32002R1149Hivatalos Lap L 170 , 29/06/2002 o. 0013 - 0013


A Tanács 1149/2002/EK rendelete

(2002. június 27.)

a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Tekintetbe véve a Közösség harmadik országokkal történő harmonikus kereskedelmi kapcsolatok kialakításához fűződő érdekeit, autonóm intézkedésként rendelkezést kell hozni egy közösségi behozatali vámkontingens megnyitásáról 1000 tonna kiváló minőségű, friss, hűtött vagy fagyaszott marhahúsra.

(2) A 2001-ben tapasztalt nehézségek ellenére jelenleg a marhahúspiac egyre inkább stabilizálódik. Növekszik a fogyasztói kereslet a Közösségben, különösen a kiváló minőségű marhahús iránt. A kiváló minőségű marhahúsra egy további, csökkentett vámtételű kontingens egyszerre szolgálná a fogyasztók és a szállítók érdekeit. Továbbá, nem lenne jelentős hatással a teljes közösségi marhahús behozatal volumenére.

(3) Az érintett közösségi piaci szereplőknek egyenlő és folyamatos hozzáférést kell biztosítani ehhez a kontingenshez. Biztosítani kell továbbá a megfelelő ellenőrzést is. E célra a kontingens felhasználását egy olyan eredetigazolásra kell alapozni, amely garantálja a termékek típusát és eredetét.

(4) A marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet [1] 32. cikke alapján az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingenseket az említett rendelet 43. cikkében megállapított eljárás alapján elfogadott részletes szabályoknak megfelelően kell a Bizottságnak igazgatnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Megnyitásra került egy éves közösségi behozatali vámkontingens a termék tömegében kifejezve 1000 tonna kiváló minőségű, friss, hűtött vagy fagyasztott, a közös vámtarifa 02013000 és 02023090 vámtarifaszámai alá tartozó marhahúsra.

(2) A kontingensre 20 %-os értékvám alkalmazandó.

(3) A kontingens év július 1-jétől június 30-ig tart.

2. cikk

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó, az 1245/1999/EK rendelet 43. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott részletes szabályoknak rendelkezéseket kell tartalmazniuk arról, hogy az 1. cikkben említett kontingens felhasználását egy olyan eredetigazolás bemutatásához kell kötni, amely garantálja a termékek típusát és eredetét.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2002. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Arias Cañete

[1] HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 2345/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 315., 2001.12.1., 29. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------