.13 Festékek, lakkok, tinták és ragasztóanyagok hulladékai

0 Nem veszélyes

tintát tartalmazó szennyvíz

ragasztóanyagot és tömítőanyagot tartalmazó szennyvíz

ragasztóanyagot és tömítőanyagot tartalmazó vizes iszapok

tintát tartalmazó vizes iszapok

festéket vagy lakkot tartalmazó vizes iszapok

festéket vagy lakkot tartalmazó vizes szuszpenziók

megszáradt festék

festék- és színezőanyagok

megkötött ragasztó- és tömítőanyagok

megkötött festékek és lakkok

festékporok

poralapú bevonatok hulladékai

festék vagy lakk eltávolításából származó hulladékok

vízalapú tinta hulladékai

vízalapú festékek és lakkok hulladékai

nyomtatók hulladék festékkazettái (beleértve a tintapatronokat)

vízalapú ragasztóanyagok és tömítőanyagok hulladékai

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

halogénezett oldószereket tartalmazó ragasztóanyag- és tömítőanyag-iszapok

halogénezett oldószereket nem tartalmazó ragasztóanyag- és tömítőanyag-iszapok

halogénezett oldószereket tartalmazó tintaiszapok

halogénezett oldószereket nem tartalmazó tintaiszapok

festékek, tinták, ragasztóanyagok és gyanták

festék vagy lakk eltávolításából származó, halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok

festék vagy lakk eltávolításából származó, halogénezett oldószereket nem tartalmazó iszapok

halogénezett oldószereket tartalmazó hulladék ragasztóanyagok és tömítőanyagok

halogénezett oldószereket nem tartalmazó hulladék ragasztóanyagok és tömítőanyagok

halogénezett oldószereket tartalmazó hulladék tinta

halogénezett oldószereket nem tartalmazó hulladék tinta

halogénezett oldószereket tartalmazó hulladék festékek és lakkok

halogénezett oldószereket nem tartalmazó hulladék festékek és lakkok

02.14 Egyéb vegyi feldolgozási hulladékok

0 Nem veszélyes

aeroszolok

hipoklorit és klór-folyamatokból származó fehérítő iszapok

egyéb fehérítő folyamatokból származó fehérítő iszapok

felületaktív tisztítószerek

nagynyomású palackokban, LPG tartályokban és ipari aeroszol-tartályokban tárolt ipari gázok (beleértve a halonokat)

ezüstöt vagy ezüstvegyületet tartalmazó fényképészeti film és papír

vegyi kezelésből származó hulladékok

nitrogénnel végzett vegyi eljárásokból és műtrágya-előállításból származó hulladékok

tartósítószerek hulladékai

szilikon és szilikonszármazékok előállításából származó hulladékok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

nem halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

szerves klórvegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

higanytartalmú iszapok

kiselejtezett vegyszerek

fényképészeti vegyszerek

02.2 Fel nem használt robbanószerek

02.21 Robbanószerek és pirotechnikai termékek hulladékai

1 Veszélyes

tűzijáték-hulladékok

egyéb robbanóanyag-hulladékok

02.22 Lőszerhulladékok

1 Veszélyes

lőszerhulladékok

02.3 Vegyes vegyi hulladékok

02.31 Ritkán előforduló vegyi hulladékok

0 Nem veszélyes

szervetlen vegyszereket tartalmazó egyéb hulladékok, pl. másképp nem meghatározott laboratóriumi vegyszerek, tűzoltóporok

szerves vegyszereket tartalmazó egyéb hulladékok, pl. közelebbről nem meghatározott laboratóriumi vegyszerek

02.32 Kezelés céljából kevert vegyszerek hulladékai

0 Nem veszélyes

végleges ártalmatlanítás céljából előre kevert hulladékok

02.33 Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolóanyagok

03 Egyéb vegyi hulladékok

03.1 Vegyi üledékek és maradékok

03.11 Kátrányok és széntartalmú hulladékok

0 Nem veszélyes

aszfalt

közelebbről nem meghatározott hulladékok

karbonfesték

anódtörmelék

vizes elektrolitikus eljárásokhoz történő anódgyártásból származó hulladékok

1 Veszélyes

savas kátrányok

egyéb kátrányok

anód gyártásából származó kátrányok és egyéb széntartalmú hulladékok

03.12 Olaj/víz emulziók iszapjai

1 Veszélyes

belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

sómentesítő iszapok vagy emulziók

bűzelzáróból származó iszapok

olaj/víz szeparátorokból származó iszapok

olaj/víz szeparátorokból származó szilárd anyagok

egyéb emulziók

tengeren használt szállítótartályok tisztításából származó vegyszertartalmú hulladékok

vasúti és közúti szállításban használt szállítótartályok tisztításából származó vegyszertartalmú hulladékok

tárolótartályok tisztításából származó vegyszertartalmú hulladékok

03.13 Kémiai reakciók maradékanyagai

0 Nem veszélyes

hulladékpapír hasznosításából származó festékiszap

krómtartalmú cserzőlé

krómot nem tartalmazó cserzőlé

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

03.14 Használt szűrő és abszorbens anyagok

0 Nem veszélyes

karbonát sók eltávolításából származó iszapok

kimerült aktív szén

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

ioncserélők regenerálásból származó oldatok és iszapok

1 Veszélyes

klórgyártásból származó aktív szén

gázkezelésből származó szűrőpogácsa

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

ioncserélők regenerálásból származó oldatok és iszapok

kimerült aktív szén

használt derítőföld

03.2 Ipari szennyvíziszapok

03.21 Ipari folyamatok és folyékony hulladékok kezeléséből származó iszapok

0 Nem veszélyes

állati és növényi hulladékok anaerob kezeléséből származó iszapok

kommunális hulladékok anaerob kezeléséből származó iszapok

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási iszap

hulladéklerakó csurgalékvize

krómot tartalmazó iszapok

krómmentes iszapok

szennyvizek keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

közelebbről nem meghatározott iszapok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

03.22 Szénhidrogén-tartalmú iszapok

0 Nem veszélyes

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

olaj regenerálásából származó vizes folyadékok

vizes mosófolyadékok

gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai

tengeren használt szállítótartályok tisztításából származó olajtartalmú hulladékok

vasúti és közúti szállításban használt szállítótartályok tisztításából származó olajtartalmú hulladékok

tárolótartályok tisztításából származó olajtartalmú hulladékok

olaj/szennyvíz szétválasztásából származó zsír és olaj keveréke

04 Radioaktív hulladékok

04.1 Nukleáris hulladék

04.11 Nukleáris hulladékok

04.2 Használt ionizáló források

04.21 Használt ionizáló források

04.3 Sugárszennyezett berendezések és termékek

04.31 Sugárszennyezett berendezések és termékek

04.4 Sugárszennyezett talajok

04.41 Sugárszennyezett talajok

05 Egészségügyi és biológiai hulladékok

05.1 Fertőző egészségügyi hulladékok

05.11 Fertőző emberi egészségügyi hulladékok

0 Nem veszélyes

testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve

1 Veszélyes

egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

05.12 Fertőző állat-egészségügyi hulladékok

0 Nem veszélyes

éles, hegyes eszközök

05.2 Nem fertőző egészségügyi hulladékok

05.21 Nem fertőző emberi egészségügyi hulladékok

05.22 Nem fertőző állati egészségügyi hulladékok

05.3 Génsebészeti hulladékok

05.31 Génsebészeti hulladékok

1 Veszélyes

egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

06 Fémhulladékok

06.1 Vasfémhulladék és maradékanyagok

06.11 Vasfémhulladék és maradékanyagok

0 Nem veszélyes

kiselejtezett öntőformák

vasfémreszelék és esztergaforgács

egyéb vasfémrészecskék

vas- és acélhulladék

kazánhamuból eltávolított vasfémek

06.2 Nemvasfémhulladékok és maradékanyagok

06.21 Nemesfém hulladékok

1 Veszélyes

fényképészeti hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

06.22 Hulladékalumínium-csomagolás

06.23 Egyéb alumíniumhulladékok

0 Nem veszélyes

alumínium

06.24 Rézhulladék

0 Nem veszélyes

vörösréz, bronz, sárgaréz

kábelek

06.25 Ólomhulladék

0 Nem veszélyes

ólom

06.26 Egyéb fémhulladékok

0 Nem veszélyes

nemvasfémreszelék és esztergaforgács

egyéb nemvasfémrészecskék és por

cink

ón

06.3 Vegyes fémhulladékok

06.31 Vegyes fém csomagolási hulladékok

0 Nem veszélyes

fémek

kis fémdarabok (konzervdobozok stb.)

egyéb fémek

06.32 Egyéb vegyes fémes hulladékok

0 Nem veszélyes

közelebbről nem meghatározott hulladékok

fémkeverékek

07 Nemfémes hulladékok

07.1 Üveghulladékok

07.11 Üveg csomagolási hulladékok

0 Nem veszélyes

üveg

07.12 Egyéb üveghulladékok

0 Nem veszélyes

hulladéküveg

üveg

07.2 Papír- és kartonpapír-hulladékok

07.21 Hulladékpapír és kartonpapír-csomagolások

0 Nem veszélyes

papír- és kartonpapír-hulladék

07.22 Vegyes összetételű kompozit kartonhulladék

07.23 Egyéb papír- és kartonpapír-hulladékok

0 Nem veszélyes

rost és papíriszap

közelebbről nem meghatározott hulladékok

papír- és kartonpapír

07.3 Gumihulladékok

07.31 Használt autógumik

0 Nem veszélyes

használt autógumik

07.32 Egyéb gumihulladékok

07.4 Műanyaghulladékok

07.41 Műanyag csomagolási hulladékok

0 Nem veszélyes

műanyag

07.42 Egyéb műanyaghulladékok

0 Nem veszélyes

hulladékműanyagok (kivéve a csomagolást)

műanyag részecskék

műanyag-feldolgozó iparból származó hulladékok

műanyag

kis műanyag darabok

egyéb műanyagok

07.5 Fahulladékok

07.51 Facsomagolás

0 Nem veszélyes

fahulladék

07.52 Fűrészpor és forgács

0 Nem veszélyes

fűrészpor

forgács, hibás faanyag/forgácslap/lemez

07.53 Egyéb fahulladékok

0 Nem veszélyes

fakéreg és parafahulladék

kéreg

fa

07.6 Textilhulladékok

07.61 Használt ruha

07.62 Vegyes textilhulladékok

0 Nem veszélyes

abszorbens anyagok, szűrőanyagok, törlőkendők, védőöltözet

ruházat

kötözési és kikészítési nem halogénezett hulladékok

textilek

társított (kompozit) anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

feldolgozott kevert textilszál hulladékok

feldolgozott, kevert, döntően állati eredetű textilszál hulladékok

feldolgozott, kevert, döntően mesterséges vagy szintetikus eredetű, textilszál hulladékok

feldolgozott, kevert, döntően növényi eredetű textilszál hulladékok

fel nem dolgozott, fonás és szövés előtt keletkezett kevert textilszál hulladékok

döntően növényi eredetű, fel nem dolgozott textilszálak és egyéb természetes szálas anyagok hulladékai

döntően mesterséges vagy szintetikus eredetű, fel nem dolgozott textilszál hulladékok

döntően állati eredetű, fel nem dolgozott textilszál hulladékok

1 Veszélyes

halogénezett kötözési és kikészítési hulladékok

07.63 Bőrhulladékok

0 Nem veszélyes

krómtartalmú cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

kötözési és kikészítési hulladékok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 Kiselejtezett berendezések

08.1 Kiselejtezett járművek

08.11 Használatból kivont személyautók

0 Nem veszélyes

termékként tovább nem használható járművek

08.12 Egyéb használatból kivont járművek

0 Nem veszélyes

kiselejtezett járművek

08.2 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

08.21 Használatból kivont nagy háztartási berendezés

08.22 Használatból kivont kis háztartási berendezés

08.23 Egyéb használatból kivont elektromos és elektronikus berendezések

0 Nem veszélyes

egyszer használatos fényképezőgépek elemekkel

egyszer használatos fényképezőgépek elemek nélkül

egyéb használatból kivont elektromos berendezések (pl. nyomtatott áramkörök)

elektromos berendezések (pl. nyomtatott áramkörök)

08.3 Nagyméretű háztartási berendezések

08.31 Nagyméretű háztartási berendezések

08.4 Használatból kivont gépek és berendezések alkatrészei

08.41 Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

0 Nem veszélyes

lúgos akkumulátorok

egyéb szárazelemek és akkumulátorok

szárazelemek

1 Veszélyes

PCB-t vagy PCT-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

ólomakkumulátorok

Ni-Cd akkumulátorok

higanyos szárazelemek

08.42 Használt katalitikus berendezések

0 Nem veszélyes

járművekből eltávolított, nemesfémeket tartalmazó katalizátorok

járművekből eltávolított egyéb katalizátorok

08.43 Egyéb gépek és berendezések használatból kivont alkatrészei

0 Nem veszélyes

közelebbről nem meghatározott hulladékok

fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó berendezések

egyéb használatból kivont berendezések

fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó berendezések

1 Veszélyes

fluoreszkáló csövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

09 Állati és növényi hulladékok

09.1 Élelmiszer-feldolgozási és élelmiszeripari termékek állati hulladékai

09.11 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai

0 Nem veszélyes

hulladékká vált állati szövetek

mosásból és tisztításból származó iszapok

húsolás és meszezési bőrhasíték hulladéka

meszezési hulladék

természetes anyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)

09.12 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek növényi hulladékai

0 Nem veszélyes

mosásból és tisztításból származó iszapok

hulladékká vált növényi szövetek

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

09.13 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek vegyes hulladékai

0 Nem veszélyes

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

olaj és zsír

komposztálható konyhai szerves hulladékok (beleértve a munkahelyi étkezdékből és éttermekből származó sütőolajat és konyhai hulladékot)

közelebbről nem meghatározott hulladékok

09.2 Zöld hulladékok

09.21 Zöld hulladékok

0 Nem veszélyes

erdőgazdálkodási hulladékok

komposztálható hulladékok

09.3 Állati ürülék, vizelet és trágya

09.31 Hígtrágya és almos trágya

0 Nem veszélyes

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát is), külön gyűjtött és kezelésre elszállított folyékony hulladék

10 Vegyes átlagos összetételű hulladékok

10.1 Háztartási és hasonló jellegű hulladékok

10.11 Háztartási hulladékok

0 Nem veszélyes

vegyes kommunális hulladék

10.12 Utca tisztítása során keletkező hulladékok

0 Nem veszélyes

piaci hulladék

úttisztításból származó maradékanyagok

10.2 Vegyes és el nem különülő anyagok

10.21 Vegyes csomagolás

0 Nem veszélyes

vegyes

10.22 Egyéb vegyes és el nem különülő hulladékok

0 Nem veszélyes

üvegesített hulladék-hőkezelésből származó vizes folyékony hulladék

kompozit csomagolóanyagok

szervetlen, előírástól eltérő termékek

szerves, előírástól eltérő termékek

egyéb, közelebbről meg nem határozott szervetlen, fémtartalmú hulladékok

ezüsttől és ezüstösszetevőktől mentes fényképészeti film és papír

hajórakományokból származó szilárd hulladékok

használt fúvatószemcse

közelebbről nem meghatározott hulladékok

egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása a fertőzések elkerülését tekintve nincs speciális követelményekhez kötve

egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása a fertőzések elkerülését tekintve nincs speciális követelményekhez kötve (pl. ruházat, gipszöntvények, terítők, eldobható ruházat, pelenkák)

hegesztési hulladékok

10.3 Válogatás utáni maradékok

10.31 Járműaprítási hulladékok

0 Nem veszélyes

gépkocsi aprításából származó könnyű frakció

10.32 Egyéb válogatás utáni maradékok

0 Nem veszélyes

a papír- és kartonlap-újrafelhasználásból visszamaradt anyagok

aprítási maradékok

kommunális és hasonló hulladékok nem komposztált frakciója

állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója

részletes meghatározástól eltérő komposzt

közelebbről nem meghatározott hulladékok

rácsszemét

11 Közönséges iszapok

11.1 Szennyvízkezelésből származó iszapok

11.11 Kommunális szennyvíz kezeléséből származó iszapok

0 Nem veszélyes

városi szennyvíz kezeléséből származó iszapok

11.12 Egyéb folyékony hulladékok kezeléséből származó, biológiailag lebontható iszapok

0 Nem veszélyes

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

hűtőtornyok hulladékai

közelebbről nem meghatározott hulladékok

ipari szennyvíz kezeléséből származó iszapok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

11.2 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok

11.21 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok

0 Nem veszélyes

kazántápvíz iszap

víztisztításból származó iszapok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

11.3 Szennyezetlen kotrási iszapok

11.31 Szennyezetlen kotrási iszapok

0 Nem veszélyes

kotrási iszap

11.4 Emésztőgödrök tartalma

11.41 Emésztőgödrök tartalma

0 Nem veszélyes

emésztőgödrökből származó iszap

12 Ásványi hulladékok

12.1 Építési és bontási hulladékok

12.11 Beton-, tégla- és gipszhulladékok

0 Nem veszélyes

közelebbről nem meghatározott hulladékok

egyéb cementalapú összetett anyagokból származó hulladékok

beton

tégla

gipszalapú építőanyagok

12.12 Szénhidrogénezett útburkoló anyagok hulladéka

0 Nem veszélyes

kátránytartalmú aszfalt

aszfalt (kátrányt nem tartalmazó)

kátrány és kátránytermékek

1 Veszélyes

azbeszttartalmú szigetelőanyagok

12.13 Vegyes építési hulladékok

0 Nem veszélyes

egyéb szigetelő anyagok

vegyes építési és bontási hulladékok

12.2 Azbeszthulladékok

12.21 Azbeszthulladékok

0 Nem veszélyes

azbesztcement előállításából származó hulladékok

azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések

azbesztfeldolgozó iparból származó hulladékok

azbesztalapú építőanyagok

1 Veszélyes

elektrolízisből származó azbesztet tartalmazó hulladékok

12.3 Természetes ásványi hulladékok

12.31 Természetes ásványi hulladékok

0 Nem veszélyes

kerámiaanyagot tartalmazó vizes iszapok

poros és porszerű hulladékok

édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok

egyéb nem komposztálható hulladékok

timföldgyártásból származó vörösiszap

talaj és kövek

cukorrépa mosásából és tisztításából származó föld

durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok

rostálási maradék

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékok

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladékok

kővágásból és fűrészelésből származó hulladékok

fémtartalmú ásványok dúsításából származó hulladékok

nemfémes ásványok dúsításából származó hulladékok

ásványok mosásából és tisztításából származó hulladékok

kavics- és zúzottkőhulladék

hőkezelés előtti előkészítő keverék hulladéka

homok és agyaghulladék

homokfogóból származó hulladékok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

12.4 Égetési hulladékok

12.41 Füstgáztisztításból származó hulladékok

0 Nem veszélyes

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladékok

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok

füstgázpor

gázok kezeléséből származó egyéb iszapok

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

gázok kezeléséből származó iszapok

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

1 Veszélyes

gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony hulladékok

füstgázpor

pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok

gázok kezeléséből származó iszapok

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

12.42 Hőkezelésből és égetésből származó salak, hamu és pernye

0 Nem veszélyes

kazántisztításból származó vizes iszapok

kazánhamu

kazánhamu és salak

vakarék és fölözék elsődleges és másodlagos olvasztásból

kemencepor

kemencesalak

egyéb szemcsék és por

egyéb szemcsék és por (beleértve a golyósmalom porát)

egyéb iszapok

tőzeg pernye

foszforos salak

pirolízis hulladékai

salakok (elsődleges és másodlagos olvasztás)

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

kezeletlen salak

salakkezelésből származó hulladék

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

másodlagos olvasztásból származó feketesalak

kazánpor

kalcium-arzenát

vakarék és fölözék elsődleges és másodlagos olvasztásból

pernye

olajtüzelés pernyéje

egyéb szemcsék és por

elsődleges olvasztás salakja/fehérsalak

fölözék

salakok (elsődleges és másodlagos olvasztás)

12.5 Különböző ásványi hulladékok

12.51 Mesterséges ásványi hulladékok

0 Nem veszélyes

timföldpor

kerámiaanyagot tartalmazó vizes szuszpenziók

titán-dioxid előállításából származó gipsz

előírástól eltérő kalcium-karbonát

egyéb részecskék és por

foszforos gipsz

agyag és kerámia

mész égetéséből és hidratálásából származó hulladék

üvegalapú rostos anyagok hulladéka

alkohol lepárlásából származó hulladékok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

12.52 Tűzálló anyagok hulladéka

0 Nem veszélyes

öntésen át nem esett, szerves kötéseket tartalmazó öntési magok és formák

öntésen átesett, szerves kötéseket tartalmazó öntési magok és formák

kemencepor

használt bélések és tűzálló anyagok

elektrolízisből származó használt széncsíkok és tűzálló anyagok

közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

használt kemencebélések

füstgáz kezeléséből származó használt aktív szén

12.6 Szennyezett talajok és szennyezett kotrási iszapok

12.61 Szennyezett talajok és hordalékok

1 Veszélyes

olajkiömlések

12.62 Szennyezett kotrási iszapok

13 Megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladék

13.1 Megszilárdult vagy stabilizált hulladék

13.11 Megszilárdult vagy stabilizált hulladék

0 Nem veszélyes

hidraulikus kötőanyaggal stabilizált/megszilárdított hulladékok

szerves kötőanyaggal stabilizált/megszilárdított hulladékok

biológiai kezeléssel stabilizált hulladékok

13.2 Üvegesített hulladékok

13.21 Üvegesített hulladékok

0 Nem veszélyes

üvegesített hulladékok

--------------------------------------------------