32002D0300Official Journal L 103 , 19/04/2002 P. 0024 - 0026


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. április 18.)

a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékének megállapításáról

(az értesítés a C(2002) 1426. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/300/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/45/EK irányelvvel[1] módosított, a tenyésztett víziállatok és az akvakultúratermékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre[2] és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) A bonamiózis és marteiliózis puhatestű-betegségek - amennyiben Bonamia ostreae (B. ostreae) és Marteilia refringens(M. refringens) kórokozó okozza - közül egyre vagy többre vonatkozóan mentes övezet státuszának megszerzéséhez a tagállamok megfelelő indoklást és a 91/67/EGK irányelvben megállapított feltételek betartását biztosító nemzeti jogszabályokat nyújtanak be.

(2) A 93/169/EGK határozattal[3] módosított 93/55/EGK bizottsági határozat[4] módosítja a puhatestűeknek a B. ostreae-re és M. refringensre vonatkozó programokban mentes övezetekbe történő behozatalára vonatkozó biztosítékokat.

(3) Az írországi bonamiózisra és marteiliózisra vonatkozó programot a 93/56/EGK bizottsági határozat[5] hagyta jóvá.

(4) Az 1174/86/EGK rendelettel módosított[6], a mezőgazdasági termékeknek a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten történő kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályozásról szóló, 1973. március 12-i 706/73/EGK tanácsi rendelet7[7] megállapítja, hogy ugyanazok az állat-egészségügyi jogszabályok ugyanazokkal a feltételekkel vonatkoznak ezekre a szigetekre, mint az Egyesült Királyságban a szigetekre behozott vagy a szigetekről a Közösségbe kivitt termékekre vonatkozóak.

(5) A Nagy-Britannia által benyújtott bonamiózisra és marteiliózisra vonatkozó programokat, a 92/528/EGK[8] (Nagy-Britannia és Észak-Írország), a 93/57/EGK[9] (Jersey), a 93/58/EGK[10] (Guernsey) és a 93/59/EGK[11] (Man-sziget) bizottsági határozat hagyta jóvá.

(6) Írország benyújtotta a megfelelő indoklást, amely szükséges ahhoz, hogy Írország egyes területei elnyerjék a B. ostreae és M. refringens tekintetében mentes övezet státuszát, továbbá a mentes övezet státuszának fenntartására vonatkozó követelmények betartását biztosító nemzeti jogszabályokat.

(7) Az Egyesült Királyság benyújtotta a megfelelő indoklást, amely szükséges ahhoz, hogy egyes területei elnyerjék a B. ostreae és M. refringens tekintetében mentes övezet státuszát, továbbá a mentes övezet státuszának fenntartására vonatkozó követelmények betartását biztosító nemzeti jogszabályokat.

(8) Az Írország és az Egyesült Királyság által az érintett övezetek vonatkozásában benyújtott dokumentáció alapján ezen övezetek megfelelnek a 91/67/EGK irányelv 5. cikke követelményeinek. Következésképpen a mentes övezet státusza megadható.

(9) Az átláthatóság és az egyszerűsítés kedvéért ésszerű egyetlen jegyzéket összeállítani a bonamiózis és a marteiliózis tekintetében mentes övezetekről, és hatályon kívül helyezni a későbbiekben mentes státuszt elnyerő övezetekre korábban benyújtott programokat jóváhagyó határozatokat.

(10) A 92/528/EGK, a 93/56/EGK, a 93/57/EGK, a 93/58/EGK és a 93/59/EGK határozat hatályát veszti, és azok helyébe e határozat lép.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A B. ostreae és M. refringens tekintetében mentes övezetként elismert övezeteket a melléklet tartalmazza.

2. cikk

A 92/528/EGK, a 93/56/EGK, a 93/57/EGK, a 93/58/EGK és a 93/59/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatokra való hivatkozásokat az e határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. április 18-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A B. OSTREAE ÉS M. REFRINGENS PUHATESTŰ-BETEGSÉGEK KÖZÜL EGY VAGY TÖBB TEKINTETÉBEN MENTES ÖVEZETEK

1. A. A B. ostreae tekintetében mentes írországi övezetek

- Írország egész partvonala, kivéve az alábbi területeket:

- Cork Harbour,

- Galway Bay,

- Ballinakill Harbour,

- Clew Bay.

1. B. Az M. refringens tekintetében mentes írországi övezetek

- Írország egész partvonala.

2. A. A B. ostreae tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteketen és a Man-szigeten

- Nagy-Britannia egész partvonala, kivéve az alábbi területeket:

- Cornwall déli partja Lizardtól a Start-fokig,

- a Solent torkolata körülötti terület Portland Billtől Selsey Billig,

- Essex part menti területe Shoeburynesstől a Landguard-fokig.

- Észak-Írország egész partvonala.

- Guernsey és Herm egész partvonala.

- Jersey állam övezete: az övezet csak a dagálykor elárasztott tengerpart és a Jersey-sziget átlagos magas vízszintjét jelző pont és a Jersey-sziget átlagos alacsony vízszintjét jelző ponttól három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal közötti közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche csatorna déli oldalán helyezkedik el.

- A Man-sziget egész partvonala.

2. B. Az M. refringens tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteketen és a Man-szigeten

- Nagy-Britannia egész partvonala.

- Észak-Írország egész partvonala.

- Guernsey és Herm egész partvonala.

- Jersey Állam övezete: az övezet csak a dagálykor elárasztott tengerpart és a Jersey-sziget átlagos magas vízszintjét jelző pont és a Jersey-sziget átlagos alacsony vízszintjét jelző ponttól három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal közötti közvetlen parti terület. A övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche csatorna déli oldalán helyezkedik el.

- A Man-sziget egész partvonala.

[1] HL L 189., 1998.7.3., 12. o.

[2] HL L 46., 1991.2.19., 1. o.

[3] HL L 71., 1993.3.24., 16. o.

[4] HL L 14., 1993.1.22., 24. o.

[5] HL L 14., 1993.1.22., 25. o.

[6] HL L 107., 1986.4.24., 1. o.

[7] HL L 68., 1973.3.15., 1. o.

[8] HL L 332., 1992.11.18., 25. o.

[9] HL L 14., 1993.1.22., 26. o.

[10] HL L 14., 1993.1.22., 27. o.

[11] HL L 14., 1993.1.22., 28. o.