32002D0813Hivatalos Lap L 280 , 18/10/2002 o. 0062 - 0083


A Tanács határozata

(2002. október 3.)

a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozataltól eltérő célú, szándékos környezetbe bocsátására vonatkozó bejelentés-összefoglalók formanyomtatványának megállapításáról

(2002/813/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2001/18/EK irányelv B. része szerint a géntechnológiával módosított szervezetek (a továbbiakban: GMO) vagy az ilyen szervezetek kombinációjának a kereskedelmi forgalomba hozataltól eltérő minden más célból történő szándékos kibocsátását előzetesen be kell jelenteni az adott tagállam illetékes hatóságának.

(2) A 2001/18/EK irányelvnek az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti információcserére megállapított keretein belül a hatóságnak a bejelentések összegzését az egyedi formanyomtatványnak megfelelően továbbítania kell a Bizottsághoz, amely azt a többi tagállamnak továbbítja.

(3) A formanyomtatványnak olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a vonatkozó információk cseréjét egységes és könnyen érthető formában lehetővé tegye, figyelembe véve, hogy ezen információk nem szolgálhatnak a környezeti kockázatértékelés alapjául.

(4) A 2001/18/EK irányelv 30. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott bizottsággal 2002. június 12-én konzultációt folytattak a Bizottság javaslatáról, de az nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/18/EK irányelv 6. cikke szerint megküldött bejelentésekben foglaltak Bizottság részére történő összefoglalása céljából a tagállamok által az említett irányelv alapján kijelölt illetékes hatóságok az e határozat mellékletében meghatározott összefoglaló bejelentési formanyomtatványt használják.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2002. október 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Hansen

[1] HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A GMO-KNAK ÉS A GMO-KOMBINÁCIÓKNAK A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATALTÓL ELTÉRŐ BÁRMILYEN EGYÉB CÉLBÓL A KÖRNYEZETBE TÖRTÉNŐ SZÁNDÉKOS KIBOCSÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ BEJELENTÉSI FORMANYOMTATVÁNYA

BEVEZETÉS

A GMO-k és a GMO-kombinációk kereskedelmi forgalomba hozataltól eltérő bármilyen egyéb célból a környezetbe történő szándékos kibocsátásával kapcsolatos bejelentések összefoglaló bejelentési formanyomtatványát a 2001/18/EK irányelv 11. cikkében felvázolt célra és az ott létrehozott eljárással összhangban alakították ki.

Megállapításra került, hogy e formanyomtatvány nem alkalmas arra, hogy a környezeti kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmazza.

Az egyes kérdések után hagyott hely nagysága nem azt jelzi, hogy milyen részletesen kell az adatokat az összefoglaló formanyomtatványban feltüntetni.

A formanyomtatvány 1. és 2. részből áll.

Az 1. rész a magasabb rendű növényektől eltérő, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló termékekre vonatkozik, és a következő szakaszokra tagolódik:

A. Általános információ

B. Azokra a fogadó-, illetve szülői szervezetekre vonatkozó információ, amelyekből a GMO származik

C. A genetikai módosításra vonatkozó információ

D. Arra (azokra) a szervezet(ek)re vonatkozó információ, amely(ek)ből az inszert származik (donorszervezetek)

E. A géntechnológiával módosított szervezetre vonatkozó információ

F. A kibocsátásra vonatkozó információ

G. A GMO kölcsönhatásai a környezettel és a lehetséges környezeti hatások

H. Az ellenőrzésre (monitoring) vonatkozó információ

I. A kibocsátás utáni fázisra és a hulladékkezelésre vonatkozó információ

J. A katasztrófaelhárítási tervekre vonatkozó információ

Az 1. részben feltüntetett adatoknak ugyanakkor (tömörített formában) hűen kell tükrözniük azokat az adatokat, amelyeket a 2001/18/EK irányelv 6. és 7. cikkével összhangban a III.A. melléklet bevezetésében meghatározott feltételek alapján nyújtottak be az illetékes hatóságnak.

A 2. rész a géntechnológiával módosított magasabb rendű növényeket tartalmazó vagy azokból álló termékekre vonatkozik. A "magasabb rendű növények" alatt azokat a növényeket kell érteni, amelyek a nyitvatermők (Gymnospermae) és a zárvatermők (Angiospermae) rendszertani csoportjába tartoznak. A 2. rész a következő szakaszokra tagolódik:

A. Általános információ

B. A géntechnológiával módosított növényre (GMP) vonatkozó információ

C. A kísérleti jellegű kibocsátásra vonatkozó információ

D. A GMP-k kibocsátásának lehetséges környezeti hatásai

E. A kockázatkezeléssel kapcsolatos intézkedések rövid ismertetése

F. A tervezett terepkísérletek összefoglalása, amelyek a kibocsátásnak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos új adatok szerzésére szolgálnak

A 2. részben feltüntetett adatoknak ugyanakkor (tömörített formában) hűen kell tükrözniük azokat az adatokat, amelyeket a 2001/18/EK irányelv 6. és 7. cikkével összhangban a III.B. melléklet bevezetésében meghatározott feltételek alapján nyújtottak be az illetékes hatóságnak.

1. RÉSZ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. RÉSZ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------