32002R1041Hivatalos Lap L 157 , 15/06/2002 o. 0041 - 0042


A Bizottság 1041/2002/EK rendelete

(2002. június 14.)

egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2205/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. és 9a. cikkére,

mivel:

(1) A 70/524/EGK irányelv előírja, hogy új adalékanyag alkalmazásának csak az irányelv 4. cikkével összhangban végzett vizsgálata után engedélyezhető.

(2) A 70/524/EGK irányelv 2. cikkének aaa) pontja előírja, hogy a kokcidiosztatikumok engedélyezését a forgalomba hozatalért felelős személyhez kell kötni.

(3) A 70/524/EGK irányelv 9a. cikke értelmében az említett irányelv C. mellékletének I. részében felsorolt anyagok az engedély hatálybalépésétől számított legfeljebb négyéves időtartamra ideiglenesen engedélyezhetők, amennyiben az említett irányelv 3a. cikkének b)–e) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek és a rendelkezésre álló adatok alapján ésszerűen feltételezhető, hogy takarmányozásbeli felhasználásuk során a 2. cikk a) pontjában említett hatások egyikét kifejtik.

(4) A mellékletben leírt "Semduramicin-nátrium" elnevezésű kokcidiosztatikum vonatkozásában benyújtott dokumentáció értékelése azt mutatja, hogy az említett adalékanyag a mellékletben leírt állatkategóriánál és az ott megadott feltételekkel való felhasználása esetén megfelel a fenti előírásoknak.

(5) A dokumentáció értékelése azt mutatja, hogy szükség lehet bizonyos eljárások bevezetésére annak érdekében, hogy az érintett dolgozókat megvédjék az adalékanyag ártalmas hatásaitól. Az ilyen jellegű védelmet azonban a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [3] alkalmazásával kell biztosítani.

(6) A takarmányozási tudományos bizottság kedvező véleményt adott a fenti kokcidiosztatikum biztonságával kapcsolatban, a mellékletben leírt feltételekkel.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében feltüntetett "Semduramicin-nátrium" elnevezésű, a "kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok" csoportjába tartozó adalékanyag takarmány-adalékanyagként való alkalmazása ideiglenesen engedélyezett a mellékletben megállapított feltételekkel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 14-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 297., 2001.11.15., 3. o.

[2] HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

[3] HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"Az adalék- anyag nyilván- tartási száma | Az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személy neve és nyilvántartási száma | Adalékanyag (kereskedelmi név) | Összetétel, kémiai képlet, leírás | Állatfaj vagy -kategória | Maximális életkor | Legkisebb megengedhető tartalom | Legnagyobb megengedhető tartalom | Egyéb rendelkezések | Az engedély lejárati ideje |

hatóanyag-tartalom a teljes értékű takarmányra vetítve (mg/kg) | hatóanyag-tartalom a teljes értékű takarmányra vetítve (mg/kg) |

Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok

29. | Phibro Animal Health, sprl | Semduramicin- nátrium | Az adalékanyag összetétele: Semduramicin-nátrium: 51,3 g/kgNátrium-karbonát: 40 g/kgÁsványolaj: 50 g/kgNátrium-alumíniumszilikát: 20 g/kgSzójaliszt: 838,7 g/kgHatóanyag: Semduramicin-nátriumC45H76O16NaCAS-szám: 113378-31-7Az Actinomadura roseorufa által előállított monokarboxilsavas poliéter ionofór nátriumsója(ATCC 53664)Rokon szennyeződések:dezkarboxil-semduramicin, 2 %dezmetoxil-semduramicin, 2 %hidroxi-semduramicin, 2 %Összesen: 5 % | Brojler-csirke | – | 20 | 25 | A vágást megelőző legalább öt nap során tilos alkalmazni. | 2006.6.1." |

--------------------------------------------------