32002D0987Official Journal L 344 , 19/12/2002 P. 0039 - 0040


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. december 13.)

a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított Falkland-szigeteki létesítmények jegyzékéről

(az értesítés a C(2002) 4988. számú dokumentummal történt

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/987/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1452/2001/EK tanácsi rendelettel[1] módosított, a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, a sertések, a friss hús, valamint a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK irányelvre[2] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére és 18. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A harmadik országbeli létesítmények csak akkor jogosultak a friss hús Közösségbe történő kivitelére, ha megfelelnek a 72/462/EGK irányelvben megállapított általános és különös feltételeknek.

(2) A Közösség által végzett helyszíni ellenőrzés alapján úgy tűnik, hogy a Falkland-szigetek állat-egészségügyi helyzete - különösen a betegség hússal történő terjesztése tekintetében - összevethető a tagállamokéval, valamint hogy a friss hús előállításának ellenőrzése megfelelően működik.

(3) A 72/462/EGK irányelv 4. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a Falkland-szigetek megküldte annak a létesítménynek az adatait, amelyre a friss hús Közösségbe történő kivitelére vonatkozóan engedélyt kér.

(4) A közösségi vizsgálat kimutatta, hogy a létesítmény higiéniai előírásai kielégítőek, ezért az felvehető a 72/462/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésével összhangban megállapított, a friss hús behozatalára feljogosított létesítmények első jegyzékébe. A friss hús mellékletben feltüntetett létesítményből történő behozatala továbbra is a már megállapított rendelkezések, a Szerződés általános rendelkezései és különösen az egészség védelmére irányuló egyéb közösségi állat-egészségügyi előírások hatálya alá tartozik.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A mellékletben feltüntetett Falkland-szigeteki létesítményt feljogosítják a friss hús Közösségbe történő kivitelére.

(2) Az e létesítményből származó behozatal továbbra is a közösségi állat-egészségügyi előírások, különösen az egészségvédelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 13-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Ország: Falkland-szigetek

Az engedély száma Létesítmény/ cím Város/régió Kategória* KM

(FK) 01 Falkland Island Meat Company Stanley, Falkland-szigetek VH BÜ HH SZ J/K S L

X X X X

* VH: Vágóhíd BÜ: Bontóüzem HH: Hűtőház SZ: Szarvasmarhahús J/K: Juh-/kecskehús S: Sertéshús L: Lóhús (egypatás állatok húsa) KM: Különleges megjegyzések

[1] HL L 198., 2001.7.21., 11. o.

[2] HL L 302., 1972.12.31. 28. o.