32002D0113Hivatalos Lap L 049 , 20/02/2002 o. 0001 - 0160


A Bizottság határozata

(2002. január 23.)

az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásáról szóló 1999/217/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2002) 88. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/113/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2232/96/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint a 2000/489/EK határozattal [2] módosított 1999/217/EK határozatával [3] a Bizottság elfogadott egy nyilvántartást az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagokról.

(2) A 2232/96/EK rendelet alkalmazásában egy értékelési program elfogadásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2000. július 18-i 1565/2000/EK bizottsági rendelet [4] értelmében minden egyes aromaanyaghoz új, úgynevezett "FL-számot" kell hozzárendelni. Ezenkívül a nyilvántartásban szereplő összes aromaanyagot az említett rendeletben megállapított csoportlista szerinti rokon anyagok csoportjaiba kell besorolni. Ezt az információt hozzáférhetővé kell tenni az anyagot forgalomba hozó személyek számára abbó a célból, hogy azok teljesíteni tudják az 1565/2000/EK rendelet szerinti kötelezettségeiket. Emiatt az aromaanyagok nyilvántartásának tartalmaznia kell az új FL-számokat és csoportszámokat.

(3) A 2000/498/EK határozattal módosított 1999/217/EK határozat mellékletében szereplő nyilvántartás 1., 2. és 3. részét egy egységes A. részbe kell összevonni, és az anyagokat az FL-számaik szerint kell felsorolni. A nyilvántartás 4. része helyébe az e határozat mellékletében szereplő nyilvántartás B. részének szövege lép.

(4) A tagállamok által bejelentett és az 1999/217/EK határozatban megállapított aromaanyagok alapos vizsgálata számos következetlenséget tárt fel az összegképletek, megnevezések, szinonimák és szisztematikus megnevezések tekintetében, és számos olyan esetet talált, ahol ugyanaz az anyag különböző összegképlettel szerepelt a nyilvántartásban. Ezen egymástól különböző adatokat ki kell javítani. A következetlenségek olyan eseteiben, amikor e fázisban nem sikerült azokat végérvényesen tisztázni, legalább az ellentmondás tényét meg kell említeni.

(5) Az 1999/217/EK határozatban szereplő számos anyag esetében, beleértve a bizalmasan kezelt anyagokat is, egyes tagállamok visszavonták vonatkozó bejelentéseiket. Ezen anyagokat törölni kell a nyilvántartásból. Hasonlóképpen, új anyagokat is bejelentettek a tagállamok, amelyeket a 2232/96/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében be kell vonni az értékelési programba, és ezért fel kell venni a nyilvántartásba.

(6) A 2232/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében egy anyagot törölni kell a nyilvántartásból, ha az értékelést követően nyilvánvaló, hogy az aromaanyag nem felel meg az említett rendelet mellékletében megadott általános felhasználási követelményeknek. Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 2001. szeptember 26-án kiadott véleményeiben azt a következtetést vonta le, hogy a 4-allil-1,2-dimetoxi-benzol (metileugenol) és az 1-allil-4-metoxi-benzol (esztragol) anyag genotoxikus. Ezért ezen anyagokat törölni kell a nyilvántartásból.

(7) Az 1999/217/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/217/EK határozat mellékletében szereplő nyilvántartás helyébe az e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. január 23-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 299., 1996.11.23., 1. o.

[2] HL L 197., 2000.8.3., 53. o.

[3] HL L 84., 1999.3.27., 1. o.

[4] HL L 180., 2000.7.19, 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

A tagállamok által az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerint bejelentett aromaanyagok nyilvántartása

A kémiailag meghatározott aromaanyagok nyilvántartását két különböző részre osztották. Az A. rész az anyagokat az FL-számuk szerint sorolja fel. A B. rész azon anyagokat sorolja fel, amelyek esetében egy tagállam bizalmas kezelést kért a gyártó szellemi tulajdonjogainak védelme érdekében.

Az A. részben, amennyiben rendelkezésre áll, feltüntették a CAS [1]-, Einecs [2]-, CoE [3]- és FEMA [4] -számot.

A "megjegyzés" oszlopban szereplő szám a következő észrevételek valamelyikére vonatkozik:

1. Olyan anyag, amelyet az ízesítő tulajdonságai mellett egyéb célokra is felhasználnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén, és amely ezért további jogi rendelkezések tárgyát képezheti.

2. Olyan anyag, amelynek felhasználását bizonyos tagállamokban korlátozzák vagy tiltják.

3. Olyan anyag, amelynek elsőbbséget kell adni az 1565/2000/EK rendeletben megállapított értékelési programban.

4. Olyan anyag, amelyről további információt kell benyújtani.

5. A megnevezés, a szinonimák, a szisztematikus megnevezések, a CAS-, a CoE- vagy a FEMA-szám következetlenségeket tartalmazhatnak.

Különleges kérdésként merült fel a valamely "általános" anyagból származó sók és egyéb származékvegyületek kezelése. Bizonyos anyagokat nagyfokú pontossággal jelentettek be. Más anyagokat nem azonosítottak ilyen részletesen. Számos sav és lúg esetében nem adtak meg külön információt arról, hogy a származtatott sóik közül melyikről van szó. Ideiglenesen – és csakis e nyilvántartás alkalmazásában – feltételezzük, hogy az ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsókat, csakúgy mint a kloridokat, karbonátokat és szulfátokat értik az anyag "általános" változatán, feltéve hogy azoknak van ízesítő tulajdonságuk. A végső elfogadás azonban az értékelés eredményeitől függ, amelyeknek ezen esetekben pontosan igazolniuk kell az ilyen besorolás pontosságát.

A. RÉSZ

AROMAANYAGOK

(az FL-számok szerint rendezve)

FL-szám | Kémiai csoport | CAS | Megnevezés | Fema | CoE | Einecs | FL-szám | Szinonimák | Szisztematikus megnevezés | Megjegyzések |

01.001 | 31 | 138–86–3 | limonén | 2633 | 491 | 205–341–0 | 01.001 | 1,8(9)-p-mentadién; p-menta-1,8-dién; 1-metil-4-izopropenil-1-ciklohexén; dipentén; karvén; cinén; citrén; | | 5 |

01.002 | 31 | 99–87–6 | 1-izopropil-4-metilbenzol | 2356 | 620 | 202–796–7 | 01.002 | p-cimén; cimén; p-metil-izopropil-benzol; 4-izopropil-1-metil-benzol; cimol; 4-metil-1-izopropilbenzol; 1-metil-4-izopropilbenzol | | |

01.003 | 31 | 127–91–3 | pin-2(10)-én | 2903 | 2114 | 204–872–5 | 01.003 | béta-pinén | 6,6-dimetil-2-metilén-biciklo[3.1.1]heptán | |

01.004 | 31 | 80–56–8 | pin-2(3)-én | 2902 | 2113 | 201–291–9 | 01.004 | alfa-pinén | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én | |

01.005 | 31 | 586–62–9 | terpinolén | 3046 | 2115 | 209–578–0 | 01.005 | p-ment-1,4(8)-dién; 1-metil-4-izopropilidén-1-ciklohexén; 1,4(8)-terpadién; | p-menta-1,4(8)-dién | |

01.006 | 31 | 99–83–2 | alfa-fellandrén | 2856 | 2117 | 202–792–5 | 01.006 | fellándrén; 2-metil-5-izopropil-1,3-ciklohexadién; 4-izopropil-1-metil-1,5-ciklohexadién | p-menta-1,5-dién | |

01.007 | 31 | 87–44–5 | béta-kariofillén | 2252 | 2118 | 201–746–1 | 01.007 | kariofillén; 2-metilén-6,10,10-trimetil-biciklo-[7,2,0]-undec-5-én; | 4,11,11-trimetil-8-metilén-bi-ciklo[7.2.0]undec-4(transz)-én | |

01.008 | 31 | 123–35–3 | mircén | 2762 | 2197 | 204–622–5 | 01.008 | 7-metil-3-metilén-1,6-oktadién; | 7-metil-3-metilénokta-1,6-dién | |

01.009 | 31 | 79–92–5 | kamfén | 2229 | 2227 | 201–234–8 | 01.009 | 3,3-dimetil-2-metilénnorkamfén; 2,2-dimetil-3-metilén-norbornán | | |

01.010 | 31 | 1195–32–0 | 1-izopropenil-4-metilbenzol | 3144 | 2260 | 214–795–9 | 01.010 | 4, alfa-dimetilsztirol; p-izopropenil-toluol; 1-metil-4-izopropenil-benzol; 2-p-tolil-propén; | | |

01.011 | 31 | 644–08–6 | 4-metil-1,1'-bifenil | 3186 | 2292 | 211–409–0 | 01.011 | p-metildifenil; p-metilfenilbenzol; fenil-p-tolil; p-fenil-toluol; | | |

01.013 | 31 | 92–52–4 | bifenil | 3129 | 10978 | 202–163–5 | 01.013 | difenil; fenilbenzol; | | 4 |

01.014 | 31 | 90–12–0 | 1-metilnaftalin | 3193 | 11009 | 201–966–8 | 01.014 | alfa-metilnaftalin; | | |

01.015 | 31 | 100–42–5 | vinilbenzol | 3233 | 11022 | 202–851–5 | 01.015 | sztirol; vinilbenzol; feniletén; feniletilén; | | 2, 3 |

01.016 | 31 | 495–62–5 | 1,4(8), 12-bizabolatrién | 3331 | 10979 | 207–805–8 | 01.016 | gamma-bizabolén; gamma-bizabolén; 1-metil-4-(1,5-dimetil-1,4-hexadienil)- 1-ciklohexén; | 6-metil-2-(4-metil-ciklohex-3-enilidén)hept-5-én | |

01.017 | 31 | 4630–07–3 | valencén | 3443 | 11030 | 225–047–6 | 01.017 | 1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenil-naftalén | 1,2-dimetil-9-izopropilén-bi-ciklo[4.4.0]dec-5-én | |

01.018 | 31 | 13877–91–3 | béta-ocimén | 3539 | 11015 | 237–641–2 | 01.018 | transz-béta-ocimén; 1,3,6-oktatrién, 3,7-dimetil-; | 3,7-dimetilokta-1,3(transz), 6-trién | |

01.019 | 31 | 99–86–5 | alfa-terpinén | 3558 | 11023 | 202–795–1 | 01.019 | 1-metil-4-izopropil-1,3-ciklohexadién | p-menta-1,3-dién | |

01.020 | 31 | 99–85–4 | gamma-terpinén | 3559 | 11025 | 202–794–6 | 01.020 | 1-metil-4-izopropil-1,4-ciklohexadién; moslén; critmén; | p-menta-1,4-dién | |

01.021 | 31 | 29350–73–0 | delta-kadinén | | 10982 | 249–580–9 | 01.021 | alfa-, béta-, gamma-, epszilon, delta-kadién; | 2,3,4,7,8,10-hexahidro-1,6-dimetil-4-izo-propilnaftalén | |

01.022 | 31 | 469–61–4 | alfa-cedrén | | 10985 | 207–418–4 | 01.022 | | 2,6,6,8-tetrametil-tri-ciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-én | |

01.023 | 31 | 3691–12–1 | 1(5), 11-gvajadién | | 11003 | 201–860–1 | 01.023 | 1,4-dimetil-7-izopropenil-delta-9,10-oktahidroazulén; alfa-gvajén; | 2,8-dimetil-5-izopropenil-biciklo[5.3.0]dec-1(7)-én | |

01.024 | 31 | 5208–59–3 | béta-bourbonén | | 11931 | | 01.024 | | 2-metil-8-metilén-5-izopropil-tri–ciklo[5.3.0.0(2.6)]dekán | |

01.025 | 31 | 30640–46–1 | 2-metil-1,3-ciklohexadién | | 11797 | 250–269–5 | 01.025 | dihidrotoluén-(1,3); | | |

01.026 | 31 | 88–84–6 | 1(5), 7(11)-gvajadién | | | 201–860–1 | 01.026 | béta-gvajén; (1S-cisz)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropilidén-1,4-dimetil-azulén | 2,8-dimetil-5-izopropilidén-bi–ciklo[5.3.0] dec-1(7)-én | |

01.027 | 31 | 17627–44–0 | bizabola-1,8,12-trién | | | 241–610–9 | 01.027 | alfa-bizabolén | 6-metil-2-(4-metilciklohex-3-enil) hepta-2,5-dién | |

01.028 | 31 | 495–61–4 | béta-bizabolén | | | | 01.028 | | | |

01.029 | 31 | 13466–78–9 | delta-3-karén | 3821 | 10983 | 236–719–3 | 01.029 | 3-karén; izodiprén; d-3-karén; kar-3-én; 4,7,7-trimetil-3-norkarén; 3,7,7-trimetilbiciklo[4,1,0]hept-3-én | 3,7,7-trimetil-biciklo-[4.1.0] hept-3-én | |

01.030 | 31 | 13744–15–5 | béta-kubebén | | 10989 | | 01.030 | | 10-metil-4-metilén-7-izopropil-tri-ciklo[4.4.0.0(1.5)]dekán | |

01.031 | 31 | 30364–38–6 | 1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalin | | | 250–150–8 | 01.031 | dehidroionén | | |

01.032 | 31 | 7681–88–1 | 2,3-dihidrofarnezén | | | | 01.032 | | | |

01.033 | 31 | 590–73–8 | 2,2-dimetilhexán | | | 209–689–4 | 01.033 | | | |

01.034 | 31 | 589–43–5 | 2,4-dimetilhexán | | | 209–649–6 | 01.034 | | | |

01.035 | 31 | 673–84–7 | 2,6-dimetilokta-2,4,6-trién | | | 211–614–5 | 01.035 | allo-ocimén; allocimén; | | |

01.036 | 31 | 101–81–5 | difenilmetán | | 11847 | 202–978–6 | 01.036 | benzilbenzol; fenilbenzil; 1,1'-metilénbisz-benzol; | | |

01.037 | 31 | 112–41–4 | dodec-1-én | | 10992 | 203–968–4 | 01.037 | 1-dodecén; dodecilén; | | |

01.038 | 31 | 112–40–3 | dodekán | | | 203–967–9 | 01.038 | n-dodekán; | | |

01.039 | 31 | 20307–84–0 | delta-elemén | | 10996 | | 01.039 | | 3-izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vinil-ciklohex-1-én | |

01.040 | 31 | 502–61–4 | alfa-farnezén | 3839 | 10998 | 207–948–6 | 01.040 | 1,3,6,10-dodekatetraén, 3,7,11-trimetil (alfa-izomer) | 3,7,11-trimetil-dodeka-1,3,6,10-tetraén | 5 |

01.041 | 31 | 18794–84–8 | béta-farnezén | 3839 | 10999 | 242–582–0 | 01.041 | 3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraén; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetrén | 7,11-dimetil-3-metilén-1,6,10-dodekatrién | 5 |

01.042 | 31 | 23986–74–5 | germacra-1(10), 4(14), 5-trién | | | | 01.042 | germakrén d | 3-izopropil-6-metil-10-metilén–ciklodeka-1,6-dién | |

01.043 | 31 | 6753–98–6 | 3,7,10-humulatrién | | 11004 | 229–816–7 | 01.043 | alfa-humulén; alfa-kariofillén | 1,5,5,8-tetrametil-cikloundeka-3,7,10-trién | |

01.044 | 31 | 1135–66–6 | izolongifolén | | | 214–494–2 | 01.044 | | 2,2,7,7-tetrametil-triciklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-én | |

01.045 | 31 | 5989–27–5 | d-limonén | 2633 | 491 | 227–813–5 | 01.045 | | p-menta-1,8-dién | |

01.046 | 31 | 5989–54–8 | l-limonén | 2633 | 491 | 227–815–6 | 01.046 | levo-limonén; | | 5 |

01.047 | 31 | 475–20–7 | longifolén | | | 207–491–2 | 01.047 | | dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilén-1,4-metanoazulén | |

01.049 | 31 | 78–79–5 | 2-metilbuta-1,3-dién | | | 201–143–3 | 01.049 | izoprén; 2-metil-1,3-butadién; béta-metilbivinil; izopentadién; izopentadién; | | |

01.050 | 31 | 589–34–4 | 3-metilhexán | | | 209–643–3 | 01.050 | | | |

01.051 | 31 | 91–57–6 | 2-metilnaftalén | | 11010 | 202–078–3 | 01.051 | béta-metil naftalinok; béta-metilnaftalin | | |

01.052 | 31 | 10208–80–7 | alfa-muurolén | | 11011 | | 01.052 | | 2,8-dimetilén-5-izopropil–biciklo[4.4.0]dekán | |

01.053 | 31 | 91–20–3 | naftalén | | 11014 | 202–049–5 | 01.053 | naftalén; kámfor; | | |

01.054 | 31 | 629–62–9 | pentadekán | | | 211–098–1 | 01.054 | n-pentadekán; | | |

01.055 | 31 | 555–10–2 | béta-fellandrén | | 11017 | 209–081–9 | 01.055 | | p-menta-1(7), 2-dién | |

01.056 | 31 | 512–61–8 | alfa-szantalén | | | | 01.056 | | 1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0 (2,6)] heptán | |

01.057 | 31 | 629–59–4 | tetradekán | | | 211–096–0 | 01.057 | n-tetradekán | | |

01.058 | 31 | 475–03–6 | 1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetil-naftalén | | | 207–490–7 | 01.058 | ionén; 1,1,6-trimetil-tetralin; frambilén | | |

01.059 | 31 | 3387–41–5 | 4(10)-tujén | | 11018 | 222–212–4 | 01.059 | | 4-metilén-1-izopropil-biciklo[3.1.0]hexán | |

01.060 | 31 | 508–32–7 | 1,1,7-trimetil-triciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptán | | | 208–083–7 | 01.060 | triciklén | | |

01.061 | 31 | 16356–11–9 | undeka-1,3,5-trién | 3795 | | 240–416–1 | 01.061 | | | |

01.062 | 31 | 98–83–9 | (1-metiletenil)benzol | | | 202–792–5 | 01.062 | 2-fenilpropén; béta-fenilpropén; alfa-metilsztirol; izopropil-fenil-etilén; metilsztirén; | | |

01.064 | 31 | 3338–55–4 | cisz-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrién | | | 222–081–3 | 01.064 | | | |

01.065 | 31 | 4221–98–1 | (R)- 5-(1-metiletil)- 2-metil-1,3-ciklohexadién | 2856 | 2117 | 224–167–6 | 01.065 | | | 5 |

01.066 | 31 | | 2-cedrén | | | | 01.066 | | 2,2,4,8-tetrametil-triciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-én | |

01.067 | 31 | | 8(14)-cedrén | | | | 01.067 | béta-cedrén | 2,2,4,8-tetrametil-triciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(14)-én | |

01.068 | 31 | 592–98–3 | 3-oktén | | | | 01.068 | | | |

01.069 | 31 | 38533–54–9 | 1,3,5,8-undekatetraén | | | | 01.069 | | | |

02.001 | 02 | 78–83–1 | 2-metilpropán-1-ol | 2179 | 49 | 201–148–0 | 02.001 | izobutanol; izopropil-karbinol | | |

02.002 | 01 | 71–23–8 | propán-1-ol | 2928 | 50 | 200–746–9 | 02.002 | propil-alkohol; | | |

02.003 | 02 | 123–51–3 | izopentanol | 2057 | 51 | 204–633–5 | 02.003 | izoamil-alkohol; izopentil-alkohol; amil-izo-alkohol; 3-metil-1-butanol; pentil-izo-alkohol; izobutil-karbinol; | 3-metilbután-1-ol | |

02.004 | 01 | 71–36–3 | bután-1-ol | 2178 | 52 | 200–751–6 | 02.004 | propil karbinol; hidroxibután; vajsav-alkohol | | 4 |

02.005 | 01 | 111–27–3 | hexán-1-ol | 2567 | 53 | 203–852–3 | 02.005 | alkohol c-6; n-hjexil-alkohol; kapron-alkohol; amil-karbinol; n-hexanol | | |

02.006 | 01 | 111–87–5 | oktán-1-ol | 2800 | 54 | 203–917–6 | 02.006 | alkohol c-8; n-oktil alkohol; heptil-karbinol; kapril-alkohol; kapril alkohol; pri.-oktil-alkohol; | | |

02.007 | 01 | 143–08–8 | nonán-1-ol | 2789 | 55 | 205–583–7 | 02.007 | alkohol c-9; pelargon-alkohol; nonalol; oktil-karbinol; pelargon-alkohol; n-nonil-alkohol | | |

02.008 | 01 | 112–53–8 | dodekán-1-ol | 2617 | 56 | 203–982–0 | 02.008 | alkohol c-12; lauril-alkohol; laurin-alkohol; dodecil-alkohol; 1-dodekanol; undecil-karbinol; | | |

02.009 | 01 | 36653–82–4 | dekahexán-1-ol | 2554 | 57 | 253–149–0 | 02.009 | cetil-alkohol; alkohol c-16; n-hexadecil-alkohol; palmitil-alkohol; | | |

02.010 | 23 | 100–51–6 | benzil-alkohol | 2137 | 58 | 202–859–9 | 02.010 | alfa-hidroxitoluol; fenilkarbinol; fenilmetanol; fenilmetil-alkohol | | 1 |

02.011 | 04 | 106–22–9 | citronellol | 2309 | 59 | 203–375–0 | 02.011 | | 3,7-dimetilokt-6-én-1-ol | |

02.012 | 03 | 106–24–1 | gerániol | 2507 | 60 | 203–377–1 | 02.012 | 2,6-dimetil-2,6-oktadién-8-ol; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-ol; | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dién-1-ol | |

02.013 | 06 | 78–70–6 | linalool | 2635 | 61 | 201–134–4 | 02.013 | 2,6-dimetil-oktadién-2,7-ol-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadién-6-ol; linalol; likareol; koriandrol | 3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol | |

02.014 | 06 | 98–55–5 | alfa-terpineol | 3045 | 62 | 202–680–6 | 02.014 | alfa-terpineol; 1-metil-4-izopropil-1-ciklohexén-8-ol; alfa-terpilenol; terpineol-schlechtin | p-ment-1-én-8-ol | |

02.015 | 08 | 89–78–1 | mentol | 2665 | 63 | 201–939–0 | 02.015 | 2-izopropil-5-metil-ciklohexanol; hexahidrotimol; 5-metil-2-izopropilhexahidrofenol; 5-metil-2-izopropilciklohexanol | cisz(1,3)-transz(1,4)-mentan-3-ol | 5 |

02.016 | 08 | 507–70–0 | borneol | 2157 | 64 | 208–080–0 | 02.016 | kamfol; baros; d-kamfanol; 2-hidroxikamfán; 2-kamfanol; bornil alkohol; borneokamfor | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-ol | |

02.017 | 22 | 104–54–1 | cinnamil-alkohol | 2294 | 65 | 203–212–3 | 02.017 | cinnamil-alkohol; gamma-fenilallil-alkohol; 3-fenil-2-propén-1-ol; 2-propén-1-ol, - 3-fenil; | 3-fenilprop-2-enol | |

02.018 | 06 | 7212–44–4 | nerolidol | 2772 | 67 | 230–597–5 | 02.018 | 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol; peruviol; dodecatrién; melaleucol; | 3,7,11-trimetil-1,6(cisz), 10-dodeka-trién-3-ol | 5 |

02.019 | 15 | 60–12–8 | 2-feniletán-1-ol | 2858 | 68 | 200–456–2 | 02.019 | fenetil-alkohol; béta-fenetil-alkohol; 1-fenil-2-etanol; 2-feniletil-alkohol; benzil-karbinol | | |

02.020 | 03 | 2305–21–7 | hex-2-én-1-ol | 2562 | 69 | 218–972–1 | 02.020 | 2-hexenol; 3-propilallil-alkohol | | |

02.021 | 01 | 111–70–6 | heptán-1-ol | 2548 | 70 | 203–897–9 | 02.021 | heptil-alkohol; alkohol c-7; hidroxi-heptán; enantil-alkohol; enant-alkohol; pri.heptil-alkohol; hexil-karbinol; hidroxiheptán | | |

02.022 | 05 | 123–96–6 | oktán-2-ol | 2801 | 71 | 204–667–0 | 02.022 | oktil-alkohol szec.; metil-hexil-karbinol; kapril-alkohol szec.; hexil-metil-karbinol | | |

02.023 | 05 | 3391–86–4 | okt-1-én-3-ol | 2805 | 72 | 222–226–0 | 02.023 | amil-vinil-karbinol; (amilvinilkarbinol); matsutake-alkohol; matsuka-alkohol; n-pentil-vinil-karbinol | | |

02.024 | 01 | 112–30–1 | dekán-1-ol | 2365 | 73 | 203–956–9 | 02.024 | alkohol c-10; n-decil-alkohol; nonilakarbinol; decil-alkohol; kapril-alkohol; | | |

02.026 | 02 | 106–21–8 | 3,7-dimetiloktán-1-ol | 2391 | 75 | 203–374–5 | 02.026 | tetrahidrogeraniol; dihidrocitronellol | | |

02.027 | 04 | 141–25–3 | Rodinol | 2980 | 76 | 205–473–9 | 02.027 | alfa-citronellol; 2,6-dimetil-1-oktén-8-ol | 3,7-dimetil-okt-7-én-1-ol | |

02.028 | 06 | 78–69–3 | 3,7-dimetiloktán-3-ol | 3060 | 77 | 201–133–9 | 02.028 | tetrahidrolinalool; tetrahidrolinalol; 1-etil-1,5-dimetil-hexanol | | |

02.029 | 03 | 4602–84–0 | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol | 2478 | 78 | 225–004–1 | 02.029 | farnezol; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatrién-12-ol | | |

02.030 | 22 | 101–85–9 | alfa-pentilcinnamil-alkohol | 2065 | 79 | 202–982–8 | 02.030 | n-amil-cinnamil-alkohol; 2-amil-3-fenil-2-propen-1-ol; | 2-benzilidén-heptanol;2-pentil-3-fenilprop-2-enol | |

02.031 | 22 | 122–97–4 | 3-fenilpropán-1-ol | 2885 | 80 | 204–587–6 | 02.031 | benziletil-alkohol; hidrocinnamil-alkohol; fenilpropil-alkohol; dihidrocinnamil-alkohol; | | |

02.033 | 21 | 93–54–9 | 1-fenilpropán-1-ol | 2884 | 82 | 202–256–0 | 02.033 | fenil-etil-karbinol; 1-fenilpropil-alkohol; alfa-etilbenzil-alkohol; etil-fenil-karbinol | | |

02.034 | 21 | 705–73–7 | 1-fenilpentán-2-ol | 2953 | 83 | 211–887–0 | 02.034 | alfa-propil-fenetil-alkohol; benzil-propil-karbinol; benzilbutil-alkohol; benzilpropil-karbinol; n-propil-benzil-karbinol | | |

02.035 | 06 | 100–86–7 | 2-metil-1-fenilpropán-2-ol | 2393 | 84 | 202–896–0 | 02.035 | 2-benzil-2-propanol; 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropanon; benzil-dimetil-karbinol | | |

02.036 | 21 | 2344–70–9 | 4-fenilbután-2-ol | 2879 | 85 | 219–055–9 | 02.036 | feniletil-metil-karbinol; metil-2-feniletil-karbinol; | | |

02.037 | 06 | 10415–87–9 | 3-metil-1-fenilpentán-3-ol | 2883 | 86 | 233–889–0 | 02.037 | fenil-etil-metil-etil-karbinol; 3-metil-1-fenil-3-pentanol; | | |

02.038 | 08 | 1632–73–1 | fenchil-alkohol | 2480 | 87 | 216–639–5 | 02.038 | 2-fenchanol; alfa-fenchol; 1,3,3-trimetil-2-norbornanol;1,3,3-trimetilbiciklo-2,2,1-heptan-2-ol | 1,3,3-trimetil-biciklo{2.2.1]heptan-2-ol | |

02.039 | 23 | 536–60–7 | 4-izopropilbenzil-alkohol | 2933 | 88 | 208–640–4 | 02.039 | kuminol; p-cimen-7-ol; kuminil-alkohol; kömény-alkohol; p-cimén-7-ol; | | |

02.040 | 01 | 71–41–0 | pentán-1-ol | 2056 | 514 | 200–752–1 | 02.040 | amil-alkohol; pentil-alkohol; n-butil-karbinol | | |

02.041 | 06 | 75–85–4 | 2-metil-bután-2-ol | | 515 | 200–908–9 | 02.041 | t-amilalkohol | | |

02.042 | 06 | 1197–01–9 | 2-(4-metilfenil)propán-2-ol | 3242 | 530 | 214–817–7 | 02.042 | p-cimén-8-ol; p-alfa-alfa-trimetilbenzil-alkohol; 2-p-tolil-2-propanol; 8-hidroxi-p-cimén; dimetil-p-tolil-karbinol | | |

02.043 | 02 | 97–95–0 | 2-etilbután-1-ol | | 543 | 202–621–4 | 02.043 | | | |

02.044 | 05 | 589–82–2 | heptán-3-ol | 3547 | 544 | 209–661–1 | 02.044 | n-butil-etil-karbinol; etil-butil-karbinol | | |

02.045 | 05 | 543–49–7 | heptán-2-ol | 3288 | 554 | 208–844–3 | 02.045 | 2-hidroxiheptán; amil-metil-karbinol; szek-heptil-alkohol; metil- amil-karbinol | | |

02.046 | 05 | 589–55–9 | heptán-4-ol | | 555 | 209–651–7 | 02.046 | | | |

02.047 | 09 | 107–74–4 | 3,7-dimetiloktán-1,7-diol | 2586 | 559 | 203–517–1 | 02.047 | hidroxicitronellol; 7-hidroxi-3,7-dimetiloktán-1-ol; hidroxidihidro-citronellol | | |

02.049 | 03 | 7786–44–9 | nona-2,6-dién-1-ol | 2780 | 589 | 232–097–2 | 02.049 | nonadienol; lila levél-alkohol; | | |

02.050 | 03 | 20273–24–9 | pent-2-én-1-ol | | 665 | 2164157 | 02.050 | | | |

02.051 | 22 | 10521–91–2 | 5-fenil-pentán-1-ol | 3618 | 674 | 234–064–8 | 02.051 | fenilamil-alkohol | | |

02.052 | 06 | 75–65–0 | 2-metilpropán-2-ol | | 698 | 200–889–7 | 02.052 | 1,1-dimetiletanol; tert-butanol; tert. butanol 1,1-dimetil-etanol; tert.-butanol | | |

02.053 | 22 | 3360–41–6 | 4-fenil-bután-1-ol | | 699 | 222–128–8 | 02.053 | | | |

02.054 | 06 | 80–53–5 | p-mentán-1,8-diol | | 701 | 201–288–2 | 02.054 | terpin-hidrát; 4-hidroxi-alfa, alfa, 4-trimetil ciklohexán metanol; dipentén-glikol | | |

02.055 | 02 | 3452–97–9 | 3,5,5-trimetilhexán-1-ol | 3324 | 702 | 222–376–7 | 02.055 | trimetilhexil-alkohol; izononanol | | |

02.056 | 04 | 928–96–1 | hex-3(cisz)-én-1-ol | 2563 | 750 | 213–192–8 | 02.056 | levél-alkohol; béta-gamma-hexenol; cisz-3-hexenol; blatter-alkohol; hex-3-én-1-ol | | 5 |

02.057 | 01 | 112–42–5 | undekán-1-ol | 3097 | 751 | 203–970–5 | 02.057 | alkohol c-11, undecil; undecil-alkohol; decil-karbinol; 1-hendekanol | | |

02.058 | 03 | 106–25–2 | nerol | 2770 | 2018 | 203–378–7 | 02.058 | nerolol; neraniol; nerozol; cisz-3,7-dimetil-2,6, oktadién-1-ol; allerol; cisz-2,6-dimetil-2,6-oktadién-8-ol; nerodol; neraniol | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadién-1-ol | |

02.059 | 08 | 124–76–5 | izoborneol | 2158 | 2020 | 204–712–4 | 02.059 | izokamfol; borneol(izo); (izo)-kamfol; izobornil-alkohol; (exo)- 2-kamfanol; (exo)- 2-bornanol; bornan-2-ol | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptán-2-ol | |

02.060 | 07 | 536–59–4 | p-menta-1,8-dién-7-ol | 2664 | 2024 | 208–639–9 | 02.060 | perilla-alkohol; perillil-alkohol; 1-hidroximetil-4-izopropenil-1-ciklohexén; dihidrokuminin-alkohol | | |

02.061 | 08 | 619–01–2 | dihidrokarveol | 2379 | 2025 | 210–575–1 | 02.061 | 8-p-menten-2-ol; 6-metil-3-izopropenilciklohexanol | p-ment-8-én-2-ol | |

02.062 | 08 | 99–48–9 | karveol | 2247 | 2027 | 202–757–4 | 02.062 | p-menta-6,8-dién-2-ol; 1-metil-4-izopropenil-6-ciklohexén-2-ol | p-menta-1,8-dién-2-ol | |

02.063 | 08 | 2216–52–6 | d-neomentol | 2666 | 2028 | 218–691–4 | 02.063 | 2-propil-izo-5-metilciklohexanol; 2-izopropil-5-metilciklohexanol | 2-izopropil-5-metil-ciklohexanol[1s-(1alfa, 2alfa, 5béta)]– | |

02.064 | 21 | 98–85–1 | 1-feniletán-1-ol | 2685 | 2030 | 202–707–1 | 02.064 | alfa-metilbenzil-alkohol; metil-fenil-karbinol; metilfenil-karbinol; sztirallil-alkohol; 1-fenil-1-hidroxietán; | | |

02.065 | 21 | 7779–78–4 | 4-metil-1-fenilpentán-2-ol | 2208 | 2031 | 231–939–6 | 02.065 | benzil-izobutil-karbinol; alfa-izobutilfenetil-alkohol; 2-metilpropil-benzil-karbinol; 4-metil-1-fenil-2-pentanol | | |

02.066 | 21 | 17488–65–2 | 4-fenilbut-3-én-2-ol | 2880 | 2032 | 241–501–6 | 02.066 | metil-sztiril-karbinol; alfa-metilcinnamil-alkohol | | |

02.067 | 05 | 89–79–2 | izopulegol | 2962 | 2033 | 201–940–6 | 02.067 | 1-metil-4-izopropenilciklohexan-3-ol; p-ment-8(9)-én-3-ol | p-ment-8-én-3-ol | |

02.068 | 03 | 107–18–6 | prop-2-én-1-ol | | 2136 | 203–470–7 | 02.068 | allil-alkohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; vinil-karbinol | | |

02.070 | 08 | 108–93–0 | ciklohexanol | | 2138 | 203–630–6 | 02.070 | hexalin; hexahidrofenol; hidroxi-ciklohexán; | | |

02.071 | 08 | 499–69–4 | p-mentán-2-ol | 3562 | 2228 | 207–885–4 | 02.071 | hexahidrokarvakrol; 3-izopropil-6-metilciklohexanol; karvomentol; 1-metil-4-izopropil-2-ciklohexanol | | 5 |

02.072 | 06 | 562–74–3 | 4-terpinenol | 2248 | 2229 | 209–235–5 | 02.072 | 4-karvomentenol; 1-metil-4-izopropil-ciklohex-1-én-4-ol; 1-p-menten-4-ol; origanol; 1-metil-4-izopropil | p- ment-1-én-4-ol | |

02.073 | 22 | 1123–85–9 | 2-fenil-propán-1-ol | 2732 | 2257 | 214–379–7 | 02.073 | hidratróp-alkohol; hidratropil-alkohol; 2-fenilpropil-alkohol; | | |

02.074 | 04 | 6126–50–7 | hex-4-én-1-ol | 3430 | 2295 | | 02.074 | | | |

02.075 | 08 | 18675–34–8 | neo-dihidrokarveol | | 2296 | | 02.075 | | p-ment-8-én-2-ol | |

02.076 | 02 | 137–32–6 | 2-metilbután-1-ol | | 2346 | 205–289–9 | 02.076 | | | |

02.077 | 05 | 584–02–1 | pentán-3-ol | | 2349 | 209–526–7 | 02.077 | dietil-karbinol | | |

02.078 | 01 | 64–17–5 | etanol | 2419 | 11891 | 200–578–6 | 02.078 | metil-karbinol; punctilious (usi); abszolút alk.; vízmentes alk.; vízmentesített alk.; etil-hidrát; etil-hidroxid | | 1 |

02.079 | 05 | 67–63–0 | izopropanol | 2929 | | 200–661–7 | 02.079 | izopropil-alkohol; propan-2-ol; izopropanol; dimetil-karbinol; propil-izo-alkohol; propanol(izo); petrohol; szek-propil-alkohol | | 1 |

02.080 | 21 | 536–50–5 | 1-(p-tolil)etán-1-ol | 3139 | 10197 | 208–637–8 | 02.080 | p-alfa-dimetilbenzil-alkohol; p-tolil-metil-karbinol; 1-p-tolil-1-etanol; 4-toluén; p-tolil-metil-karbinol | 1-(4-metilfenil)etan-1-ol | |

02.081 | 05 | 108–82–7 | 2,6-dimetilheptán-4-ol | 3140 | 11719 | 203–619–6 | 02.081 | di-izobutil-karbinol; diizobutil-karbinol, | | |

02.082 | 02 | 104–76–7 | 2-etilhexán-1-ol | 3151 | 11763 | 203–234–3 | 02.082 | 2-etilhexil-alkohol | | |

02.083 | 08 | 491–04–3 | p-ment-1-én-3-ol | 3179 | 10248 | 207–725–3 | 02.083 | piperitol | | |

02.085 | 08 | 546–79–2 | szabinén-hidrát | 3239 | 10309 | 208–911–7 | 02.085 | szabinénhidrát; tujan-4-ol | 1-izopropil-4-metil-biciklo[3.1.0]hexan-4-ol | |

02.086 | 05 | 1653–30–1 | undekán-2-ol | 3246 | 11826 | 216–722–6 | 02.086 | szek-undecil-alkohol; metil-nonil-karbinol | | |

02.087 | 05 | 628–99–9 | nonán-2-ol | 3315 | 11803 | 211–065–1 | 02.087 | metil-n-heptil karbinol; szek-n-nonanol; metil-heptil-karbinol | | |

02.088 | 05 | 6032–29–7 | pentán-2-ol | 3316 | 11696 | 227–907–6 | 02.088 | szek-amil-alkohol; alfa-metil-butanol; metil-n-propil-karbinol; metil-n-propil karbinol; propil-metil-karbinol; | | |

02.089 | 05 | 623–37–0 | hexán-3-ol | 3351 | 11775 | 210–790–0 | 02.089 | etil-propil-karbinol | | |

02.090 | 03 | 31502–14–4 | non-2(transz)-én-1-ol | 3379 | 10292 | 250–662–1 | 02.090 | | | 5 |

02.091 | 07 | 515–00–4 | mirtenol | 3439 | 10285 | 208–193–5 | 02.091 | 6,6-dimetil-2-oxometilbiciklo[1,3,3]-hept-2-én; 10-hidroxi-2-pinén; 2-pinén-10-ol | 2-hidroximetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]hept-2-én | |

02.092 | 08 | 57069–86–0 | dehidrodihidroionol | 3446 | 10195 | | 02.092 | alfa, 2,6,6-tetrametil-1,3-ciklohexadién-1-propanol; | 4-(2,6,6-trimetil-1,3-ciklohexadienil)-bután-2-ol | |

02.093 | 04 | 35854–86–5 | non-6-én-1-ol | 3465 | 10294 | 252–764–1 | 02.093 | cisz-6-nonenol | | 5 |

02.094 | 04 | 20125–84–2 | okt-3-én-1-ol | 3467 | 10296 | 243–533–6 | 02.094 | cisz-3-oktenol | | 5 |

02.095 | 06 | 18368–91–7 | 2-etil-fenchol | 3491 | 10208 | 242–243–7 | 02.095 | 2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanol; | 2-etil-1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptán-2-ol | |

02.096 | 06 | 586–82–3 | 1-terpinenol | 3563 | 10252 | 209–585–9 | 02.096 | 4-izopropil-1-metil-3-ciklohexén-1-ol; 1-metil-4-izopropil-3-ciklohexén-1-ol; p-menten-1-ol, p-3-mentenol-1 | p-ment-3-én-1-ol | |

02.097 | 06 | 138–87–4 | béta-terpineol | 3564 | 10254 | 205–342–6 | 02.097 | 1-metil-4-izopropenilciklohexán-1-ol; 4-izopropenil-1-metil-1-ciklohexanol; | p-ment-8(10)-én-1-ol | |

02.098 | 05 | 589–98–0 | oktán-3-ol | 3581 | 11715 | 209–667–4 | 02.098 | etil-n-amil karbinol; amiletilkarbinol; d-n-oktanol; amil-etil-karbinol; | | |

02.099 | 05 | 616–25–1 | pent-1-én-3-ol | 3584 | 11717 | 210–472–1 | 02.099 | b-pentenol; vinil-etil-karbinol; etil-vinil-karbinol | | |

02.100 | 08 | 5947–36–4 | pinokarveol | 3587 | 10303 | 227–705–8 | 02.100 | 2(10)-pinén-3-ol; 6,6-dimetil-3-hidroxi-2-metilénbiciklo[3.1.1]-heptán; 2(10)-pinenol-3 | 3-hidroxi-6,6-dimetil-2-metilén–biciklo[3.1.1]heptán | |

02.101 | 08 | 473–67–6 | pin-2-én-4-ol | 3594 | 10304 | 207–470–8 | 02.101 | verbenol; 4-hidroxi-2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én; d-verbenol; 2-pinenol-4 | 4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-én-2-on | |

02.102 | 05 | 76649–14–4 | okt-3-én-2-ol | 3602 | | 278–508–9 | 02.102 | transz-3-oktén-2-ol | | |

02.103 | 05 | 1565–81–7 | dekán-3-ol | 3605 | 10194 | | 02.103 | heptil-etil-karbinol; etil-heptil-karbinol | | |

02.104 | 05 | 4798–44–1 | hex-1-én-3-ol | 3608 | 10220 | 225–355–0 | 02.104 | 1-vinil-bután-1-ol; vinil-propil-karbinol; propil-vinil-karbinol | | |

02.105 | 08 | 25312–34–9 | 4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)but-3-én-2-ol | 3624 | | 246–815–7 | 02.105 | alfa-ionol; | | |

02.106 | 08 | 22029–76–1 | 4-(2,2,6-trimetil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-ol | 3625 | | 244–735–7 | 02.106 | béta-ionol; | | |

02.107 | 08 | 3293–47–8 | dihidro-béta-ionol | 3627 | | 221–957–2 | 02.107 | béta-dihidroionol | 4-(2,2,6-trimetil-ciklohex-1-enil)-bután-2-ol | |

02.108 | 06 | 103–05–9 | 2-metil-4-fenil-bután-2-ol | 3629 | 10281 | 203–074–4 | 02.108 | feniletil-dimetil-karbinol; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanol; dimetil- feniletil-karbinol; | | |

02.109 | 03 | 556–82–1 | 3-metil-but-2-én-1-ol | 3647 | 11795 | 209–141–4 | 02.109 | prenol | | |

02.110 | 04 | 36806–46–9 | 2,6-dimetilhept-6-én-1-ol | 3663 | | 253–223–2 | 02.110 | | | |

02.111 | 05 | 598–75–4 | 3-metil-bután-2-ol | 3703 | | 209–950–2 | 02.111 | metil-izopropil-karbinol; izopropil-metil-karbinol | | |

02.112 | 03 | 41453–56–9 | non-2(cisz)-én-1-ol | 3720 | 10292 | 255–376–0 | 02.112 | z-2-nonén-1-ol | | 5 |

02.113 | 04 | 64275–73–6 | okt-5(cisz)-én-1-ol | 3722 | | 264–764–9 | 02.113 | z-5-oktén-1-ol | | |

02.114 | 07 | 1901–38–8 | 2-(2,2,3-trimetil-ciklopent-3-enil)etán-1-ol | 3741 | | 217–600–5 | 02.114 | alfa-kamfolén-alkohol; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il)etanol; | | |

02.115 | 02 | 589–35–5 | 3-metil-pentán-1-ol | 3762 | 10275 | 209–644–9 | 02.115 | etil-4-butanol | | |

02.118 | 06 | 472–97–9 | béta-kariofillén-alkohol | | 10188 | 207–458–2 | 02.118 | kariolan-1-ol; izokarifillén | 4,4,8-trimetil-triciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol | |

02.119 | 07 | 28231–03–0 | cedrenol | | 10189 | 248–917–7 | 02.119 | | 2,6,6-trimetil-triciklo[5.3.1.0(1.5)] undec-8-én-8-il-metanol | |

02.120 | 06 | 77–53–2 | cedrol | | 10190 | 201–035–6 | 02.120 | cédrusolaj-alkoholok; oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1h-3a, 7-metanoazulén-6-ol; 8bétah-cedran-8-ol | 2,6,6,8-tetrametil-tri-ciklo[5.3.1.0(1.5)]undekán-8-ol | |

02.121 | 05 | 78–92–2 | bután-2-ol | | 11735 | 201–158–5 | 02.121 | 2-hidroxi-bután; butilén-hidrát; metil-etil-karbinol; szek-butil-alkohol | | 1, 4 |

02.122 | 07 | 3269–90–7 | p-menta-1,8(10)-dién-9-ol | | 10239 | 221–889–3 | 02.122 | p-menta-1,8-dién-10-ol | | |

02.123 | 06 | 115–18–4 | 2-metil-but-3-én-2-ol | | 11794 | 204–068–4 | 02.123 | | | |

02.124 | 05 | 1569–60–4 | 6-metilhept-5-én-2-ol | | 10264 | 216–377–1 | 02.124 | | | |

02.125 | 04 | 112–43–6 | undec-10-én-1-ol | | 10319 | 203–971–0 | 02.125 | undecén-1-ol; alkohol c-11; undecilén alkohol | | |

02.126 | 01 | 112–72–1 | tetradekán-1-ol | | 10314 | 204–000–3 | 02.126 | mirisztin-alkohol; mirisztil-alkohol; alkohol c-14; | | |

02.128 | 23 | 105–13–5 | p-anizil alkohol | 2099 | 66 | 203–273–6 | 02.128 | ánizs-alkohol; aniz-alkohol; | 4-metoxibenzil-alkohol | |

02.129 | 06 | 515–69–5 | bizabola-1,12-dién-8-ol | | 10178 | 208–205–9 | 02.129 | alfa-bizabolol | 6-metil-2-(4-metilciklohex-3-enil)hept-5-én-2-ol | |

02.130 | 03 | 6117–91–5 | but-2-én-1-ol | | 11737 | 228–086–7 | 02.130 | | | |

02.131 | 05 | 598–32–3 | but-3-én-2-ol | | | 209–929–8 | 02.131 | | | |

02.132 | 09 | 107–88–0 | bután-1,3-diol | | | 203–529–7 | 02.132 | 1,3- butilén-glikol | | |

02.133 | 10 | 513–85–9 | bután-2,3-diol | | 10181 | 208–173–6 | 02.133 | 2,3- butilén-glikol; dimetil-etilén-glikol | | |

02.134 | 07 | 4442–79–9 | 2-ciklohexiletán-1-ol | | | 224–672–1 | 02.134 | | | |

02.135 | 08 | 96–41–3 | ciklopentanol | | 10193 | 202–504–8 | 02.135 | ciklopentil-alkohol | | |

02.136 | 05 | 51100–54–0 | dec-1-én-3-ol | 3824 | | 256–967–6 | 02.136 | | | |

02.137 | 03 | 22104–80–9 | dec-2-én-1-ol | | 11750 | 244–784–4 | 02.137 | | | |

02.138 | 04 | 13019–22–2 | dec-9-én-1-ol | | | 235–878–6 | 02.138 | omega-decenol; decilén-alkohol | | |

02.139 | 03 | 18409–21–7 | deka-2,4-dién-1-ol | 3911 | 11748 | 242–291–9 | 02.139 | | | 5 |

02.140 | 06 | 2270–57–7 | 1,2-dihidrolinalool | | | | 02.140 | | 3,7-dimetilokt-6-én-3-ol | |

02.141 | 07 | 128–50–7 | 2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-én-2-il)etán-1-ol | 3938 | | 204–890–3 | 02.141 | nopol; 6,6-dimetil-2-norpinén-2-etanol; 2-hidroxietil-6,6-dimetil-biciklo[3,1,1]-hept-2-én | | |

02.142 | 05 | 464–07–3 | 3,3-dimetilbután-2-ol | | | 207–347–9 | 02.142 | pinakolil-alkohol; 3,3-dimetil-2-butanol; terc-butil-metil-karbinol | | |

02.143 | 10 | 76–09–5 | 2,3-dimetilbután-2,3-diol | | | 200–933–5 | 02.143 | pinakol; pinakon; 2,3-dimetil-2,3-butándiol | | |

02.144 | 06 | 18479–58–8 | 2,6-dimetilokt-7-én-2-ol | | | 242–362–4 | 02.144 | dihidromircenol; dihidromircenát; mircetol; dimircetál; | | |

02.145 | 05 | 29414–56–0 | 2,6-dimetilokta-1,5,7-trién-3-ol | | | 249–613–7 | 02.145 | notrienol | | |

02.146 | 06 | 29957–43–5 | 3,7-dimetilokta-1,5,7-trién-3-ol | 3830 | 10202 | 249–975–6 | 02.146 | | | 5 |

02.147 | 06 | 151–19–9 | 3,6-dimetiloktán-3-ol | | | 205–787–6 | 02.147 | | | |

02.148 | 05 | 10203–28–8 | dodekán-2-ol | | 11760 | 233–500–4 | 02.148 | | | |

02.149 | 06 | 639–99–6 | elemol | | 10205 | 211–360–5 | 02.149 | | 2-(4-metil-3-izopropilén-4-vinilciklo-hexil)-propan-2-ol | |

02.150 | 06 | 1113–21–9 | geranil-linalool | | | 214–201–8 | 02.150 | | 3,7,11,15-tetrametilhexadeca-1,6,10,14-tetraén-3-ol | |

02.151 | 03 | 33467–76–4 | hept-2-én-1-ol | | 11773 | 251–534–8 | 02.151 | | | 5 |

02.152 | 04 | 10606–47–0 | hept-3-én-1-ol | | 10219 | | 02.152 | | | |

02.153 | 03 | 33467–79–7 | hepta-2,4-dién-1-ol | | | 251–535–3 | 02.153 | | | |

02.154 | 01 | 1454–85–9 | heptadekán-1-ol | | | | 02.154 | | | |

02.155 | 05 | 4938–52–7 | 1-heptén-3-ol | | 10218 | 225–579–9 | 02.155 | | | |

02.156 | 03 | 928–94–9 | hex-2(cisz)-én-1-ol | 3924 | 69 | 213–190–7 | 02.156 | 2-hexenol | | 5 |

02.157 | 03 | 2305–21–7 | hex-2(transz)-én-1-ol | 2562 | 69 | 213–191–2 | 02.157 | 2-hexenol | | |

02.158 | 04 | 928–97–2 | hex-3(transz)-én-1-ol | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.158 | levél-alkohol; béta-gamma-hexenol; | | 5 |

02.159 | 04 | 544–12–7 | hex-3-én-1-ol | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.159 | levél-alkohol; béta-gamma-hexenol; cisz-3-hexenol | | 5 |

02.160 | 04 | 928–91–6 | hex-4(cisz)-én-1-ol | | | 213–187–0 | 02.160 | | | |

02.161 | 04 | 928–92–7 | hex-4(transz)-én-1-ol | | | 213–188–6 | 02.161 | | | |

02.162 | 03 | 111–28–4 | hexa-2,4-dién-1-ol | 3922 | | 203–853–9 | 02.162 | szorbin-alkohol; 1-hidroxi-2,4-hexadién; szorbil-alkohol | | |

02.163 | 05 | 626–93–7 | hexán-2-ol | | 11774 | 210–971–4 | 02.163 | | | |

02.164 | 23 | 530–56–3 | 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzil-alkohol | | | 208–485–2 | 02.164 | sziringil-alkohol | | |

02.165 | 23 | 623–05–2 | 4-hidroxibenzil-alkohol | | | 210–768–0 | 02.165 | 4-hidroxibenzolmetanol | | |

02.166 | 15 | 501–94–0 | 2-(4-hidroxifenil)etán-1-ol | | 10226 | 207–930–8 | 02.166 | 4-hidroxifenetil-alkohol; 4-hidroxi-benzoletanol | | |

02.167 | 08 | 18675–35–9 | izodihidrokarveol | | | | 02.167 | | izo-p-ment-8-én-2-ol | |

02.168 | 06 | 505–32–8 | izofitol | | 10233 | 208–008–8 | 02.168 | | 3,7,11,15-tetrametil-hexadec-1-én-3-ol | |

02.169 | 08 | 4621–04–9 | 4-izopropilciklohexán-1-ol | | | 225–035–0 | 02.169 | | | |

02.170 | 04 | 498–16–8 | lavandulol | | | | 02.170 | 2-izopropenil-5-metil-4-hexén-1-ol | 5-metil-2-(1-metilénetil)hex-4-én-1-ol | |

02.171 | 06 | 498–81–7 | p-mentán-8-ol | | | 207–871–8 | 02.171 | dihidro-alfa-terpineol; p-mentán-8-ol; 1-metil-4-izopropilciklohexán-8-ol | | |

02.173 | 22 | 5406–18–8 | 3-(4-metoxifenil)propán-1-ol | | | 226–463–0 | 02.173 | | | |

02.174 | 03 | 4675–87–0 | 2-metilbut-2-én-1-ol | | 10258 | 225–127–0 | 02.174 | | | |

02.175 | 04 | 4516–90–9 | 2-metilbut-3-én-1-ol | | 10259 | | 02.175 | | | |

02.176 | 04 | 763–32–6 | 3-metilbut-3-én-1-ol | | 10260 | 212–110–8 | 02.176 | | | |

02.177 | 05 | 617–29–8 | 2-metilhexán-3-ol | | 10266 | 210–508–6 | 02.177 | | | |

02.178 | 02 | 818–81–5 | 2-metiloktán-1-ol | | | 212–457–5 | 02.178 | | | |

02.179 | 02 | 105–30–6 | 2-metilpentán-1-ol | | 10273 | 203–285–1 | 02.179 | | | |

02.180 | 02 | 626–89–1 | 4-metilpentán-1-ol | | 10278 | 210–969–3 | 02.180 | izohexanol; | | |

02.181 | 06 | 590–36–3 | 2-metilpentán-2-ol | | 10274 | 209–681–0 | 02.181 | 2-metil-2-pentanol; | | |

02.182 | 05 | 565–60–6 | 3-metilpentán-2-ol | | 10276 | 209–281–6 | 02.182 | | | |

02.183 | 05 | 108–11–2 | 4-metilpentán-2-ol | | 10279 | 203–551–7 | 02.183 | metilamil-alkohol; szek-hexil-alkohol; metil-izobutil-karbinol; | | |

02.184 | 06 | 77–74–7 | 3-metilpentán-3-ol | | 10277 | 201–053–4 | 02.184 | | | |

02.185 | 06 | 543–39–5 | mircenol | | | 208–843–8 | 02.185 | | 7-metil-3-metilénokt-1-én-7-ol | |

02.186 | 07 | 514–99–8 | mirtanol | | | 208–191–4 | 02.186 | | 2-hidroximetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]heptán | |

02.187 | 05 | 21964–44–3 | non-1-én-3-ol | | 10291 | 244–686–1 | 02.187 | n-hexil-vinil-karbinol; | | |

02.188 | 03 | 62488–56–6 | nona-2,4-dién-1-ol | 3951 | 11802 | 263–571–7 | 02.188 | | | |

02.189 | 04 | 76649–25–7 | nona-3,6-dién-1-ol | 3885 | 10289 | 278–518–3 | 02.189 | | | 5 |

02.190 | 05 | 624–51–1 | nonán-3-ol | | 10290 | 210–850–6 | 02.190 | hexil-etil-karbinol; 3-nonanol; etil-n-hexil-karbinol; | | |

02.191 | 06 | 5986–38–9 | ocimenol | | | 227–806–7 | 02.191 | | 2,6-dimetil-okta-5,7-dién-2-ol | |

02.192 | 03 | 22104–78–5 | okt-2-én-1-ol | 3887 | 11804 | | 02.192 | | | 5 |

02.193 | 05 | 4798–61–2 | okt-2-én-4-ol | 3888 | | 225–357–1 | 02.193 | 2-oktén-4-ol | | 5 |

02.194 | 05 | 83861–74–9 | okta-1,5-dién-3-ol | | | | 02.194 | | | |

02.195 | 04 | 70664–96–9 | okta-3,5-dién-1-ol | | | | 02.195 | | | |

02.196 | 01 | 112–92–5 | oktadekán-1-ol | | | 204–017–6 | 02.196 | sztearil-alkohol; oktadekanol; oktadecil-alkohol; n-oktadekanol; | | |

02.197 | 06 | 41199–19–3 | 1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalén-2-ol | | 10173 | 255–256–8 | 02.197 | ambrinol; 2,5,5-trimetil-2-hidroxi-oktalin | | |

02.198 | 09 | 23433–05–8 | oktán-1,3-diol | | | | 02.198 | 1,3-oktándiol | | |

02.199 | 06 | 5986–55–0 | patchoulol | | | 227–807–2 | 02.199 | pacsuli-alkohol | oktahidro-4,8a, 9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalén-1(2h)-ol | 5 |

02.201 | 04 | 821–09–0 | pent-4-én-1-ol | | | 212–473–2 | 02.201 | 4-penten-1-ol | | |

02.202 | 01 | 629–76–5 | pentadekán-1-ol | | | 211–107–9 | 02.202 | | | |

02.203 | 06 | 617–94–7 | 2-fenil-propán-2-ol | | 11704 | 210–539–5 | 02.203 | dimetil-fenil-karbinol; fenil-izopropanol; fenildimetilkarbinol; benzolmetanol; | | |

02.204 | 03 | 150–86–7 | fitol | | 10302 | 205–776–6 | 02.204 | | 3,7,11,15-tetrametil-hexadec-2-én-1-ol | |

02.205 | 23 | 495–76–1 | piperonil-alkohol | | 10306 | 207–808–4 | 02.205 | helioalkohol; 1,3-benzodioxol-5-metanol; | 3,4-metiléndioxibenzil-alkohol | |

02.206 | 06 | 515–03–7 | szklareol | | 10311 | 208–194–0 | 02.206 | labd-14-én-8,13-diol | 4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetil-pent-4-enil)-biciklo[4.4.0]dekan-4-ol | |

02.207 | 08 | 21653–20–3 | tujil-alkohol | | | 244–504–0 | 02.207 | | 1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]hexan-3-ol | 5 |

02.209 | 08 | 116–02–9 | 3,3,5-trimetilciklohexán-1-ol | 3962 | | 204–122–7 | 02.209 | ciklonol; homomentol; | | |

02.210 | 03 | 37617–03–1 | undec-2-én-1-ol | | | 253–569–4 | 02.210 | | | |

02.211 | 05 | 56722–23–7 | undeka-1,5-dién-3-ol | | | | 02.211 | | | |

02.213 | 23 | 498–00–0 | vanillil-alkohol | 3737 | 690 | 207–852–4 | 02.213 | | 4-hidroxi-3-metoxibenzil-alkohol | |

02.214 | 08 | 89–88–3 | vetiverol | | 10321 | 201–949–5 | 02.214 | vetivenol; vetivol | 2-hidroximetil-6-metil-9-(1-metilén-etil)-biciklo[5.3.0]dekán és 2-hidroximetilizoprop-5-enil-triciklo[6.2.1.0(3.7)]undekán | |

02.215 | 06 | 552–02–3 | viridiflorol | | 10322 | 209–003–3 | 02.215 | | 2,6,6,9-tetrametil-triciklo[6.3.0.0(5.7)]undekán-2-ol | |

02.216 | 07 | 77–42–9 | 12-béta-szantalén-14-ol | 3006 | 74 | 201–027–2 | 02.216 | béta-szantalol | | 4, 5 |

02.217 | 07 | 115–71–9 | 12-alfa-szantalén-14-ol | 3006 | 74 | 204–102–8 | 02.217 | alfa-szantalol | | 4, 5 |

02.218 | 08 | 1490–04–6 | dl-mentol | 2665 | 63 | 216–074–4 | 02.218 | | | 5 |

02.219 | 06 | 13254–34–7 | 2,6-dimetil-2-heptanol | | | 236–244–1 | 02.219 | | | |

02.220 | 08 | 20752–34–5 | neo-mentol | 2666 | 2028 | | 02.220 | | | 5 |

02.222 | 04 | 39161–19–8 | 3-pentenol-1 | | 10298 | | 02.222 | | | |

02.224 | 30 | 87061–04–9 | 3-(1-mentoxi)propán-1,2-diol | 3784 | | 289–296–2 | 02.224 | | | |

02.225 | 09 | 111–45–5 | 2-(2-propeniloxi)-etanol | | | 203–871–7 | 02.225 | etilén-glikol-monoallil-éter | | |

02.226 | 06 | 142–50–7 | [s-(cisz)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol | | 67 | 205–540–2 | 02.226 | | | 5 |

02.228 | 04 | 6812–78–8 | (s)- 3,7-dimetil-7-oktén-1-ol | 2980 | 76 | 229–887–4 | 02.228 | | | 5 |

02.229 | 04 | 7540–51–4 | (-)- 3,7-dimetil-6-oktén-1-ol | 2309 | 59 | 231–415–7 | 02.229 | | | 5 |

02.230 | 06 | 8000–41–7 | terpineol | | | 232–268–1 | 02.230 | terpén-alkohol; | | 5 |

02.231 | 03 | 28069–72–9 | tr-2, cisz-6-nonadién-1-ol | 2780 | 589 | 248–816–8 | 02.231 | | | 5 |

02.232 | 06 | 40716–66–3 | transz-3,7,11-trimetil-dodeka-1,6,10-trién-3-ol | | | 255–053–4 | 02.232 | (e)-nerolidol | | |

02.234 | 04 | 10340–23–5 | 3-nonén-1-ol | | 10293 | | 02.234 | | | 5 |

02.237 | 06 | 19700–21–1 | geozmin | | 10216 | 243–239–8 | 02.237 | dekahidronaftalén | 2,6-dimetil-biciklo[4.4.0]dekán-1-ol | |

02.238 | 08 | | 2-cedrén-15-ol | | | | 02.238 | | 8-metoxi-2,2,4-trimetiltriciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-én | |

02.241 | 08 | 2102–59–2 | (1R-cisz)- 2-metil-5-(1-metiletenil)- 2-ciklohexén-1-ol | | | 218–270–5 | 02.241 | | | 5 |

02.242 | 09 | 111–76–2 | 2-butoxi-etán-1-ol | | 10182 | 203–905–0 | 02.242 | etilén-glikol-monobutil-éter | | |

03.001 | 16 | 470–82–6 | 1,8-cineol | 2465 | 182 | 207–431–5 | 03.001 | eukaliptol; 1,8-oxido-p-mentán; 1,3,3-trimetil-2-oxabiciklo[2.2.2]oktán; | 1,8-epoxi-p-mentán | |

03.003 | 26 | 539–30–0 | benzil-etil-éter | 2144 | 521 | 208–714–6 | 03.003 | etil-benzil-éter | | |

03.004 | 26 | 103–50–4 | dibenzil-éter | 2371 | 11856 | 203–118–2 | 03.004 | benzil-éter; benzil-oxid | | |

03.005 | 16 | 2679–87–0 | 2-butil-etil-éter | 3131 | 10911 | 220–234–9 | 03.005 | eter, szek-butil-etil; etil szek-butil-éter; | | |

03.006 | 26 | 3558–60–9 | 2-metoxietil-benzol | 3198 | 11812 | 222–619–7 | 03.006 | metil-fenetil-éter; fenetil-metil-éter; feniletilmetiléter | | |

03.007 | 16 | 470–67–7 | 1,4-cineol | 3658 | 11225 | 207–428–9 | 03.007 | | 1,4-epoxi-p-mentán | |

03.008 | 16 | 57709–95–2 | 2-acetoxi-1,8-cineol | | | | 03.008 | | 2-acetoxi-1,8-epoxi-p-mentán | |

03.010 | 26 | 588–67–0 | benzil-butil-éter | 2139 | 520 | 209–626–0 | 03.010 | | | |

03.011 | 26 | 538–86–3 | benzil-metil-éter | | 10910 | 208–705–7 | 03.011 | | | |

03.012 | 26 | 54852–64–1 | benzil-oktil-éter | | | | 03.012 | | | |

03.015 | 16 | 40267–72–9 | etil-geranil-éter | | | 254–867–7 | 03.015 | geranil-etil-éter | 1-etoxi-3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dién | |

03.016 | 16 | 4747–07–3 | hexil-metil-éter | | | 225–263–0 | 03.016 | | | |

03.018 | 16 | 1634–04–4 | 2-metoxi-2-metilpropán | | | 216–653–1 | 03.018 | metil-tercier-butil-éter; metil-t-butil-éter | | |

03.019 | 16 | 22094–00–4 | prenil-etil-éter | 3777 | | | 03.019 | etil-3-metilbut-2-enil-éter | 1-etoxi-3-metilbut-2-én | |

03.020 | 16 | 14576–08–0 | alfa-terpinil-metil-éter | | | 238–620–0 | 03.020 | 4-(1-metoxi-1-metiletil)- 1-metilciklohexén; | p-ment-1-én-8-il-metil-éter; | |

04.002 | 25 | 94–86–0 | 6-etoxiprop-3-enilfenol | 2922 | 170 | 202–370–0 | 04.002 | 1-etoxi-2-hidroxi-4-propenilbenzol; 5-propenilguaetol;3-propenil-6-etoxifenol; hidroximetil-anetol; | | |

04.003 | 18 | 97–53–0 | eugenol | 2467 | 171 | 202–589–1 | 04.003 | 4-allilgvajakol; 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol; | 1-hidroxi-2-metoxi-4-allilbenzol; 1-hidroxi-2-metoxi-4-propenilbenzol4-allil-2-metoxifenol | |

04.004 | 17 | 97–54–1 | izoeugenol | 2468 | 172 | 202–590–7 | 04.004 | 4-propenilgvajakol; 2-metoxi-4-propenilfenol; | 1-hidroxi-2-metoxi-4-propén-1-il-benzol;2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenol | |

04.005 | 25 | 90–05–1 | 2-metoxifenol | 2532 | 173 | 201–964–7 | 04.005 | gvajakol; o-metilkatechol; 1-hidroxi-2-metoxibenzol; o-metoxifenol; 1-oxi-2-metoxibenzol | | |

04.006 | 25 | 89–83–8 | timol | 3066 | 174 | 201–944–8 | 04.006 | 1-metil-3-hidroxi-4-izopropilbenzol; 3-hidroxi-p-cimén; alfa-cimofenol | 2-izopropil-5-metilfenol | |

04.007 | 25 | 93–51–6 | 2-metoxi-4-metilfenol | 2671 | 175 | 202–252–9 | 04.007 | 4-metilgvajakol; 1-hidroxi-2-metoxi-4-metilbenzol; 3-metoxi-4-hidroxitoluol; kreozol | | |

04.008 | 25 | 2785–89–9 | 4-etilgvajakol | 2436 | 176 | 220–500–4 | 04.008 | 1-hidroxi-2-metoxi-4-etilbenzol; 2-metoxi-2-etilfenol; homokreozol | 4-etil-2-metoxifenol | |

04.009 | 25 | 7786–61–0 | 2-metoxi-4-vinilfenol | 2675 | 177 | 232–101–2 | 04.009 | vinil-gvajakol; 4-hidroxi-3-metoxisztirén; p-vinilkatechol-o-metil-éter; p-vinilgvajakol | | |

04.010 | 30 | 4180–23–8 | 1-metoxi-4-(prop-1(transz)-enil)benzol | 2086 | 183 | 224–052–0 | 04.010 | transz-anetol; izoesztragol; 1-metoxi-4-propenilbenzol; 1-propén, 1-(4-metoxifenil; 4-metoxi-1-propenilbenzol; ánizs-kámfor | | 5 |

04.013 | 26 | 93–16–3 | 1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzol | 2476 | 186 | 202–224–6 | 04.013 | metil izoeugenol; 1,2-dimetoxi-4-propenilbenzol; 4-propenilveratrol; 1,2-dimetoxi-4-propén | | |

04.014 | 26 | 578–58–5 | 1-metoxi-2-metilbenzol | 2680 | 187 | 209–426–3 | 04.014 | o-metilanizol; o-krezil-metil-éter; 2-metoxi-toluol; o-metoxitoluol; metil-o-tolil-éter | | |

04.015 | 26 | 104–93–8 | 1-metoxi-4-metilbenzol | 2681 | 188 | 203–253–7 | 04.015 | p-metilanizol; o-metil-p-krezol; 4-metoxitoluol; metil-p-tolil-éter; p-krezil-metil-éter; p-metoxi-toluol | | |

04.016 | 26 | 151–10–0 | 1,3-dimetoxibenzol | 2385 | 189 | 205–783–4 | 04.016 | m-dimetoxibenzol; rezorcinol-dimetil-éter; dimetil-rezorcinol; | | |

04.017 | 30 | 7784–67–0 | 1-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol | 2472 | 190 | 232–072–6 | 04.017 | etil-izoeugenil-éter; 1-etoxi-2-metoxi-4-benzol; 2-etoxi-5-propenilanizol; etil-izoeugenol | | |

04.018 | 26 | 120–11–6 | benzil-izoeugenil-éter | 3698 | 522 | 204–370–6 | 04.018 | benzil-izoeugenol; izoeugenil-benzil-éter; benzil-2-metoxi-4-propenilfenil-éter; 1-benziloxi-2-metoxi-4-propenil-benzol; | benzil-2-metoxi-4-prop-1-enilfenil-éter | |

04.019 | 25 | 95–87–4 | 2,5-dimetilfenol | 3595 | 537 | 202–461–5 | 04.019 | 1-hidroxi-2,5-dimetilbenzol; | | |

04.020 | 25 | 108–68–9 | 3,5-dimetilfenol | | 538 | 203–606–5 | 04.020 | | | |

04.021 | 25 | 620–17–7 | 3-etilfenol | | 549 | 210–627–3 | 04.021 | | | |

04.022 | 25 | 123–07–9 | 4-etilfenol | 3156 | 550 | 204–598–6 | 04.022 | 4-hidroxietilbenzol | | |

04.026 | 25 | 108–39–4 | 3-metilfenol | 3530 | 617 | 203–577–9 | 04.026 | m-krezol; 1-hidroxi-3-metilbenzol; 1-metil-3-hidroxibenzol; m-metilfenol | | |

04.027 | 25 | 95–48–7 | 2-metilfenol | 3480 | 618 | 202–423–8 | 04.027 | o-krezol; 1-hidroxi-2-metilbenzol; 2-hidroxi-1-metilbenzol; o-krezilsav; o-hidroxitoluol; o-metilfenol | | |

04.028 | 25 | 106–44–5 | 4-metilfenol | 2337 | 619 | 203–398–6 | 04.028 | p-krezol; 4-hidroxitoluol; 1-metil-4-hidroxibenzol; 1-hidroxi-4-metilbenzol; 4-krezol; p-krezilinsav | | |

04.029 | 25 | 120–80–9 | benzol-1,2-diol | | 680 | 204–427–5 | 04.029 | katechol; | | |

04.031 | 25 | 499–75–2 | karvakrol | 2245 | 2055 | 207–889–6 | 04.031 | 2-p-cimenol; 2-hidroxi-p-cimenol; 2-ciklohexén-1-on, 6-metil-3-(1-metiletil)-; 2-hidroxi-p-cimén; 2-metil-5-izopropilfenol; | 5-izopropil-2-metilfenol | |

04.032 | 26 | 100–66–3 | anizol | 2097 | 2056 | 202–876–1 | 04.032 | metil-fenil-éter; fenil-metil-éter; | metoxibenzol | |

04.033 | 26 | 93–18–5 | béta-naftil-etil-éter | 2768 | 2058 | 202–226–7 | 04.033 | 2-etoxinaftalén; etil-2-naftil-éter; etil-béta-naftil-éter; nerolin; nerolin ii | | |

04.034 | 26 | 150–78–7 | 1,4-dimetoxi-benzol | 2386 | 2059 | 205–771–9 | 04.034 | p-dimetoxibenzol; hidrokinon-dimetil-éter; dimetilhidrokinon; dimetil-hidrokinon; 4-metoxifenil-metil-éter | | |

04.035 | 26 | 101–84–8 | difenil-éter | 3667 | 2201 | 202–981–2 | 04.035 | difenil-oxid; fenil-éter | | |

04.036 | 25 | 91–10–1 | 2,6-dimetoxi-fenol | 3137 | 2233 | 202–041–1 | 04.036 | 2-hidroxi-1,3-dimetoxi-benzol; pirogallol-dimetil-éter; sziringol | | |

04.037 | 25 | 622–62–8 | 4-etoxi-fenol | 3695 | 2258 | 210–748–1 | 04.037 | hidrokinon-monoetil-éter; 1-etoxi-4-hidroxibenzol; p-etoxifenol | | |

04.038 | 26 | 4732–13–2 | karvakril-etil-éter | 2246 | 11840 | 225–238–4 | 04.038 | 2-etoxi-p-cimén; etil-karvakril-éter | 2-etoxi-4-izopropil-1-metilbenzol | |

04.039 | 26 | 104–45–0 | 1-metoxi-4-propilbenzol | 2930 | 11835 | 203–203–4 | 04.039 | p-propilanizol; dihidroanetol; p-n-propil-anizol; 4-propilmetoxibenzol; | | |

04.040 | 30 | 6380–23–0 | 1,2-dimetoxi-4-vinil-benzol | 3138 | 11228 | 228–962–9 | 04.040 | 3,4- dimetoxisztirén | | |

04.041 | 25 | 108–95–2 | fenol | 3223 | 11811 | 203–632–7 | 04.041 | karbolsav; hidroxibenzol; benzenol; fenilhidroxid; | | |

04.042 | 25 | 576–26–1 | 2,6-dimetil-fenol | 3249 | 11261 | 209–400–1 | 04.042 | 2,6-xilenol; 2-hidroxi-1,3-dimetilbenzol; | | |

04.043 | 26 | 1076–56–8 | 1-izopropil-2-metoxi-4-metilbenzol | 3436 | 11245 | 214–063–9 | 04.043 | timol-metil-éter; 3-metoxi-p-cimén; 3-metoxi-para-cimén; timol-metiléter | | |

04.044 | 25 | 88–69–7 | 2-izopropilfenol | 3461 | 11234 | 201–852–8 | 04.044 | fenol, 2-(1-metiletil)-, 1-hidroxi-1-izopropilbenzol; o-kumenol; o-izopropilfenol | | |

04.045 | 25 | 20920–83–6 | 2-(etoximetil)fenol | 3485 | 11905 | | 04.045 | | | |

04.046 | 25 | 644–35–9 | 2-propilfenol | 3522 | 11908 | 211–415–3 | 04.046 | 1-(2-hidroxifenil)propán | | |

04.047 | 25 | 108–46–3 | benzol-1,3-diol | 3589 | 11250 | 203–585–2 | 04.047 | rezorcinol; 1,3- dihidroxibenzol; m-dihidroxibenzol | | |

04.048 | 25 | 95–65–8 | 3,4-dimetilfenol | 3596 | 11262 | 202–439–5 | 04.048 | 3,4-xilenol; 1-hidroxi-3,4-dimetil-benzol; | | |

04.049 | 25 | 2785–87–7 | 2-metoxi-4-propilfenol | 3598 | | 220–499–0 | 04.049 | 4-propil-orto-metoxifenol; 4-propilgvajkol; 5-propil-orto-hidroxianizol; dihidroeugenol; | | |

04.050 | 25 | 645–56–7 | 4-propilfenol | 3649 | | 211–446–2 | 04.050 | | | |

04.051 | 18 | 6627–88–9 | 4-allil-2,6-dimetoxifenol | 3655 | 11214 | 229–600–2 | 04.051 | fenol, 2,6-dimetoxi-4-(2-propenil)-; 4-allilsziringol; 4-metoxieugenol; | | |

04.052 | 25 | 14059–92–8 | 4-etil-2,6-dimetoxifenol | 3671 | 11231 | | 04.052 | 4-etilsziringol; | | |

04.053 | 25 | 6638–05–7 | 4-metil-2,6-dimetoxifenol | 3704 | | 229–641–6 | 04.053 | 4-metilsziringol; 2,6- dimetoxi-p-krezol; | | |

04.054 | 26 | 2173–57–1 | izobutil-béta-naftil-éter | 3719 | 11886 | 218–529–2 | 04.054 | 2-izobutoxinaftalén; fragarol | 2-metilpropil-béta-naftil-éter | |

04.055 | 17 | 20675–95–0 | 2,6-dimetoxi-4-prop-1-enilfenol | 3728 | | | 04.055 | 4-propenilsziringol; 6-metoxiizoeugenol; | | |

04.056 | 25 | 6766–82–1 | 2,6-dimetoxi-4-propilfenol | 3729 | | | 04.056 | 4-propilsziringol; | | |

04.057 | 25 | 2628–17–3 | 4-vinilfenol | 3739 | 11257 | 220–103–6 | 04.057 | 4-etenilfenol; 4-hidroxisztirol; | | |

04.058 | 18 | 501–92–8 | 4-allilfenol | | 11218 | 207–929–2 | 04.058 | p-allilfenol | | |

04.059 | 26 | 6379–73–3 | karvakril-metil-éter | | 11224 | 228–959–2 | 04.059 | 5-izopropil-2-metilmetoxi-benzol | 4-izopropil-2-metoxi-1- etilbenzol | |

04.060 | 26 | 494–99–5 | 1,2-dimetoxi-4-metilbenzol | | | 207–796–0 | 04.060 | homoveratrol; 3,4- dimetoxitoluol; | | |

04.061 | 25 | 28343–22–8 | 2,6-dimetoxi-4-vinilfenol | | 11229 | | 04.061 | | | |

04.062 | 26 | 91–16–7 | 1,2-dimetoxibenzol | 3799 | 10320 | 202–045–3 | 04.062 | veratrol; o-dimetioxibenzol | | |

04.063 | 26 | 6738–23–4 | 1,3-dimetil-4-metoxibenzol | 3828 | | 229–794–9 | 04.063 | 2,4-dimetil-1-metoxibenzol | | |

04.064 | 25 | 98–54–4 | 4-(1,1-dimetiletil)fenol | 3918 | | 202–679–0 | 04.064 | 4-tert-butilfenol; 1-hidroxi-4-tert-butilbenzol; ukar-butilfenol; | | |

04.065 | 25 | 526–75–0 | 2,3-dimetilfenol | | 11258 | 208–395–3 | 04.065 | 2,3-xilenol; 1-hidroxi-2,3-dimetilbenzol; | | |

04.066 | 25 | 105–67–9 | 2,4-dimetilfenol | | 11259 | 203–321–6 | 04.066 | 2,4-xilenol; 1-hidroxi-2,4-dimetilbenzol; 4,6-dimetilfenol; | | |

04.067 | 26 | 17600–72–5 | 1-etoxi-2-metoxibenzol | | | 241–571–8 | 04.067 | etil-gvajakol | | |

04.068 | 26 | 5076–72–2 | 1-etoxi-4-metoxibenzol | | | 225–786–4 | 04.068 | anizil-etil-éter | | |

04.069 | 26 | 1515–95–3 | 1-etil-4-metoxibenzol | | | | 04.069 | 4-etilanizol | | |

04.070 | 25 | 90–00–6 | 2-etilfenol | | 11232 | 201–958–4 | 04.070 | florol; 1-etil-2-hidroxibenzol; | | |

04.071 | 17 | 115422–59–8 | izoeugenil-butil-éter | | 11857 | | 04.071 | | 1-butoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol | |

04.072 | 25 | 618–45–1 | 3-izopropilfenol | | | 210–551–0 | 04.072 | | | |

04.073 | 25 | 99–89–8 | 4-izopropilfenol | | | 202–798–8 | 04.073 | | | |

04.074 | 26 | 93–04–9 | 2-metoxinaftalén | | | 202–213–6 | 04.074 | yara-yara; béta-naftil metil éter | | |

04.075 | 26 | 2216–69–5 | 1-metoxinaftalén | | | 218–696–1 | 04.075 | | | |

04.076 | 25 | 150–19–6 | 3-metoxifenol | | | 205–754–6 | 04.076 | m-hidroxianizol | | |

04.077 | 25 | 150–76–5 | 4-metoxifenol | | 11241 | 205–769–8 | 04.077 | p-hidroxianizol; hidrokinon-monometil-éter; | | |

04.078 | 25 | 88–60–8 | 5-metil-2-(tert-butil)fenol | | | 201–842–3 | 04.078 | 6-terc-butil-m-krezol; | 5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenol; | |

04.079 | 26 | 1515–81–7 | metil-4-metoxibenzil éter | | | 216–161–7 | 04.079 | | | |

04.080 | 25 | 533–31–3 | 3,4-metiléndioxifenol | | | 208–561–5 | 04.080 | | | |

04.081 | 25 | 1195–09–1 | 5-metilgvajakol | | 11243 | 214–791–7 | 04.081 | 1-hidroxi-2-metoxi-5-metilbenzol | 2-metoxi-5-metilfenol | |

04.083 | 25 | 123–31–9 | kinol | | 11249 | 204–617–8 | 04.083 | hidrokinon; 1,4-benzoldiol; para-hidroxifenol; | 1,4- dihidroxibenzol | |

04.084 | 26 | 634–36–6 | 1,2,3-trimetoxibenzol | | | 211–207–2 | 04.084 | | | |

04.085 | 25 | 2416–94–6 | 2,3,6-trimetilfenol | 3963 | | 219–330–3 | 04.085 | 3-hidropszeudokumén | | |

04.088 | 30 | 104–46–1 | 1-metoxi-4-(1-propenil)benzol | 2086 | 183 | 203–205–5 | 04.088 | anetol; p-propilanizol; aizoesztragol; p-propilfenil-metil-éter; propenilanizol; | | 5 |

04.091 | 25 | 57726–26–8 | etil-4-hidroxibenzil-éter | | | 260–918–4 | 04.091 | | | |

04.092 | 25 | 5355–17–9 | 4-hidroxibenzil-metil-éter | | | 226–334–9 | 04.092 | | | |

04.093 | 23 | 82654–98–6 | butil-vanillil-éter | 3796 | | | 04.093 | 4-(butoximetil)- 2-metoxifenol | butil-4-hidroxi-3-metoxibenzil-éter | |

04.094 | 25 | 13184–86–6 | etil-4-hidroxi-3-metoxibenzil-éter | 3815 | | 236–136–4 | 04.094 | | etil-4-hidroxi-3-metoxibenzil-éter | |

05.001 | 01 | 75–07–0 | acetaldehid | 2003 | 89 | 200–836–8 | 05.001 | etanál; acet-aldehid | | |

05.002 | 01 | 123–38–6 | propanál | 2923 | 90 | 204–623–0 | 05.002 | propion-aldehid; propil-aldehid; metilacetaldehid; propán-1-ál; aldehid c-3 | | |

05.003 | 01 | 123–72–8 | butanál | 2219 | 91 | 204–646–6 | 05.003 | n-butiraldehid; butil-aldehid; butirin-aldehid; n-butanal; bután-1-al; n-butil-aldehid | | |

05.004 | 02 | 78–84–2 | 2-metilpropanál | 2220 | 92 | 201–149–6 | 05.004 | izobutanal; izobutiraldehid; butiraldehid(izo); butil-izo-aldehid; izobutirin-aldehid; izobutil-aldehid; butirin-izo-aldehid | | |

05.005 | 01 | 110–62–3 | pentanál | 3098 | 93 | 203–784–4 | 05.005 | valeraldehid; n-valerin-aldehid; amil-aldehid; valerin-aldehid; valerál; pentán-1-al; aldehid c-5 | | |

05.006 | 02 | 590–86–3 | 3-metilbutanal | 2692 | 94 | 209–691–5 | 05.006 | izovaleraldehid; 3-metilbutilaldehid; izoamil-aldehid; amil-izo-aldehid; izovalerin-aldehid; izovaleraldehid; izovaleral | | |

05.007 | 02 | 97–96–1 | 2-etilbutanal | 2426 | 95 | 202–623–5 | 05.007 | 2-etilbutiraldehid; dietil-acetaldehid | | |

05.008 | 01 | 66–25–1 | hexanal | 2557 | 96 | 200–624–5 | 05.008 | aldehid c-6; hexaldehid; hex-aldehid; kapron-aldehid; kaproaldehid; n-hexaldehid | | |

05.009 | 01 | 124–13–0 | oktanal | 2797 | 97 | 204–683–8 | 05.009 | aldehid c-8; oktil-aldehid; kaprilin-aldehid; kaprilaldehid; oktilaldehid; n-oktilaldehid; | | |

05.010 | 01 | 112–31–2 | decanal | 2362 | 98 | 203–957–4 | 05.010 | aldehid c-10; decil-aldehid; kapraldehid; kaprin-aldehid; n-decil-aldehid | | |

05.011 | 01 | 112–54–9 | dodecanal | 2615 | 99 | 203–983–6 | 05.011 | aldehid c-12; laurin-aldehid; lauril-aldehid; n-dodecilin-aldehid; duodecilin-aldehid; lauraldehid; dodekán-1-al; | | |

05.012 | 09 | 107–75–5 | 3,7-dimetil-7-hidroxioktanal | 2583 | 100 | 203–518–7 | 05.012 | hidroxicitronellál; 7-hidroxi-3,7-dimetiloktan-1-ál; laurin; citronellálhidrát, | | |

05.013 | 23 | 100–52–7 | benzaldehid | 2127 | 101 | 202–860–4 | 05.013 | benzol-metilál; benzol-karbonál; benzol-aldehid; benzol-carboxaldehid | | |

05.014 | 22 | 104–55–2 | fahéjaldehid | 2286 | 102 | 203–213–9 | 05.014 | cinnamon-aldehid; fenilakrolein; cinnamál; 3-fenilpropenál; | 3-fenil-2-propen-1-ál; ß-fenilakrolein;3-fenilprop-2-enal | |

05.015 | 23 | 123–11–5 | 4-metoxibenzaldehid | 2670 | 103 | 204–602–6 | 05.015 | p-ánizsaldehid; aubepin; ánizs-aldehid; aubepin-folyadék; | | |

05.016 | 23 | 120–57–0 | piperonal | 2911 | 104 | 204–409–7 | 05.016 | heliotropin; piperonil-aldehid; diooximetilén-protokatechuin-aldehid | 3,4-metiléndioxibenzaldehid | |

05.017 | 23 | 120–14–9 | veratraldehid | 3109 | 106 | 204–373–2 | 05.017 | o-metil-vanillin; p-veratrin-aldehid; dimetil-éter-protokatechualdehid; 3,4-dimetoxibenzolkarbonal; | 3,4-dimetoxibenzaldehid | |

05.018 | 23 | 121–33–5 | vanillin | 3107 | 107 | 204–465–2 | 05.018 | metil-protokatechu-aldehid; protockatechualdehid-3-metiléter; vanillin-aldehid; metilprotokatechu-aldehid; | 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid | |

05.019 | 23 | 121–32–4 | etil-vanillin | 2464 | 108 | 204–464–7 | 05.019 | bourbonal; etil-protal; 3-etoxiprotokatechualdehid | 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehid | |

05.020 | 03 | 5392–40–5 | citrál | 2303 | 109 | 226–394–6 | 05.020 | lemarom; geranial; 3,7-dimetil-2,6-oktadienál; nerál | 3,7-dimetilokta-2,6-dienal | |

05.021 | 04 | 106–23–0 | citronellál | 2307 | 110 | 203–376–6 | 05.021 | 3,7-dimetil-6-oktenál; rhodinal | 3,7-dimetilokt-6-enal | |

05.022 | 23 | 122–03–2 | 4-izopropilbenzaldehid | 2341 | 111 | 204–516–9 | 05.022 | köményaldehid; p-izopropil-benzaldehid; kömény-aldehid; kuminál; kumaldehid; p-propil-izo-benzaldehid | | |

05.023 | 02 | 7779–07–9 | 2,6-dimetiloktanal | 2390 | 112 | 215–328–1 | 05.023 | izodecilaldehid; decilaldehid(izo) | | |

05.024 | 02 | 7786–29–0 | 2-metiloktanal | 2727 | 113 | 232–093–0 | 05.024 | metilhexilacetaldehid; metilhexil-acet-aldehid | | |

05.025 | 01 | 124–19–6 | nonanal | 2782 | 114 | 204–688–5 | 05.025 | pelargon-aldehid; aldehid c-9; pelargonaldehid; pelargon-aldehid; nonano-aldehid | | |

05.026 | 23 | 529–20–4 | o-tolualdehid | 3068 | 115 | 208–452–2 | 05.026 | | 2-metilbenzaldehid | 5 |

05.027 | 23 | 1334–78–7 | tolualdehid | 3068 | 115 | 215–615–1 | 05.027 | toluol-aldehid (kevert 2,3,4) | 2-, 3- és 4-metilbenzaldehid | |

05.028 | 23 | 620–23–5 | m-tolualdehid | 3068 | 115 | 210–632–0 | 05.028 | | 3-metilbenzaldehid | 5 |

05.029 | 23 | 104–87–0 | p-tolualdehid | 3068 | 115 | 203–246–9 | 05.029 | | 4-metilbenzaldehid | 5 |

05.030 | 15 | 122–78–1 | fenilacetaldehid | 2874 | 116 | 204–574–5 | 05.030 | alfa-toluol-aldehid; alfa-tolualdehid; hiacinthin; fenilacetil-aldehid; benzilkarboxialdehid;1-oxo-2-feniletán | | |

05.031 | 01 | 111–71–7 | heptanal | 2540 | 117 | 203–898–4 | 05.031 | aldehid c-7; n-heptaldehid; heptil aldehid; heptaldehid; enantaldehid; enantál; aldehid-heptán-1-alc-7; | | |

05.032 | 01 | 124–25–4 | tetradekanal | 2763 | 118 | 204–692–7 | 05.032 | mirisztaldehid; aldehid c-14; mirisztin-aldehid; tetradecil-aldehid; aldehid c-14 (mirisztin); tetradekán-1-al | | |

05.033 | 03 | 10031–88–6 | 2-etilhept-2-enal | 2438 | 120 | | 05.033 | 2-etil-3-butilakrolein | | |

05.034 | 01 | 112–44–7 | undekanal | 3092 | 121 | 203–972–6 | 05.034 | undekán-aldehid; undecil-aldehid; hendekanal; aldehid c-11; undecilin; n-undecilaldehid; undekán-1-al | | |

05.035 | 04 | 112–45–8 | undec-10-enal | 3095 | 122 | 203–973–1 | 05.035 | undecilén-aldehid (kevert izomerek); undecenal; intreleven-aldehid; aldehid c-11 | | |

05.036 | 04 | 143–14–6 | undec-9-enal | 3094 | 123 | 205–586–3 | 05.036 | undecilén-aldehid; hendecén-9-al; aldehid c-11 undecilén; 9-undecilén-aldehid | | |

05.037 | 03 | 4826–62–4 | 2-dodecenal | 2402 | 124 | 225–402–5 | 05.037 | 3-nonilakrolein; dodec-2-enal | | |

05.038 | 22 | 93–53–8 | 2-fenilpropanal | 2886 | 126 | 202–255–5 | 05.038 | 2-fenilpropionaldehid, hidratropaldehid; alfa-metil-tolualdehid; alfa-metilfenilacetaldehid; alfa-fenilpropionaldehid; | | |

05.039 | 22 | 7492–44–6 | alfa-butilfahéjaldehid | 2191 | 127 | 231–320–0 | 05.039 | 2-benzilidén-hexanál; butil-cinnamin-aldehid; alfa-butil-béta-fenilakrolein | 2-butil-3-fenilprop-2-enál | |

05.040 | 22 | 122–40–7 | alfa-pentilfahéjaldehid | 2061 | 128 | 204–541–5 | 05.040 | alfa-amilfahéjaldehid; amil-cinnamin-aldehid; alfa-amil-béta-fenil-akrolein; 2-benzilidén-heptanál; alfa-pentil-fahéjaldehid | 2-pentil-3-fenilprop-2-enál | |

05.041 | 22 | 101–86–0 | alfa-hexilfahéjaldehid | 2569 | 129 | 202–983–3 | 05.041 | 2-benzilidén-oktanál; alfa-n-hexil-cinnamin-aldehid; alfa-n-hexil-béta-fenil-akrolein | 2-benzilidén-oktanál | |

05.042 | 15 | 104–09–6 | p-tolilacetaldehid | 3071 | 130 | 203–173–2 | 05.042 | | 4-metilfenilacetaldehid | |

05.043 | 22 | 99–72–9 | 2-(p-tolil)propionaldehid | 3078 | 131 | 202–782–0 | 05.043 | p-metil-alfa-metilfenilacetaldehid; p-metilhidratropaldehid | 2-(4-metilfenil)propanal | |

05.044 | 15 | 4395–92–0 | p-izopropil-fenilacetaldehid | 2954 | 132 | 224–522–5 | 05.044 | kumilacetaldehid; 2-(p-izopropilfenil)acetaldehid; kortexal; kumilaldehid; p-kumén-7-karboxaldehid; p-tropilfenilacetaldehid | | |

05.045 | 22 | 103–95–7 | 3-(p-kumenil)- 2-metilpropionaldehid | 2743 | 133 | 203–161–7 | 05.045 | ciklámen-aldehid; p-izopropil-alfa-metil-hidro-fahéj-aldehid; ciklamal; ciklaviol; ciklazal; alfa-metil-p-izopropilhidrofahéjaldehid | 2-metil-3-(4-izopropil-fenil)propanal | |

05.046 | 22 | 40654–82–8 | 2-metil-4-fenilbutiraldehid | 2737 | 134 | 255–022–5 | 05.046 | 2-metil-4-fenilbutanál | | |

05.047 | 23 | 123–08–0 | 4-hidroxibenzaldehid | | 558 | 204–599–1 | 05.047 | p-hidroxibenzaldehid | | |

05.048 | 22 | 1504–74–1 | 2-metoxifahéjaldehid | 3181 | 571 | 216–131–3 | 05.048 | béta-o-metoxifenil-akrolein; 3-o-metoxifenil-2-propenál; | 3-(2-metoxifenil)prop-2-enal | |

05.049 | 02 | 96–17–3 | 2-metilbutiraldehid | 2691 | 575 | 202–485–6 | 05.049 | 2-metilbutanal; metil-etil-acetaldehid; alfa-metil-butiraldehid; 2-metilbutanal-1; | | |

05.050 | 22 | 101–39–3 | alfa-metilfahéjaldehid | 2697 | 578 | 202–938–8 | 05.050 | 2- metilfahéjaldehid; alfa-metilfahéj-aldehid;alfa-metilcinnimal; alfa-metil-fahéj-aldehid; | 2-metil-3-fenilprop-2-enal | |

05.051 | 22 | 65405–67–6 | 3-(4-metoxifenil)- 2-metilprop-2-enal | 3182 | 584 | 265–737–4 | 05.051 | alfa-metil-p-metoxifahéjaldehid; 3-(p-metoxifenil)- 2-metil− 2-propenal | | |

05.052 | 22 | 41496–43–9 | 2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid | 2748 | 587 | 255–410–4 | 05.052 | 2-metil-3-(4-metilfenil)propanal | | 5 |

05.053 | 01 | 123–63–7 | 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxán | | 594 | 204–639–8 | 05.053 | paraldehid; paracetaldehid | | |

05.054 | 22 | 1009–62–7 | 2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehid | | 598 | 213–771–5 | 05.054 | 3-fenilpropil-dimetil-aldehid | | |

05.055 | 23 | 90–02–8 | szalicilaldehid | 3004 | 605 | 201–961–0 | 05.055 | szalicil-aldehid; o-hidroxibenzaldehid; szalicilál | 2-hidroxi-benzaldehid | |

05.056 | 23 | 10031–82–0 | 4-etoxibenzaldehid | 2413 | 626 | 233–093–3 | 05.056 | homoánizsaldehid | | |

05.057 | 03 | 142–83–6 | hexa-2(transz), 4(transz)-dienal | 3429 | 640 | 205–564–3 | 05.057 | 2-propilén-akrolein, szorbin-aldehid, hexa-2,4-dienal | | 5 |

05.058 | 03 | 557–48–2 | nona-2(transz), 6(cisz)-dienal | 3377 | 659 | 209–178–6 | 05.058 | 2,6-nonadienal; uborka-aldehid; nona-2,6-dienal | | |

05.059 | 04 | 2277–19–2 | non-6(cisz)-enal | 3580 | 661 | 218–900–9 | 05.059 | cisz-6-nonen-1-al; non-6-enal | | |

05.060 | 03 | 2363–89–5 | okt-2-enal | 3215 | 663 | 219–115–4 | 05.060 | alfa-amilakrolein; 2-pentil-akrolein; | | |

05.061 | 04 | 63826–25–5 | okt-6-enal | | 664 | | 05.061 | | | |

05.062 | 22 | 4411–89–6 | 2-fenilkrotonaldehid | 3224 | 670 | 224–567–0 | 05.062 | 2-fenil-but-2-én-1-al; | 2-fenilbut-2(transz)-enal | |

05.064 | 03 | 13552–96–0 | trideka-2(transz), 4(cisz), 7(cisz)-trienal | 3638 | 685 | 236–936–3 | 05.064 | trideka-2,4,7-trienal | | |

05.066 | 23 | 120–25–2 | 4-etoxi-3-metoxibenzaldehid | | 703 | 204–382–1 | 05.066 | vanillin-etil-éter | | |

05.068 | 23 | 4748–78–1 | 4-etilbenzaldehid | 3756 | 705 | 225–268–8 | 05.068 | p-etilbenzaldehid | | |

05.069 | 02 | 123–15–9 | 2-metilpentanal | 3413 | 706 | 204–605–2 | 05.069 | 2-metilvaleraldehid | | |

05.070 | 03 | 2463–63–0 | 2-heptenal | 3165 | 730 | 219–563–0 | 05.070 | 3-butilakrolein; ß-butilakrolein; hept-2-enal; transz-hept-2-enal | | 5 |

05.071 | 03 | 6750–03–4 | nona-2,4-dienal | 3212 | 732 | 229–810–4 | 05.071 | | | |

05.072 | 03 | 18829–56–6 | transz-2-nonenal | 3213 | 733 | 242–609–6 | 05.072 | 3-hexil-2-propenal; non-2-enal; 3 or ß-hexil-akrolein; heptilicénacetaldehid | | 5 |

05.073 | 03 | 6728–26–3 | hex-2(transz)-enal | 2560 | 748 | 229–778–1 | 05.073 | ß-propil-akrolein; levél-aldehid; transz-hex-2-enal | | 5 |

05.074 | 04 | 106–72–9 | 2,6-dimetilhept-5-enal | 2389 | 2006 | 203–427–2 | 05.074 | melonál; 2,6-dimetil-2-hepten-7-al | | |

05.075 | 04 | 6789–80–6 | hex-3(cisz)-enal | 2561 | 2008 | 229–854–4 | 05.075 | cisz-béta, gamma-hexilén-aldehid; hex-3-enal | | |

05.076 | 03 | 3913–71–1 | dec-2-enal | 2366 | 2009 | 223–472–1 | 05.076 | decenaldehid; decenáldehid; 3-heptilakrolein; decilén-aldehid; dec-2-enal; 2-decen-1-al | | |

05.077 | 02 | 110–41–8 | 2-metilundekanal | 2749 | 2010 | 203–765–0 | 05.077 | metil-nonil-acet-aldehid; aldehid c-12; mna; 2-metilhendekanal; metil-nonil-acet-aldehid; | | |

05.078 | 03 | 7774–82–5 | tridek-2-enal | 3082 | 2011 | 231–883–2 | 05.078 | 3-decilakrolein; | | |

05.079 | 09 | 7492–67–3 | citronellil-oxiacetaldehid | 2310 | 2012 | 231–324–2 | 05.079 | citronelloxiacetaldehid; 6,10-dimetil-3-oxa-9-undecenal; | 6,10-dimetil-3-oxaundec-9-enal | |

05.080 | 22 | 104–53–0 | 3-fenilpropanal | 2887 | 2013 | 203–211–8 | 05.080 | 3-fenilpropionaldehid; hidrofahéjaldehid; fenilpropil-aldehid; benzil-acetaldehid; béta-fenil-propionaldehid | | |

05.081 | 03 | 2363–88–4 | 2,4-dekadienal | 3135 | 2120 | 219–114–9 | 05.081 | deka-2,4-dienal 5 | | 5 |

05.082 | 04 | 13553–09–8 | dodeka-3,6-dienal | | 2121 | | 05.082 | | | |

05.084 | 03 | 4313–03–5 | hepta-2,4-dienal | 3164 | 729 | 224–328–0 | 05.084 | | | 5 |

05.085 | 04 | 6728–31–0 | hept-4-enal | 3289 | 2124 | 229–779–7 | 05.085 | cisz-4-heptén-1-al; cisz-4-etilidén-butiraldehid; n-propilidénbutiraldehid | | 5 |

05.086 | 04 | 929–22–6 | transz-4-heptenal | 3289 | 2125 | 213–198–0 | 05.086 | transz-hept-4-enal; 4-heptén-1-al; n-propilidén-butiraldehid | | |

05.090 | 03 | 623–36–9 | 2-metilpent-2-enal | 3194 | 2129 | 210–789–5 | 05.090 | alfa-metil-béta-etil-akrolein; 2,4-dimetilkrotonaldehid | | |

05.091 | 23 | 698–27–1 | 2-hidroxi-4-metilbenzaldehid | 3697 | 2130 | 211–813–7 | 05.091 | 4-metilszalicilaldehid; 4-metilszalicil-aldehid; 2,4-kresotaldehid; | | |

05.094 | 22 | 7775–00–0 | 3-(4-izopropil-fenil)propionaldehid | 2957 | 2261 | 231–885–3 | 05.094 | kuminil-acetaldehid; kuminilacetaldehid; p-cimilpropanal; p-izopropilhidrofahéjaldehid; p-propilhidrofahéjaldehid | | |

05.095 | 03 | 497–03–0 | 2-metilkrotonaldehid | 3407 | 2281 | 207–833–0 | 05.095 | | 2-metilbut-2(transz)-enal | 5 |

05.096 | 04 | 30390–50–2 | 4-decenal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.096 | decénaldehid, dec-4-enal (cisz), | | 5 |

05.097 | 22 | 2439–44–3 | 3-metil-2-fenilbutiraldehid | 2738 | 135 | 219–461–6 | 05.097 | 3-metil-2-fenilbutanál; alfa-izopropilfenilacetaldehid; alfa-izo-propilfenilacetaldehid; | | |

05.098 | 07 | 29548–14–9 | p-ment-1-én-9-al | 3178 | 10347 | 249–688–6 | 05.098 | karvo-mentenal | | |

05.099 | 22 | 21834–92–4 | 5-metil-2-fenilhex-2-enal | 3199 | 10365 | 244–602–3 | 05.099 | 2-fenil-5-metil-2-hexenal | | |

05.100 | 22 | 26643–91–4 | 4-metil-2-fenilpent-2-enal | 3200 | 10366 | 247–869–4 | 05.100 | | | |

05.101 | 03 | 764–40–9 | penta-2,4-dienal | 3217 | 11695 | | 05.101 | | | |

05.102 | 03 | 764–39–6 | pent-2-enal | 3218 | 10375 | 212–120–2 | 05.102 | 3-etilakrolein; | | |

05.103 | 22 | 939–21–9 | 3-fenilpent-4-enal | 3318 | 10378 | 213–356–9 | 05.103 | béta-vinilhidrofahéjaldehid; 3-fenil-3-vinilpropionaldehid; | | |

05.104 | 07 | 116–26–7 | 2,6,6-trimetilciklohexa-1,3-dién-1-karbaldehid | 3389 | 10383 | 204–133–7 | 05.104 | szafranál; dehidro-ß-ciklocitrál; 1,1,3-trimetil-2-formilciklohexa-2,4-dién | | |

05.105 | 03 | 25409–08–9 | 2-butilbut-2-enal | 3392 | 10324 | 246–950–1 | 05.105 | 2-etilidinhexanal; 2-etilidenhexanal | | |

05.106 | 07 | 564–94–3 | mirtenal | 3395 | 10379 | 209–274–8 | 05.106 | pin-2-en-10-al; benihinal | 2-formil-6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én | |

05.107 | 03 | 35158–25–9 | 2-izopropil-5-metilhex-2-enal | 3406 | 10361 | 252–406–4 | 05.107 | 2-izopropil-5-metil-2-hexenal | | |

05.108 | 03 | 13162–46–4 | undeka-2,4-dienal | 3422 | 10385 | | 05.108 | | | 5 |

05.109 | 03 | 2463–77–6 | 2-undecenal | 3423 | 11827 | 219–564–6 | 05.109 | 2-undecen-1-al | | |

05.110 | 23 | 15764–16–6 | 2,4-dimetilbenzaldehid | 3427 | | 239–856–7 | 05.110 | 2,4-xilil-aldehid; 1-formil-2,4-dimetilbenzén; | | |

05.111 | 03 | 56767–18–1 | okta-2(transz), 6(transz)-diénal | 3466 | 10371 | 260–372–7 | 05.111 | | | |

05.112 | 07 | 472–66–2 | 2,6,6-trimetilciklohex-1-én-1-acetaldehid | 3474 | 10338 | 207–454–0 | 05.112 | béta-homociklocitral; | | |

05.113 | 04 | 4634–89–3 | hex-4-enal | 3496 | 10337 | 225–058–6 | 05.113 | | | 5 |

05.114 | 03 | 5362–56–1 | 4-metilpent-2-enal | 3510 | 10364 | 226–348–5 | 05.114 | | | |

05.115 | 22 | 24401–36–3 | 2-fenilpent-4-enal | 3519 | 10377 | 246–224–4 | 05.115 | | | |

05.116 | 02 | 5435–64–3 | 3,5,5-trimetil-hexanal | 3524 | 10384 | 226–603–0 | 05.116 | izononilaldehid; tert-butilizopentanal | | |

05.117 | 07 | 2111–75–3 | p-menta-1,8-dién-7-al | 3557 | 11788 | 218–302–8 | 05.117 | perilla-aldehid; 4-izopropenil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid; perillaldehid | | |

05.118 | 22 | 1963–36–6 | 4-metoxifahéjaldehid | 3567 | 11919 | 217–807–0 | 05.118 | 3–4-metoxifenil-2-propenal; | 3-(4-metoxifenil)prop-2-enal | |

05.119 | 07 | 4501–58–0 | 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il-acetaldehid | 3592 | 10325 | 224–815–8 | 05.119 | alfa-kamfolénaldehid; (2,3,3-trimetilciklopent-3-én-1-il-2)acetaldehid | | |

05.120 | 03 | 21662–13–5 | dodeka-2,6-diénal | 3637 | | 244–515–0 | 05.120 | | | 5 |

05.121 | 07 | 432–25–7 | 2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid | 3639 | 2133 | 207–081–3 | 05.121 | | 1-ciklohexén-1-karboxaldehid, 2,6,6-trimetil– | 5 |

05.122 | 22 | 1504–75–2 | p-metilfahéjaldehid | 3640 | 10352 | | 05.122 | 3-p-tolilpropenal; 3-p-metilfenil-propenal; | 3-(4-metilfenil)prop-2-enal | |

05.123 | 07 | 55253–28–6 | 5-izopropenil-2-metilciklopentánkarboxaldehid | 3645 | | | 05.123 | fotocitrál a; cisz-2-metil-cisz-5-izopropenilciklopentán-1-karboxaldehid | 5-(1-metilén-etil)- 2-metilciklopentánkarboxaldehid | |

05.124 | 03 | 107–86–8 | 3-metilkrotonaldehid | 3646 | 10354 | 203–527–6 | 05.124 | 3-metil-but-2-enal; prenál; szenecialdehid | 3-metilbut-2(transz)-enál | |

05.125 | 03 | 21662–16–8 | dodeka-2,4-diénal | 3670 | 11758 | 244–517–1 | 05.125 | e, e-2,4-dodekadiénal | | 5 |

05.126 | 03 | 49576–57–0 | 2-metilokt-2-enal | 3711 | 10363 | 256–386–8 | 05.126 | | | 5 |

05.127 | 03 | 30361–28–5 | okta-2(transz), 4(transz)-diénal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.127 | e, e-2,4-oktadiénal | | |

05.128 | 04 | 41547–22–2 | okt-5(cisz)-enal | 3749 | | | 05.128 | (Z)- 5-oktenal | | |

05.129 | 23 | 135–02–4 | 2-metoxibenzaldehid | | 10350 | 205–171–7 | 05.129 | o-metoxibenzaldehid; o-ánizsaldehid | | |

05.130 | 03 | 17909–77–2 | alfa-szinenzál | 3141 | 10380 | 241–854–6 | 05.130 | 2,6-dimetil-10-metilén-2,6,11-dodekatrienal | 2,6-dimetil-10-metilén-dodeka-2,6,11-trienal | 5 |

05.133 | 07 | | p-menta-1,3-dién-7-al | | 10344 | | 05.133 | | | |

05.134 | 22 | | 2-metil-3-tolilpropionaldehid (kevert o, m, p-) | 2748 | 587 | | 05.134 | 2-metil-3-tolil-propanal | 2-metil-3-(2,3 vagy 4-metilfenil)propanal | 5 |

05.135 | 03 | 123–73–9 | but-2-enal | | 11736 | 204–647–1 | 05.135 | krotonaldehid | | |

05.137 | 04 | 21662–09–9 | dec-4(cisz)-enal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.137 | | | 5 |

05.138 | 04 | 65405–70–1 | dec-4(transz)-enal | | | 265–741–6 | 05.138 | | | |

05.139 | 04 | 39770–05–3 | dec-9-enal | 3912 | | 254–624–5 | 05.139 | | | |

05.140 | 03 | 25152–84–5 | deka-2(transz), 4(transz)-diénal | 3135 | 2120 | 246–668–9 | 05.140 | 2,4-dekadienal; deka-2,4-dienal; heptenil-akrolein | | 5 |

05.141 | 03 | 51325–37–2 | deka-2,4,7-triénal | | | | 05.141 | | | |

05.142 | 23 | 139–85–5 | 3,4-dihidroxibenzaldehid | | 10328 | 205–377–7 | 05.142 | | | |

05.143 | 04 | 56134–05–5 | 2,5-dimetil-2-vinilhex-4-enal | | | 260–006–6 | 05.143 | neroli-aldehid | | |

05.144 | 03 | 20407–84–5 | dodec-2(transz)-enal | 2402 | 124 | | 05.144 | | | 5 |

05.145 | 09 | 107–22–2 | etándial | | | 203–474–9 | 05.145 | glioxál | | |

05.147 | 02 | 123–05–7 | 2-etilhexanal | | 10331 | 204–596–5 | 05.147 | 2-etil-hexaldehid; butil-etil-acetaldehid; alfa-etilkaproaldehid; | | |

05.148 | 03 | 19317–11–4 | farnezál | | | 242–957–9 | 05.148 | | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-on | |

05.149 | 09 | 111–30–8 | glutáraldehid | | | 203–856–5 | 05.149 | glutár-dialdehid; 1,3-diformilpropán; 1,5-pentadial; | pentán-1,5-dial | |

05.150 | 03 | 18829–55–5 | hept-2(transz)-enal | 3165 | 730 | 242–608–0 | 05.150 | (e)- 2-heptén-1-al; 2-heptenal; béta-butil-akrolein; transz-hept-2-en-1-al | | |

05.151 | 04 | 69112–21–6 | hex-3(transz)-enal | 3923 | | 273–874–6 | 05.151 | | | 5 |

05.152 | 01 | 629–80–1 | hexadekanal | | 10336 | 211–111–0 | 05.152 | | | |

05.153 | 23 | 134–96–3 | 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehid | | 10340 | 205–167–5 | 05.153 | | | |

05.154 | 22 | 4206–58–0 | 4-hidroxi-3,5-dimetoxifahéjaldehid | | 10341 | | 05.154 | szinap-aldehid | 3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enal | |

05.155 | 22 | 458–36–6 | 4-hidroxi-3-metoxifahéjaldehid | | 10342 | 207–278–4 | 05.155 | | 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enal | |

05.156 | 22 | 80638–48–8 | 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanal | | | 279–524–9 | 05.156 | dihidrokoniferaldehid | | |

05.157 | 07 | 1335–66–6 | izociklocitrál | | | 215–638–7 | 05.157 | | 1,3,5-trimetilciklohex-3-én-1-karbaldehid | |

05.158 | 23 | 591–31–1 | 3-mmetoxibenzaldehid | | 10351 | 209–712–8 | 05.158 | | | |

05.159 | 15 | 5703–26–4 | p-metoxifenilacetaldehid | | | 227–191–5 | 05.159 | | | |

05.160 | 02 | 19009–56–4 | 2-metildekanal | | | 242–745–6 | 05.160 | | | |

05.161 | 02 | 116854–43–4 | 10-metildodekanal | | | | 05.161 | | | |

05.162 | 02 | 92168–98–4 | 11-metildodekanal | | | | 05.162 | | | |

05.163 | 02 | 93815–50–0 | 14-metilhexadekanal | | | | 05.163 | | | |

05.164 | 02 | 925–54–2 | 2-metilhexanal | | | 213–118–4 | 05.164 | | | |

05.165 | 02 | 19269–28–4 | 3-metilhexanal | | | | 05.165 | | | |

05.166 | 02 | 1119–16–0 | 4-metilpentanal | | 10369 | 214–273–0 | 05.166 | 4-metilvaleraldehid | | |

05.167 | 02 | 75853–50–8 | 12-metiltetradekanal | | | | 05.167 | | | |

05.168 | 02 | 75853–51–9 | 13-metiltetradekanal | | | | 05.168 | | | |

05.169 | 02 | 75853–49–5 | 12-metiltridekanal | | | | 05.169 | | | |

05.170 | 03 | 106–26–3 | nerál | 2303 | 109 | 203–379–2 | 05.170 | | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienal | 5 |

05.171 | 03 | 2463–53–8 | non-2-enal | 3213 | 733 | 219–562–5 | 05.171 | béta-hexilakrolein; alfa-nonenil-aldehid; nonilén-aldehid | | 5 |

05.172 | 03 | 17587–33–6 | nona-2(transz), 6(transz)-dienal | 3766 | | 241–557–1 | 05.172 | | | |

05.173 | 03 | 57018–53–8 | nona-2,4,6-trienal | | | | 05.173 | | | |

05.174 | 04 | 2100–17–6 | pent-4-enal | | | 218–265–8 | 05.174 | | | |

05.175 | 22 | 3491–63–2 | 2-fenilpent-2-enal | | | | 05.175 | | | |

05.176 | 03 | 107–02–8 | prop-2-enal | | | 203–453–4 | 05.176 | | | |

05.177 | 07 | 1726–47–2 | pszeudo-ciklocitrál | | 11849 | | 05.177 | | 2,6,6-trimetilciklohex-3-én-karbaldehíd | 5 |

05.178 | 03 | 60066–88–8 | béta-szinenzál | | 10381 | 262–043–3 | 05.178 | | 2,6-dimetil-10-metilén-dodeka-2,6,11-trienal | |

05.179 | 03 | 51534–36–2 | tetradec-2-enal | | | | 05.179 | | | |

05.181 | 01 | 10486–19–8 | tridekanal | | 10382 | 234–004–0 | 05.181 | | | |

05.182 | 07 | 432–24–6 | 2,6,6-trimetilciklohex-2-én-1-karboxaldehid | 3639 | 10326 | 207–080–8 | 05.182 | béta-ciklocitrál | | 5 |

05.183 | 07 | 65405–84–7 | 4-(2,6,6-trimetilciklohexenil)- 2-metilbutanal | | | 265–747–9 | 05.183 | alfa-2,2,6-tetrametilciklohexén-butanal | | |

05.184 | 03 | 53448–07–0 | undec-2(transz)-enal | 3423 | 11827 | 258–559–3 | 05.184 | | | 5 |

05.186 | 03 | 5577–44–6 | 2,4-oktadienal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.186 | | | 5 |

05.188 | 03 | 141–27–5 | transz-3;7-dimetilokta-2,6-dienal | 2303 | 109 | 205–476–5 | 05.188 | geraniál | | 5 |

05.189 | 03 | 505–57–7 | 2-hexenal | 2560 | 748 | 208–014–0 | 05.189 | | | 5 |

05.190 | 03 | 2548–87–0 | transz-2-oktenal | 3215 | 663 | 219–833–8 | 05.190 | | | 5 |

05.191 | 03 | 3913–81–3 | transz-2-decenal | 2366 | 2009 | 223–474–2 | 05.191 | | | 5 |

05.192 | 04 | 4440–65–7 | 3-hexenal | 3923 | | 224–659–0 | 05.192 | | | 5 |

05.194 | 03 | 5910–87–2 | tr-2, tr-4-nonadienal | 3212 | 732 | 227–629–5 | 05.194 | | | 5 |

05.195 | 03 | 7069–41–2 | trans-2-tridecenal | 3082 | 2011 | 230–362–7 | 05.195 | | | 5 |

05.196 | 03 | 30361–29–6 | tr-2, tr-4-undekadienal | 3422 | 10385 | 250–148–7 | 05.196 | | | 5 |

05.198 | 07 | 58102–02–6 | alfa-metil-ional | | | 261–121–4 | 05.198 | | 2-metil-4-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)but-3-enal | |

05.200 | 03 | | transz-2, transz-4, cisz-7-dekatrienal | | | | 05.200 | | | |

05.203 | 04 | 5090–41–5 | 9-oktadecenal | | | | 05.203 | | | |

05.206 | 02 | 93815–51–1 | 15-metilhexadekenal | | | | 05.206 | | | |

06.001 | 01 | 105–57–7 | 1,1-dietoxietán | 2002 | 35 | 203–310–6 | 06.001 | dietil-acetál; acetaldehid-dietil-acetál; etilidin-dietil-éter; 1,1-dietoxietán. | | |

06.002 | 23 | 1319–88–6 | 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán | 2129 | 36 | 215–294–8 | 06.002 | benzaldehid-gliceril-acetál; 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán; 2-fenil-m-dioxán-5-ol; 4-hidroxi-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; benzalglicerin | | |

06.003 | 23 | 1125–88–8 | alfa, alfa-dimetoxitoluol | 2128 | 37 | 214–413–0 | 06.003 | benzaldehid-dimetil-acetál; 1,1-dimetoxi-fenil-metán | | |

06.004 | 03 | 7492–66–2 | citrál-dietil-acetál | 2304 | 38 | 231–323–7 | 06.004 | 3,7-dimetil-2,6-oktadienal-dietil-acetál; 1,1-dietoxi-3,7-dimetil-2,6-oktadién | 1,1-dietoxi-3,7-dimetilokta-2,6-dién | |

06.005 | 03 | 7549–37–3 | citrál-dimetil-acetál | 2305 | 39 | 231–434–0 | 06.005 | 3,7-dimetil-2,6-oktadienál-dimetil-acetál; 1,1-dimetoxi-3,7-dimetil-2,6-oktadién; | 1,1-dimetoxi-3,7-dimetilokta-2,6-dién | |

06.006 | 15 | 101–48–4 | 1,1-dimetoxi-2-feniletán | 2876 | 40 | 202–945–6 | 06.006 | alfa-tolil-aldehid-dimetil-acetál; fenilacetaldehid-dimetil-acetál; | | |

06.007 | 15 | 29895–73–6 | fenilacetaldehid-glicerid-acetál | 2877 | 41 | 249–934–2 | 06.007 | 5-hidroxi-2-benzil-1,3-dioxán; 5-hidroximetil-2-benzil-1,3-dioxolán | 2-benzil-4-hidroxi-1,3-dioxán és2-benzil-4-hidroximetil-1,3-dioxolán (keverék) | |

06.008 | 01 | 10022–28–3 | 1,1-dimetoxioktán | 2798 | 42 | 233–018–4 | 06.008 | oktanál-dimetil-acetál; c-8-dimetilacetál; kaprilaldehid-dimetil acetál; oktaldehid-dimetil-acetál; rezedil-acetál; | | |

06.009 | 01 | 7779–41–1 | 10,10-dimetoxidekán | 2363 | 43 | 231–928–6 | 06.009 | dekanal-dimetil-acetál; decilaldehid dma; aldehid c-10-dimetilacetál; 1,1-dimetoxidekán; decilaldehid-dimetil-acetál | | |

06.010 | 02 | 7779–94–4 | 1,1-dietoxi-3,7-dimetiloktán-7-ol | 2584 | 44 | 231–945–9 | 06.010 | hidroxicitronellál-dietil-acetál; 1,1-dietoxi-3,7-dimetil-7-oktanol; 8,8-dietoxi-2,6-dimetil-2-oktanol; 7-hidroxi-1,1-dietoxi-3,7-dimetil-oktán | | |

06.011 | 02 | 141–92–4 | 1,1-dimetoxi-3,7-dimetiloktán-7-ol | 2585 | 45 | 205–510–9 | 06.011 | hidroxicitronellál-dimetil-acetál; 8,8-dimetoxi-2,6-dimetil-2-oktanol; 1,1-dimetoxi-3,7-dimetil-7-oktanol | | |

06.012 | 23 | 1333–09–1 | tolualdehid-gliceril-acetál | 3067 | 46 | | 06.012 | 2-(o-, m-, p-kresil)- 5-hidroxidioxán; 2-(metilfenil)- 1,3-dioxán-5-ol; 2–5-hidroximetildioxolán | 2-(2,3 és 4-metilfenil)- 5-hidroxi-1,3-dioxán és2-(2,3 és 4- metilfenil)- 5-hidroximetil-1,3-dioxolán (keverék) | |

06.013 | 22 | 91–87–2 | alfa-pentilfahéjaldehid-dimetil-acetál | 2062 | 47 | 202–104–3 | 06.013 | alfa-n-amil-béta-fenilakroleindimetilacetál;1,1-dimetoxi-2-amil-3-fenil-2-propén; | 1,1-dimetoxi-2-pentil-3-fenilprop-2-én | |

06.014 | 22 | 5660–60–6 | fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál | 2287 | 48 | 227–110–3 | 06.014 | 2-sztiril-m-dioxolán; 2-sztiril-1,3-dioxolán; fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál; | 2-(2-fenil-etilén)- 1,3-dioxolán | |

06.015 | 01 | 534–15–6 | 1,1-dimetoxietán | 3426 | 510 | 208–589–8 | 06.015 | acetaldehid-dimetil-acetál; dimetil-acetál; etilidén-dimetil-éter; | | |

06.016 | 15 | 7493–57–4 | 1-feniletoxi-1-propoxi-etán | 2004 | 511 | 231–327–9 | 06.016 | acetaldehid-fenetil-propil-acetál; [2-(1-propoxietoxi)etil]benzol; 1-fenetoxi-1-propoxietán; propil-fenetil-acetál; benzol, 2-(1-propoxietoxi)etil; acetál-R; pepitál; | | |

06.017 | 23 | 774–48–1 | (dietoximetil)benzol | | 517 | 212–265–1 | 06.017 | benzaldehid-dietil-acetál; 1,1-dietoxifenil-metán; fenil-dietoxi-metán; 1,1-dietoxitoluol; | | |

06.019 | 23 | 7492–39–9 | 1-benziloxi-1-(2-metoxietoxi)etán | 2148 | 523 | | 06.019 | acetaldehid-benzil-metoxietil-acetál; acetaldehid-benzil-ß-metoxietil-acetál; 1-benzoil-1-(2-metoxietoxi)etán; | | |

06.020 | 01 | 34764–02–8 | 1,1-dietoxidekán | | 531 | 252–202–5 | 06.020 | dekanál-dietil-acetál; dekán-1-al-dietil-acetál; decilin-aldehid-dietilacetál; | | |

06.021 | 01 | 688–82–4 | 1,1-dietoxiheptán | | 553 | 211–707–0 | 06.021 | heptanal-dietil-acetál; önantál-dietil-acetál; | | |

06.023 | 01 | 3658–93–3 | 1,1-dietoxihexán | | 557 | 222–911–4 | 06.023 | hexanal-dietil-acetál; hexil-aldehid-dietil-acetál | | |

06.024 | 15 | 68345–22–2 | 1,1-di-izobutoxi-2-feniletán | 3384 | 595 | 269–851–5 | 06.024 | fenilacetaldehid-di-izobutil-acetál; | 1,1-di(2-metil-propoxi)- 2-feniletán | |

06.025 | 03 | 67674–36–6 | 1,1-dietoxinona-2,6-dién | 3378 | 660 | 266–874–2 | 06.025 | nonadienil-dietil-acetál | | 5 |

06.027 | 15 | 5468–06–4 | 4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioxolán | 2875 | 669 | | 06.027 | fenilacetaldehid-2,3-butilén-glikol-acetál; | | |

06.028 | 01 | 10032–05–0 | 1,1-dimetoxiheptán | 2541 | 2015 | 233–103–6 | 06.028 | heptanal-dimetil-acetál; aldehid c-7 dimetil-acetál; heptaldehid-dimetilacetál; enantál-dimetil-acetál; | | |

06.029 | 09 | 72854–42–3 | heptanal-gliceril-acetál (kevert 1,2 és 1,3 acetálok) | 2542 | 2016 | 276–947–0 | 06.029 | 2-hexil-4-hidroximetil-1,3-dioxolán + 2-hexil-5-hidroxi-1,3-dioxán; 2-hexil-4-hidroxi-1,3-dioxán; | | |

06.030 | 22 | 90–87–9 | 1,1-dimetoxi-2-fenilpropán | 2888 | 2017 | 202–022–8 | 06.030 | fenilpropanál-dimetil-acetál; hidratróp-aldehid-dimetil-acetál; 2-fenilpropionaldehid-dimetil-acetál; | | |

06.031 | 03 | 54306–00–2 | 1,1-dietoxihex-2-én | | 2135 | 259–086–5 | 06.031 | 2-hexenal-dietil-acetál | | |

06.032 | 23 | 2568–25–4 | 4-metil-2-fenil-1,3-dioxolán | 2130 | 2226 | 219–906–4 | 06.032 | benzaldehid-propilén-glikol-acetál; 4-metil-2-fenil-m-dioxolán; 4-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; benzaldehid-propilén-glikol ciklikus acetál | | |

06.033 | 01 | 871–22–7 | 1,1-dibutoxietán | | 2341 | 212–804–0 | 06.033 | acetaldehid-dibutil-acetál | | |

06.034 | 01 | 105–82–8 | 1,1-dipropoxietán | | 2342 | 203–335–2 | 06.034 | n-propil-acetál; dipropil-acetál; acetaldehid-dipropil-acetál; | | |

06.035 | 03 | 10444–50–5 | citrál-propilén-glikol-acetál | | 2343 | 233–929–7 | 06.035 | | 2-(2,6-dimetil-hepta-1,5-dienil)- 4-metil-1,3-dioxalán | |

06.036 | 15 | 64577–91–9 | 1-butoxi-1-(2-feniletoxi)etán | 3125 | 10007 | 264–948–9 | 06.036 | acetaldehid-butil-fenetil-acetál; 2-butoxi-2-feniletoxi-etán | | |

06.037 | 04 | 18492–65–4 | 1,1-dietoxihept-4-én (cisz és transz) | 3349 | 10011 | 242–376–0 | 06.037 | 4-heptenal-dietil-acetál; | | 5 |

06.038 | 09 | 5436–21–5 | 4,4-dimetoxibután-2-on | 3381 | 10029 | 226–605–1 | 06.038 | acetilacetaldehid-dimetil-acetál; 3-oxobutanál-dimetil-acetál; 3-ketobutiraldehid, dimetil-acetál; | | |

06.039 | 30 | 67715–79–1 | 1,2-di((1'-etoxi)-etoxi)propán | 3534 | | 266–979–3 | 06.039 | 4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoxadodekán; 3,5,8,10-tetraoxadekán, 4,6,9-trimetil– | | |

06.040 | 09 | 67715–82–6 | 1,2,3-trisz([1'-etoxi]-etoxi)propán | 3593 | 11930 | | 06.040 | 3,5,9,11-tetraoxatridekán, 7-(1-etoxietoxi)- 4,10-dimetil– | | |

06.041 | 02 | | 1-izobutoxi-1-etoxi-2-metilpropán | | 10055 | | 06.041 | izobutanal-etil-izobutil-acetál; 2-metilpropanal-etil-izobutil-acetál | 1-etoxi-2-metil-1-(2-metilpropoxi)propán | |

06.042 | 02 | | 1-izobutoxi-1-etoxi-3-metilbután | | 10057 | | 06.042 | izovaleraldehid-etil-izobutil-acetál; 3-metilbutanál-etil-izobutil acetál | 1-etoxi-3-metil-1-(2-metilpropoxi)bután | |

06.043 | 01 | | 1-izoamil-oxi-1-etoxipropán | | 10038 | | 06.043 | propanal-etil-3-metilbutil-acetál | 1-etoxi-1-(2-metilpropoxi)etán | |

06.044 | 01 | | 1-izobutoxi-1-etoxipropán | | 10058 | | 06.044 | propanal-etil-izobutil-acetál | 1-etoxi-1-(2-metilpropoxi)propán | |

06.045 | 02 | | 1-izobutoxi-1-izopentiloxi-2-metilpropán | | 10061 | | 06.045 | izobutanal-izobutil-izoamil-acetál; 2-metilpropanal-izobutil-3-metilbutil-acetál | 2-metil-1-(3-metilbutoxi)- 1-(2-metil-propoxi)propán | |

06.046 | 02 | | 1-izobutoxi-1-izopentiloxi-3-metilbután | | 10060 | | 06.046 | izovaleraldehid-izoamil-izobutil-acetál; 3-metilbutanal-izobutil-3-metilbutil-acetál | 3-metil-1-(3-metilbutoxi)- 1-(2-metil-propoxi)bután | |

06.047 | 01 | | 1-izopentiloxi-1-propoxietán | | 10065 | | 06.047 | acetaldehid-3-metilbutil-propil-acetál | 1-(3-metilbutoxi)- 1-propoxietán | |

06.048 | 01 | | 1-izopentiloxi-1-propoxipropán | | 10066 | | 06.048 | propanal 3-metilbutil-propil-acetál | 1-(3-metilbutoxi)- 1-propoxipropán | |

06.049 | 01 | 77249–20–8 | 1-butoxi-1-(2-metilbutoxi)etán | | | | 06.049 | acetaldehid-butil-2-metilbutil-acetál | | |

06.050 | 01 | 57006–87–8 | 1-butoxi-1-etoxietán | | 10003 | | 06.050 | acetaldehid-butil-etil-acetál | | |

06.051 | 01 | 13535–43–8 | 1,1-di-(2-metilbutoxi)etán | | | | 06.051 | acetaldehid-di(2-metilbutil)-acetál | | |

06.052 | 02 | 13262–24–3 | 1,1-di-izobutoxi-2-metilpropán | | 10025 | | 06.052 | izobutanál-di-izobutil-acetál; 2-metilpropanal-di-zobutil-acetál | 1,1-di(2-metilpropoxi)- 2-metilpropán | |

06.053 | 01 | 5669–09–0 | 1,1-di-izobutoxietán | | 10023 | 227–129–7 | 06.053 | acetaldehid-di-izobutil-acetál | 1,1-di(2-metilpropoxi)etán | |

06.054 | 01 | 13262–27–6 | 1,1-di-izobutoxipentán | | 10026 | | 06.054 | valeraldehid-di-izobutil-acetál; pentanál-di-zobutil-acetál | 1,1-di(2-metilpropoxi)pentán | |

06.055 | 01 | 13002–09–0 | 1,1-di-izopentiloxietán | | 10028 | 235–839–3 | 06.055 | acetaldehid-di-izoamil-acetál; acetaldehid-di(3-metilbutil)-acetál | 1,1-di(3-metilbutoxi)etán | |

06.056 | 01 | 4285–59–0 | 1,1-di-izopropiloxietán | | | | 06.056 | acetaldehid-di-izopropil-acetál | | 5 |

06.057 | 02 | 3658–94–4 | 1,1-dietoxi-2-metilbután | | 10013 | | 06.057 | 2-metilbutanal-dietil-acetál | | |

06.058 | 02 | 1741–41–9 | 1,1-dietoxi-2-metilpropán | | 10015 | 217–107–5 | 06.058 | izobutanál-dietil-acetál; 2-metilpropanal-dietil-acetál | | |

06.059 | 02 | 3842–03–3 | 1,1-dietoxi-3-metilbután | | 10014 | 223–335–6 | 06.059 | izovaleraldehid-dietil-acetál; 3-metilbutanal-dietil-acetál | | |

06.060 | 03 | 10602–34–3 | 1,1-dietoxibut-2-én | | | 234–224–7 | 06.060 | 2-butenál-dietil-acetál | | |

06.061 | 01 | 3658–95–5 | 1,1-dietoxibután | | 10009 | 222–913–5 | 06.061 | butanál-dietil-acetál | | |

06.062 | 01 | 53405–98–4 | 1,1-dietoxidodekán | | | 258–541–5 | 06.062 | dodekanál-dietil-acetál | | |

06.063 | 04 | 73545–18–3 | 1,1-dietoxihex-3-én | | | 277–532–7 | 06.063 | 3-hexenál-dietil-acetál | | 5 |

06.064 | 01 | 462–95–3 | dietoximetán | | 10012 | 207–330–6 | 06.064 | formaldehid-dietil-acetál | | |

06.065 | 01 | 54815–13–3 | 1,1-dietoxinonán | | 10016 | 259–360–4 | 06.065 | nonanal-dietil-acetál | | |

06.066 | 01 | 54889–48–4 | 1,1-dietoxioktán | | | 259–385–0 | 06.066 | oktanal-dietil-acetál | | |

06.067 | 01 | 3658–79–5 | 1,1-dietoxipentán | | 10017 | 222–909–3 | 06.067 | valeraldehid-dietil-acetál; pentanal-dietil-acetál | | |

06.068 | 03 | 3054–95–3 | 1,1-dietoxiprop-2-én | | 10020 | 221–276–0 | 06.068 | 2-propenal-dietil-acetál | | |

06.069 | 01 | 4744–08–5 | 1,1-dietoxipropán | | 10018 | 225–257–8 | 06.069 | propanal-dietil-acetál | | |

06.070 | 01 | 53405–97–3 | 1,1-dietoxiundekán | | | 258–539–4 | 06.070 | undekanal-dietil-acetál | | |

06.071 | 01 | 5405–58–3 | 1,1-dihexiloxietán | | 10022 | 226–458–3 | 06.071 | acetaldehid-dihexil-acetál | | |

06.072 | 03 | 18318–83–7 | 1,1-dimetoxihex-2(transz)-én | | | 242–204–4 | 06.072 | transz-2-hexenal-dimetil-acetál | | |

06.073 | 01 | 1599–47–9 | 1,1-dimetoxihexán | | | 216–488–5 | 06.073 | hexanal-dimetil-acetál | | |

06.074 | 01 | 109–87–5 | dimetoximetán | | 10031 | 203–714–2 | 06.074 | formaldehid-dimetil-acetál; metilál | | |

06.075 | 01 | 26450–58–8 | 1,1-dimetoxipentán | | | 247–716–1 | 06.075 | pentanal-dimetil-acetál | | |

06.076 | 01 | 4744–10–9 | 1,1-dimetoxipropán | | | 225–258–3 | 06.076 | propanal-dimetil-acetál | | |

06.077 | 01 | 3390–12–3 | 2,4-dimetil-1,3-dioxolán | | | 222–221–3 | 06.077 | | | |

06.078 | 15 | 122–71–4 | 1,1-difenetoxietán | | | 204–568–2 | 06.078 | acetaldehid-difenetil acetál | | |

06.079 | 01 | 13602–09–0 | 1-etoxi-1-(2-metilbutoxi)etán | | 10040 | | 06.079 | acetaldehid-etil-2-metilbutil-acetál | | |

06.080 | 15 | 2556–10–7 | 1-etoxi-1-(2-feniletoxi)etán | | 10049 | 219–868–9 | 06.080 | acetaldehid-etil-2-feniletil-acetál | | |

06.081 | 04 | 28069–74–1 | 1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etán | 3775 | 10034 | 248–817–3 | 06.081 | etil-cisz-3-hexenil-acetál; acetaldehid-etil-3-hexenil-acetál | | 5 |

06.082 | 01 | 54484–73–0 | 1-etoxi-1-hexiloxietán | | 11948 | 259–184–8 | 06.082 | acetaldehid-etil-hexil-acetál; 1-(1-etoxietoxi) hexán | | |

06.083 | 01 | 13442–90–5 | 1-etoxi-1-izopentiloxietán | | 10037 | 236–581–4 | 06.083 | acetaldehid-etil-3-metil-butilacetál | 1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)etán | |

06.084 | 01 | 10471–14–4 | 1-etoxi-1-metoxietán | | 10039 | 233–959–0 | 06.084 | acetaldehid-etil-metil-acetál | | |

06.085 | 01 | 59184–43–9 | 1-etoxi-1-pentiloxietán | | 10046 | | 06.085 | acetaldehid-etil-amil-acetál; acetaldehid-etil-pentil-acetál | | |

06.086 | 01 | 20680–10–8 | 1-etoxi-1-propoxietán | | 10050 | 243–963–4 | 06.086 | acetaldehid-etil-propil-acetál | | |

06.087 | 10 | 6290–17–1 | etil-2,4-dimetil-1,3-dioxolán-2-acetát | | | 228–536–2 | 06.087 | etilaceto-acetát-propilénglikol-ketál | | |

06.088 | 01 | 4359–46–0 | 2-etil-4-metil-1,3-dioxolán | | | 224–435–2 | 06.088 | | | |

06.089 | 01 | 6454–22–4 | 2-hexil-4,5-dimetil-1,3-dioxolán | | | 229–261–0 | 06.089 | | | |

06.090 | 09 | 3674–21–3 | 4-hidroximetil-2-metil-1,3-dioxolán | | | | 06.090 | | | |

06.091 | 01 | 6986–51–2 | 1-izobutoxi-1-etoxietán | | 10054 | 230–251–3 | 06.091 | acetaldehid-etil-izobutil-acetál | 1-etoxi-1-(2-metilpropoxi)etán | |

06.092 | 01 | 75048–15–6 | 1-izobutoxi-1-izopentiloxietán | | 10059 | 278–063–0 | 06.092 | acetaldehid-izobutil-izoamil-acetál; acetaldehid-izobutil-3-metilbutil-acetál | 1-(3-metilbutoxi)- 1-(2-metilpropoxi)etán | |

06.093 | 02 | 67879–60–1 | 2-izopropil-4-metil-1,3-dioxolán | | | 267–550–3 | 06.093 | | | |

06.094 | 01 | 1599–49–1 | 4-metil-2-pentil-1,3-dioxolán | 3630 | | 247–807–6 | 06.094 | | | |

06.095 | 01 | 4352–99–2 | 4-metil-2-propil-1,3-dioxolán | | | 224–420–0 | 06.095 | | | |

06.096 | 01 | 122–51–0 | trietoximetán | | 10903 | 204–550–4 | 06.096 | trietil-ortoformiát; etil-ortoformiát | | |

06.097 | 09 | 7789–92–6 | 1,1,3-trietoxipropán | | 10075 | 232–193–4 | 06.097 | 3-etoxipropanál-dietil-acetál | | |

06.098 | 05 | 1193–11–9 | 2,2,4-trimetil-1,3-dioxolán | 3441 | 11423 | 214–766–0 | 06.098 | | | |

06.099 | 23 | 4359–31–3 | vanillin-butilén-glikol-acetál | | | | 06.099 | 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid 2,3-butándiil-acetál | 4-etil-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)- 1,3-dioxolán | |

06.100 | 01 | 13002–08–9 | acetaldehid-dipentil-acetál | | 10032 | 235–838–8 | 06.100 | | | |

06.102 | 09 | 1708–36–7 | 2-hexil-5-hidroxi-1,3-dioxán | | 2016 | 216–961–6 | 06.102 | | | |

06.104 | 23 | 68527–74–2 | vanillin-propilén-glikol-acetál | 3905 | | | 06.104 | 4-metil-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)- 1,3-dioxolán | | |

06.105 | 02 | 13285–51–3 | 3-metil-1,1-di-izopentiloxibután | | 10070 | | 06.105 | izovaleraldehid-di-izoamil-acetál; 3-metilbutanál-di(3-metilbutil)-acetál | 3-metil-1,1-di(3-metilbutoxi)bután | |

06.106 | 02 | 13112–63–5 | 2-metil-1,1-di-izopentiloxipropán | | 10071 | | 06.106 | | 2-metil-1,1-di(3-metilbutoxi)propán | |

06.107 | 01 | 13548–84–0 | 1-(2-metilbutoxi)- 1-izopentiloxietán | | 10068 | | 06.107 | metilbutil-acetál | 1-(2-metilbutoxi)- 1-(3-metilbutoxi)-etán | |

06.108 | 23 | | Ánizsaldehid-bután-2,3-diol-acetál | | | | 06.108 | | 4,5-dimetil-2-(4-metoxifenil)- 1,3-dioxolán | |

06.109 | 04 | | 1,1-dietoxi-3,7-dimetilokt-6-én | | | | 06.109 | citronellál-dietil-acetál; 3,7-dimetil-6-oktenal-dietil-acetál | | |

06.110 | 01 | | 1-etoxi-1-izopentiloxihexán | | | | 06.110 | hexanal-etil 3-metilbutil-acetál | 1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)hexán | |

06.111 | 01 | | 1-etoxi-1-metoxipropán | | | | 06.111 | propanal-etil-metil-acetál | | |

06.112 | 01 | | 1-etoxi-1-propoxihexán | | | | 06.112 | hexanal-etil-propil-acetál | | |

06.113 | 23 | | heliotropin-bután-2,3-diol-acetál | | | | 06.113 | piperonal-bután-2,3-diol-acetál | 4,5-dimetil-2-(3,4-metilén-dioxifenil)- 1,3-dioxolán | |

06.114 | 01 | | 1-hexiloxi-1-izopentiloxietán | | | | 06.114 | acetaldehid-hexil-izoamil-acetál; acet-aldehid-hexil-3-metil-butil-acetál | 1-hexoxi-1-(3-metil-butoxi)etán | |

06.115 | 01 | | 1-izopentiloxi-1-pentiloxietán | | | | 06.115 | acetaldehid-3-metilbutil-pentil-acetál | 1-(3-metilbutoxi)- 1-pentiloxietán | |

06.120 | 08 | | dl-menton-1,2-glicerol-ketál | 3808 | | | 06.120 | | | |

06.123 | 01 | | 1-butoxi-1-izopentiloxietán | | 10004 | | 06.123 | acetaldehid-butil-izoamil-acetál | 1-butoxi-1-(3-metilbutoxi)etán | |

06.124 | 02 | | 1,1-di-izobutoxi-3-metilbután | | 10024 | | 06.124 | izovaleraldehid-di-izobutil-acetál; 3-metilbutanal-di-zobutil-acetál | 1,1-di(2-metilpropoxi)- 3-metil-bután | |

06.125 | 01 | | 1,1-di-izobutoxipropán | | 10027 | | 06.125 | propanal-di-izobutil-acetál | 1,1-di(2-metilpropoxi)propán | |

06.127 | 01 | | 1-etoxi-1-izopentiloxipropán | | 10036 | | 06.127 | butanal-etil-izoamil-acetál; butanal-etil-3-metilbutil-acetál | 1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)propán | |

06.128 | 01 | | 1-etoxi-1-pentiloxibután | | 10045 | | 06.128 | butanal-etil-amil-acetál; 2,3- butilén-glicol; dimetil-etilén-glicol | | |

06.129 | 02 | | 1-etoxi-2-metil-1-izopentiloxipropán | | 10043 | | 06.129 | izobutanál-etil-izoamil-acetál; 2-metilpropanal-etil-3-metilbutil-acetál | 1-etoxi-2-metil-1-(3-metilbutoxi)bután | |

06.130 | 02 | | 1-etoxi-2-metil-1-propoxipropán | | 10044 | | 06.130 | izobutanal-etil-propil-acetál; 2-metilpropanal-etil-propil-acetál | | |

06.131 | 02 | | 1-etoxi-3-metil-1-izopentiloxibután | | 10042 | | 06.131 | izovaleraldehid-etil-izoamil-acetál; 3-metilbutanál-etil-3-metilbutil-acetál | 1-etoxi-3-metil-1-(3-metilbutoxi)bután | |

07.001 | 09 | 78–98–8 | 2-oxopropanal | 2969 | 105 | 201–164–8 | 07.001 | piruvaldehid; 2-ketopropionaldehid; acetilformaldehid; metil-glioxál; piruvic- aldehid; propán-2-on-1-al | | |

07.002 | 05 | 110–43–0 | heptán-2-on | 2544 | 136 | 203–767–1 | 07.002 | keton c-7; metil-amil-keton; amil-metil-keton | | |

07.003 | 05 | 106–35–4 | heptán-3-on | 2545 | 137 | 203–388–1 | 07.003 | etil-butil-keton; butil-etil-keton; | | |

07.004 | 21 | 98–86–2 | acetofenon | 2009 | 138 | 202–708–7 | 07.004 | metil-fenil-keton; acetilbenzol; acetilbenzol; benzoilmetid; fenil-metil-keton | | |

07.005 | 21 | 122–48–5 | vanillin-aceton | 3124 | 139 | 204–548–3 | 07.005 | zingeron; 3-metoxi-4-hidroxi-benzilaceton; 2-etil-metil-keton; 3-metoxi-4-metoxibenzilaceton; vanillilaceton; | 4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)bután-2-on | |

07.006 | 08 | 76–22–2 | d-kámfor | 2230 | 140 | 200–945–0 | 07.006 | 2-kamfanon; 2-bornanon; 2-keto-1,7,7-trimetilnorkamfán;1,7,7-trimetilbiciklo-[2.2.1]- 2-heptanon | dl-bornán-2-on | 5 |

07.007 | 08 | 127–41–3 | alfa-ionon | 2594 | 141 | 204–841–6 | 07.007 | | 4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on | |

07.008 | 08 | 14901–07–6 | béta-ionon | 2595 | 142 | 238–969–9 | 07.008 | béta-irizon; 4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)- 3-butén-2-on; ß-ciklocitrilidénaceton | 4-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)but-3-én-2-on | 5 |

07.009 | 08 | 7779–30–8 | metil-alfa-ionon | 2711 | 143 | 204–842–1 | 07.009 | alfa-ceton; 5-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)- 4-penten-3-on; raldein; alfa, ciklo-citrilidén-metil-etil-keton | 1-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)pent-1-én-3-on | |

07.010 | 08 | 127–43–5 | metil-béta-ionon | 2712 | 144 | 204–843–7 | 07.010 | 5-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)- 4-pentén-3-on; raldeine; | béta-ciklocitrilidénbutanon, béta-metilionon; béta-iraldein1-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)pent-1-én-3-on | |

07.011 | 08 | 79–69–6 | 4-(2,5,6,6-tetrametil-2-ciklohexenil)- 3-butén-2-on | 2597 | 145 | 201–219–6 | 07.011 | alfa-iron; 6-metilionon; 4(2,5,6,6-tetrametil-2-ciklohexén-1-il)- 3-butén-2-on; | | |

07.012 | 08 | 99–49–0 | karvon | 2249 | 146 | 202–759–5 | 07.012 | carvol; 1-metil-4-izopropenil-6-ciklohexén-2-on | p-menta-1,8-dién-2-on | |

07.013 | 21 | 93–08–3 | metil-2-naftil-keton | 2723 | 147 | 202–216–2 | 07.013 | 2-acetonafton; 2-acetilnaftalin; narancs-kristályok; béta-metil- naftil-keton; béta-acetonafton; | | |

07.014 | 12 | 118–71–8 | maltol | 2656 | 148 | 204–271–8 | 07.014 | veltol (pfizer); corps praliné; 4h-pirán-4-on, 3-hidroxi-2-metil; 3-hidroxi-2-metil-(1,4-pirán); 2-metil-piromekonsav | 3-hidroxi-2-metil-4-piron | |

07.015 | 05 | 110–93–0 | 6-metilhept-5-én-2-on | 2707 | 149 | 203–816–7 | 07.015 | metil-heptenon; 2-metil-2-hepten-6-on; 2-metilheptenon; metil-hexenil-keton | | |

07.016 | 05 | 112–12–9 | undekán-2-on | 3093 | 150 | 203–937–5 | 07.016 | metil-nonil-keton; 2-hendekanon; undekanon-2; metil-nonil-keton; 2-hendekanon; 2-oxo-undekán; nonil-metil-keton | | |

07.017 | 05 | 108–10–1 | 4-metilpentán-2-on | 2731 | 151 | 203–550–1 | 07.017 | metil-izobutil-keton; izobutil-metil-keton; izopropilaceton; izohexanon; hexon; | | |

07.018 | 10 | 3848–24–6 | hexán-2,3-dion | 2558 | 152 | 223–350–8 | 07.018 | metil-propil-diketon; acetil-butiril; acetil-n-butiril; | | |

07.019 | 05 | 111–13–7 | oktán-2-on | 2802 | 153 | 203–837–1 | 07.019 | metil-hexil-keton; n-hexil-metil-keton; hexil-metil-keton; oktán-2-on | | |

07.020 | 05 | 821–55–6 | nonán-2-on | 2785 | 154 | 212–480–0 | 07.020 | metil-heptil-keton; | | |

07.021 | 10 | 7493–59–6 | undeka-2,3-dion | 3090 | 155 | 231–330–5 | 07.021 | acetil-nonanil; acetil-nonanoil; acetil-pelargonil; | | |

07.022 | 21 | 122–00–9 | 4-metilacetofenon | 2677 | 156 | 204–514–8 | 07.022 | p-metilacetofenon; metil-p-tolil-keton; 1-acetil-4-metilbenzol; 1-metil-4-acetil-benzol; | | |

07.023 | 21 | 89–74–7 | 2,4-dimetilacetofenon | 2387 | 157 | 201–935–9 | 07.023 | acetil-m-xilén; metil-2,4-dimetilfenil-keton | | |

07.024 | 21 | 122–57–6 | 4-fenilbut-3-én-2-on | 2881 | 158 | 204–555–1 | 07.024 | benzilidén-aceton; cinnamin-metil-keton; metil-sztiril-keton; acetocinnamon; benzalaceton; | | |

07.025 | 21 | 5349–62–2 | 4-metil-1-fenilpentán-2-on | 2740 | 159 | 226–316–0 | 07.025 | benzil-izobutil-keton; izobutil-benzil-keton; | | |

07.026 | 21 | 7774–79–0 | 4-(p-tolil)bután-2-on | 3074 | 160 | | 07.026 | | 4-(4-metilfenil)bután-2-on | |

07.027 | 21 | 1901–26–4 | 3-metil-4-fenilbut-3-én-2-on | 2734 | 161 | 217–599–1 | 07.027 | benzilidén-metil-aceton; 1-metil-1-benzilidénaceton; 3-benzilidén-2-butanon; alfa-metil-alfa-benzálaceton; | | |

07.028 | 21 | 119–53–9 | benzoin | 2132 | 162 | 204–331–3 | 07.028 | benzoil-fenil-karbinol; alfa-hidroxi-alfa-fenilacetofenon; 2-hidroxi-1,2-difeniletán | 2-hidroxi-2-fenilacetofenon | |

07.029 | 21 | 104–20–1 | 4-(4-metoxifenil)bután-2-on | 2672 | 163 | 203–184–2 | 07.029 | ánizs-aceton; p-metoxifenilbutanon; 2-butanon, 4-(4-metoxifenil)-; málna-keton; metil-oxanon; p-metoxi-benzil-aceton | | |

07.030 | 21 | 104–27–8 | 1-(4-metoxifenil)pent-1-én-3-on | 2673 | 164 | 203–190–5 | 07.030 | eton; alfa-metilánizsaceton; alfa-metil-ánizsilidén-aceton; p-metoxi-sztiril-etil-keton | | |

07.031 | 21 | 55418–52–5 | piperonil-aceton | 2701 | 165 | 259–630–1 | 07.031 | 2-butanon, 4-(1,3-benzodioxol-5-il); dulcinil; heliotropil-aceton | 4-(3,4-metiléndioxifenil)bután-2-on | |

07.032 | 21 | 119–61–9 | benzofenon | 2134 | 166 | 204–337–6 | 07.032 | benzoilbenzén; difenil-keton; difenilmetanon; alfa-oxodifenilmetán | | |

07.033 | 08 | 95–41–0 | izojazmon | 3552 | 167 | 202–417–5 | 07.033 | | 2-hexil-ciklopent-2-én-1-on és 2-hexilidén-ciklopentanon | 5 |

07.034 | 08 | 17373–89–6 | 2-hexilidénciklopentán-1-on | 2573 | 167 | 241–411–7 | 07.034 | alfa-hexilidénciklopentanon | | 5 |

07.035 | 08 | 17369–60–7 | tetrametil-etilciklohexenon (izomerek keveréke) | 3061 | 168 | 241–403–3 | 07.035 | | | 5 |

07.036 | 08 | 127–51–5 | alfa-izometil-ionon | 2714 | 169 | 204–846–3 | 07.036 | 4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)- 3-metil-3-butén-2-on; metil-gamma-ionon; izometilionon; gamma-metilionon | 4-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)-3-metilpent-3-én-2-on | |

07.037 | 08 | 1195–79–5 | fenchon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.037 | d-1,3,3-trimetil-2-norbornanon; d-1,3,3-trimetil-2-norkamfanon, | | 5 |

07.038 | 21 | 100–06–1 | 4-metoxiacetofenon | 2005 | 570 | 202–815–9 | 07.038 | acetanizol; p-acetilanizol; 4-acetilanizole; | | |

07.039 | 09 | 7786–52–9 | oktán-3-on-1-ol | 2804 | 592 | | 07.039 | 3-oxo-1-oktanol; kaproiletanoát; hexanoiletanoát; metilol-metil-amil-keton; 1-hidroxioktán-3-on; | | |

07.040 | 21 | 93–55–0 | 1-fenilpropán-1-on | 3469 | 599 | 202–257–6 | 07.040 | propiofenon; fenil-etil-keton; propionilbenzén | | |

07.041 | 08 | 79–89–0 | béta-izometilionon | | 650 | 201–231–1 | 07.041 | izometil-beta-ionon | 3-metil-4-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)but-3-én-2-on | |

07.042 | 21 | 645–13–6 | 4-izopropilacetofenon | 2927 | 651 | 211–433–1 | 07.042 | metil-p-izopropilfenil-keton; p-acetilkumén; p-propilacetofenon; | | |

07.044 | 05 | 625–33–2 | pent-3-én-2-on | 3417 | 666 | 210–888–3 | 07.044 | | | |

07.045 | 08 | 2408–37–9 | 2,2,6-trimetilciklohexanon | 3473 | 686 | 219–309–9 | 07.045 | | | |

07.046 | 21 | 1080–12–2 | vanillilidén-aceton | 3738 | 691 | 214–096–9 | 07.046 | metil-3-metoxi-4-hidroxisztiril-keton; dihidrozingeron; | 4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)but-3-én-2-on | |

07.047 | 12 | 4940–11–8 | etil-maltol | 3487 | 692 | 225–582–5 | 07.047 | veltol-plusz; 2-etilpiromekon-sav; 3-hidroxi-2-etil-4-piron; 2-etil-3-ol-4h-pirán-4-on; | 2-etil-3-hidroxi-4-piron | |

07.048 | 05 | 2497–21–4 | 4-hexén-3-on | 3352 | 718 | 219–681–2 | 07.048 | 2-hexén-4-on; hex-2-én-4-on; propilén-etil-keton | | |

07.049 | 21 | 103–13–9 | 1-(4-metoxifenil)- 4-metilpent-1-én-3-on | 3760 | 719 | | 07.049 | metoxisztiril-izopropil-keton; izopropil-4-metiloxisztiril-keton | | |

07.050 | 05 | 67–64–1 | aceton | 3326 | 737 | 200–662–2 | 07.050 | propán-2-on; dimetil-keton; 2-oxopropán; ß-ketopropán; piroecet- éter | | 1 |

07.051 | 10 | 513–86–0 | 3-hidroxibután-2-on | 2008 | 749 | 208–174–1 | 07.051 | acetoin; amc; acetil-metil-karbinol; 2,3-butanolon; dimetilketol; 3-hidroxi-2-butanon; gamma-hidroxi-béta-oxobután | | |

07.052 | 10 | 431–03–8 | diacetil | 2370 | 752 | 207–069–8 | 07.052 | dimetil-diketon; biacetil; 2,3-diketobután; 2,3-butándion; dimetilglioxál; | bután-2,3-dion | |

07.053 | 05 | 78–93–3 | bután-2-on | 2170 | 753 | 201–159–0 | 07.053 | etil-metil-keton; metil-etil-keton; keton c-4 | | |

07.054 | 05 | 107–87–9 | pentán-2-on | 2842 | 754 | 203–528–1 | 07.054 | etil-aceton; metil-propil-keton; propil-metil-keton; pentán-2-on | | |

07.055 | 21 | 5471–51–2 | 4-(p-hidroxifenil)bután-2-on | 2588 | 755 | 226–806–4 | 07.055 | p-hidroxibenzil-aceton; oxifenalon; frambinon; 1-p-hidroxifenil-3-butanon; p-hidrobenzilaceton; p-hidroxibenzilaceton | | |

07.056 | 30 | 80–71–7 | 3-metilciklopentán-1,2-dion | 2700 | 758 | 201–303–2 | 07.056 | 2-hidroxi-3-metilciklopent-2-én-1-on; metilciklopentenolon; 3-metilciklepentán-1,2-dion; ciklotén; korilon; 3-metil-2-ciklopentén-2-ol-1-on | | |

07.057 | 30 | 21835–01–8 | 3-etilciklopentán-1,2-dion | 3152 | 759 | 244–606–5 | 07.057 | 2-hidroxi-3-etil-2-ciklopentén-1-on; etil-ciklopentenolon; etil-ciklopentalon; 3-etil-2-ciklopentén-2-ol-1-on; | | |

07.058 | 05 | 123–19–3 | heptán-4-on | 2546 | 2034 | 204–608–9 | 07.058 | dipropil-keton; butiron; | | |

07.059 | 08 | 10458–14–7 | p-mentán-3-on | 2667 | 2035 | 233–944–9 | 07.059 | 2-izopropil-5-metilciklohexanon; 4-izopropil-1-metilciklohexan-3-on | | |

07.060 | 10 | 600–14–6 | pentán-2,3-dion | 2841 | 2039 | 209–984–8 | 07.060 | acetil-propionil | | |

07.061 | 08 | 79–78–7 | allil-alfa-ionon | 2033 | 2040 | 201–225–9 | 07.061 | 1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)- 1,6-heptadién-3-on; allilciklocitrilidénaceton; alfa-allilionon-s | 1-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)-1,6-heptadién-3-on | |

07.062 | 05 | 106–68–3 | oktán-3-on | 2803 | 2042 | 203–423–0 | 07.062 | etil-amil-keton; amil-etil-keton; | | |

07.063 | 10 | 7493–58–5 | 4-metilpentán-2,3-dion | 2730 | 2043 | 231–328–4 | 07.063 | acetil-izobutiril | | |

07.064 | 10 | 96–04–8 | heptán-2,3-dion | 2543 | 2044 | 202–472–5 | 07.064 | acetil-pentanoil; acetil-valeril; valeril-acetil; | | |

07.065 | 10 | 496–77–5 | 5-hidroxioktán-4-on | 2587 | 2045 | 207–830–4 | 07.065 | butiroin; 5-oktanol-4-on; | | |

07.067 | 08 | 29606–79–9 | izopulegon | 2964 | 2051 | 249–725–6 | 07.067 | 1-metil-4-izopropenil-ciklohexán-3-on; 1-metil-4-izopropenil-3-ciklohexanon; 1-izopropil-4-metil-2-ciklohexanon | p-ment-8-én-3-on | 5 |

07.069 | 05 | 4433–36–7 | tetrahidro-pszeudo-ionon | 3059 | 2053 | 224–634–4 | 07.069 | 6,10-dimetil-9-undecén-2-on; dihidrogeranilaceton, | 6,10-dimetilundek-9-én-2-on | |

07.070 | 21 | 7492–37–7 | 3-benzilheptán-4-on | 2146 | 2140 | 231–317–4 | 07.070 | | | |

07.071 | 10 | 5455–24–3 | oktán-4,5-dion | | 2141 | | 07.071 | dibutiril | | |

07.072 | 05 | 624–42–0 | 6-metilheptán-3-on | | 2143 | 210–844–3 | 07.072 | izoamil-etil-keton | | |

07.073 | 05 | 110–12–3 | 5-metilhexán-2-on | | 2144 | 203–737–8 | 07.073 | iizoamil-metil-keton | | |

07.075 | 30 | 13494–06–9 | 3,4-dimetilciklopentán-1,2-dion | 3268 | 2234 | 236–810–8 | 07.075 | 2-hidroxi-3,4-dimetil-2-ciklopenten-1-on; | | |

07.076 | 30 | 13494–07–0 | 3,5-dimetilciklopentán-1,2-dion | 3269 | 2235 | 236–811–3 | 07.076 | | | |

07.077 | 10 | 4437–51–8 | hexán-3,4-dion | 3168 | 2255 | 224–651–7 | 07.077 | dipropionil; 3,4-dioxohexán; dietil-alfa, béta-di-keton | | |

07.078 | 08 | 491–07–6 | d, l-izomenton | 3460 | 2259 | 207–727–4 | 07.078 | cisz-1-metil-4-izopropil-3-ciklohexanon; cisz-para-mentán-3-on | cisz-p-mentán-3-on | |

07.079 | 30 | 579–07–7 | 1-fenilpropán-1,2-dion | 3226 | 2275 | 209–435–2 | 07.079 | acetil-benzoil; metil-fenil-diketon; metil-fenil-glioxál; fenil-metil-diketon | | |

07.080 | 30 | 3008–43–3 | 3-metilciklohexán-1,2-dion | 3305 | 2311 | 221–122–2 | 07.080 | 3-metil-1,2-ciklohexándion; 2-metil-3,4-ciklohexándion; | | |

07.081 | 05 | 4312–99–6 | okt-1-én-3-on | 3515 | 2312 | 224–327–5 | 07.081 | vinil-amil-keton; amil-vinil-keton | | |

07.082 | 05 | 4643–27–0 | okt-2-én-4-on | 3603 | 2313 | 225–071–7 | 07.082 | butil-propenil-ketonp-butil-keton | | |

07.083 | 08 | 23726–92–3 | béta-damaszkon | 3243 | 2340 | 245–843–7 | 07.083 | | 1-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)but-2-én-1-on | 5 |

07.084 | 05 | 96–22–0 | pentán-3-on | | 2350 | 202–490–3 | 07.084 | dimetil-aceton; dietil-keton; dimetilaceton; propion; metaketon | | |

07.086 | 21 | 102–04–5 | 1,3-difenilpropán-2-on | 2397 | 11839 | 203–000–0 | 07.086 | dibenzil-keton; alfa, alfa-difenilketon; benzil-keton; | | |

07.087 | 21 | 122–84–9 | 4-metoxifenilaceton | 2674 | 11836 | 204–578–7 | 07.087 | ánizs-metil-keton; 3-(4-metoxifenil)propán-2-on; p-metoxifenilaceton; ánizsketon; anizketon; | | |

07.088 | 08 | 7784–98–7 | metil-delta-ionon | 2713 | 11852 | 232–074–7 | 07.088 | 5-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)- 4-pentén-3-on | 1-(2,6,6-trimetilciklohex-3-enil)pent-1-én-3-on | |

07.089 | 08 | 4674–50–4 | nootkaton | 3166 | 11164 | 225–124–4 | 07.089 | 5,6-dimetil-8-izopropenilbiciklo[4.4.0]dec-1-én-3-on; 4,4a, 5,6,7,8-hexahidro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3h)-naftalén | 4,4a, 5,6,7,8- hexahidro-4,4a-dimetil-6-(1-metilén-etil)- 2(3h)-naftalenon | |

07.090 | 09 | 5077–67–8 | 1-hidroxibután-2-on | 3173 | 11102 | 225–790–6 | 07.090 | 2-oxo-1-butanol; propionil-kabinol; etil-hidroximetil-keton; 1-butanol-2-on | | |

07.091 | 08 | 79–76–5 | gamma-ionon | 3175 | | 201–223–8 | 07.091 | 4-(2,2-dimetil-6-metilén-ciklohexil)- 3-butén-2-on; 4-(2-metilén-6,6-dimetilciklohexil)- 3-butén-2-on | 4-(2,2-dimetil-6-metilén-ciklo-hexil)but-3-én-2-on | |

07.092 | 08 | 499–70–7 | p-mentán-2-on | 3176 | 11128 | 207–887–5 | 07.092 | karvomenton; tetrahidromenton; tetrahidrokarvon | | |

07.093 | 10 | 13706–86–0 | 5-metilhexán-2,3-dion | 3190 | 11148 | 237–241–8 | 07.093 | 2-metil-4,5-hexándion; acetil-izovaleril; izobutil-metil-diketon; izobutil-metil-glioxál; | | |

07.094 | 08 | 488–10–8 | 3-metil-2-(pent-2(cisz)-enil)ciklopent-2-én-1-on | 3196 | 11786 | 207–668–4 | 07.094 | cisz-jazmon; | | 5 |

07.095 | 08 | 14765–30–1 | 2-(szek-butil)ciklohexanon | 3261 | 11044 | 238–830–2 | 07.095 | 2-but-2-il-ciklohexanon | 2-(1-metilpropil)ciklohexanon | |

07.096 | 05 | 589–38–8 | hexán-3-on | 3290 | 11097 | 209–645–4 | 07.096 | etil-propil-keton | | |

07.097 | 10 | 59191–78–5 | 3-(hidroximetil)oktán-2-on | 3292 | 11113 | 261–652–1 | 07.097 | | | |

07.098 | 08 | 1193–18–6 | 3-metilciklohex-2-én-1-on | 3360 | 11134 | 214–769–7 | 07.098 | 1- metil-1-ciklohexenon-3 | | |

07.099 | 05 | 1604–28–0 | 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on | 3363 | 11143 | 216–507–7 | 07.099 | 2-metil-hepta-2,4-dién-6-on; metilheptadiénon, | | |

07.100 | 05 | 3240–09–3 | 5-metilhex-5-én-2-on | 3365 | 11150 | 221–807–6 | 07.100 | 2-metilallilaceton; 2-metil-1-hexén-5-on; 2-metil-allil-aceton | | |

07.101 | 05 | 141–79–7 | 4-metilpent-3-én-2-on | 3368 | 11853 | 205–502–5 | 07.101 | mezitil-oxid; metil-izobutenil-keton; izopropilidénaceton; | | |

07.102 | 05 | 1629–58–9 | pent-1-én-3-on | 3382 | 11179 | 216–624–3 | 07.102 | etil-vinil-keton | | |

07.103 | 05 | 593–08–8 | tridekan-2-on | 3388 | 11194 | 209–784–0 | 07.103 | metil-undecil-keton; hendecil-metil-keton | | |

07.104 | 05 | 4643–25–8 | hept-2-én-4-on | 3399 | 11093 | 225–070–1 | 07.104 | | | |

07.105 | 05 | 1119–44–4 | hept-3-én-2-on | 3400 | 11094 | 214–278–8 | 07.105 | metil-pentenil-keton; butilidén-aceton; n-butilidén-aceton | | |

07.106 | 05 | 5166–53–0 | 5-metilhex-3-én-2-on | 3409 | 11149 | 225–950–5 | 07.106 | izobutilidén-aceton | | |

07.107 | 05 | 1669–44–9 | okt-3-én-2-on | 3416 | 11170 | 216–793–3 | 07.107 | | | |

07.108 | 08 | 23696–85–7 | béta-damaszcenon | 3420 | 11197 | 245–833–2 | 07.108 | 4-(2,6,6-trimetilciklohexa-1,3-dienil)-but-2-én-4-on | 1-(2,6,6-trimetilciklohexa-1,3-dienil)but-2-én-1-on | |

07.109 | 30 | 1125–21–9 | 2,6,6-trimetilciklohex-2-én-1,4-dion | 3421 | 11200 | 214–406–2 | 07.109 | 3,5,5-trimetil-ciklohex-2-én-1,4-dion; 2-ciklohexéndion-1,4,3,5,5-trimetil-; | | |

07.110 | 08 | 542–46–1 | cikloheptadec-9-én-1-on | 3425 | 11744 | 208–813–4 | 07.110 | civetton; civeton | | 5 |

07.111 | 08 | 541–91–3 | 3-metil-ciklopentadekán-1-on | 3434 | 11135 | 208–795–8 | 07.111 | muszkon; metilexalton | | |

07.112 | 08 | 2758–18–1 | 3-metil-2-ciklopentén-1-on | 3435 | 11137 | 220–421–5 | 07.112 | 1-metil-1-ciklopentén-3-on | | |

07.113 | 05 | 925–78–0 | nonán-3-on | 3440 | 11160 | 213–125–2 | 07.113 | etil-hexil-keton | | |

07.114 | 05 | 762–29–8 | 6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trién-2-on | 3442 | 11206 | 212–097–9 | 07.114 | farnezil-aceton; 2,6,10-trimetil-2,6,10-pentadekatrien-14-on; 6,10,14-trimetil-5,9,13-pentadekatrien-2-on | | |

07.115 | 08 | 20483–36–7 | 3,4-dehidrodihidro-béta-ionon | 3447 | 11057 | 243–847–3 | 07.115 | dehidrodihidroionon; 4-(2,6,6-trimetilciklohexadien-1-il)- 2-butanon | 4-(2,6,6-trimetil-1,3-ciklohexa-dienil)bután-2-on | |

07.116 | 08 | 43219–68–7 | 1-(1,4-dimetilciklohex-3-en-1-il)etán-1-on | 3449 | 11062 | 256–150–4 | 07.116 | 4-acetil-1,4-dimetilciklohex-1-én | | |

07.117 | 30 | 42348–12–9 | 3-etil-2-hidroxi-4-metilciklopent-2-én-1-on | 3453 | 11077 | 255–767–6 | 07.117 | 3-etil-4-metilciklotén; etilciklopentenolon; 3-etil-2-ciklopentén-2-ol-1-on; | | |

07.118 | 30 | 53263–58–4 | 5-etil-2-hidroxi-3-metilciklopent-2-én-1-on | 3454 | 11078 | 258–451–6 | 07.118 | 5-etil-3-metilciklotén; | | |

07.119 | 30 | 10316–66–2 | 2-hidroxi-ciklohex-2-én-1-on | 3458 | 11046 | | 07.119 | ciklohexán-1,2-dion | | |

07.120 | 30 | 4883–60–7 | 2-hidroxi-3,5,5-trimetilciklohex-2-én-1-on | 3459 | 11198 | | 07.120 | 3,5,5-trimetilciklohexán-1,2-dion; 3,5,5-trimetil-1,2-ciklohexándion; | | |

07.121 | 05 | 10519–33–2 | dec-3-én-2-on | 3532 | 11751 | 234–059–0 | 07.121 | heptilidén-aceton; önantilidén-aceton; enantilidén-aceton | | |

07.122 | 05 | 108–83–8 | 2,6-dimetilheptán-4-on | 3537 | 11914 | 203–620–1 | 07.122 | di-zobutil keton; izobutil-keton; izo-nonanon; izovaleron | | |

07.123 | 05 | 3796–70–1 | geranilaceton | 3542 | 11088 | 223–269–8 | 07.123 | alfa, béta-dihidropszeudoionon | 6,10-dimetil-5(transz), 9-undeka-dién-2-on | |

07.124 | 21 | 118–93–4 | 2-hidroxiacetofenon | 3548 | 11784 | 204–288–0 | 07.124 | etanon, 1-(2-hidroxifenil)-; o-acetilfenol | | |

07.125 | 10 | 3142–66–3 | 3-hidroxipentán-2-on | 3550 | 11115 | | 07.125 | acetil-etil-barbonol; | | |

07.126 | 08 | 78–59–1 | 3,5,5-trimetilciklohex-2-én-1-on | 3553 | 11918 | 201–126–0 | 07.126 | izoforon; izoacetoferon | | |

07.127 | 08 | 491–09–8 | p-menta-1,4(8)-dién-3-on | 3560 | 11189 | 207–729–5 | 07.127 | piperitenon; 4-izopropilidén-1-metil-1-ciklohexén-3-on; | | |

07.128 | 08 | 7764–50–3 | dihidrokarvon | 3565 | 11703 | 231–857–0 | 07.128 | cisz-dihidrokarvon; cisz-mentén-8(9)-on(2); 1-metil-4-izopropenilciklohexán-2-on; | p-ment-8(10)-én-2-on | |

07.129 | 08 | 3720–16–9 | 3-metil-5-propilciklohex-2-én-1-on | 3577 | | 223–069–0 | 07.129 | 1-metil-5-n-propil-1-ciklohexén-3-on | | |

07.130 | 08 | 57378–68–4 | delta-damaszkon | 3622 | | 260–709–8 | 07.130 | | 1-(2,6,6-trimetilciklohex-3-enil)but-2-én-1-on | 5 |

07.131 | 08 | 17283–81–7 | dihidro-béta-ionon | 3626 | 11060 | 241–318–1 | 07.131 | 4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)bután-2-on | 4-(2,6,6-trimetilciklohex-1-enil)bután-2-on | |

07.132 | 08 | 31499–72–6 | dihidro-alfa-ionon | 3628 | 11059 | 250–657–4 | 07.132 | | 4-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)bután-2-on | |

07.133 | 21 | 13171–00–1 | 4-acetil-6-t-butil-1,1-dimetilindán | 3653 | | 236–114–4 | 07.133 | celestolide; 4-acetil-1,1-dimetil-6-terc-butilindán | acetil-6-terc-butil-2,3-dihidro-1,1-di-metilindán | |

07.134 | 08 | 43052–87–5 | alfa-damaszkon | 3659 | 11053 | | 07.134 | 4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)- 2-butén-4-on | 1-(2,6,6-trimetilciklohex-2-enil)but-2-én-1-on | 5 |

07.135 | 25 | 28631–86–9 | 2,4-dihidroxiacetofenon | 3662 | 11884 | | 07.135 | 1-etanon; | | |

07.136 | 08 | 34545–88–5 | 4,4a, 5,6-tetrahidro-7-metilnaftalén-2(3h)-on | 3715 | | 252–079–8 | 07.136 | | | |

07.137 | 05 | 2345–28–0 | pentadekán-2-on | 3724 | 11808 | 219–064–8 | 07.137 | metil-tridecil-keton | | |

07.138 | 05 | 63759–55–7 | 2-pentilbut-1-én-3-on | 3725 | | 264–448–0 | 07.138 | 3-metilén-2-oktanon | 3-metilén-oktan-2-on | |

07.139 | 05 | 81925–81–7 | 5-metilhept-2-én-4-on | 3761 | | | 07.139 | 2-hepten-4-on, 5-metil, | | |

07.140 | 08 | 1128–08–1 | 3-metil-2-pentilciklopent-2-én-1-on | 3763 | | 214–434–5 | 07.140 | dihidro-jazmon; 2-pentil-3-metil-2-ciklopenten-1-on; 3-metil-2-(n-pentanil)- 2-ciklopenten-1-on | | |

07.142 | 25 | 498–02–2 | acetovanillon | | 11035 | 207–854–5 | 07.142 | | 4-hidroxi-3-metoxiacetofenon | |

07.143 | 08 | 32388–55–9 | acetilcedrén | | | 251–020–3 | 07.143 | metil-cedrenil-keton; 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1h-3a, 7-metanoazulén-5-il)etan-1-on | 5-acetil-2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(5)-én | |

07.144 | 30 | 1670–46–8 | 2-acetilciklopentán-1-on | | | 216–797–5 | 07.144 | | | |

07.145 | 05 | 78–94–4 | but-3-én-2-on | | 11043 | 201–160–6 | 07.145 | metil-vinil-keton | | |

07.146 | 08 | 2244–16–8 | d-karvon | 2249 | 146 | 218–827–2 | 07.146 | | d-p-menta-1,8-dién-2-on | 5 |

07.147 | 08 | 6485–40–1 | l-karvon | 2249 | 146 | 229–352–5 | 07.147 | | l-p-menta-1,8-dién-2-on | 5 |

07.148 | 08 | 108–94–1 | ciklohexanon | 3909 | 11047 | 203–631–1 | 07.148 | ciklohexil-keton; hexanon; ketohexametilén; | | |

07.149 | 08 | 120–92–3 | ciklopentanon | 3910 | 11050 | 204–435–9 | 07.149 | ketociklopentán; ketopentametilén | | |

07.150 | 05 | 693–54–9 | dekan-2-on | | 11055 | 211–752–6 | 07.150 | | | |

07.151 | 05 | 928–80–3 | dekan-3-on | | 11056 | 213–183–9 | 07.151 | | | |

07.152 | 10 | 51933–13–2 | 3,3-dietoxibutan-2-on | | | | 07.152 | | | |

07.153 | 08 | 1803–39–0 | 1,10-dihidronootkaton | 3776 | | | 07.153 | | 1,2,6-trimetil-9-izopropilén-biciklo[4.4.0]dekan-4-on | |

07.154 | 25 | 5650–43–1 | 1-(3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)propan-1-on | | 11106 | | 07.154 | propiosziringon; 3,5- dimetoxi-4-hidroxipropiofenon | | |

07.155 | 08 | 30434–64–1 | 3,4-dimetilciklopent-2-én-1-on | | | 250–199–5 | 07.155 | | | |

07.156 | 05 | 2550–18–7 | 2,6-dimetilokt-6-én-3-on | | | | 07.156 | | | |

07.157 | 05 | 1604–34–8 | 6,10-dimetilundekan-2-on | | 11068 | 216–509–8 | 07.157 | | | |

07.158 | 05 | 6175–49–1 | dodekan-2-on | | 11069 | 228–222–5 | 07.158 | | | |

07.159 | 08 | 4695–62–9 | d-fenchon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.159 | d-1,3,3-trimetil-2-norbornanon | 1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-on | 5 |

07.160 | 05 | 2922–51–2 | heptadekan-2-on | | 11089 | | 07.160 | metil-pentadecil-keton-; | | |

07.161 | 05 | 1629–60–3 | hex-1-én-3-on | | | 216–625–9 | 07.161 | | | |

07.162 | 05 | 109–49–9 | hex-5-én-2-on | | | 203–675–1 | 07.162 | | | |

07.163 | 05 | 591–78–6 | hexan-2-on | | 11776 | 209–731–1 | 07.163 | | | |

07.164 | 21 | 2478–38–8 | 4-hidroxi-3,5-dimetoxiacetofenon | | 11105 | 219–610–5 | 07.164 | acetosziringon | | |

07.165 | 10 | 123–42–2 | 4-hidroxi-4-metilpentan-2-on | | | 204–626–7 | 07.165 | | | |

07.166 | 10 | 590–90–9 | 4-hidroxibutan-2-on | | 11103 | 209–693–6 | 07.166 | | | |

07.167 | 10 | 4984–85–4 | 4-hidroxihexan-3-on | | 11108 | 225–637–3 | 07.167 | | | |

07.168 | 30 | 490–03–9 | 2-hidroxipiperiton | | | 207–704–9 | 07.168 | | 2-hidroxi-ment-1-én-3-on | |

07.169 | 09 | 116–09–6 | 1-hidroxipropan-2-on | | 11101 | 204–124–8 | 07.169 | hidroxiaceton; acetil-karbinol | | |

07.170 | 32 | 23267–57–4 | beta-ionon-epoxid | | 11202 | 245–542–0 | 07.170 | | 4-(1,2-epoxi-2,6,6-trimetilciklohexil)but-3-én-2-on | |

07.171 | 08 | 18358–53–7 | izopinokámfon | | 11125 | 242–228–5 | 07.171 | | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1] cikloheptan-3-on | |

07.172 | 08 | 500–02–7 | 4-izopropilciklohex-2-én-1-on | 3939 | 11127 | 207–898–5 | 07.172 | kripton; krypton; 4-izopropil-ciklohex-2-enon; dl-kripton | | |

07.173 | 08 | 13215–88–8 | megastigma-4,6,8-trién-3-on | | | 236–187–2 | 07.173 | | 4-(2-butenilidén)- 3,5,5-trimetilciklohex-2-en-1-on | |

07.174 | 08 | 67401–27–8 | megastigma-5,8-dién-4-on | | | 266–685–5 | 07.174 | | 3-(2-butenil)- 2,4,4-trimetil-ciklohex-2-én-1-on | |

07.175 | 08 | 89–81–6 | p-ment-1-én-3-on | 2910 | 2052 | 201–942–7 | 07.175 | piperiton; alfa-piperiton; 1-metil-4-izopropil-1-ciklohexen-3-on | | |

07.176 | 08 | 89–80–5 | transz-menton | 2667 | 2035 | 201–941–1 | 07.176 | | transz-p-mentan-3-on | 5 |

07.177 | 05 | 33046–81–0 | 7-metil-3-oktenon-2 | 3868 | | 251–361–8 | 07.177 | transz-7-metil-3-okten-2-on | | 5 |

07.178 | 05 | 563–80–4 | 3-metilbutan-2-on | | 11131 | 209–264–3 | 07.178 | 3-metil-1-butenol-2; metil-izopropil-keton | | |

07.179 | 08 | 583–60–8 | 2-metilciklohexanon | 3946 | | 209–513–6 | 07.179 | metil-anon | | |

07.180 | 08 | 591–24–2 | 3-metilciklohexanon | 3947 | | 209–710–7 | 07.180 | | | |

07.181 | 05 | 928–68–7 | 6-metilheptan-2-on | | 11146 | 213–179–7 | 07.181 | | | |

07.182 | 05 | 541–85–5 | 5-metilheptan-3-on | | | 208–793–7 | 07.182 | | | |

07.184 | 10 | 113486–29–6 | 3-metilnona-2,4-dion | | | | 07.184 | | | |

07.185 | 05 | 565–61–7 | 3-metilpentan-2-on | | 11157 | 209–282–1 | 07.185 | | | |

07.186 | 10 | 815–57–6 | 3-metilpentan-2,4-dion | | | 212–420–3 | 07.186 | | | |

07.187 | 05 | 32064–72–5 | non-2-én-4-on | | 11162 | 250–909–3 | 07.187 | | | |

07.188 | 05 | 14309–57–0 | non-3-én-2-on | 3955 | 11163 | 238–248–9 | 07.188 | | | |

07.189 | 05 | 4485–09–0 | nonan-4-on | | 11161 | 224–770–4 | 07.189 | | | |

07.190 | 05 | 65213–86–7 | okta-1,5-dién-3-on | | | | 07.190 | | | |

07.191 | 10 | 123–54–6 | pentán-2,4-dion | | 11036 | 204–634–0 | 07.191 | acetilaceton | | |

07.192 | 30 | 93–91–4 | 1-fenilbután-1,3-dion | | 11181 | 202–286–4 | 07.192 | benzoilaceton | | |

07.193 | 21 | 495–40–9 | 1-fenilbután-1-on | | | 207–799–7 | 07.193 | | | |

07.194 | 21 | 2550–26–7 | 4-fenilbután-2-on | | 11182 | 219–847–4 | 07.194 | | | |

07.195 | 21 | 103–79–7 | 1-fenilpropán-2-on | | 11042 | 203–144–4 | 07.195 | benzil-metil-keton | | |

07.196 | 08 | 80–57–9 | pin-2-én-4-on | | 11186 | 201–292–4 | 07.196 | verbenon | 4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-én-2-on | |

07.197 | 08 | 31375–17–4 | 6-propionil-p-ment-1-én | | | 250–600–3 | 07.197 | | 1-(p-ment-1-én-6-il)propan-1-on | |

07.198 | 05 | 141–10–6 | pszeudo-ionon | | 11191 | 205–457–1 | 07.198 | | 6,10-dimetilundeka-3,5,9-trién-2-on | |

07.199 | 05 | 2345–27–9 | tetradekan-2-on | | 11192 | 219–063–2 | 07.199 | | | |

07.200 | 08 | 79–70–9 | 4-(2,5,6,6-tetrametil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-on | | | 201–220–1 | 07.200 | béta-iron | | |

07.201 | 05 | 60437–21–0 | tridec-12-én-2-on | | | | 07.201 | | | |

07.202 | 08 | 20013–73–4 | 2,6,6-trimetilciklohex-2-én-1-on | | | 243–465–7 | 07.202 | | | |

07.203 | 08 | 873–94–9 | 3,3,5-trimetilciklohexan-1-on | | | 212–855–9 | 07.203 | | | |

07.204 | 05 | 546–49–6 | 3,3,6-trimetilhepta-1,5-dién-4-on | | | 208–903–3 | 07.204 | | | |

07.205 | 05 | 502–69–2 | 6,10,14-trimetilpentadekan-2-on | | 11205 | 207–950–7 | 07.205 | hexahidrofarnezil-aceton | | |

07.206 | 21 | 56681–06–2 | 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-én-2-on | | | | 07.206 | | | |

07.207 | 08 | 3603–99–4 | ciklotetradekanon | | | 222–758–3 | 07.207 | | | |

07.209 | 08 | 21368–68–3 | kámfor | 2230 | 140 | 207–355–2 | 07.209 | | | 5 |

07.210 | 05 | 24415–26–7 | 1-nonén-3-on | | | | 07.210 | | | |

07.214 | 21 | 941–98–0 | alfa-metil-naftil-keton | | | 213–384–1 | 07.214 | naftil-metil-keton, 1-acetonafton | | |

07.215 | 08 | 464–49–3 | (1R)- 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-on | 2230 | 140 | 207–335–2 | 07.215 | d-kámfor | | 5 |

07.216 | 05 | 689–67–8 | 6,10-dimetil-5,9-undekadien-2-on | | | 211–711–2 | 07.216 | | | |

07.218 | 08 | 1335–46–2 | metil-ionon | | | 215–635–0 | 07.218 | | | |

07.219 | 08 | 6261–18–3 | transz-3-metil-2-(2-pentenil)- 2-ciklopenten-1-on | 3196 | 11786 | 228–410–7 | 07.219 | transz-jazmon | | 5 |

07.221 | 08 | 11050–62–7 | 2-metil-3-(2-pentenil)- 2-ciklopenten-1-on | 3552 | | 234–273–4 | 07.221 | | | |

07.222 | 08 | 14073–97–3 | (2s-transz)- 5-metil-2-(1-metiletil)ciklohexanon | 2667 | 2035 | 237–926–1 | 07.222 | l-menton | | 5 |

07.224 | 08 | 23726–91–2 | tr-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexen-1-il)but-2-én-1-on | 3243 | 2340 | 245–842–1 | 07.224 | | | 5 |

07.225 | 08 | 23726–94–5 | cisz-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)but-2-én-1-on | 3659 | 11053 | 245–845–8 | 07.225 | cisz-alfa-damaszkon | | 5 |

07.226 | 08 | 24720–09–0 | tr-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)but-2-én-1-on | | | 246–430–4 | 07.226 | | | |

07.227 | 05 | 68228–05–7 | 6,10-dimetilundekadién-2-on | | | 269–400–2 | 07.227 | | | |

07.231 | 08 | | alfa-damaszcenon | | | | 07.231 | | 1-(2,6,6-trimetilciklohexa-2,4-die-nil)but-2-én-1-on | |

07.234 | 25 | | 5-paradol | | | | 07.234 | | 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)nonan-3-on | |

07.236 | 05 | 22610–86–2 | 5-okten-2-on | | 11171 | | 07.236 | | | |

07.238 | 10 | 37160–77–3 | 3-hidroxi-2-oktanon | | | | 07.238 | | | |

08.001 | 01 | 64–18–6 | hangyasav | 2487 | 1 | 200–579–1 | 08.001 | metánsav | | 1 |

08.002 | 01 | 64–19–7 | ecetsav | 2006 | 2 | 200–580–7 | 08.002 | etánsav; etilsav; metánkarboxilsav | | 1 |

08.003 | 01 | 79–09–4 | propionsav | 2924 | 3 | 201–176–3 | 08.003 | metilecetsav; etilhangyasav | | 1 |

08.004 | 09 | 598–82–3 | tejsav | 2611 | 4 | 209–954–4 | 08.004 | alfa-hidroxipropanonsav; | 2-hidroxipropanonsav | 1 |

08.005 | 01 | 107–92–6 | vajsav | 2221 | 5 | 203–532–3 | 08.005 | etilecetsav; butánsav; 1-propánkarboxilsav | | |

08.006 | 02 | 79–31–2 | 2-metilpropionsav | 2222 | 6 | 201–195–7 | 08.006 | izovajsav; izopropilforminsav; vaj-izo-sav | | |

08.007 | 01 | 109–52–4 | valeriánsav | 3101 | 7 | 203–677–2 | 08.007 | pentánsav; propilecetsav; valeriánsav; 1-butánkarboxilsav | | |

08.008 | 02 | 503–74–2 | 3-metilvajsav | 3102 | 8 | 207–975–3 | 08.008 | izopentánsav; béta-metilvajsav; delfinsav; aktív-valerinsav; ß-metilvajsav; | | |

08.009 | 01 | 142–62–1 | hexánsav | 2559 | 9 | 205–550–7 | 08.009 | kapronsav; hexánsav; 2-butilecetsav; pentilforminsav | | 1 |

08.010 | 01 | 124–07–2 | oktánsav | 2799 | 10 | 204–677–5 | 08.010 | kaprilsav; oktánsav; c-8; oktilsav; 1-heptánkarboxilsav | | 1 |

08.011 | 01 | 334–48–5 | dekánsav | 2364 | 11 | 206–376–4 | 08.011 | kaprinsav; decilsav; 1-nonánkarboxilsav | | |

08.012 | 01 | 143–07–7 | dodekánsav | 2614 | 12 | 205–582–1 | 08.012 | laurinsav; dodekánsav; laurosztearinsav | | 1 |

08.013 | 01 | 112–80–1 | olajsav | 2815 | 13 | 204–007–1 | 08.013 | oleinsav; transz-elaidinsav | oktadec-9-ensav | 1 |

08.014 | 01 | 57–10–3 | hexadekánsav | 2832 | 14 | 200–312–9 | 08.014 | palmitinsav; hexadecilinsav; cetilinsav; 1-pentadekánkarbocilinsav | | 1 |

08.015 | 01 | 57–11–4 | oktadekánsav | 3035 | 15 | 200–313–4 | 08.015 | sztearinsav; oktadecilinsav | | |

08.016 | 01 | 544–63–8 | tetradekánsav | 2764 | 16 | 208–875–2 | 08.016 | mirisztinsav; crodsav | | 1 |

08.017 | 30 | 6915–15–7 | l-almasav | 2655 | 17 | 230–022–8 | 08.017 | 2-hidroxi-1,4-butadiénsav; hidroxiborostyánkősav: | 2-hidroxibután-1,4-diénsav | 1, 5 |

08.018 | 30 | 133–37–9 | borkősav | 3044 | 18 | 205–105–7 | 08.018 | racem-sav; 2,3-dihidroxiborostyánkősav | 2,3-dihidroxibutadiénsav | 1 |

08.019 | 09 | 127–17–3 | piroszőlősav | 2970 | 19 | 204–824–3 | 08.019 | 2-ketopropionsav; acetilhangyasav; alfa-ketopropionsav; piroracem-sav | 2-oxopropanonsav | |

08.021 | 23 | 65–85–0 | benzoesav | 2131 | 21 | 200–618–2 | 08.021 | benzolkarboxilsav; fenilhangyasav; dracilinsav; karboxibenzol; fenil-karbonsav; | | 1 |

08.022 | 22 | 621–82–9 | fahéjsav | 2288 | 22 | 210–708–3 | 08.022 | tert-béta-fenilakrilsav; 3-fenil-2-propénsav; ß-fenilakrilsav; 3-fenilakril-sav | 3-fenilprop-2-énsav | 1 |

08.023 | 09 | 123–76–2 | 4-oxovaleriánsav | 2627 | 23 | 204–649–2 | 08.023 | levulinsav; acetopropionsav; 4-oxopentánsav; 3-acetilpropionsav | | 1 |

08.024 | 09 | 110–15–6 | borostyánkősav | | 24 | 203–740–4 | 08.024 | buta-1,4-diénsav; 1,2-etán-dikarboxilsav; | butadiénsav | 1 |

08.025 | 09 | 110–17–8 | fumársav | 2488 | 25 | 203–743–0 | 08.025 | allomalénsav; boletinsav; tr-buténdiénsav; tr-1,2-etiléndikarboxilsav | but-2(transz)-éndiénsav | 1 |

08.026 | 09 | 124–04–9 | adipinsav | 2011 | 26 | 204–673–3 | 08.026 | 1,4-butándikarboxilsav; | hexadiénsav | 1 |

08.028 | 01 | 111–14–8 | heptánsav | 3348 | 28 | 203–838–7 | 08.028 | n-heptán; enantán; n-heptil; n-heptinsav; önantil; önantilsav; n-heptánsav; enantánsav; | | 1 |

08.029 | 01 | 112–05–0 | nonánsav | 2784 | 29 | 203–931–2 | 08.029 | pelargonsav; oktán-1-karboxilsav; nonilinsav; nononsav | | |

08.031 | 02 | 97–61–0 | 2-metilvaleriánsav | 2754 | 31 | 202–594–9 | 08.031 | 2-metilpentánsav; metilpropilecetsav | | |

08.032 | 22 | 501–52–0 | 3-fenilpropionsav | 2889 | 32 | 207–924–5 | 08.032 | benzilecetsav; hidrofahéjsav; ß-fenilpropionsav; dihidrofahéjsav | | |

08.033 | 30 | 499–12–7 | prop-1-én-1,2,3-trikarboxilsav | 2010 | 33 | 207–877–0 | 08.033 | aconsav; achilleinsav; equisetinsav; citridinsav; 2-karboxiglutakonsav | | |

08.034 | 07 | 5292–21–7 | ciklohexilecetsav | 2347 | 34 | 226–132–0 | 08.034 | ciklohexánecetsav | | |

08.035 | 02 | 4536–23–6 | 2-metilhexánsav | 3191 | 582 | 224–883–9 | 08.035 | 2-metilkapronsav; 2-butilpropánsav; hexán-2-karboxilsav | | |

08.036 | 04 | 502–47–6 | citronellinsav | 3142 | 616 | 207–939–7 | 08.036 | rodinálsav; rodinsav | 3,7-dimetilokt-6-énsav | |

08.037 | 30 | 328–50–7 | 2-oxoglutársav | 3891 | 653 | 206–330–3 | 08.037 | alfa-ketoglutársav; 2-oxo-1,5-pentándiénsav; 2-ketoglutársav | 2-oxopentadiénsav | |

08.038 | 15 | 103–82–2 | fenilecetsav | 2878 | 672 | 203–148–6 | 08.038 | alfa-toluilsav; benzilkarboxilsav | | |

08.039 | 04 | 112–38–9 | undec-10-enon-sav | 3247 | 689 | 203–965–8 | 08.039 | undecilénsav; 10-hendecénsav | | |

08.040 | 23 | 99–96–7 | 4-hidroxibenzoesav | | 693 | 202–804–9 | 08.040 | p-hidroxibenzoesav | | |

08.041 | 04 | 60–33–3 | oktadeka-9,12-dienonsav | 3380 | 694 | 200–470–9 | 08.041 | linolénsav; linolén és linolénsavak | | 1, 5 |

08.042 | 01 | 112–37–8 | undekanonsav | 3245 | 696 | 203–964–2 | 08.042 | n-undekánsav; n-undecilinsav; hendekánsav | | |

08.043 | 23 | 121–34–6 | vanillinsav | | 697 | 204–466–8 | 08.043 | 4-hidroxi-3-metoxi-benzoesav | 4-hidroxi-3-metoxibenzoesav | |

08.044 | 03 | 21016–46–6 | 2,4-dimetil-pent-2-enon-sav | 3143 | 744 | | 08.044 | | | |

08.045 | 02 | 88–09–5 | 2-etilvajsav | 2429 | 2001 | 201–796–4 | 08.045 | alfa-etilvajsav; dietilecetsav | | |

08.046 | 02 | 116–53–0 | 2-metilvajsav | 2695 | 2002 | 204–145–2 | 08.046 | metiletil-ecetsav; bután-2-karboxilsav | | |

08.047 | 02 | 1188–02–9 | 2-metilheptánsav | 2706 | 2003 | 214–704–2 | 08.047 | 2-metilönantilsav; metilamilecetsav; izokaprilsav; izooktánsav | | |

08.048 | 04 | 591–80–0 | pent-4-énsav | 2843 | 2004 | 209–732–7 | 08.048 | allil-ecetsav | | |

08.049 | 15 | 122–59–8 | fenoxiecetsav | 2872 | 2005 | 204–556–7 | 08.049 | glikolsav-fenil-éter; fenoxietánsav; o-fenilglikolsav; | | |

08.050 | 04 | 4219–24–3 | hex-3-énsav | 3170 | 2256 | 224–157–1 | 08.050 | | | |

08.051 | 09 | 759–05–7 | 3-metil-2-oxovajsav | 3869 | 2262 | 212–065–4 | 08.051 | 2-oxoizovaleriánsav; dimetilpiroszőlősav | | |

08.052 | 09 | 816–66–0 | 4-metil-2-oxovaleriánsav | 3871 | 2263 | 212–435–5 | 08.052 | 2-keto-4-metil-pentánsav; 4-metil-2-oxopentánsav; alfa-ketoizokapronsav; izopropil-piroszőlősav | | |

08.053 | 09 | 141–82–2 | malonsav | | 2264 | 205–503–0 | 08.053 | metándikarboxilsav; propándiénsav; propán-1,3-diénsav; | propándiénsav | 1 |

08.054 | 03 | 13419–69–7 | hex-2(transz)-énsav | 3169 | 11777 | 236–528–5 | 08.054 | ß-propilakrilsav; 3-propilakrilsav | | 5 |

08.055 | 03 | 3142–72–1 | 2-metil-2-penténsav | 3195 | 11680 | 241–026–4 | 08.055 | 3-etil-2-metilakrilsav; 2-pentén-2-karboxilsav; 2-propilidinpropionsav | | |

08.056 | 02 | 105–43–1 | 3-metilvaleriánsav | 3437 | 10149 | 203–297–7 | 08.056 | szek-butil-ecetsav; 2-metil-bután-1-karboxilsav; ß-metilvaleriánsav; | | |

08.057 | 02 | 646–07–1 | 4-metilvaleriánsav | 3463 | 10150 | 211–464–0 | 08.057 | izohexánsav; izokapronsav; 4-metil-pentánsav; | | |

08.058 | 04 | 37674–63–8 | 2-metilpent-3-énsav | 3464 | 10147 | 253–610–6 | 08.058 | | | |

08.059 | 04 | 1575–74–2 | 2-metilpent-4-énsav | 3511 | 10148 | 216–404–7 | 08.059 | | | |

08.060 | 07 | 98–89–5 | ciklohexánkarboxilsav | 3531 | 11911 | 202–711–3 | 08.060 | | | |

08.061 | 02 | 628–46–6 | 5-metilhexánsav | 3572 | 10142 | | 08.061 | izoheptán sav; izovenant-sav; izoamil ecetsav | | |

08.062 | 02 | 45019–28–1 | 4-metilnonánsav | 3574 | 11925 | 256–180–8 | 08.062 | 4-metilpelargonsav | | |

08.063 | 02 | 54947–74–9 | 4-metiloktánsav | 3575 | 11926 | 259–404–2 | 08.063 | | | |

08.064 | 03 | 80–59–1 | 2-metilkrotonsav | 3599 | 10168 | 201–295–0 | 08.064 | tiglinsav; 2-metil-krotonsav; 2-metil-2-buténsav; transz-2,3-dimetil-akrilsav | metilbut-2(transz)-énsav | 5 |

08.065 | 04 | 14436–32–9 | dec-9-énsav | 3660 | 10090 | 238–410–9 | 08.065 | | | |

08.066 | 09 | 600–18–0 | 2-oxovajsav | 3723 | | 209–986–9 | 08.066 | ketovajsav; alfa-ketovajsav; | | |

08.067 | 07 | 71298–42–5 | 1,2,5,6-tetrahidroköménysav | 3731 | | | 08.067 | 4-izopropil-3-ciklohexén-1-karboxilsav; 3-ciklohexén-1-karboxolsav, 4-(1-metiletil)-, (±)-; | 1-(4-izopropilciklohex-3-enil)karboxilsav | |

08.068 | 04 | 72881–27–7 | dec-(5- és 6)-énsav | 3742 | | | 08.068 | | | |

08.070 | 03 | 541–47–9 | 3-metilkrotonsav | 3187 | 10138 | 208–782–7 | 08.070 | 3,3-dimetil-akrilsav; 3-metil-but-2-énsav; ß, ß-dimetilakrilsav; senecio-sav | 3-metilbut-2(transz)-énsav | |

08.071 | 23 | 100–09–4 | p-Ánizssav | 3945 | 10077 | 202–818–5 | 08.071 | 4-ánizssav; drakonsav; p-metoxibenzoesav | 4-metoxibenzoesav | |

08.072 | 03 | 3724–65–0 | but-2-énsav (cisz and transz) | 3908 | 10080 | 223–077–4 | 08.072 | krotonsav (transz) + izokrotonsav (cisz) | | 5 |

08.073 | 03 | 3913–85–7 | dec-2-énsav | 3913 | 10087 | 223–475–8 | 08.073 | 2-decénsav | | 5 |

08.074 | 04 | 15469–77–9 | dec-3-énsav | | 10088 | 239–489–2 | 08.074 | 3-decénsav | | |

08.075 | 04 | 26303–90–2 | dec-4-énsav | 3914 | 10089 | 247–599–7 | 08.075 | 4-decénsav | | |

08.076 | 23 | 89–86–1 | 2,4-dihidroxibenzoesav | 3798 | | 201–946–9 | 08.076 | | | |

08.077 | 09 | 4324–38–3 | 3-etoxipropionsav | | 10096 | 224–357–9 | 08.077 | | | |

08.078 | 02 | 149–57–5 | 2-etilhexánsav | | | 205–743–6 | 08.078 | | | |

08.079 | 02 | 16493–80–4 | 4-etiloktánsav | 3800 | | 240–560–5 | 08.079 | | | |

08.080 | 23 | 149–91–7 | gallinsav | | 10170 | 205–749–9 | 08.080 | 3,4,5-trihidroxibenzoesav; | 3,4,5-trihidroxibenzoesav | 1 |

08.081 | 03 | 459–80–3 | geránsav | | 10094 | 207–299–9 | 08.081 | 3,7- dimetil-2(transz), 6-oktadiénsav; 3,7-dimetil-okta-2,6-diénsav | 3,7-dimetil-2(transz), 6-oktadién sav | |

08.082 | 09 | 110–94–1 | glutársav | | | 203–817–2 | 08.082 | | pentadénsav | 1 |

08.083 | 03 | 18999–28–5 | hept-2-énsav | 3277 | 10102 | 242–738–8 | 08.083 | | | 5 |

08.084 | 04 | 29901–85–7 | hept-3-énsav | | 10103 | 249–943–1 | 08.084 | | | |

08.085 | 03 | 110–44–1 | hexa-2,4-diénsav | 3921 | | 203–768–7 | 08.085 | | | 5 |

08.086 | 30 | 1113–60–6 | 3-hidroxi-2-oxopropionsav | 3843 | | | 08.086 | propánsav, 3-hidroxi-2-oxo-; 3-hidroxi-2-oxopropán sav | | |

08.087 | 23 | 530–57–4 | 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoesav | | 10111 | 208–486–8 | 08.087 | sziringinsav | | |

08.088 | 22 | 530–59–6 | 4-hidroxi-3,5-dimetoxifahéjsav | | | 208–487–3 | 08.088 | szinapinsav | 3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-énsav | |

08.089 | 22 | 1135–24–6 | 4-hidroxi-3-metoxifahéjsav | | 10113 | 214–490–0 | 08.089 | ferulinsav | 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-énsav | |

08.090 | 09 | 498–36–2 | 2-hidroxi-4-metilvaleriánsav | | 10118 | 207–860–8 | 08.090 | | | |

08.091 | 04 | 506–32–1 | ikoza-5,8,11,14-tetraénsav | | | 208–033–4 | 08.091 | arachidonsav | | |

08.092 | 23 | 586–38–9 | 3-metoxibenzoesav | 3944 | | 209–574–9 | 08.092 | m-ánizssav; 3-ánizssav | | |

08.093 | 09 | 39748–49–7 | 3-metil-2-oxovaleriánsav | 3870 | 10146 | 254–616–1 | 08.093 | metil-etil-piroszőlősav; nátrium-3-metil-2-oxopentánsav | | |

08.094 | 02 | 24323–24–8 | 4-metildekánsav | | | | 08.094 | | | |

08.095 | 02 | 5601–60–5 | 8-metildekánsav | | | | 08.095 | | | |

08.096 | 02 | 3780–58–3 | 3-metilhexánsav | | | | 08.096 | | | |

08.097 | 02 | 1561–11–1 | 4-metilhexánsav | | | 216–336–8 | 08.097 | | | |

08.099 | 03 | 10321–71–8 | 4-metilpent-2-énsav | | | 233–706–4 | 08.099 | 4-metilpent-2-én-1-sav | | |

08.100 | 04 | 504–85–8 | 4-metilpent-3-énsav | | | | 08.100 | | | |

08.101 | 03 | 3760–11–0 | non-2-énsav | 3954 | 10153 | 223–171–5 | 08.101 | | | 5 |

08.102 | 04 | 4124–88–3 | non-3-énsav | | 10154 | 223–932–1 | 08.102 | | | |

08.103 | 09 | 123–99–9 | nonándiénsav | | 10079 | 204–669–1 | 08.103 | azelánsav | | |

08.105 | 04 | 1577–19–1 | okt-3-énsav | | 10157 | 216–418–3 | 08.105 | | | |

08.106 | 04 | 463–40–1 | oktadeka-9,12,15-triénsav | 3380 | 695 | 207–334–8 | 08.106 | linolénsav | | 5 |

08.107 | 03 | 13991–37–2 | pent-2-énsav | | 10163 | 237–791–9 | 08.107 | | | 5 |

08.108 | 22 | 492–37–5 | 2-fenilpropionsav | | 10164 | 207–752–0 | 08.108 | hidratropin-sav– | | |

08.109 | 30 | 156–06–9 | 3-fenilpiroszőlősav | 3892 | | 205–847–1 | 08.109 | 3-fenil-2-oxopropánsav | 3-oxo-3-fenilpropánsav | |

08.110 | 30 | 88–99–3 | ftálsav | | | 201–873–2 | 08.110 | o-dikarboxibenzol; o-benzoldikarboxilsav; | 1,2-benzoldikarboxilsav | 1 |

08.111 | 30 | 36413–60–2 | kínasav | | | 253–023–5 | 08.111 | 1,3,4,5-tetrahidroxiciklohexánkarboxilsav | 1,3,4,5-tetrahidroxi-ciklohexán-1-karboxilsav | |

08.112 | 23 | 69–72–7 | szalicilsav | | 10165 | 200–712–3 | 08.112 | 2-hidroxibenzoesav; | 2-hidroxi-benzoesav | |

08.113 | 09 | 150–90–3 | borostyánkősav, dinátrium-só | 3277 | 24 | 203–740–4 | 08.113 | | | 5 |

08.114 | 03 | 1871–67–6 | 2-okténsav | 3957 | 10156 | 216–001–6 | 08.114 | transz-2-okténsav | okt-2-énsav | 5 |

08.115 | 02 | 3302–03–2 | 4-metil-heptánsav | | | | 08.115 | | | |

08.118 | 09 | 110–16–7 | cisz-2-butién-disav | | | 203–742–5 | 08.118 | maleinsav | | |

08.119 | 03 | 1191–04–4 | 2-hexénsav | 3169 | 11777 | 214–727–8 | 08.119 | | | 5 |

08.120 | 03 | 13201–46–2 | 2-metil-2-buténsav | 3599 | 10168 | 236–167–3 | 08.120 | | | 5 |

08.122 | 04 | 1617–32–9 | transz-3-penténsav | | | 216–573–7 | 08.122 | | | |

08.123 | 03 | 10352–88–2 | transz-2-hepténsav | 3920 | | 233–769–8 | 08.123 | | | |

08.124 | 04 | 28163–84–0 | transz-3-hepténsav | | | 248–876–5 | 08.124 | | | |

08.125 | 04 | 5163–67–7 | transz-3-okténsav | | | 225–941–6 | 08.125 | | | |

08.126 | 03 | 32466–55–0 | transz-2-tridecénsav | | | 251–062–2 | 08.126 | | | |

08.127 | 22 | | 2-(4-metoxifenoxi)propionsav | | | | 08.127 | laktizol | | |

08.128 | 03 | | 2-metilbut-2(cisz)-énsav | | | | 08.128 | angelikasav | | |

09.001 | 01 | 141–78–6 | etil-acetát | 2414 | 191 | 205–500–4 | 09.001 | ecetéter | | |

09.002 | 01 | 109–60–4 | propil-acetát | 2925 | 192 | 203–686–1 | 09.002 | propil-etanoát | | |

09.003 | 05 | 108–21–4 | izopropil-acetát | 2926 | 193 | 203–561–1 | 09.003 | propil-izo-acetát | | |

09.004 | 01 | 123–86–4 | butil-acetát | 2174 | 194 | 204–658–1 | 09.004 | butil-etanoát | | |

09.005 | 02 | 110–19–0 | izobutil-acetát | 2175 | 195 | 203–745–1 | 09.005 | butil-iso-acetát; 2-metil-1-propil-acetát; iso-butil-acetát | 2-metil propil-acetát | |

09.006 | 01 | 142–92–7 | hexil-acetát | 2565 | 196 | 205–572–1 | 09.006 | hexil-etanoát; 1-acetoxi-hexán, | | |

09.007 | 01 | 112–14–1 | oktil-acetát | 2806 | 197 | 203–939–6 | 09.007 | acetát c-8; n-oktanil-acetát; 2-etil-hexil-acetát; oktil-etanoát | | |

09.008 | 01 | 143–13–5 | nonil-acetát | 2788 | 198 | 205–585–8 | 09.008 | acetát c-9; pelargonil-acetát; nonil-etanoát | | |

09.009 | 01 | 112–17–4 | decil-acetát | 2367 | 199 | 203–942–2 | 09.009 | acetát c-10; decil-etanoát; dekanil-acetát; 1-acetoxi-dekán; ecetsav-decil-észter; dekanol-acetát | | |

09.010 | 01 | 112–66–3 | dodecil-acetát | 2616 | 200 | 203–995–1 | 09.010 | lauril-acetát; acetát c-12; dodekanil-acetát; lauril-etanoát; dodekanil-etanoát | | |

09.011 | 03 | 105–87–3 | geranil-acetát | 2509 | 201 | 203–341–5 | 09.011 | geraniol acetát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-acetát; 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-il-acetát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-acetát | |

09.012 | 04 | 150–84–5 | citronellil-acetát | 2311 | 202 | 205–775–0 | 09.012 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il-acetát; 3,7-dimetil-6-okten-1-il-etanoát | 3,7-dimetilokt-6-enil-acetát | |

09.013 | 06 | 115–95–7 | linalil-acetát | 2636 | 203 | 204–116–4 | 09.013 | bergamol; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-acetát, licareol-acetát, linalool-acetát | 1,5-dimetil-1-vinil-hex-4-eni-acetát | |

09.014 | 23 | 140–11–4 | benzil-acetát | 2135 | 204 | 205–399–7 | 09.014 | benzil-etanoát | | |

09.015 | 06 | 80–26–2 | alfa-terpinil-acetát | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.015 | 3-ciklohexén-1-metanol, alfa, alfa, 4-trimetil, acetát; | p-ment-1-en-8-il-acetát | 5 |

09.016 | 08 | 29066–34–0 | mentil-acetát | 2668 | 206 | 240–459–6 | 09.016 | l-p-ment-3-il acetát; mentol-acetát; 1-izopropil-4-metilciklohex-2-il-acetát; | (1-alfa, 2-béta, 5-alfa)- 2-izopropil-5-metilciklohexil-acetát | 4 |

09.017 | 08 | 76–49–3 | bornil-acetát | 2159 | 207 | 200–964–4 | 09.017 | borneol-acetát; 2-kamfanil-acetát; bornil-etanoát; l-bornil-acetát; d-bornil-acetát; bornil-ecet-éter; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-il-acetát | |

09.018 | 22 | 103–54–8 | cinnamil-acetát | 2293 | 208 | 203–121–9 | 09.018 | 3-fenil-2-propen-1-il-acetát; 3-fenilallil-acetát; | 3-fenilprop-2-enil-acetát | |

09.019 | 23 | 104–21–2 | p-Ánizs-acetát | 2098 | 209 | 203–185–8 | 09.019 | benzolmetanol, 4-metoxi-acetát; ánizs-alkohol, acetát; benzil alkohol, p-metoxi, acetát; | 4-metoxibenzil-acetát | |

09.020 | 18 | 93–28–7 | eugenil-acetát | 2469 | 210 | 202–235–6 | 09.020 | eugenol-acetát; aceteugenol; 2-metoxi-4-fenil-acetát; acetil- eugenol; | 4-allil-2-metoxifenil-acetát | |

09.021 | 01 | 628–63–7 | pentil-acetát | | 211 | 211–047–3 | 09.021 | amil-acetát | | |

09.022 | 01 | 112–06–1 | heptil-acetát | 2547 | 212 | 203–932–8 | 09.022 | acetát c-7; heptanil-acetát; heptil-etanoát, | | |

09.023 | 01 | 79–20–9 | metil-acetát | 2676 | 213 | 201–185–2 | 09.023 | metil-etanoát; | | |

09.024 | 02 | 123–92–2 | izopentil-acetát | 2055 | 214 | 204–662–3 | 09.024 | izoamil-acetát; béta-metil-butil-acetát; közönséges amil-acetát; amil-izo-acetát; izoamil-etanoát | 3-metilbutil-acetát | |

09.025 | 02 | 10031–87–5 | 2-etilbutil-acetát | 2425 | 215 | 233–095–4 | 09.025 | béta-etilbutil-acetát | | |

09.026 | 22 | 7493–78–9 | alfa-pentilcinnamil-acetát | 2064 | 216 | 231–339–4 | 09.026 | alfa-n-amil-béta-fenilakril-acetát; alfa-pentilcinnamil-acetát; floxin-acetát | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil-acetát | |

09.027 | 08 | 622–45–7 | ciklohexil-acetát | 2349 | 217 | 210–736–6 | 09.027 | ciklohexán-acetát; | | |

09.028 | 07 | 21722–83–8 | 2-ciklohexiletil-acetát | 2348 | 218 | 2266952 | 09.028 | ciklohexán-etil-acetát; etilciklohexil-acetát; hexahidrofenil-etil-acetát | | |

09.029 | 06 | 103–07–1 | 1,1-dimetil-3-fenilpropil-acetát | 2735 | 219 | 203–077–0 | 09.029 | dimetil-fenetil-karbinil-acetát; 1,1-dimetil-3-fenilpropan-1-il-acetát; 2-metil-4-fenil-2-butil-acetát | | |

09.030 | 17 | 93–29–8 | 2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenil-acetát | 2470 | 220 | 202–236–1 | 09.030 | izoeugenil-acetát; izoeugenol-acetát; 2-methoxy-4-propenil-fenil-acetát; acetisoeugenol | | |

09.031 | 15 | 103–45–7 | fenetil-acetát | 2857 | 221 | 203–113–5 | 09.031 | 2-feniletil-acetát; benzil-karbinil-acetát; | | |

09.032 | 22 | 122–72–5 | 3-fenilpropil-acetát | 2890 | 222 | 204–569–8 | 09.032 | fenilpropil-acetát; 3-fenil-1-propil-acetát; hidrocinnamil-acetát; béta-fenilpropil-acetát | | |

09.033 | 04 | 141–11–7 | Rodinil-acetát | 2981 | 223 | 205–458–7 | 09.033 | alfa-citronellil-acetát | 3,7-dimetilokt-7-enil acetát | |

09.034 | 07 | 1323–00–8 | szantalil-acetát | 3007 | 224 | 2153496 | 09.034 | alfa-szantalol, acetát; ß-szantalol, acetát; | | 4 |

09.035 | 23 | 881–68–5 | vanillil-acetát | 3108 | 225 | 212–920–1 | 09.035 | acetil-vanillin; benzaldehid, 4-(acetiloxi)- 3-metoxi-; | 3-metoxi-4-acetoxibenzaldehid;4-acetoxi-3-metoxibenzaldehid | |

09.036 | 25 | 140–39–6 | p-tolil-acetát | 3073 | 226 | 205–413–1 | 09.036 | p-krezil-acetát; 4-metilbenzoesav-metil-észter; acetil-p-krezol; p-tolil-etanoát; p-krezil-acetát | 4-metilfenil-acetát | |

09.037 | 01 | 140–88–5 | etil-akrilát | 2418 | 245 | 205–438–8 | 09.037 | etil-propenoát | etil-prop-2-enoát | |

09.038 | 01 | 623–42–7 | metil-butirát | 2693 | 263 | 210–792–1 | 09.038 | metil-butanoát | | |

09.039 | 01 | 105–54–4 | etil-butirát | 2427 | 264 | 203–306–4 | 09.039 | etil-n-butanoát; vajsav-éter; etil-butanoát | | |

09.040 | 01 | 105–66–8 | propil-butirát | 2934 | 266 | 203–320–0 | 09.040 | propil-butanoát | | |

09.041 | 05 | 638–11–9 | izopropil-butirát | 2935 | 267 | 211–320–7 | 09.041 | propil-izo-butirát; propil-izo-butanoát; izopropil-butanoát | | |

09.042 | 01 | 109–21–7 | butil-butirát | 2186 | 268 | 203–656–8 | 09.042 | butil-butanoát | | |

09.043 | 02 | 539–90–2 | izobutil-butirát | 2187 | 269 | 208–729–8 | 09.043 | butil-izo-butirát; 2-metil-1-propil-butirát; izobutil-butanoát | 2-metilpropil-butanoát | |

09.044 | 01 | 540–18–1 | pentil-butirát | 2059 | 270 | 208–739–2 | 09.044 | amil-butirát; amil-butanoát | | |

09.045 | 01 | 2639–63–6 | hexil-butirát | 2568 | 271 | 220–136–6 | 09.045 | n-hexil-n-butanoát; hexil-butanoát | | |

09.046 | 01 | 110–39–4 | oktil-butirát | 2807 | 272 | 203–762–4 | 09.046 | oktil-butanoát, | | |

09.047 | 01 | 5454–09–1 | decil-butirát | 2368 | 273 | 226–700–8 | 09.047 | decil-butanoát; 1-butiroxi-dekán, | | |

09.048 | 03 | 106–29–6 | geranil-butirát | 2512 | 274 | 203–381–3 | 09.048 | transz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-butanoát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-butanoát | |

09.049 | 04 | 141–16–2 | citronellil-butirát | 2312 | 275 | 205–463–4 | 09.049 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il-butirát | 3,7-dimetilokt-6-enil-butanoát | |

09.050 | 06 | 78–36–4 | linalil-butirát | 2639 | 276 | 201–109–8 | 09.050 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il-butirát; linalil-n-butirát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil butanoát | |

09.051 | 23 | 103–37–7 | benzil-butirát | 2140 | 277 | 203–105–1 | 09.051 | benzil-n-butirát; benzil-n-butanoát; benzil-butanoát; | | |

09.052 | 06 | 2153–28–8 | terpinil-butirát | 3049 | 278 | 218–445–6 | 09.052 | p-ment-1-én-8-il-butirát; p-ment-1-én-8-ol-butirát; | p-ment-1-én-8-il-butanoát | |

09.053 | 22 | 103–61–7 | cinnamil-butirát | 2296 | 279 | 203–128–7 | 09.053 | fenilpropenil-n-butirát; 3-fenil-2-propen-1-il-butanoát; vajsav, 3-fenil-2-propen-1-il-észter; | 3-fenilprop-2-enil-butanoát | |

09.054 | 03 | 2051–78–7 | allil-butirát | 2021 | 280 | 218–129–8 | 09.054 | allil-n-butirát; vinil-karbinil-butirát; 2-propen-1-il-butanoát; allil-butanoát; | | |

09.055 | 02 | 106–27–4 | 3-metilbutil-butirát | 2060 | 282 | 203–380–8 | 09.055 | izoamil-butirát; izoamil-n-butirát | | |

09.057 | 22 | 80866–83–7 | 2-fenilpropil-butirát | 2891 | 285 | 279–587–2 | 09.057 | alfa-fenilpropil-alkohol, vajsav-észter; béta-metilfenetil-butirát; hidratropil-butirát | | |

09.058 | 23 | 6963–56–0 | p-anizil-butirát | 2100 | 286 | 230–163–5 | 09.058 | benzil-alkohol, p-metoxi-butirát; vajsav, p-metoxibenzil-észter; | 4-metoxibenzil-butanoát | |

09.059 | 01 | 110–38–3 | etil-dekanoát | 2432 | 309 | 203–761–9 | 09.059 | etil-kaprát; etil-decilát; etil-kaprinát | | |

09.060 | 01 | 123–66–0 | etil-hexanoát | 2439 | 310 | 204–640–3 | 09.060 | etil-kaproát; abszolút kapron-éter; etil-kapronát | | |

09.061 | 01 | 626–77–7 | propil-hexanoát | 2949 | 311 | 210–963–0 | 09.061 | propil-kaproát; | | |

09.062 | 05 | 2311–46–8 | izopropil-hexanoát | 2950 | 312 | 219–000–9 | 09.062 | propil-izo-hexanoát; propil-izo-hexilát; izopropil-kapronát; izopropil-kaproát | | |

09.063 | 01 | 626–82–4 | butil-hexanoát | 2201 | 313 | 210–964–6 | 09.063 | butil- kaproát; | | |

09.064 | 02 | 105–79–3 | izobutil-hexanoát | 2202 | 314 | 203–332–6 | 09.064 | izobutil- kaproát; butil-izo-hexanoát; butil-izo- kaproát | 2-metilpropil-hexanoát | |

09.065 | 01 | 540–07–8 | pentil-hexanoát | 2074 | 315 | 208–732–4 | 09.065 | amil-hexanoát; amil-kaproát; pentil-kaproát, | | |

09.066 | 01 | 6378–65–0 | hexil-hexanoát | 2572 | 316 | 228–952–4 | 09.066 | hexil-kapronát; | | |

09.067 | 03 | 10032–02–7 | geranil-hexanoát | 2515 | 317 | 233–102–0 | 09.067 | geranil-kaproát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-hexanoát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-n-hexanoát | |

09.068 | 06 | 7779–23–9 | linalil-hexanoát | 2643 | 318 | 231–922–3 | 09.068 | 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-hexanoát; linalil-kaproát; linalil-hexoát; linelil-hexilát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-hexanoát | |

09.069 | 01 | 106–70–7 | metil-hexanoát | 2708 | 319 | 203–425–1 | 09.069 | metil-kapronsavészter; | | |

09.070 | 02 | 2198–61–0 | 3-metilbutil-hexanoát | 2075 | 320 | 218–600–8 | 09.070 | izoamil-hexanoát; izoamil-kaproát; izopentil-n-hexanoát; pentil-izohexanoát; pentil-izo-kaproát-izopentil-hexanoát | | |

09.071 | 22 | 6281–40–9 | 3-fenilpropil-hexanoát | 2896 | 321 | 228–490–3 | 09.071 | hidrocinnamil-hexanoát; hidrocinnamilkaproát; 3-fenilpropil-kaproát; | | |

09.072 | 01 | 109–94–4 | etil-formiát | 2434 | 339 | 203–721–0 | 09.072 | etil-metanoát; hangyasav-éter | | |

09.073 | 01 | 110–74–7 | propil-formiát | 2943 | 340 | 203–798–0 | 09.073 | propil-metanoát | | |

09.074 | 01 | 112–23–2 | heptil-formiát | 2552 | 341 | 203–949–0 | 09.074 | n-heptil-metanoát; heptil-metanoát; | | |

09.075 | 01 | 112–32–3 | oktil-formiát | 2809 | 342 | 203–959–5 | 09.075 | oktil-metanoát; | | |

09.076 | 03 | 105–86–2 | geranil-formiát | 2514 | 343 | 203–339–4 | 09.076 | transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-formiát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-metanoát; geranil-metanoát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-formiát | |

09.077 | 23 | 104–57–4 | benzil-formiát | 2145 | 344 | 203–214–4 | 09.077 | hangyasav-benzil-észter; benzil-metanoát; | | |

09.078 | 04 | 105–85–1 | citronellil-formiát | 2314 | 345 | 203–338–9 | 09.078 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il-formiát; 3,7-dimetil-6-okten-1-il-metanoát | 3,7-dimetilokt-6-enil-formiát | |

09.079 | 04 | 141–09–3 | Rodinil-formiát | 2984 | 346 | 205–456–6 | 09.079 | alfa-citronellil-formiát | 3,7-dimetilokt-7-enil-formiát | |

09.080 | 06 | 115–99–1 | linalil-formiát | 2642 | 347 | 204–120–6 | 09.080 | 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-formiát; linalool-formiát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-formiát | |

09.081 | 06 | 2153–26–6 | alfa-terpinil-formiát | 3052 | 348 | 218–444–0 | 09.081 | p-ment-1-én-8-il-formiát; | | |

09.082 | 08 | 7492–41–3 | bornil-formiát | 2161 | 349 | 231–319–5 | 09.082 | bornil-metanoát; borneol-formiát; d-bornil-formiát; endo-2-bornanil-formiát; 2-kamfanil-formiát; l-bornil-formiát; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-il-formiát | |

09.083 | 15 | 104–62–1 | fenetil-formiát | 2864 | 350 | 203–220–7 | 09.083 | 2-feniletil-formiát; 2-feniletil-metanoát; benzilkarbinil-formiát; benzilkarbinil-metanoát | | |

09.084 | 22 | 104–64–3 | 3-fenilpropil-formiát | 2895 | 351 | 203–222–8 | 09.084 | fenil-propil-formiát; hidrocinnamil-formiát; hidrocinnamil-metanoát; béta-fenilpropil-formiát; | | |

09.085 | 22 | 104–65–4 | cinnamil-formiát | 2299 | 352 | 203–223–3 | 09.085 | 3-fenil-2-propen-1-il-formát; 3-fenilallil-formiát; cinnamil-metanoát; | 3-fenilprop-2-enil-formiát | |

09.086 | 06 | 10058–43–2 | 2-metil-1-fenil-2-propil-formiát | 2395 | 353 | | 09.086 | alfa, alfa-dimetilfenetil-formiát; 2-benzil-2-propil-formiát; benzil-dimetil-karbinil-formiát; dimetil-benzil-karbinil-formiát | | |

09.087 | 23 | 122–91–8 | p-anizil-formiát | 2101 | 354 | 204–582–9 | 09.087 | ánizs-alkohol-formiát; ánizs-metanoát; p-metoxibenzil-metanoát; benzolmetanol, 4-metoxi-, formiát; | 4-metoxibenzil-formiát | |

09.088 | 18 | 10031–96–6 | 4-eugenil-formiát | 2473 | 355 | 233–099–6 | 09.088 | eugenol-formiát | 4-allil-2-metoxifenil-formát | |

09.089 | 17 | 7774–96–1 | izoeugenil-formiát | 2474 | 356 | 231–884–8 | 09.089 | 4-metoxi-4-fenil-formiát; 2-metoxi-4-propenilfenil-formiát; | 2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenil-formiát | |

09.090 | 22 | 7493–79–0 | alfa-pentilcinnamil-formiát | 2066 | 357 | 231–341–5 | 09.090 | alfa-n-amil-fenilakril-formiát; alfa-pentilcinnamil-formiát | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil-formiát | |

09.091 | 01 | 5454–28–4 | butil-heptanoát | 2199 | 363 | 226–707–6 | 09.091 | butil-heptilát; butil-önantát, | | |

09.092 | 02 | 7779–80–8 | izobutil-heptanoát | 2200 | 364 | 231–940–1 | 09.092 | izobutil-heptilát; butil-izo-heptanoát; izobutil-heptoát; 2-metil-1-propil-heptanoát | 2-metilpropil-heptanoát | |

09.093 | 01 | 106–30–9 | etil-heptanoát | 2437 | 365 | 203–382–9 | 09.093 | etil-heptilát; etil-heptoát; etil-önantát; önantil-észter | | |

09.094 | 01 | 5132–75–2 | oktil-heptanoát | 2810 | 366 | 225–882–6 | 09.094 | oktil-heptilát; oktil-önantát, | | |

09.095 | 01 | 7778–87–2 | propil-heptanoát | 2948 | 367 | 231–917–6 | 09.095 | propil-heptilát; propil-heptoát; propil-önantát | | |

09.096 | 01 | 106–73–0 | metil-heptanoát | 2705 | 368 | 203–428–8 | 09.096 | metil-heptoát; metil-önantát, | | |

09.097 | 03 | 142–19–8 | allil-heptanoát | 2031 | 369 | 205–527–1 | 09.097 | allil-heptilát; allil-heptoát; allil-enantát; allil-önantát; | | |

09.098 | 01 | 7493–82–5 | pentil-heptanoát | 2073 | 370 | 231–342–0 | 09.098 | amil-heptanoát; amil-heptilát; amil-heptoát; amil-önantát, | | |

09.099 | 01 | 106–33–2 | etil-dodekanoát | 2441 | 375 | 203–386–0 | 09.099 | etil-laurát; etil-dodecilát; | | |

09.100 | 01 | 106–18–3 | butil-dodekanoát | 2206 | 376 | 203–370–3 | 09.100 | butil-laurát; butil-dodecilát | | |

09.101 | 01 | 111–82–0 | metil-dodekanoát | 2715 | 377 | 203–911–3 | 09.101 | metil-laurát; metil-dodecilát, | | |

09.102 | 25 | 10024–57–4 | p-tolil-dodekanoát | 3076 | 378 | 233–024–7 | 09.102 | p-krezil-dodekanoát; p-krezil-laurát; p-metilfenil-dodekanoát; | 4-metilfenil-dodekanoát | |

09.103 | 02 | 6309–51–9 | 3-metilbutil-dodekanoát | 2077 | 379 | 228–626–1 | 09.103 | izoamil-laurát; izoamil-dodekanát; amil-izo-laurát; pentil-izo-laurát; izopentil-laurát, | | |

09.104 | 01 | 124–06–1 | etil-tetradekanoát | 2445 | 385 | 204–675–4 | 09.104 | etil-mirisztát; | | |

09.105 | 05 | 110–27–0 | izopropil-tetradekanoát | 3556 | 386 | 203–751–4 | 09.105 | izopropil-mirisztát; | | |

09.106 | 01 | 124–10–7 | metil-tetradekanoát | 2722 | 387 | 204–680–1 | 09.106 | metil-mirisztát; | | |

09.107 | 01 | 123–29–5 | etil-nonanoát | 2447 | 388 | 204–615–7 | 09.107 | etil-pelargonát; etil-nonilát | | |

09.108 | 01 | 1731–84–6 | metil-nonanoát | 2724 | 389 | 217–052–7 | 09.108 | metil-nonilát; metil-pelargonát, | | |

09.109 | 03 | 7493–72–3 | allil-nonanoát | 2036 | 390 | 231–334–7 | 09.109 | 2-propenil-nonanoát; allil-pelargonát; allil-nonilát; 2-propenil-pelargonát; | | |

09.110 | 02 | 7779–70–6 | 3-metilbutil-nonanoát | 2078 | 391 | 231–933–3 | 09.110 | izoamil-pelargonát; pentil-izo-nononoát; izopentil-nonanoát; amil-izo-nonanoát; izopentil-nonilát; izoamil-nonilát | | |

09.111 | 01 | 106–32–1 | etil-oktanoát | 2449 | 392 | 203–385–5 | 09.111 | etil-kaprilát; etil-oktilát | | |

09.112 | 01 | 638–25–5 | pentil-oktanoát | 2079 | 393 | 211–328–0 | 09.112 | amil-oktanoát; amil-kaprilát; amil-oktilát; pentil-oktilát, | | |

09.113 | 01 | 1117–55–1 | hexil-oktanoát | 2575 | 394 | 214–247–9 | 09.113 | hexil-kaprilát; hexil-oktilát, | | |

09.114 | 01 | 2306–88–9 | oktil-oktanoát | 2811 | 395 | 218–980–5 | 09.114 | oktil-oktilát | | |

09.115 | 01 | 7786–48–3 | nonil-oktanoát | 2790 | 396 | 232–099–3 | 09.115 | nonil-oktilát | | |

09.116 | 06 | 10024–64–3 | linalil-oktanoát | 2644 | 397 | 233–026–8 | 09.116 | 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-oktanoát; linalil-kaprilát; linalil-oktoát; linalil-oktilát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-oktanoát | |

09.117 | 01 | 111–11–5 | metil-oktanoát | 2728 | 398 | 203–835–0 | 09.117 | metil-oktilát | | |

09.118 | 01 | 4265–97–8 | heptil-oktanoát | 2553 | 399 | 224–252–8 | 09.118 | heptil-kaprilát | | |

09.119 | 03 | 4230–97–1 | allil-oktanoát | 2037 | 400 | 224–184–9 | 09.119 | allil-kaprilát; 2-propenil-oktanoát; 2-propenil-oktilát; allil-oktilát | | |

09.120 | 02 | 2035–99–6 | 3-metilbutil-oktanoát | 2080 | 401 | 218–004–8 | 09.120 | izoamil-oktanoát; izopentil-oktanoát; pentil-izo-oktanoát; izoamil-kaprilát; izopentil-oktilát | | |

09.121 | 01 | 105–37–3 | etil-propionát | 2456 | 402 | 203–291–4 | 09.121 | etil-propanoát, propion-éter | | |

09.122 | 01 | 106–36–5 | propil-propionát | 2958 | 403 | 203–389–7 | 09.122 | propil-propanoát; n-propil-propionát; | | |

09.123 | 05 | 637–78–5 | izopropil-propionát | 2959 | 404 | 211–300–8 | 09.123 | propil-izo-propionát, | | |

09.124 | 01 | 590–01–2 | butil-propionát | 2211 | 405 | 209–669–5 | 09.124 | butil-propanoát | | |

09.125 | 02 | 540–42–1 | izobutil-propionát | 2212 | 406 | 208–746–0 | 09.125 | butil-izo-propionát; izobutil-propanoát | 2-metilpropil-propanoát | |

09.126 | 01 | 142–60–9 | oktil-propionát | 2813 | 407 | 205–548–6 | 09.126 | oktil-propanoát | | |

09.127 | 01 | 5454–19–3 | decil-propionát | 2369 | 408 | 226–703–4 | 09.127 | decil-propanoát; 1-propionoxi-dekán, | | |

09.128 | 03 | 105–90–8 | geranil-propionát | 2517 | 409 | 203–344–1 | 09.128 | transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-propanoát; 2,6-dimetil oktadién-6-il-8-n-propionát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-propanoát | |

09.129 | 04 | 141–14–0 | citronellil-propionát | 2316 | 410 | 205–461–3 | 09.129 | | 3,7-dimetilokt-6-enil-propanoát | |

09.130 | 06 | 144–39–8 | linalil-propionát | 2645 | 411 | 205–627–5 | 09.130 | 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-propanoát; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-propionoát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-propanoát | |

09.131 | 08 | 2756–56–1 | izobornil-propionát | 2163 | 412 | 220–410–5 | 09.131 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-propanoát | |

09.132 | 23 | 122–63–4 | benzil-propionát | 2150 | 413 | 204–559–3 | 09.132 | benzil-propanát; benzil-propanoát | | |

09.133 | 22 | 103–56–0 | cinnamil-propionát | 2301 | 414 | 203–124–5 | 09.133 | 3-fenil-2-propen-1-il-propanoát; gamma-fenilallil-propionoát; | 3-fenilprop-2-enil-propanoát | |

09.134 | 01 | 554–12–1 | metil-propionát | 2742 | 415 | 209–060–4 | 09.134 | metil-propanoát | | |

09.135 | 01 | 624–54–4 | pentil-propionát | | 416 | 210–852–7 | 09.135 | pentil-propanoát; amil-propionát, | | |

09.136 | 02 | 105–68–0 | 3-metilbutil-propionát | 2082 | 417 | 203–322–1 | 09.136 | izoamil-propionát; izopentil-propionát; izopentil-propanoát; izoamil-propanoát, | | |

09.137 | 15 | 122–70–3 | fenetil-propionát | 2867 | 418 | 204–567–7 | 09.137 | feniletil-propionát; 2-feniletil-propanoát; benzilkarbinil-propionát; | | |

09.138 | 22 | 122–74–7 | 3-fenilpropil-propionát | 2897 | 419 | 204–571–9 | 09.138 | fenilpropil-propionát; hidrocinnamil-propionát; béta-fenilpropil-propanoát; 3-fenilpropil-propanoát; | | |

09.139 | 01 | 2445–76–3 | hexil-propionát | 2576 | 420 | 219–495–1 | 09.139 | hexil-propanoát, | | |

09.140 | 08 | 6222–35–1 | ciklohexil-propionát | 2354 | 421 | 228–303–5 | 09.140 | | | |

09.141 | 04 | 105–89–5 | Rodinil-propionát | 2986 | 422 | 203–343–6 | 09.141 | alfa-citronellil-propionát | 3,7-dimetilokt-7-enil-propanoát | |

09.142 | 06 | 80–27–3 | terpinil-propionát | 3053 | 423 | 201–266–2 | 09.142 | p-mentanil-propionát (kevert izomerek – Fema szerint); p-ment-1-én-8-il propionát | p-ment-1-én-8-il-propanoát | |

09.143 | 08 | 97–45–0 | karvil-propionát | 2251 | 424 | 202–583–9 | 09.143 | l-karveol-propionát; p-menta-6,8-dien-2-il-propionát; | p-menta-6,8-dien-2-il-propanoát | |

09.144 | 21 | 120–45–6 | 1-fenetil-propionát | 2689 | 425 | 204–397–3 | 09.144 | alfa-metilbenzil-propionát; 1-fenil-1-etil-propionát; metil-fenilkarbinil-propionát | | |

09.145 | 23 | 7549–33–9 | p-anizil-propionát | 2102 | 426 | 231–433–5 | 09.145 | benzolmetanol, 4-metoxi-, propionát; | 4-metoxibenzil-propanoát | |

09.146 | 03 | 7493–76–7 | allil-undec-10-enoát | 2044 | 441 | 231–337–3 | 09.146 | allil-undecilenát; 2-propenil-10-undecenoát; allil-hendecenoát; allil-undecilenoát. | | |

09.147 | 01 | 539–82–2 | etil-valerát | 2462 | 465 | 208–726–1 | 09.147 | etil-pentanoát; etil-valerianát | | |

09.148 | 01 | 591–68–4 | butil-valerát | 2217 | 466 | 209–728–5 | 09.148 | butil-valerianát; butil-pentanoát, | | |

09.149 | 01 | 2173–56–0 | pentil-valerát | | 467 | 218–528–7 | 09.149 | amil-pentanoát; amil-valerát, | | |

09.150 | 03 | 10402–47–8 | geranil-valerát | | 468 | 233–869–1 | 09.150 | geranil-pentanoát; 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-il-pentanoát | 3,7-dimetil-okta-2(transz), 6-dienil-pentanoát | |

09.151 | 04 | 7540–53–6 | citronellil-valerát | 2317 | 469 | 231–416–2 | 09.151 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il-pentanoát | | |

09.152 | 23 | 10361–39–4 | benzil-valerát | | 470 | 233–789–7 | 09.152 | benzil-valeriát; benzil-pentanoát; fenil-metil-pentanoát | | |

09.153 | 08 | 7549–41–9 | bornil-valerát | 2164 | 471 | 231–435–6 | 09.153 | bornil-pentanoát; bornil-valerianát; bornil-n-pentanoát; endo-2-kamfanil-valerát; endo-2-bornil-valerát; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-il-pentanoát | |

09.154 | 08 | 89–47–4 | mentil-valerát | | 472 | 201–910–2 | 09.154 | mentil-pentanoát | p-mentan-3-il-pentanoát | |

09.156 | 01 | 111–80–8 | metil-2-noninoát | 2726 | 479 | 203–909–2 | 09.156 | metil-oktin-karbonát; metil-oktin-karbonát; | | |

09.157 | 01 | 10031–92–2 | etil-2-noninoát | 2448 | 480 | 233–098–0 | 09.157 | etil-oktin-karbonát; etil-oktin-karbonát; etil-non-2-inát; etil-hexil-propiolát | | |

09.158 | 01 | 111–12–6 | metil-2-oktinoát | 2729 | 481 | 203–836–6 | 09.158 | metil-heptine-karbonát; metil-heptine karbonát; metil-okt-2-inoát; metil-pentilpropiolát | | |

09.159 | 01 | 638–49–3 | pentil-formiát | 2068 | 497 | 211–340–6 | 09.159 | amil-formát; amil-formiát; amil-metanoát; n-pentil-metanoát | | |

09.160 | 08 | 4351–54–6 | ciklohexil-formiát | 2353 | 498 | 224–415–3 | 09.160 | | | |

09.161 | 01 | 629–33–4 | hexil-formiát | 2570 | 499 | 211–087–1 | 09.161 | n-hexil-formiát; hexil-metanoát; hangyasav-hexil-észter | | |

09.162 | 02 | 110–45–2 | 3-metilbutil-formiát | 2069 | 500 | 203–769–2 | 09.162 | izoamil-formiát; izopentil-formiát; amil-izo-formiát; pentil-izo-formát; izopentil-metanoát; amil-izo-metanoát; izoamil-metanoát | | |

09.163 | 01 | 592–84–7 | butil-formiát | 2196 | 501 | 209–772–5 | 09.163 | butil-metanoát | | |

09.164 | 02 | 542–55–2 | izobutil-formiát | 2197 | 502 | 208–818–1 | 09.164 | tetril-formiát; butil-izo-formiát; izobutil-metanoát; 2-metil-1-propil-formiát | 2-metilpropil-formiát | |

09.165 | 05 | 625–55–8 | izopropil-formiát | 2944 | 503 | 210–901–2 | 09.165 | propil-izo-formiát; propil-izo-metanát; izopropil-metanoát | | |

09.166 | 01 | 5870–93–9 | heptil-butirát | 2549 | 504 | 227–526–5 | 09.166 | heptil-butanoát | | |

09.167 | 03 | 999–40–6 | neril-butirát | 2774 | 505 | 213–660–1 | 09.167 | cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-butanoát | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienil-butanoát | |

09.168 | 15 | 103–52–6 | fenetil-butirát | 2861 | 506 | 203–119–8 | 09.168 | béta-fenetil-n-butanoát; 2-feniletil-butanoát; 2-feniletil-butirát; benzilkarbinil-butirát; | | |

09.169 | 03 | 105–91–9 | neril-propionát | 2777 | 509 | 203–345–7 | 09.169 | cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-propionát | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienil-propanoát | |

09.171 | 08 | 77–54–3 | cedril-acetát | | 527 | 201–036–1 | 09.171 | | 2,6,6,8-tetrametil-tri-ciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-il-acetát | |

09.172 | 08 | 6243–10–3 | ciklohexil-hexanoát | | 528 | 228–354–3 | 09.172 | | | |

09.174 | 25 | 613–70–7 | 2-metoxifenil-acetát | 3687 | 552 | 210–350–8 | 09.174 | gvajakil-acetát; 1-acetoxi-2-metoxibenzol; acetil-gvajacol; o-metoxifenil-acetát; | | |

09.175 | 08 | 58479–55–3 | izobornil-butirát | | 564 | 261–281–5 | 09.175 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-butanát | |

09.176 | 08 | 1200–67–5 | izobornil-formiát | 2162 | 565 | 214–853–3 | 09.176 | izobornil-metanoát; exo-2-bornil-formiát; exo-2-kamfanil-formiát; | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-formát | |

09.177 | 03 | 7149–29–3 | 2-metilallil-butirát | 2678 | 572 | 230–474–6 | 09.177 | 2-metil-2-propen-1-il-butirát; 2-metilallil-butanoát; izopropenil-karbinil-n-butirát; metilallil-butirát; | 2-metilprop-2-enil-butanoát | |

09.178 | 21 | 93–92–5 | 1-fenetil-acetát | 2684 | 573 | 202–288–5 | 09.178 | sztirallil-acetát; alfa-feniletil-acetát; metil-fenilkarbinil-acetát; szek-feniletil-acetát | 1-feniletil-acetát | |

09.179 | 21 | 7775–38–4 | 1-fenetil-formiát | 2688 | 574 | 231–893–7 | 09.179 | alfa-metilbenzil-formiát; 1-fenil-1-etil-formiát; alfa-metilbenzil-metanoát; | | |

09.180 | 01 | 112–39–0 | metil-hexadekanoát | | 581 | 203–966–3 | 09.180 | metil-palmitát; | | |

09.181 | 01 | 13894–63–8 | metil-hex-2-enoát | 2709 | 583 | 237–663–2 | 09.181 | metil-ß-propilakrilát | | |

09.182 | 01 | 624–24–8 | metil-valerát | 2752 | 588 | 210–838–0 | 09.182 | metil-pentanoát; metil-valerianát, | | |

09.185 | 09 | 592–20–1 | 2-oxopropil-acetát | | 607 | 209–746–3 | 09.185 | acetonil-acetát; | | |

09.186 | 10 | 4906–24–5 | szek-butan-3-onil-acetát | 3526 | 608 | | 09.186 | 2-acetoxi-3-butanon; amc-acetát; acetoin-acetát; acetil-metil-karbinil-acetát; 2-butanon-3-il-acetát | 1-metil-2-oxopropil-acetát | |

09.188 | 01 | 5933–87–9 | pentil-dekanoát | | 611 | 227–682–4 | 09.188 | amil-kaprát, amil-kaprinát, | | |

09.189 | 21 | 10031–86–4 | 1-fenilpropil-butirát | 2424 | 628 | 233–094–9 | 09.189 | alfa-etilbenzil-butirát; etil-fenil-karbinil-butirát; 1-fenil-1-propil-butirát; alfa-fenilpropil-butirát; | | |

09.190 | 01 | 1552–67–6 | etil-hex-2-enoát | 3675 | 631 | 216–296–1 | 09.190 | etil-e-2-hexenoát | | 5 |

09.191 | 01 | 2396–83–0 | etil-hex-3-enoát | 3342 | | 219–257–7 | 09.191 | | | |

09.192 | 01 | 111–62–6 | etil-oleát | 2450 | 633 | 203–889–5 | 09.192 | etil-cisz-9-oktadecenoát | etil-oktadec-9-enoát | |

09.193 | 01 | 628–97–7 | etil-hexadekanoát | 2451 | 634 | 211–064–6 | 09.193 | etil-palmitát; etil-cetilát | | |

09.194 | 01 | 2396–84–1 | etil-hexa-2,4-dienoát | 2459 | 635 | 219–258–2 | 09.194 | etil-szorbát; etil-2,4-hexadienoát | | |

09.196 | 03 | 10094–40–3 | hex-2-enil-acetát | 2564 | 643 | 233–223–9 | 09.196 | transz-2-hexenil-acetát; 2-hexen-1-il-acetát; 2-hexenil-etanoát | | 5 |

09.197 | 04 | 3681–71–8 | hex-3(cisz)-enil-acetát | 3171 | 644 | 222–960–1 | 09.197 | cisz-3-hexen-1-il-acetát; cisz-3-hexenil-acetát; cisz-3-hexenil-etanoát | | |

09.198 | 02 | 2050–09–1 | izopentil-valerát | | 648 | 218–081–8 | 09.198 | izoamil-pentanoát | 3-metilbutil-pentanoát | |

09.200 | 21 | 10415–88–0 | 1-metil-3-fenilpropil-acetát | 2882 | 671 | 233–890–6 | 09.200 | metil-fenil-etil-karbinil-acetát; 4-fenil-2-butil-acetát; feniletil-metil-karbinil-acetát; | | |

09.201 | 15 | 7460–74–4 | fenetil-valerát | | 673 | 231–246–9 | 09.201 | fenetil-pentanoát | | |

09.202 | 01 | 141–06–0 | propil-valerát | | 679 | 205–452–4 | 09.202 | propil-pentanoát; propil-valerát | | |

09.204 | 01 | 544–35–4 | etil-oktadeka-9,12-dienoát | | 711 | 208–868–4 | 09.204 | etil-linoleát; | | |

09.205 | 01 | 1191–41–9 | etil-oktadeka-9,12,15-trienoát | | 712 | 214–734–6 | 09.205 | etil-linolenát; | | |

09.208 | 01 | 142–77–8 | butil-oleát | | 741 | 205–559–6 | 09.208 | | butil-oktadec-9-enát | |

09.209 | 01 | 589–75–3 | butil-oktanoát | | 742 | 209–659–0 | 09.209 | butil-kaprilát | | |

09.210 | 01 | 111–61–5 | etil-oktadekanoát | 3490 | 745 | 203–887–4 | 09.210 | etil-sztearát; | | |

09.211 | 30 | 60–01–5 | glicerin-tributirát | 2223 | 747 | 200–451–5 | 09.211 | tributirin; glicerol-tributirát; butirin; | | 1 |

09.212 | 03 | 2142–94–1 | neril-formiát | 2776 | 2060 | 218–401–6 | 09.212 | cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-formiát; cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-metanoát | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienil-formiát | |

09.213 | 03 | 141–12–8 | neril-acetát | 2773 | 2061 | 2054592 | 09.213 | cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-acetát; cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-etanoát | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienil-acetát | |

09.214 | 04 | 112–19–6 | undec-10-enil-acetát | 3096 | 2062 | 203–944–3 | 09.214 | acetát c-11; 10-hendecil-acetát; undecilén-acetát; undecenil-acetát | | |

09.215 | 08 | 97–42–7 | karvil-acetát | 2250 | 2063 | 202–580–2 | 09.215 | karveil-acetát; p-menta-6,8-dien-2-il-acetát | p-menta-6,8-dien-2-il-acetát | |

09.216 | 08 | 20777–49–5 | dihidrokarvil-acetát | 2380 | 2064 | 244–029–9 | 09.216 | 6-metil-3-(1-metilvinil)ciklohexil-acetát; dihidrokarveil-acetát; 8-p-menten-2-il-acetát; 6-metil-3-izopropenilciklohexenil-acetát | p-ment-8-én-2-il-acetát | |

09.218 | 08 | 125–12–2 | izobornil-acetát | 2160 | 2066 | 204–727–6 | 09.218 | bornil-izo-acetát; exo-2-kamfanil-acetát; izobornil-etanoát; exo-2-bornil-acetát; | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-acetát | |

09.219 | 08 | 57576–09–7 | izopulegil-acetát | 2965 | 2067 | 260–820–1 | 09.219 | 5-metil-2-izopropenilciklohexil-acetát; pulegol-izo-acetát; 1-metil-4-izopropenilciklohexan-3-il-acetát; | p-ment-8-én-3-il-acetát | |

09.220 | 23 | 326–61–4 | piperonil-acetát | 2912 | 2068 | 206–312–5 | 09.220 | heliotropil-acetát; 3,4-metilén-dioxibenzil-acetát; 1,3-benzodioxol-5-metanol, acetát; | 3,4-metiléndioxibenzil-acetát | |

09.224 | 05 | 108–84–9 | 1,3-dimetilbutil-acetát | | 2073 | 203–621–7 | 09.224 | 4-metil-2-pentil-acetát; metil-izobutil-karbinil-acetát | | |

09.225 | 09 | 1322–17–4 | 1,3-nonándiol-acetát | 2783 | 2075 | 215–332–3 | 09.225 | 1,3-nonándiol-acetát (kevert észterek); acetoxi-nonil-acetát (kevert észterek); jazmonil; | nonan-1,3-di-il-acetát | 5 |

09.226 | 09 | 7779–54–6 | 3-oxononan-1-il-acetát | | 2076 | | 09.226 | | | |

09.227 | 06 | 151–05–3 | 1,1-dimetil-2-fenetil-acetát | 2392 | 2077 | 205–781–3 | 09.227 | 2-metil-1-fenil-2-propil-acetát; benzil-dimetil-karbinil-acetát; dimetilbenzil-karbinil-acetát; | | |

09.228 | 25 | 533–18–6 | o-tolil-acetát | 3072 | 2078 | 208–556–8 | 09.228 | acetil-o-krezol; o-krezol-acetát; o-krezil-acetát; o-kresilin-acetát | 2-metilfenil-acetát | |

09.230 | 08 | 1551–44–6 | ciklohexil-butirát | 2351 | 2082 | 216–290–9 | 09.230 | ciklohexil-butanoát | | |

09.231 | 21 | 3460–44–4 | 1-fenetil-butirát | 2686 | 2083 | 222–409–5 | 09.231 | alfa-metilbenzil-butirát; metil-fenil-karbinil-butirát; sztirallil-butirát; 1-fenil-1-etil-butanoát; | 1-feniletil-butirát | |

09.232 | 06 | 10094–34–5 | 1,1-dimetil-2-fenetil-butirát | 2394 | 2084 | 233–221–8 | 09.232 | 2-metil-1-fenil-2-propil-butirát; benzil-dimetil-karbinil-butirát; alfa, alfa-dimetilfenetil-butirát; | | |

09.233 | 03 | 2408–20–0 | allil-propionát | 2040 | 2094 | 219–307–8 | 09.233 | 2-propenil-propanát; allil-propanoát | | |

09.234 | 01 | 111–79–5 | metil-non-2-enát | 2725 | 2099 | 203–908–7 | 09.234 | metil-nonilenát; metil-nonilenoát | | |

09.235 | 01 | 7492–45–7 | butil-dec-2-enoát | 2194 | 2100 | | 09.235 | | | |

09.236 | 01 | 5760–50–9 | metil-undec-9-enoát | 2750 | 2101 | 227–279–3 | 09.236 | metil-undecilenát; | | |

09.237 | 01 | 692–86–4 | etil-undec-10-enoát | 2461 | 10634 | 211–734–8 | 09.237 | etil-undecilenát; | | |

09.238 | 01 | 109–42–2 | butil-undec-10-enoát | 2216 | 2103 | 203–670–4 | 09.238 | butil-undecilenát; | | |

09.239 | 01 | 10522–18–6 | metil-2-undecinoát | 2751 | 2111 | | 09.239 | metil-decin-karbonát; metil-decin-karbonát; metil-undec-2-inoát; metil-oktil-propiolát | | |

09.240 | 04 | 33467–73–1 | hex-3(cisz)-enil-formiát | 3353 | 2153 | 251–532–7 | 09.240 | béta, gamma-hexenil-metanoát; (Z)- 3-hexenol-formiát; levél-alkohol-formiát; 3-hexenil-metanoát | | 5 |

09.244 | 03 | 123–68–2 | allil-hexanoát | 2032 | 2181 | 204–642–4 | 09.244 | allil-kaproát; 2-propenil-hexanoát; | | |

09.246 | 01 | 123–95–5 | butil-oktadekanoát | 2214 | 2189 | 204–666–5 | 09.246 | butil-sztearát; | | |

09.247 | 03 | 20474–93–5 | allil-krotonát | | 2222 | 243–845–2 | 09.247 | | allil-but-2(transz)-enoát | |

09.248 | 01 | 623–70–1 | etil-transz-2-butenoát | 3486 | 2244 | 210–808–7 | 09.248 | etil-krotonát | | |

09.249 | 21 | 68922–11–2 | 1-metil-2-fenetil-butirát | 3197 | 2276 | 272–983–6 | 09.249 | 1-fenil-2-propil-butirát; alfa-metilfenetil-butirát; | | |

09.250 | 02 | 10588–10–0 | izobutil-valerát | | 2303 | 234–191–9 | 09.250 | izobutil-pentanoát | 2-metilpropil-pentanát | |

09.251 | 01 | 110–42–9 | metil-dekanoát | | 2304 | 203–766–6 | 09.251 | | | |

09.253 | 25 | 528–79–0 | 2-izopropil-5-metilfenil-acetát | | 2308 | 208–442–8 | 09.253 | timil-acetát; acetil-timol; | | |

09.254 | 05 | 4864–61–3 | 3-oktil-acetát | 3583 | 2347 | 225–471–1 | 09.254 | 1-etil-hexil-acetát; n-amil-etil-karbinil-acetát | 1-etil-hexil-acetát | |

09.256 | 01 | 6513–03–7 | propil-nonanoát | | 2351 | 229–403–1 | 09.256 | propil-pelargonát | | |

09.258 | 30 | 3891–59–6 | glükóz-pentaacetát | 2524 | | 223–439–1 | 09.258 | 1,2,3,4,6-pentaacetil-alfa-d-glükóz; 1,2,3,4,6-pentaacetil-béta-d-glükóz; alfa-pentaacetil-dextro-glükóz; | 1,2,3,4,6-pentaacetil-alfa-d-glükóz és 1,2,3,4,6-pentaacetil-béta-d-glükóz | |

09.260 | 03 | 3025–30–7 | etildeka-2(cisz), 4(transz)-dienoát | 3148 | 10574 | 221–178–8 | 09.260 | etil-(2e, 4Z)-dekadienoát | | |

09.261 | 15 | 6290–37–5 | 2-fenetil-hexanoát | 3221 | 10882 | 228–538–3 | 09.261 | 2-feniletil-kaproát; 2-feniletil-hexanoát; benzilkarbinil-kaproát; benzi-karbinil-hexanoát | | |

09.262 | 15 | 5457–70–5 | fenetil-oktanoát | 3222 | 10884 | 226–718–6 | 09.262 | 2-feniletil-kaprilát; benzil-karbinil-oktanoát; | | |

09.263 | 30 | 139–45–7 | glicerin-tripropionát | 3286 | 10657 | 205–365–1 | 09.263 | propionsav, triglicerid; tripropionin | | 1 |

09.264 | 10 | 84642–61–5 | szek-butan-3-onil-butirát | 3332 | 10525 | 283–438–7 | 09.264 | acetoil-butirát; amc-butirát; | 1-metil-2-oxopropil-butanoát | |

09.265 | 01 | 34495–71–1 | etil-okt-4-enoát | 3344 | 10619 | 252–065–1 | 09.265 | | | 5 |

09.266 | 01 | 19089–92–0 | hexil-2-butenoát | 3354 | 10688 | 242–808–8 | 09.266 | | | 5 |

09.267 | 01 | 2396–78–3 | metil-hex-3-enoát | 3364 | 10801 | 219–256–1 | 09.267 | o-hexilhexanolid | | |

09.268 | 01 | 21063–71–8 | metil-okt-4(cisz)-enoát | 3367 | 10834 | 244–188–4 | 09.268 | | | |

09.269 | 08 | 13851–11–1 | fenchil-acetát | 3390 | 11769 | 237–588–5 | 09.269 | 1,3,3-trimetil-2-norbornanil-acetát; | 1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-il-acetát | |

09.270 | 04 | 16491–36–4 | hex-3-enil-butirát | 3402 | 11859 | 240–553–7 | 09.270 | ß, gamma-hexenil-n-butirát; cisz-3-hexenil-butanoát | | 5 |

09.271 | 04 | 31501–11–8 | hex-3-enil-hexanoát | 3403 | 11779 | 250–661–6 | 09.271 | 3-hexenil-kaproát; cisz-3-hexenil-kaproát | | 5 |

09.272 | 07 | 72928–52–0 | mirtenil-formiát | 3405 | 10858 | 277–082–1 | 09.272 | 2-pinen-10-ol-formiát | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en-2-il)metil-formiát | |

09.273 | 02 | 589–66–2 | izobutil-krotonát | 3432 | 10706 | 209–658–5 | 09.273 | | 2-metilpropil-but-2(transz)-enoát | |

09.274 | 01 | 627–90–7 | etil-undekanoát | 3492 | 10633 | 211–018–5 | 09.274 | etil-undecilát, etil-hendekanoát | | |

09.275 | 04 | 1576–77–8 | hept-3(transz)-enil-acetát | 3493 | 10662 | 216–411–5 | 09.275 | | | |

09.276 | 03 | 3913–80–2 | okt-2-enil-acetát | 3516 | 11906 | 223–473–7 | 09.276 | 2-okten-1-ol, acetát, (e)– | | 5 |

09.277 | 03 | 84642–60–4 | okt-2(transz)-enil-butirát | 3517 | 11907 | 283–437–1 | 09.277 | transz-2-oktenil-butirát | | |

09.278 | 07 | 15111–96–3 | p-menta-1,8-dien-7-il-acetát | 3561 | 10742 | 239–162–4 | 09.278 | perilla-acetát; perrilil-acetát; perillil-acetát; ecetsav, perillil-észter; mentadién-7-karbinil-acetát; | | |

09.280 | 09 | 67715–81–5 | nonane-1,4-di-il-diacetát | 3579 | 11927 | | 09.280 | nonándiol-1,4 acetát; | | |

09.281 | 05 | 2442–10–6 | okt-1-én-3-il-acetát | 3582 | 11716 | 219–474–7 | 09.281 | oktenil-acetát; amil-vinil-karbinil-acetát; 3-acetoxioktén; amil-krotonil-acetát; pentil-krotonil-acetát; | 1-vinilhexil-acetát | |

09.282 | 05 | 16491–54–6 | okt-1-én-3-il-butirát | 3612 | | 240–555–8 | 09.282 | | 1-vinilhexil-butirát | |

09.283 | 01 | 7367–88–6 | etil dec-2-enoát | 3641 | 10577 | 230–918–9 | 09.283 | | | 5 |

09.284 | 01 | 76649–16–6 | etil dec-4-enoát | 3642 | 10578 | 278–509–4 | 09.284 | | | 5 |

09.285 | 01 | 7367–82–0 | etil okt-2(transz)-enoát | 3643 | 10617 | 230–913–1 | 09.285 | | | 5 |

09.286 | 02 | 624–41–9 | 2-metilbutil-acetát | 3644 | 10762 | 210–843–8 | 09.286 | | | |

09.287 | 01 | 28316–62–3 | propildeka-2,4-dienoát | 3648 | 10889 | 248–960–1 | 09.287 | | | 5 |

09.288 | 21 | 3572–06–3 | 4-(4-acetoxifenil)butan-2-on | 3652 | | 222–682–0 | 09.288 | | | |

09.289 | 07 | 36789–59–0 | alfa-kamfolén-acetát | 3657 | | 253–212–2 | 09.289 | 1-acetoxi-2-(2,2,3)-trimetil-3-ciklopentenil-etán; | 2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etil-acetát | 5 |

09.290 | 01 | 69925–33–3 | etil-okta-4,7-dienoát | 3682 | | | 09.290 | etil-Z 4,7-oktadienoát | | |

09.291 | 04 | 61444–38–0 | hex-3-enil-hex-3-enoát | 3689 | | 262–797–3 | 09.291 | Z-3-hexenil-Z-3-hexenoát | | 5 |

09.292 | 01 | 33855–57–1 | hexil-2-hexenoát | 3692 | | | 09.292 | hexil-e-2-hexenoát | | |

09.293 | 09 | 52789–73–8 | 1-acetoxi-1-acetilciklohexán | 3701 | | 258–186–6 | 09.293 | metil-1-acetoxiciklohexil; 1-acetilciklohexil-acetát | | |

09.294 | 23 | 17373–93–2 | 2-metilbenzil-acetát | 3702 | | 241–412–2 | 09.294 | | | 5 |

09.298 | 01 | 13481–87–3 | metil-non-3-enoát | 3710 | | 236–786–9 | 09.298 | | | |

09.299 | 01 | 7367–81–9 | metil-okt-2(transz)-enoát | 3712 | 11800 | 230–912–6 | 09.299 | metil-e-2-oktenoát | | 5 |

09.300 | 01 | 689–89–4 | metil-hexa-2,4-dienoát | 3714 | | 211–712–8 | 09.300 | metil-szorbát; metil-2,4-hexadienoát, metil-e, e-2,4-hexadienoát | | 5 |

09.301 | 25 | 59558–23–5 | p-tolil-oktanoát | 3733 | | 261–803–1 | 09.301 | o-krezil-oktanoát; p-metilfenil-oktanoát; p-krezil-kaprilát; | 4-metilfenil-oktanoát | |

09.302 | 07 | 1079–01–2 | mirtenil-acetát | 3765 | 10887 | 214–088–5 | 09.302 | 2-pinen-10-ol-acetát | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-én-2-il)metil-acetát | |

09.303 | 03 | | hept-2-enil-izovalerát | | 10664 | | 09.303 | | hept-2-enil-3-metilbutanoát | |

09.304 | 05 | | szek-heptil-izovalerát | | 10806 | | 09.304 | | 1-metilhexil 3-metilbutanoát | |

09.305 | 08 | 22030–19–9 | béta-ionil-acetát | 3844 | 10702 | | 09.305 | béta-ionol-acetát; 3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexen-1- il)-, acetát | 4-(2,2,6-trimetilciklohex-1-enil)but-3-en-2-il-acetát | |

09.306 | 22 | | 2-metoxicinnamil-acetát | | 10752 | | 09.306 | | 3-(2-metoxifenil)prop-2-enil-acetát | |

09.307 | 02 | | 2-metilbutil-dodekanoát | | 10766 | | 09.307 | | | |

09.311 | 03 | 591–87–7 | allil-acetát | | 11730 | 209–734–8 | 09.311 | | | |

09.312 | 03 | 7493–75–6 | allil-hexa-2,4-dienoát | 2041 | 2182 | 231–336–8 | 09.312 | allil-szorbát | | |

09.313 | 23 | 56423–40–6 | benzil-2-metilbutirát | | 10523 | 260–169–3 | 09.313 | | | |

09.314 | 23 | 65416–24–2 | benzil-krotonát | | | 265–764–1 | 09.314 | | benzil-but-2(transz)-enoát | |

09.315 | 23 | 140–25–0 | benzil-dodekanoát | | | 205–405–8 | 09.315 | benzil-laurát | | |

09.316 | 23 | 6938–45–0 | benzil-hexanoát | | 10521 | 230–068–9 | 09.316 | | | |

09.317 | 23 | 2051–96–9 | benzil-laktát | | | 218–136–6 | 09.317 | | benzil 2-hidroxipropanoát | |

09.318 | 23 | 10276–85–4 | benzil-oktanoát | | | 233–620–7 | 09.318 | | | |

09.319 | 08 | 13109–70–1 | bornil-butirát | 3907 | | 236–036–0 | 09.319 | bornil-butanoát; vajsav, 2-bornil észter | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-il-butanoát | |

09.320 | 09 | 112–07–2 | 2-butoxietil-acetát | | | 203–933–3 | 09.320 | | | |

09.321 | 01 | 7785–64–0 | butil-2-metilbut-2(cisz)-enoát | | | 232–084–1 | 09.321 | butil-angelát | | |

09.322 | 01 | 6297–41–2 | butil-2-metilvalerát | | | 228–569–2 | 09.322 | butil-2-metilpentanoát | | |

09.323 | 05 | 105–46–4 | szek-butil-acetát | | 10527 | 203–300–1 | 09.323 | but-2-il acetát | 1-metilpropil-acetát | |

09.324 | 01 | 591–63–9 | butil-but-2-enoát | | | | 09.324 | | | |

09.325 | 05 | 819–97–6 | szek-butil-butirát | | 10528 | 212–465–9 | 09.325 | but-2-il-butirát | 1-metilpropil-butanoát | |

09.326 | 01 | 28369–24–6 | butil-deka-2,4-dienoát | | 10529 | 248–994–7 | 09.326 | | | 5 |

09.327 | 01 | 30673–36–0 | butil-dekanoát | | 10530 | 250–280–5 | 09.327 | butil-kaprát | | |

09.328 | 05 | 589–40–2 | sec-butil-formiát | | 10532 | | 09.328 | but-2-il-formiát | 1-metilpropil-formiát | |

09.329 | 01 | 13416–74–5 | butil-hex-2-enoát | | | | 09.329 | | | |

09.330 | 01 | 118869–62–8 | butil-hex-3-enoát | | | | 09.330 | | | |

09.331 | 01 | 111–06–8 | butil-hexadekanoát | | | 203–829–8 | 09.331 | butil-palmitát | | |

09.332 | 05 | 820–00–8 | szek-butil-hexanoát | | 10533 | | 09.332 | but-2-il-kaporát; 2-butil-hexanoát; | 1-metilpropil-hexanoát | |

09.333 | 09 | 18449–60–0 | szek-butil-laktát | | | 242–334–1 | 09.333 | | 1-metilpropil-2-hidroxipropanoát | |

09.334 | 01 | 50623–57–9 | butil-nonanoát | | | 256–661–2 | 09.334 | | | |

09.335 | 01 | 57403–32–4 | butil-okt-2-enoát | | 10536 | 260–720–8 | 09.335 | | | |

09.336 | 01 | 110–36–1 | butil-tetradekanoát | | | 203–759–8 | 09.336 | butil-mirisztát | | |

09.337 | 25 | 6380–28–5 | karvakril-acetát | | | 228–963–4 | 09.337 | | 5-izopropil-2-metil-fenil-acetát | |

09.338 | 08 | 32214–91–8 | kariofillén-alkohol-acetát | | | 250–960–1 | 09.338 | kariofillén-acetát | 4,11,11-trimetil-8-metilén-biciklo[7.2.0]undec-3-én-5-il-acetát | |

09.339 | 22 | 61792–12–9 | cinnamil-2-metilkrotonát | | | 263–215–0 | 09.339 | cinnamil-tiglát | 3-fenilprop-2-enil 2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.340 | 03 | 24717–85–9 | citronellil-2-metilbut-2-enoát | | | 246–426–2 | 09.340 | | 3,7-dimetilokt-6-enil-2-metilbutanoát | |

09.341 | 04 | 10580–25–3 | citronellil-hexanoát | | | 234–175–1 | 09.341 | | 3,7-dimetilokt-6-enil-hexanoát | |

09.342 | 07 | 54993–30–5 | ciklogeranil-acetát | | | | 09.342 | | (2,6,6-trimetil-1-ciklohexenil)metil-acetát | |

09.343 | 08 | 1129–47–1 | ciklohexil-izobutirát | | 10548 | 214–448–1 | 09.343 | | ciklohexil-2-metilpropanoát | |

09.344 | 04 | 50816–18–7 | dec-9-enil-acetát | | | 256–784–1 | 09.344 | rosalva-acetát | | |

09.345 | 09 | 818–04–2 | di-izopentil-szukcinát | | 10555 | 212–448–6 | 09.345 | di-izoamil-szukcinát; di(3-metilbutil)-szukcinát | di-(3-metilbutil)butándioát | |

09.346 | 30 | 1587–18–4 | dibutil-malát | | | | 09.346 | | dibutil 2-hidroxibutándioát | |

09.347 | 09 | 141–03–7 | dibutil-szukcinát | | | 205–449–8 | 09.347 | | dibutil-butándioát | |

09.348 | 09 | 141–28–6 | dietil-adipát | | | 205–477–0 | 09.348 | | dietil-hexándioát | |

09.349 | 30 | 32074–56–9 | dietil-citrát | | | 250–914–0 | 09.349 | | | |

09.350 | 09 | 623–91–6 | dietil-fumarát | | | 210–819–7 | 09.350 | | dietil-but-2(transz)-enedioát | |

09.351 | 09 | 141–05–9 | dietil-maleát | | 10551 | 205–451–9 | 09.351 | 2-buténdisav-dietil-észter; etil-maleát | dietil-but-2(cisz)-enedioát | |

09.352 | 09 | 624–17–9 | dietil-nonándioát | | 10549 | 210–833–3 | 09.352 | dietil-azelát | | |

09.353 | 09 | 95–92–1 | dietil-oxalát | | | 202–464–1 | 09.353 | | dietil-étándioát | |

09.354 | 09 | 818–38–2 | dietil-pentándioát | | | 212–451–2 | 09.354 | | | |

09.355 | 08 | 20777–49–5 | neo-dihidrokarvil-acetát | | 10859 | 244–029–9 | 09.355 | | p-ment-8(9)-én-2-il-acetát | |

09.356 | 06 | 20487–40–5 | 1,1-dimetiletil-propionát | | | | 09.356 | terc-butil-propionát | | |

09.358 | 02 | 20780–49–8 | 3,7-dimetiloktil-acetát | | 10899 | 244–034–6 | 09.358 | tetrahidrogeranil-acetát | | |

09.359 | 09 | 111–15–9 | 2-etoxietil-acetát | | 10565 | 203–839–2 | 09.359 | etilén-glikol-monoetil-éter-acetát | | |

09.360 | 09 | 2985–28–6 | etil-2-acetoxipropionát | | | | 09.360 | etil-acetillaktát | | |

09.361 | 09 | 27372–03–8 | etil-2-hidroxi-3-metilbutirát | | 10600 | | 09.361 | | | |

09.362 | 23 | 60770–00–5 | etil-2-hidroxi-4-metilbenzoát | | | | 09.362 | | | |

09.363 | 23 | 7335–26–4 | etil-2-metoxibenzoát | | | 230–843–1 | 09.363 | | | |

09.364 | 15 | 2510–99–8 | etil-2-fenilpropionát | | | 219–727–1 | 09.364 | | | |

09.365 | 01 | 638–10–8 | etil-3-metilkrotonát | | 10610 | 211–319–1 | 09.365 | etil-szenecioát | etil-3-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.366 | 09 | 121312–01–4 | etil-4-acetoxioktanoát | | | | 09.366 | | | |

09.367 | 23 | 120–47–8 | etil-4-hidroxibenzoát | | | 204–399–4 | 09.367 | | | 4 |

09.368 | 01 | 6849–18–9 | etil-4-metilpent-3-enoát | | 10615 | | 09.368 | | | |

09.370 | 01 | 67233–91–4 | etil-dec-9-enoát | | 10579 | | 09.370 | | | |

09.371 | 01 | 78417–28–4 | etil-deka-2,4,7-trienoát | 3832 | 10576 | | 09.371 | etil-deka-2,4,7-trienoát; 2,4,7-dekatriénsav, etil-észter | | |

09.372 | 01 | 28290–90–6 | etil-dodec-2-enoát | | 10584 | | 09.372 | | | |

09.373 | 01 | 32659–21–5 | etil-geranát | | | 251–144–8 | 09.373 | | etil-3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienoát | |

09.374 | 01 | 54340–72–6 | etil-hept-2-enoát | | | | 09.374 | | | |

09.375 | 01 | 97–63–2 | etil-metakrilát | | | 202–597–5 | 09.375 | | etil-2-metilprop-2-enoát | |

09.376 | 01 | 26553–47–9 | etil-okt-3(trans)-enoát | | | 247–799–4 | 09.376 | | | |

09.377 | 01 | 1117–65–3 | etil-okt-3-enoát | | 10618 | | 09.377 | | | |

09.378 | 01 | 78989–37–4 | etil-okt-4(trans)-enoát | | | 279–035–0 | 09.378 | | | |

09.379 | 01 | 2445–93–4 | etil-pent-2-enoát | | 10623 | 219–500–7 | 09.379 | | | |

09.380 | 01 | 41114–00–5 | etil-pentadekanoát | | 10622 | 255–223–8 | 09.380 | | | |

09.381 | 02 | 103–09–3 | 2-etilhexil-acetát | | | 203–079–1 | 09.381 | béta-etilhexi-acetát; 2-etilhexanil-acetát | | |

09.382 | 03 | 68705–63–5 | geranil-2-metilbutirát | | | 272–100–4 | 09.382 | | 3,7-dimetil-2(transz), 6-oktadienil-2-metilbutanoát | |

09.383 | 03 | 7785–33–3 | geranil-2-metilkrotonát | | 11829 | 232–078–9 | 09.383 | geranil-tiglát | 3,7-dimetil-2(transz), 6-oktadienil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.384 | 03 | 51532–26–4 | geranil-oktanoát | | | 257–256–3 | 09.384 | geranil-kaprilát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-oktanoát | |

09.385 | 03 | 16939–73–4 | hept-2-enil-acetát | | 10661 | 241–002–3 | 09.385 | | | 5 |

09.386 | 05 | 94088–33–2 | szek-hept-4(cisz)-enil-acetát | | | 302–032–3 | 09.386 | | 1-metilhex-3(cisz)-enil-acetát | |

09.387 | 01 | 50862–12–9 | heptil-2-metilbutirát | | 10668 | 256–811–7 | 09.387 | | | |

09.388 | 05 | 5921–82–4 | szek-heptil-acetát | | 10802 | 227–647–3 | 09.388 | | 1-metilhexil-acetát | |

09.390 | 01 | 6976–72–3 | heptil-hexanoát | | 10666 | 230–239–8 | 09.390 | | | |

09.391 | 05 | 6624–58–4 | szek-heptil-hexanoát | | 10805 | 229–582–6 | 09.391 | | 1-metilhexil-hexanoát | |

09.392 | 01 | 56423–43–9 | heptil-izovalerát | | 10667 | 260–170–9 | 09.392 | | heptil-3-metilbutanoát | |

09.393 | 01 | 5451–80–9 | heptil-valerát | | 10672 | 226–686–3 | 09.393 | heptil-pentanoát | | |

09.394 | 03 | 2497–18–9 | hex-2(transz)-enil-acetát | 2564 | 643 | 219–680–7 | 09.394 | transz-2-hexenil-acetát; 2-hexen-1-il-acetát | | 5 |

09.395 | 03 | 53398–80–4 | hex-2(transz)-enil-propionát | 3932 | 11830 | 258–513–2 | 09.395 | 2-hexenil-propanoát; (e)-hex-2-enil-propionát; transz-2-hexenil-propionát | | |

09.396 | 03 | 53398–83–7 | hex-2-enil-butirát | 3926 | | 258–515–3 | 09.396 | | | 5 |

09.397 | 03 | 53398–78–0 | hex-2-enil-formiát | 3927 | 11858 | 258–512–7 | 09.397 | (e)-hex-2-enil-formiát; transz-2-hexenil-formiát | | 5 |

09.398 | 03 | 53398–86–0 | hex-2-enil-hexanoát | | | 258–519–5 | 09.398 | | | 5 |

09.399 | 03 | 35154–45–1 | hex-2-enil-izovalerát | 3930 | | 252–404–3 | 09.399 | | hex-2-enil 3-metilbutanoát | 5 |

09.400 | 15 | 68133–78–8 | hex-2-enil-fenilacetát | | | 268–705–8 | 09.400 | | | 5 |

09.401 | 09 | 2308–18–1 | izopentil-acetoacetát | 3551 | 227 | 218–991–5 | 09.401 | 3-metilbutil-acetoacetát; pentil-3-oxobutanoát; izoamil-béta-ketobutirát; | 3-metilbutil-3-oxobutanoát | |

09.402 | 09 | 141–97–9 | etil-acetoacetát | 2415 | 240 | 205–516–1 | 09.402 | etil-acetilacetát; etil-béta-ketobutirát; ecetecet-észter | etil-3-oxobutanoát | |

09.403 | 09 | 591–60–6 | butil-acetoacetát | 2176 | 241 | 209–722–2 | 09.403 | butil 3-ketobutanoát; butil 3-ketobutirát | butil-3-oxobutanoát | |

09.404 | 09 | 7779–75–1 | izobutil-acetoacetát | 2177 | 242 | 231–937–5 | 09.404 | izobutil-béta-ketobutirát; izobutil-3-oxobutanoát; 2-metil-1-propil-acetoacetát; izobutil 3-ketobutanoát; | 2-metilpropil 3-oxobutanoát | |

09.405 | 09 | 10032–00–5 | geranil-acetoacetát | 2510 | 243 | 233–101–5 | 09.405 | geranil-3-oxobutanoát; geranil-béta-ketobutirát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-acetoacetát; | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-3-oxobutanoát | |

09.406 | 23 | 5396–89–4 | benzil-3-oxobutirát | 2136 | 244 | 226–416–4 | 09.406 | benzil-acetilacetát; benzil-3-oxobutanoát; benzil-ß-ketobutirát | | |

09.407 | 15 | 42078–65–9 | 2-fenetil-3-metilkrotonát | 2869 | 246 | 255–649–4 | 09.407 | 2-feniletil 3-metil-2-butenoát; 2-fenetil-szenecioát; fenetil-3,4-dimetilakrilát | 2-feniletil-3-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.408 | 02 | 7779–81–9 | izobutil-2-metilbut-2(cisz)-enoát | 2180 | 247 | 231–941–7 | 09.408 | izobutil-angelát; butil-izo-angelát, butil-izo-cisz-2-metil-2-butenoát | 2-metilpropil 2-metilbut-2(cisz)-enoát | 5 |

09.409 | 01 | 7452–79–1 | etil-2-metilbutirát | 2443 | 265 | 231–225–4 | 09.409 | etil-2-metilbutanoát | | |

09.410 | 03 | 7493–69–8 | allil-2-etilbutirát | 2029 | 281 | 231–332–6 | 09.410 | 2-propenil-2-etilbutanoát; 2-propenil-2-etilbutirát; | | |

09.411 | 03 | 7493–65–4 | allil-ciklohexánbutirát | 2024 | 283 | | 09.411 | allil-4-ciklohexilbutirát; 2-propen-1-il-ciklohexánbutirát; allil-hexahidrofenilbutirát; allil-ciklohexilbutirát | | |

09.412 | 01 | 547–63–7 | metil-izobutirát | 2694 | 287 | 208–929–5 | 09.412 | metildimetil-acetát, metil-2-metilpropionát | metil-2-metilpropanoát | |

09.413 | 01 | 97–62–1 | etil-izobutirát | 2428 | 288 | 202–595–4 | 09.413 | etil-izobutanoát; etil-2-metilpropanoát, propánsav, 2-metil-, etil-észter | etil-2-metilpropanoát | |

09.414 | 01 | 644–49–5 | propil-izobutirát | 2936 | 289 | 211–417–4 | 09.414 | | propil 2-metilpropanoát | |

09.415 | 05 | 617–50–5 | izopropil-izobutirát | 2937 | 290 | 210–517–5 | 09.415 | propil-izo-izobutirát, izopropil-2-metilpropanoát, propil-izo-2-metilpropanoát | izopropil-2-metilpropanoát | |

09.416 | 01 | 97–87–0 | butil-izobutirát | 2188 | 291 | 202–614–6 | 09.416 | butil-2-metilpropionát; n-butil-2-metilpropanoát | izobutil-2-metilpropanoát | |

09.417 | 02 | 97–85–8 | izobutil-izobutirát | 2189 | 292 | 202–612–5 | 09.417 | izobutil-2-metilpropionát; butil-izo-2-metilpropanoát, 2-metil-1-propil-2-metilpropanoát; izobutil-2-metilpropanoát | 2-metilpropil-2-metilpropanoát | |

09.418 | 01 | 2445–72–9 | pentil-izobutirát | | 293 | 219–494–6 | 09.418 | amil-izobutirát; amil-izobutirát | pentil-2-metilpropanoát | |

09.419 | 02 | 2050–01–3 | izopentil-izobutirát | 3507 | 294 | 218–078–1 | 09.419 | izopentil-2-metil-propanoát | 3-metilbutil 2-metilpropanoát | |

09.420 | 01 | 2349–13–5 | heptil-izobutirát | 2550 | 295 | 219–076–3 | 09.420 | heptil-2-metilpropanoát | heptil-2-metilpropanoát | |

09.421 | 04 | 97–89–2 | citronellil-izobutirát | 2313 | 296 | 202–616–7 | 09.421 | citronellil-2-metilpropionát; 3,7-dimetil-6-okten-1-il-izobutirát; 3,7-dimetil-6-okten-1-il-2-metilpropanoát | 3,7-dimetilokt-6-enil-2-metilpropanoát | |

09.423 | 06 | 78–35–3 | linalil-izobutirát | 2640 | 298 | 201–108–2 | 09.423 | linalil-2-metilpropionát; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-izobutirát, linalool-izobutirát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-2-metil-propanoát | |

09.424 | 03 | 2345–24–6 | neril-izobutirát | 2775 | 299 | 219–061–1 | 09.424 | 2-cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-izobutirát | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienil-2-metilpropanoát | |

09.425 | 06 | 7774–65–4 | terpinil-2-metilpropionát | 3050 | 300 | 231–878–5 | 09.425 | terpinil-izobutirát; 1-metil-1-(4-metilciklohex-3-enil)etil-2-metilpropionát | p-ment-1-én-8-il-izobutirát | |

09.426 | 23 | 103–28–6 | benzil-izobutirát | 2141 | 301 | 203–095–9 | 09.426 | benzil-2-metilpropanoát; | benzil-2-metilpropanoát | |

09.427 | 15 | 103–48–0 | fenetil-izobutirát | 2862 | 302 | 203–116–1 | 09.427 | 2-fenetilizobutirát; 2-feniletil-izobutirát; benzilkarbinil2-metilpropanoát; fenetil-2-metilpropanoát; | 2-feniletil 2-metilpropanoát | |

09.428 | 22 | 103–58–2 | 3-fenil-propil-izobutirát | 2893 | 303 | 203–125–0 | 09.428 | hidrocinnamil-izobutirát; hidrocinnamil-2-metilpropanoát | 3- fenilpropil-2-metilpropanoát | |

09.429 | 25 | 103–93–5 | p-tolil-izobutirát | 3075 | 304 | 203–159–6 | 09.429 | p-krezil-izobutirát; p-metilfenil-2-metilpropanoát; p-metilfenil-izobutirát; p-tolil-2-metil-propanoát; | 4-metilfenil 2-metilpropanoát | |

09.430 | 23 | 5461–08–5 | piperonil-izobutirát | 2913 | 305 | 226–745–3 | 09.430 | piperonil-2-metilpropionát; 3,4-metiléndioxibenzil-2-metilpropanoát; heliotropil-2-metilpropanoát; | 3,4-metiléndioxibenzil 2-metilpropanoát | |

09.431 | 03 | 2345–26–8 | geranil-izobutirát | 2513 | 306 | 219–062–7 | 09.431 | geranil-2-metilpropionát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-izobutirát; | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-2-metilpropanoát | |

09.432 | 01 | 2412–80–8 | metil-4-metilvalerát | 2721 | 322 | 219–320–9 | 09.432 | metil-4-metilpentanoát; metil-izokaproát, metil-izobutilacetát | | |

09.433 | 09 | 97–64–3 | etil-laktát | 2440 | 371 | 202–598–0 | 09.433 | etil-alfa-hidroxipropionát; | etil-2-hidroxipropanoát | |

09.434 | 09 | 138–22–7 | butil-laktát | 2205 | 372 | 205–316–4 | 09.434 | butil-alfa-hidroxipropionát; butil-hidroxipropanoát; | butil-2-hidroxipropanoát | |

09.435 | 09 | 539–88–8 | etil-4-oxovalerát | 2442 | 373 | 208–728–2 | 09.435 | etil-4-ketovalerát; etil-acetilpropanoát; etil-levulát; etil-levulinát; | | |

09.436 | 09 | 2052–15–5 | butil-4-oxovalerát | 2207 | 374 | 218–143–4 | 09.436 | butil-levulinát; butil-4-ketovalerát; butil-4-oxopentanoát; butil-acetilpropionát; | | |

09.439 | 30 | 7554–12–3 | dietil-malát | 2374 | 382 | 231–444–5 | 09.439 | dietilhidroxiszukcinát; etil-malát | dietil-2-hidroxibutándioát | |

09.441 | 09 | 17373–84–1 | butil-etil-malonát | 2195 | 384 | | 09.441 | etil-butil-maloát; | butil-etil-propándioát | |

09.442 | 09 | 617–35–6 | etil-piruvát | 2457 | 430 | 210–511–2 | 09.442 | etil-acetilformiát; etil-alfa-ketopropionát; etil-piroracemát | etil-2-oxopropanoát | |

09.443 | 09 | 7779–72–8 | izopentil-piruvát | 2083 | 431 | 231–934–9 | 09.443 | izoamil-2-oxopropanoát | 3-metilbutil-2-oxopropanoát | |

09.444 | 09 | 123–25–1 | dietil-szukcinát | 2377 | 438 | 204–612–0 | 09.444 | dietil-butándioát; dietil-etándikarbonát; etil-szukcinát; | dietil-butándioát | |

09.445 | 09 | 106–65–0 | dimetil-szukcinát | 2396 | 439 | 203–419–9 | 09.445 | dimetil-butándioát; metil-szukcinát; | dimetil-butándioát | |

09.446 | 30 | 87–91–2 | dietil-tartarát | 2378 | 440 | 201–783–3 | 09.446 | dietil-2,3-dihidroxibutándioát; etil-tartarát; dietil-2,3-dihidroxiszukcinát; | dietil-2,3-dihidroxibutanoát | |

09.447 | 01 | 108–64–5 | etil-izovalerát | 2463 | 442 | 203–602–3 | 09.447 | etil-ß-metilbutirát; etil-izopentanoát | etil-3-metilbutanoát | |

09.448 | 01 | 557–00–6 | propil-izovalerát | 2960 | 443 | 209–148–2 | 09.448 | propil-izovalerianát, propil-3-metilbutanoát, propil-izopentanoát, propil-3-metilbutirát | | |

09.449 | 01 | 109–19–3 | butil-izovalerát | 2218 | 444 | 203–654–7 | 09.449 | butil-izovalerianát; butil-izopentanoát | butil-3-metilbutanoát | |

09.450 | 05 | 32665–23–9 | izopropil-izovalerát | 2961 | 445 | 251–145–3 | 09.450 | propil-izo-izovalerát; izopropil-izovalerianát; izopropil-izopentanoát | izopropil-3-metilbutanoát | |

09.451 | 01 | 7786–58–5 | oktil-izovalerát | 2814 | 446 | 232–100–7 | 09.451 | oktil-izovalerianát; oktil-izopentanoát; oktil-3-metilbutirát | oktil-3-metilbutanoát | |

09.452 | 01 | 7786–47–2 | nonil-izovalerát | 2791 | 447 | 232–098–8 | 09.452 | nonil-izovalerianát; nonil-izopentanoát | nonil 3-metilbutanoát | |

09.453 | 03 | 109–20–6 | geranil-izovalerát | 2518 | 448 | 203–655–2 | 09.453 | geranil-3-metilbutirát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-izopentanoát; | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-3-metilbutanoát | |

09.454 | 06 | 1118–27–0 | linalil-izovalerát | 2646 | 449 | 214–259–4 | 09.454 | linalil-3-metilbutirát; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il-izovalerát, linalilizopentanoát, linalil-izovalerianát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-3-metil-butanoát | |

09.455 | 08 | 16409–46–4 | mentil-izovalerát | 2669 | 450 | 240–460–1 | 09.455 | p-ment-3-il-izovalerát; mentil-izovalerianát; 1-izopropil-4-metilciklohex-2-il 3-metilbutanoát; | 2-izopropil-5-metilciklohexanil-3-metilbutanoát | |

09.456 | 08 | 76–50–6 | bornil-izovalerát | 2165 | 451 | 200–966–5 | 09.456 | bornil-3-metilbutirát; bornil-izovalerianát; bornil-izopentanoát; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-il 3-metilbutanoát | |

09.457 | 08 | 7779–73–9 | izobornil-izovalerát | 2166 | 452 | 231–935–4 | 09.457 | izobornil-3-metilbutirát; izobornil-izovalerianát; bornil-izo-izovalerát; bornil-izo-izopentanoát; | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il 3-metil-butanoát | |

09.458 | 23 | 103–38–8 | benzil-izovalerát | 2152 | 453 | 203–106–7 | 09.458 | benzil-izovalerianát; benzil-izopentanoát | benzil-3-metil-butanoát | |

09.459 | 22 | 140–27–2 | cinnamil-izovalerát | 2302 | 454 | 205–407–9 | 09.459 | cinnamil-3-metilbutirát; cinnamil-izovalerianát; 3-fenilallil-izovalerát; 3-fenil-2-propen-1-il 3-metilbutanoát; | 3-fenilprop-2-enil 3-metilbutanoát | |

09.460 | 04 | 68922–10–1 | citronellil-izovalerát | | 455 | 272–982–0 | 09.460 | citronellil-izopentanoát | 3,7-dimetilokt-6-enil 3-metilbutanoát | |

09.461 | 06 | 1142–85–4 | terpinil-izovalerát | 3054 | 456 | | 09.461 | p-ment-1-én-8-il-izovalerát; terpinil-izopentanoát; p-ment-1-én-8-il-3-metilbutirát; | p-ment-1-én-8-il 3-metilbutanoát | |

09.462 | 01 | 556–24–1 | metil-izovalerát | 2753 | 457 | 209–117–3 | 09.462 | metil-izo-valerianát, metil-ß-metil-butirát | metil-3-metilbutanoát | |

09.463 | 02 | 659–70–1 | 3-metilbutil 3-metilbutirát | 2085 | 458 | 211–536–1 | 09.463 | izoamil-izopentanoát; izopentil-izopentanoát; izoamil ß-metil-butirát | | |

09.464 | 08 | 7774–44–9 | ciklohexil-izovalerát | 2355 | 459 | 231–874–3 | 09.464 | ciklohexil-izovalerianát; ciklohexil-izopentanoát | ciklohexil-3-metilbutanoát | |

09.465 | 04 | 7778–96–3 | Rodinil-izovalerát | 2987 | 460 | 231–919–7 | 09.465 | alfa-citronellil-izopentanoát | 3,7-dimetilokt-7-enil 3-metilbutanoát | 5 |

09.466 | 15 | 140–26–1 | fenetil-izovalerát | 2871 | 461 | 205–406–3 | 09.466 | feniletil-izopentanoát; 2-feniletil-izovalerát; benzilkarbinil-3-metilbutanoát; | 2-feniletil-3-metilbutanoát | |

09.467 | 22 | 5452–07–3 | 3-fenilpropil-izovalerát | 2899 | 462 | 226–692–6 | 09.467 | hidrocinnamil-izovalerát; 3-fenilpropil-izovaleriát; hidrocinnamil-3-metilbutanoát; 3-fenilpropil-izopentanoát; | 3- fenilpropil 3-metilbutanoát | |

09.468 | 22 | 7493–80–3 | alfa-pentilcinnamil-izovalerát | 2067 | 463 | | 09.468 | alfa-amilcinnamil-3-metilbutirát; alfa-n-amil-béta-fenilakril-izovalerát; floxin-izovalerát; | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil 3-metilbutanoát | |

09.469 | 03 | 7493–68–7 | allil-ciklohexánvalerát | 2027 | 474 | | 09.469 | allil-5-ciklohexilpentanoát; allil-ciklohexánpentanoát; 2-propen-1-il-ciklohexánvalerát; | | |

09.470 | 22 | 103–59–3 | cinnamil-izobutirát | 2297 | 496 | 203–126–6 | 09.470 | cinnamil-2-metilpropionát; cinnamil-2-metilpropanoát; | 3-fenil-2-propen-1-il-izobutirát;3-fenilprop-2-enil 2-metilpropanoát | |

09.471 | 03 | 3915–83–1 | neril-izovalerát | 2778 | 508 | 223–478–4 | 09.471 | neril-béta-metilbutirát; neril-3-metilbutirát; neril-izovalerianát; cisz-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-izopentanoát | 3,7-dimetil-2(cisz), 6-oktadienil-3-metilbutanoát | |

09.472 | 02 | 589–59–3 | izobutil-izovalerát | 3369 | 568 | 209–653–8 | 09.472 | | 2-metilpropil-3-metilbutanoát | |

09.473 | 01 | 109–15–9 | oktil-izobutirát | 2808 | 593 | 203–651–0 | 09.473 | | oktil-2-metilpropanoát | |

09.474 | 09 | 109–43–3 | dibutil-szebakát | 2373 | 622 | 203–672–5 | 09.474 | butil-szebacát; dibutil-dekándioát; dibutil-1,8-oktándikarbonát; | dibutil-dekan-1,10-dioát | |

09.475 | 09 | 110–40–7 | dietil-szebakát | 2376 | 623 | 203–764–5 | 09.475 | dietil-1,8-oktándikarbonát; etil-szebacát; | dietil-dekandoiát | |

09.476 | 30 | 94–02–0 | etil-3-fenil-3-oxopropionát | 2423 | 627 | 202–295–3 | 09.476 | etil-benzoilacetát; etil-3-fenil-3-oxopropanoát; etil-béta-keto-béta-fenilpropionát | | |

09.478 | 01 | 2349–07–7 | hexil-izobutirát | 3172 | 646 | 219–075–8 | 09.478 | | hexil-2-metilpropanoát | |

09.480 | 25 | 36438–54–7 | o-tolil-izobutirát | 3753 | 681 | | 09.480 | | 2-metilfenil-2-metilpropanoát | |

09.481 | 01 | 105–58–8 | dietil-karbonát | | 710 | 203–311–1 | 09.481 | | | |

09.482 | 03 | 4728–82–9 | allil-ciklohexánacetát | 2023 | 2070 | 225–230–0 | 09.482 | allil-ciklohexilacetát; 2-propen-1-il-ciklohexánacetát; | | |

09.483 | 01 | 868–57–5 | metil-2-metilbutirát | 2719 | 2085 | 212–778–0 | 09.483 | metil-metiletilacetát, metil-2-metilbutanoát | | |

09.484 | 06 | 10031–71–7 | 1,1-dimetil-3-fenilpropil-izobutirát | 2736 | 2086 | 233–092–8 | 09.484 | dimetil-fenetil-karbinil-izobutirát; 2-metil-4-fenil-2-butil-izobutirát; 2-metil-4-fenil-2-butil-2-metilpropanoát | 1,1-dimetil-3-fenilpropil-2-metilpropanoát | |

09.485 | 22 | 65813–53–8 | 2-fenilpropil-izobutirát | 2892 | 2087 | 265–931–9 | 09.485 | 2-metil-2-feniletil-2-metilpropanoát; 2-alfa-fenilpropil-alkohol, izovajsav-észter; hidratropil-izobutirát; | 2-fenilpropil 2-metilpropanoát | |

09.486 | 21 | 7775–39–5 | 1-fenetil-izobutirát | 2687 | 2088 | 231–894–2 | 09.486 | alfa-metilbenzil-izobutirát; sztirallil-izobutirát; metil-fenil-karbinil-butirát; 1-fenil-1-etil-2-metilpropanoát; metil-fenilkarbinil-izobutirát | 1-(2-feniletil) 2-metilpropanoát | |

09.487 | 15 | 103–60–6 | 2-fenoxietil-izobutirát | 2873 | 2089 | 203–127–1 | 09.487 | 2-fenoxietil 2-metilpropanoát; etilén-glikol-monofenil-éter, izobutirát; fenilcelloszolv-izobutirát | 2-fenoxietil-2-metilpropanoát | |

09.488 | 01 | 10094–36–7 | etil-ciklohexánpropionát | 2431 | 2095 | 233–222–3 | 09.488 | etil-3-ciklohexilpropionát; etil-hexahidrofenilpropionát | | |

09.489 | 03 | 2835–39–4 | allil-izovalerát | 2045 | 2098 | 220–609–7 | 09.489 | 2-propenil-izopentanoát; allil-izopentanoát; allil-izovalerianát; 2-propenil-3-metilbutanoát; | allil-3-metilbutanoát | |

09.490 | 09 | 105–53–3 | dietil-malonát | 2375 | 2106 | 203–305–9 | 09.490 | etil-malonát; malonsav-észter; etil-propándioát; etil-metándikarbonát; | dietil-propándioát | |

09.491 | 09 | 7492–70–8 | butil-o-butirillaktát | 2190 | 2107 | 231–326–3 | 09.491 | butil-butirolaktát; butil-alfa-butiroxi-propionát; butil 2-(propilkarboxi)-propanoát; | butil-2-butanoil-oxipropanoát | |

09.492 | 03 | 7493–66–5 | allil-ciklohexánhexanoát | 2025 | 2180 | | 09.492 | allil-3-ciklohexilhexanoát; allil-hexahidrofenilhexanoát; allil-ciklohexánkaproát; | | |

09.493 | 03 | 7493–71–2 | allil-2-metilkrotonát | 2043 | 2183 | 231–333–1 | 09.493 | allil-tiglát; allil-transz-2,3-dimetilakrilát; allil-transz-2-metil-2-butenoát; allil-2-metil-krotonát; | allil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.494 | 23 | 37526–88–8 | benzil-2-metilkrotonát | 3330 | 2184 | 253–544–8 | 09.494 | benzil-tiglát; benzil-transz-2,3-dimetil-akrilát; benzil-transz-2-metil-krotonát | benzil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.495 | 01 | 5837–78–5 | etil-2-metilkrotonát | 2460 | 2185 | 227–425–6 | 09.495 | etil-tiglát; etil-transz-2,3-dimetil-akrilát, etil-(transz)- 2-metilkrotonát, tiglinsav-etil-észter | etil 2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.496 | 15 | 55719–85–2 | fenetil-2-metilkrotonát | 2870 | 2186 | 259–774–5 | 09.496 | fenetil-tiglát; 2-feniletil-tiglát; 2-feniletil-transz-2,3-dimetilakrilát; 2-feniletil-transz-2-metilbutenoát | 2-feniletil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.497 | 09 | 94022–04–5 | butil-o-butirilglikolát | | 2188 | 301–496–4 | 09.497 | | | |

09.498 | 03 | 2705–87–5 | allil-ciklohexánpropionát | 2026 | 2223 | 220–292–5 | 09.498 | allil-3-ciklohexil-propionát; 2-propen-1-il-ciklohexán-propionát; allil-hexahidro-fenil-propionát | | |

09.499 | 01 | 25415–62–7 | pentil-izovalerát | | 2224 | 246–954–3 | 09.499 | amil-izopentanoát; pentil-3-metilbutirát; pentil-3-metil-butanoát, n-amil-izovalerianát | pentil-3-metilbutanoát | |

09.501 | 21 | 620–79–1 | etil-2-acetil-3-fenilpropionát | 2416 | 2241 | 210–651–4 | 09.501 | etil-2-benzilacetoacetát; etil-2-acetildihidrocinnamát; etil-alfa-acetilhidrocinnamát | | |

09.502 | 09 | 71662–27–6 | etil-butiril-laktát | | 2242 | 275–793–1 | 09.502 | etil-o-butirillaktát | etil-2-(butoxikarbonil)propanoát | |

09.505 | 04 | 10032–11–8 | hex-3-enil-izovalerát | 3498 | 2344 | 233–104–1 | 09.505 | 3-hexenil-izopentanoát; 3-hexenil-izovalerát | hex-3-enil-3-metilbutanoát | |

09.506 | 04 | 10094–41–4 | hex-3-enil 2-metilbutirát | 3497 | 2345 | 233–224–4 | 09.506 | 3-hexenil-2-metilbutirát; cisz-3-hexenil-a-metilbutirát; hex-3-enil-2-metilbutanoát; | | |

09.507 | 01 | 10032–15–2 | hexil-2-metilbutirát | 3499 | 4132 | 233–106–2 | 09.507 | | | |

09.508 | 23 | 7492–69–5 | benzil-2,3-dimetilkrotonát | 2143 | 11868 | | 09.508 | benzil-metiltiglát; benzil-2,3-dimetil-2-butenoát; | benzil-2,3-dimetilbut-2(transz)-enoát | |

09.509 | 06 | 7774–60–9 | 1-metil-1-fenetil-izobutirát | 2388 | 11828 | 231–876–4 | 09.509 | dimetil-fenil-karbinil-izobutirát; fenil-propan-2-il 2-metilpropionát; alfa, alfa-dimetilbenzil-izobutirát; 2-fenilpropan-2-il-2-metilpropanoát | 1-metil-1-(2-feniletil)- 2-metilpropanoát | |

09.510 | 30 | 1321–30–8 | etil-akonitát | 2417 | 11845 | | 09.510 | trietil-akonitát; etil-1-propén-1,2,3-trikarbonát; etil-2-karboxiglutakonát; | erietil-propén-1,2,3-trikarbonát | |

09.511 | 30 | 77–90–7 | tributil-acetil-citrát | 3080 | | 201–067–0 | 09.511 | acetil-tributilcitrát; | tributil-2-acetoxi-1,2,3-propántrikarboxilát | |

09.512 | 30 | 77–93–0 | trietil-citrát | 3083 | 11762 | 201–070–7 | 09.512 | etil-citrát | trietil 2-hidroxi-1,2,3-propántrikarboxilát | 1 |

09.513 | 05 | 1733–25–1 | izopropil-2-metilkrotonát | 3229 | 10733 | 217–067–9 | 09.513 | propil-izo-tiglát, izopropil-tiglát; propil-izo-alfa-metilkrotonát, izopropil-alfa-metilkrotonát | izopropil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.514 | 30 | 13246–52–1 | etil-2,4-dioxohexanoát | 3278 | 11903 | 236–228–4 | 09.514 | etil-propionilpiruvát; etil-2,4-diketokaprát; etil-propionil-piruvát; | | |

09.515 | 03 | 73019–14–4 | geranil-2-etilbutirát | 3339 | 11667 | 277–234–7 | 09.515 | | 3,7-dimetil-2(transz), 6-octadienil-2-etilbutanoát | |

09.516 | 02 | 2445–78–5 | 2-metilbutil 2-metilbutirát | 3359 | 10773 | 219–497–2 | 09.516 | 2-metilbutil 2-metilbutanoát | | |

09.517 | 01 | 2270–60–2 | metil-citronellát | 3361 | 10781 | 218–874–9 | 09.517 | metil-3,7-dimetil-okt-6-enoát | metil-3,7-dimetil-okt-6-enoát | |

09.518 | 25 | 55066–56–3 | 4-metilfenil-izovalerát | 3387 | 10545 | 259–465–5 | 09.518 | p-krezil-izopentanoát; 4-metilfenil 3-metilbutirát; p-tolil-izovalerát; p-tolil-3-metil-butirát | 4-metilfenil 3-metilbutanoát | |

09.519 | 01 | 15706–73–7 | butil-2-metilbutirát | 3393 | 10534 | 239–798–2 | 09.519 | | | |

09.520 | 30 | 24851–98–7 | metil-3-oxo-2-pentil-1-ciklopentilacetát | 3408 | 10785 | 246–495–9 | 09.520 | hedion; metil-dihidrojazmonát; metil-2-pentil-3-oxo-1-ciklopentil-acetát; jazmonsav, (e)-dihidro-, metil-észter | | |

09.521 | 30 | 39924–52–2 | metil-3-oxo-2-pent-2-enil-1-ciklopentilacetát | 3410 | 10821 | 214–918–6 | 09.521 | metil-jazmonát; 2-pentenil-ciklopentanon-3-ecetsav, metil-észter; metil(2-pent-2-enil-3-oxo-1-ciklopentil)acetát | | |

09.522 | 09 | 5405–41–4 | etil-3-hidroxibutirát | 3428 | 10596 | 226–456–2 | 09.522 | etil-3-hidroxibutanoát; etil-béta-hidroxibutirát | | |

09.523 | 01 | 6624–71–1 | dodecil-izobutirát | 3452 | 10563 | 229–583–1 | 09.523 | dodecil-2-metil-propanoát; lauril-izobutirát; lauril-2-metilpropionát | dodecil-2-metilpropanoát | |

09.524 | 01 | 1617–23–8 | etil-2-metilpent-3-enoát | 3456 | 10612 | 216–572–1 | 09.524 | | | |

09.525 | 12 | 65416–14–0 | maltil-izobutirát | 3462 | 10739 | 265–755–2 | 09.525 | 2-metil-4-piron-3-il 2-metilpropanoát; maltil-2-metilpropanoát; | 2-metil-4h-piran-4-on-3-il 2-metilpropanoát | |

09.526 | 01 | 39255–32–8 | etil-2-metilvalerát | 3488 | 10616 | 254–384–1 | 09.526 | etil-2-metilpentanoát; | | |

09.527 | 01 | 53399–81–8 | etil-2-metilpent-4-enoát | 3489 | 10613 | 258–520–0 | 09.527 | | | |

09.528 | 04 | | transz-3-heptenil-izobutirát | 3494 | 10663 | | 09.528 | hept-3(transz)-enil-izobutirát | hept-3(transz)-enil-2-metilpropanoát | |

09.529 | 01 | 10032–13–0 | hexil-izovalerát | 3500 | 10692 | 233–105–7 | 09.529 | hexil-izopentanoát; hexil-izovalerianát | hexil-3-metilbutanoát | |

09.530 | 02 | 27625–35–0 | izopentil-2-metilbutirát | 3505 | 10721 | 248–581–1 | 09.530 | izoamil-2-metilbutanoát; izopentil-2-metilbutanoát; izo-amil-2-metilbutanoát | 3-metilbutil-2-metilbutanoát | |

09.531 | 02 | 2445–77–4 | 2-metilbutil-izovalerát | 3506 | 10772 | 219–496–7 | 09.531 | 2-metilbutil-izopentanoát | 2-metilbutil-3-metilbutanoát | |

09.532 | 09 | 21188–58–9 | metil-3-hidroxihexanoát | 3508 | 10812 | 244–261–0 | 09.532 | metil-3-hidroxikaproát; metil-béta-hidroxikaproát; metil-béta-hidroxihexanoát | | |

09.533 | 09 | 105–95–3 | etil-brasszilát | 3543 | 10571 | 203–347–8 | 09.533 | etilén-glikol-brasszilát, ciklikus diészter; etilén-brasszilát; etilén-undekán-dikarbonát | 1,4-dioxacikloheptadekán-5,17-dion | |

09.534 | 01 | 3289–28–9 | etil-ciklohexánkarbonát | 3544 | 11916 | 221–945–7 | 09.534 | | | |

09.535 | 09 | 2305–25–1 | etil-3-hidroxihexanoát | 3545 | 11764 | 218–973–7 | 09.535 | | | |

09.536 | 01 | 4630–82–4 | metil-ciklohexánkarbonát | 3568 | 11920 | 225–050–2 | 09.536 | | | |

09.537 | 01 | 29811–50–5 | oktil-2-metilbutirát | 3604 | 10866 | 249–872–6 | 09.537 | | | |

09.538 | 15 | 24817–51–4 | fenetil-2-metilbutirát | 3632 | 10883 | 246–476–5 | 09.538 | 2-feniletil-2-metilbutanoát; benzilkarbinil 2-metilbutirát; béta-fenetil-alfa-metilbutanoát | | |

09.539 | 05 | 94133–92–3 | okt-3-il-2-metilkrotonát | 3676 | | 302–757–5 | 09.539 | okt-3-il-tiglát; 1-etilhexil-2-metil-2-butenoát; 1-etilhexil-2-metilkrotonát; 3-oktil-tiglát | 1-etilhexil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.540 | 01 | 60523–21–9 | etil-2-metilpenta-3,4-dienoát | 3678 | | 262–278–1 | 09.540 | | | |

09.541 | 01 | 5870–68–8 | etil-3-metilvalerát | 3679 | | 227–524–4 | 09.541 | | | |

09.542 | 09 | 3249–68–1 | etil-3-oxohexanoát | 3683 | | 221–835–9 | 09.542 | etil-béta-ketohexanoát | | |

09.543 | 30 | 26446–31–1 | glicerin-5-hidroxidekanoát | 3685 | 10648 | 247–699–0 | 09.543 | | | |

09.544 | 30 | 26446–32–2 | glicerin-5-hidroxidodekanoát | 3686 | 10649 | 247–700–4 | 09.544 | | | |

09.545 | 09 | 61931–81–5 | hex-3-enil-laktát | 3690 | 10681 | 263–337–4 | 09.545 | | hex-3-enil-2-hidroxipropanoát | |

09.546 | 01 | 58625–95–9 | hexil-2-metilpent-(3 és 4)-enoát | 3693 | | | 09.546 | | | |

09.547 | 05 | 66576–71–4 | izopropil-2-metilbutirát | 3699 | | 266–411–4 | 09.547 | | | |

09.548 | 09 | 40348–72–9 | metil-2-hidroxi-4-metilvalerát | 3706 | | 254–883–4 | 09.548 | metil 2-hidroxiizokaproát; | | |

09.549 | 01 | 2177–77–7 | metil-2-metilvalerát | 3707 | | 218–543–9 | 09.549 | metil-2-metilvalerát | | |

09.550 | 09 | 3682–42–6 | metil-2-oxo-3-metilvalerát | 3713 | | | 09.550 | metil 2-keto-3-metilpentanoát; metil-2-keto-3-metilvalerát; metil-3-metil-2-oxovalerát; | | |

09.551 | 08 | 59259–38–0 | l-mentil-laktát | 3748 | | 261–678–3 | 09.551 | 5-metil-2-(1-metiletil)ciklohexil-alfa-hidroxipropanoát; l-p-mentan-3-il-laktát | | |

09.552 | 30 | 91052–69–6 | 3-oxodekánsav-glicerid | 3767 | 10650 | 293–231–3 | 09.552 | gliceril-béta-ketodekanoát; a 3-oxodekánsav gliceril-monoésztere | | |

09.553 | 30 | 91052–70–9 | 3-oxododekánsav-glicerid | 3768 | 10651 | 293–232–9 | 09.553 | gliceri-béta-ketododekanoát; a 3-oxododekánsav gliceril-monoésztere | | |

09.554 | 30 | 91052–71–0 | 3-oxohexadekánsav-glicerid | 3769 | 10652 | 293–233–4 | 09.554 | gliceril-béta-ketohexadekanoát; a 3-oxododekánsav gliceril monoésztere | | |

09.555 | 30 | 91052–72–1 | 3-oxohexánsav-glicerid | 3770 | 10653 | 293–235–5 | 09.555 | gliceril-béta-ketohexanoát; a 3-oxohexánsav gliceril diésztere | | |

09.556 | 30 | 91052–68–5 | 3-oxooktánsav-glicerid | 3771 | 10654 | 293–230–8 | 09.556 | gliceril-béta-ketooktanoát; a 3oxooktánsav glicerilmonoésztere | | |

09.557 | 30 | 91052–73–2 | 3-oxotetradekánsav-glicerid | 3772 | 10655 | 293–236–0 | 09.557 | gliceril-béta-ketotetradekanoát; a 3-oxotetradekánsav gliceril-monoésztere | | |

09.558 | 09 | 108–59–8 | dimetil-malonát | | 11754 | 203–597–8 | 09.558 | dimetil-azelát | dimetil-propándioát | |

09.559 | 04 | 67883–79–8 | hex-3(cisz)-enil-2-metilkrotonát | 3931 | | 267–554–5 | 09.559 | cisz-3-hexenil-tiglát; cisz-3-hexenil-2-metil-transz-2-butenoát; (Z)- 3-hexenil-2-metilkrotonát; | hex-3(cisz)-enil 2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.560 | 23 | 121432–33–5 | hex-3(cisz)-enil-anizát | | | | 09.560 | | hex-3(cisz)-enil(4-metoxi)-benzoát | |

09.561 | 27 | 65405–76–7 | hex-3(cisz)-enil-antranilát | 3925 | 10676 | 265–744–2 | 09.561 | (Z)-hexenil 2-aminobenzoát; (Z)-hex-3-enil-antranilát; cisz-3-hexenil-antranilát | hex-3(cisz)-enil-2-aminobenzoát | |

09.562 | 04 | 56922–80–6 | transz-3-hexenil-formiát | 3353 | | 260–442–7 | 09.562 | | | 5 |

09.563 | 04 | 41519–23–7 | hex-3(cisz)-enil-izobutirát | 3929 | 11783 | 255–424–0 | 09.563 | béta, gamma-hexenil-izobutanoát; (Z)-hex-3-enil-izobutirát; cisz-3-hexenil-izbutirát | hex-3(cisz)-enil 2-metilpropanoát | |

09.564 | 04 | 33467–74–2 | hex-3(cisz)-enil-propionát | 3933 | 10683 | 251–533–2 | 09.564 | béta, gamma-hexenil-propanoát; (e)-hex-2-enil-propionát; transz-2-hexenil-propionát | | |

09.565 | 09 | 68133–76–6 | hex-3-enil-2-oxopropionát | 3934 | 10684 | 268–703–7 | 09.565 | hex-3-enil-piruvát | | 5 |

09.566 | 04 | 65405–80–3 | hex-3-enil-but-2-enoát | | | 265–746–3 | 09.566 | | | 5 |

09.567 | 04 | 85554–69–4 | hex-3-enil-dekanoát | | | 287–601–3 | 09.567 | | | 5 |

09.568 | 04 | 53398–87–1 | hex-3-enil-hex-2-enoát | 3928 | | | 09.568 | | | 5 |

09.569 | 04 | 61444–41–5 | hex-3-enil-oktanoát | | | 262–799–4 | 09.569 | | | 5 |

09.570 | 23 | 65405–77–8 | hex-3-enil-szalicilát | | 10685 | 265–745–8 | 09.570 | | hex-3-enil-2-hidroxibenzoát | |

09.571 | 04 | 35852–46–1 | hex-3-enil-valerát | 3936 | 10686 | 252–761–5 | 09.571 | hex-3-enil-pentanoát; cisz-3-hexenil-pentanoát; cisz-3-hexenil-valerát; (Z)-hex-3-enil-valerát | | 5 |

09.572 | 04 | 42125–17–7 | hex-4-enil-acetát | | | | 09.572 | | | |

09.573 | 03 | 1516–17–2 | hexa-2,4-dienil-acetát | | 10675 | 216–163–8 | 09.573 | | | |

09.574 | 01 | 629–70–9 | hexadec-1-il-acetát | | | 211–103–7 | 09.574 | cetil-acetát | | |

09.575 | 04 | 61444–39–1 | 3-hexenil-heptanoát | | | 262–798–9 | 09.575 | | | 5 |

09.576 | 05 | 5953–49–1 | szek-hexil-acetát | | 10840 | 227–716–8 | 09.576 | | 1-metilpentil-acetát | |

09.577 | 05 | 6963–52–6 | szek-hexil-butirát | | | | 09.577 | | 1-metilpentil-butanoát | |

09.578 | 01 | 19089–92–0 | hexil-krotonát | 3354 | 10688 | 240–997–1 | 09.578 | | hexil-but-2(transz)-enoát | |

09.579 | 01 | 34316–64–8 | hexil-dodekanoát | | | 251–932–1 | 09.579 | | | |

09.580 | 09 | 20279–51–0 | hexil-laktát | | | 243–676–4 | 09.580 | | hexil-2-hidroxipropanoát | |

09.581 | 23 | 6259–76–3 | hexil-szalicilát | | 10695 | 228–408–6 | 09.581 | n-hexil-o-hidroxibenzoát | hexil-2-hidroxibenzoát | |

09.582 | 01 | 42231–99–2 | hexil-tetradekanoát | | | 255–722–0 | 09.582 | | | |

09.583 | 01 | 1117–59–5 | hexil-valerát | | 10696 | 214–248–4 | 09.583 | hexil-pentanoát | | |

09.584 | 08 | 85586–67–0 | izobornil-izobutirát | | | 287–872–8 | 09.584 | izobornil-2-metilpropionát | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-2-metilpropanoát | |

09.585 | 02 | 2445–67–2 | izobutil-2-metilbutirát | | 10710 | 219–492–5 | 09.585 | | 2-metilpropil 2-metilbutanoát | |

09.586 | 02 | 97–86–9 | izobutil-2-metilprop-2-enoát | | | 202–613–0 | 09.586 | | 2-metilpropil 2-metilprop-2-enoát | |

09.587 | 02 | 30673–38–2 | izobutil-dekanoát | | 10707 | 250–281–0 | 09.587 | | 2-metilpropil-dekanoát | |

09.588 | 02 | 37811–72–6 | izobutil-dodekanoát | | 10708 | 253–675–0 | 09.588 | | 2-metilpropil-dodekanoát | |

09.589 | 02 | 110–34–9 | izobutil-hexadekanoát | | 10715 | 203–758–2 | 09.589 | izobutil-palmitát | 2-metilpropil-hexadekanoát | |

09.590 | 09 | 585–24–0 | izobutil-laktát | | 10709 | 209–551–3 | 09.590 | | 2-metilpropil-2-hidroxipropanoát | |

09.591 | 02 | 30982–03–7 | izobutil-nonanoát | | 10713 | 250–411–6 | 09.591 | | 2-metilpropil-nonanoát | |

09.592 | 02 | 646–13–9 | izobutil-oktadekanoát | | | 211–466–1 | 09.592 | izobutil-sztearát | 2-metilpropil-oktadekanoát | |

09.593 | 02 | 5461–06–3 | izobutil-oktanoát | | 10714 | 226–744–8 | 09.593 | | 2-metilpropil-oktanoát | |

09.594 | 02 | 25263–97–2 | izobutil-tetradekanoát | | 10712 | 246–765–6 | 09.594 | izobutil-mirisztát | 2-metilpropil-tetradekanoát | |

09.596 | 02 | 10482–55–0 | izopentil-2-metilkrotonát | | | 233–985–2 | 09.596 | izoamil-angelát | 3-metilbutil-2-metilbut-2(trans)-enoát | |

09.597 | 02 | 25415–77–4 | izopentil-but-2-enoát | | | 246–958–5 | 09.597 | izoamil-2-butenoát | 3-metilbutil-but-2-enoát | |

09.598 | 02 | 2306–91–4 | izopentil-dekanoát | | | 218–982–6 | 09.598 | | 3-metilbutil-dekanoát | |

09.599 | 02 | 109–25–1 | izopentil-heptanoát | | 10719 | 203–658–9 | 09.599 | | 3-metilbutil-heptanoát | |

09.600 | 02 | 81974–61–0 | izopentil-hexadekanoát | | 10723 | 279–864–8 | 09.600 | izoamil-palmitát | 3-metilbutil-hexadekanoát | |

09.601 | 09 | 19329–89–6 | izopentil-laktát | | 10720 | 242–966–8 | 09.601 | | 3-metilbutil-2-hidroxi-propanoát | |

09.602 | 02 | 62488–24–8 | izopentil-tetradekanoát | | 10722 | 263–570–1 | 09.602 | izoamil-mirisztát | 3-metilbutil-tetradekanoát | |

09.603 | 05 | 6284–46–4 | izopropil-krotonát | | 10729 | | 09.603 | | izopropil-but-2(transz)-enoát | |

09.604 | 05 | 2311–59–3 | izopropil-dekanoát | | 10730 | 219–001–4 | 09.604 | izopropil-kaprát | | |

09.605 | 05 | 10233–13–3 | izopropil-dodekanoát | | | 233–560–1 | 09.605 | izopropil-laurát | | |

09.606 | 05 | 142–91–6 | izopropil-hexadekanoát | | 10732 | 205–571–1 | 09.606 | izopropil-palmitát | | |

09.608 | 05 | 5458–59–3 | izopropil-oktanoát | | 10731 | 226–721–2 | 09.608 | izopropil-kaprilát | | |

09.609 | 05 | 18362–97–5 | izopropil-valerát | | | 242–235–3 | 09.609 | izopropil-pentanoát | | |

09.610 | 08 | 579–94–2 | 2-izopropil-5-metilciklohexil-etoxiacetát | | | 209–448–3 | 09.610 | korifin b | | |

09.611 | 23 | 59230–57–8 | 4-izopropilbenzil-acetát | | | 261–671–5 | 09.611 | kuminil-acetát | | |

09.612 | 04 | 25905–14–0 | lavandulil-acetát | | | 247–327–7 | 09.612 | | 5-metil-2-(1-metilénetil)hex-4-enil-acetát | |

09.614 | 06 | 10471–96–2 | linalil-valerát | | 10738 | 233–961–1 | 09.614 | linalil-pentanát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-pentanoát | |

09.615 | 07 | 28839–13–6 | p-ment-1-én-9-il-acetát | 3566 | 10748 | 249–266–1 | 09.615 | | | |

09.616 | 08 | 77341–67–4 | mono-ment-3-il-szukcinát | 3810 | | | 09.616 | butanedinsav, mono[5-metil 2-(1-metil-etil)ciklohexil]-észter, [1R-(1-alfa, 2-béta, 5-alfa)] | 3-(5-metil-2-izopropilciklohexoxikarbonil)propánsav | |

09.617 | 06 | 58985–18–5 | p-mentan-8-il-acetát | | | 261–543–9 | 09.617 | dihidro-alfa-terpinil-acetát | | |

09.618 | 08 | 2230–90–2 | mentil-formiát | | 10751 | 218–768–2 | 09.618 | | p-mentan-3-il-formiát | |

09.619 | 08 | 6070–16–2 | mentil-hexanoát | | | 228–007–6 | 09.619 | | p-mentan-3-il-hexanoát | 5 |

09.620 | 15 | 26171–78–8 | mentil-fenilacetát | | | 247–498–8 | 09.620 | (-)-mentil-fenilacetát | | |

09.621 | 25 | 89–46–3 | mentil-szalicilát | | | 201–909–7 | 09.621 | mentil-2-hidroxibenzoát | p-mentan-3-il-2-hidroxi-benzoát | |

09.622 | 01 | 598–98–1 | metil-2,2-dimetilpropionát | | 10790 | 209–959–1 | 09.622 | metil-pivalát | | |

09.623 | 23 | 4707–47–5 | metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetilbenzoát | | | 225–193–0 | 09.623 | | | |

09.624 | 01 | 6622–76–0 | metil-2-metilkrotonát | | | 229–575–8 | 09.624 | metil-tiglát | metil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.625 | 01 | 33603–30–4 | metil-2-metilpent-3-enoát | | | | 09.625 | | | |

09.626 | 09 | 600–22–6 | metil-2-oxopropionát | | 10848 | 209–987–4 | 09.626 | metil-piruvát | | |

09.627 | 09 | 139564–42–4 | metil-3-acetoxi-2-metilbutirát | | | | 09.627 | | | |

09.628 | 09 | 89422–42–4 | metil-3-acetoxibutirát | | | | 09.628 | | | |

09.629 | 09 | 21188–60–3 | metil-3-acetoxihexanoát | | 10755 | 244–262–6 | 09.629 | | | |

09.630 | 01 | 924–50–5 | metil-3-metilbut-2-enoát | | | 213–107–4 | 09.630 | metil-szenecioát | | |

09.631 | 23 | 99–75–2 | metil-4-metilbenzoát | | | 202–784–1 | 09.631 | metil-p-toluát | | |

09.632 | 09 | 35234–22–1 | metil-5-acetoxihexanoát | | 10756 | | 09.632 | | | |

09.633 | 09 | 101853–47–8 | metil-5-hidroxidekanoát | | | | 09.633 | | | |

09.634 | 09 | 105–45–3 | metil-acetoacetát | | | 203–299–8 | 09.634 | metil-acetil-acetát | metil-3-oxobutanoát | |

09.635 | 01 | 96–33–3 | metil-akrilát | | 10759 | 202–500–6 | 09.635 | | metil-prop-2-enoát | |

09.636 | 01 | 623–43–8 | metil-krotonát | | | 210–793–7 | 09.636 | 2-butánsav, metil-észter | metil-but-2(transz)-enoát | |

09.637 | 01 | 2482–39–5 | metil-dec-2-enoát | | 11799 | 219–618–9 | 09.637 | | | |

09.638 | 01 | 7367–83–1 | metil-dec-4-enoát | | 10784 | 230–914–7 | 09.638 | | | 5 |

09.639 | 01 | 4493–42–9 | metil-deka-2,4-dienoát | 3859 | | 224–787–7 | 09.639 | | | |

09.640 | 01 | 1191–03–3 | metil-deka-4,8-dienoát | | 10782 | | 09.640 | | | |

09.641 | 01 | 6208–91–9 | metil-dodec-2-enoát | | 10792 | | 09.641 | | | |

09.642 | 01 | 107–31–3 | metil-formiát | | 10795 | 203–481–7 | 09.642 | | | |

09.643 | 01 | 1189–09–9 | metil-geranát | | 10797 | 214–712–6 | 09.643 | | metil-3,7-dimetil-2(transz), 6-oktadienoát | |

09.644 | 09 | 27871–49–4 | metil-laktát | | | 248–704–9 | 09.644 | | metil-2-hidroxipropanoát | 5 |

09.645 | 01 | 112–63–0 | metil-linoleát | 3411 | 713 | 203–993–0 | 09.645 | metil-oktadeka-9(cisz), 12(cisz)-dienoát | | 5 |

09.646 | 01 | 301–00–8 | metil-linolenát | 3411 | 714 | 206–102–3 | 09.646 | metil-oktadeka-9(cisz), 12(cisz), 15(cisz)-trienoát | | 5 |

09.647 | 01 | 80–62–6 | metil-metakrilát | | | 201–297–1 | 09.647 | | metil-2-metilprop-2-enoát | |

09.648 | 27 | 10072–05–6 | metil-n, n-dimetilantranilát | | | 233–202–4 | 09.648 | | metil-n, n-dimetil-2-aminobenzoát | |

09.649 | 27 | 2719–08–6 | metil-n-acetilantranilát | | | 220–318–5 | 09.649 | | metil-n-acetil-2-aminobenzoát | |

09.650 | 27 | 41270–80–8 | metil-n-formilantranilát | | | 255–287–7 | 09.650 | | metil-n-formil-2-aminobenzoát | |

09.651 | 01 | 112–61–8 | metil-oktadekanoát | | 10849 | 203–990–4 | 09.651 | metil-sztearát | | |

09.652 | 01 | 112–62–9 | metil-oleát | | 10836 | 203–992–5 | 09.652 | metil-9-oktadecenoát | metil-oktadec-9-enoát | |

09.653 | 01 | 1731–86–8 | metil-undekanoát | | 10854 | 217–053–2 | 09.653 | | | |

09.654 | 30 | 68227–51–0 | 2-metil-5-oxociklopent-1-enil-butirát | | 11787 | 269–363–2 | 09.654 | metilciklopentenolon-butirát; juharfa-lakton-butirát | | |

09.655 | 04 | 5205–07–2 | 3-metilbut-3-enil-acetát | | | 225–996–6 | 09.655 | | | |

09.656 | 23 | 5205–12–9 | 3-metilbut-3-enil-benzoát | | | | 09.656 | | | |

09.657 | 05 | 626–38–0 | 1-metilbutil-acetát | | 10761 | 210–946–8 | 09.657 | pent-2-il-acetát | | |

09.658 | 05 | 60415–61–4 | 1-metilbutil-butirát | 3893 | 10763 | 262–226–8 | 09.658 | pent-2-il-butirát | | |

09.659 | 02 | 51115–64–1 | 2-metilbutil-butirát | | | 256–973–9 | 09.659 | | | |

09.660 | 02 | 55195–23–8 | 2-metilbutil-dekanoát | | 10765 | | 09.660 | | | |

09.661 | 02 | 35073–27–9 | 2-metilbutil-formát | | | 252–343–2 | 09.661 | | | |

09.662 | 02 | 2601–13–0 | 2-metilbutil-hexanoát | | 10768 | 220–005–3 | 09.662 | | | |

09.663 | 02 | 2445–69–4 | 2-metilbutil-izobutirát | | 10770 | 219–493–0 | 09.663 | 2-metilpropionsav, 2-metilbutil-észter; | 2-metilbutil-2-metilpropanoát | |

09.664 | 02 | 67121–39–5 | 2-metilbutil-oktanoát | | 10776 | | 09.664 | | | |

09.665 | 02 | 2438–20–2 | 2-metilbutil-propionát | | 10778 | 219–449–0 | 09.665 | | | |

09.666 | 02 | 93805–23–3 | 2-metilbutil-tetradekanoát | | 10774 | 298–506–1 | 09.666 | metilbutil-mirisztát | | |

09.669 | 06 | 1118–39–4 | mircenil-acetát | | 10857 | 214–262–0 | 09.669 | | 7-metil-3-metilénokt-1-én-7-il-acetát | |

09.670 | 07 | 29021–36–1 | mirtanil-acetát | | | 249–371–2 | 09.670 | | (6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]heptan-2-il)metil-acetát | |

09.671 | 06 | 56001–43–5 | nerolidil-acetát | | 10862 | 259–941–2 | 09.671 | | 1,5,9-trimetil-1-vinil-4(cis), 8-dekadienil-acetát | |

09.672 | 04 | 13049–88–2 | non-3-enil-acetát | | | | 09.672 | | | |

09.673 | 04 | 76238–22–7 | non-6-enil-acetát | | | 278–397–7 | 09.673 | | | 5 |

09.674 | 04 | 76649–26–8 | nona-3,6-dienil-acetát | | | 278–519–9 | 09.674 | | | |

09.676 | 05 | 2051–50–5 | szek-oktil-acetát | | 10799 | 218–123–5 | 09.676 | | 1-metilheptil-acetát | |

09.677 | 01 | 4887–30–3 | oktil-hexanoát | | 10865 | 225–499–4 | 09.677 | | | |

09.678 | 03 | 74298–89–8 | pent-2-enil-hexanoát | | | 277–808–7 | 09.678 | | | 5 |

09.679 | 01 | 68039–26–9 | pentil-2-metilbutirát | | 10875 | 268–244–2 | 09.679 | amil-2-metilbutirát | | |

09.680 | 01 | 7785–63–9 | pentil-2-metilizokrotonát | | | 232–083–6 | 09.680 | amil-angelát | pentil-2-metilbut-2(cisz)-enoát | |

09.681 | 01 | 5350–03–8 | pentil-dodekanoát | | | 226–319–7 | 09.681 | amil-dodekanoát | | |

09.682 | 01 | 31148–31–9 | pentil-hexadekanoát | | | 250–487–0 | 09.682 | amil-palmitát | | |

09.683 | 09 | 6382–06–5 | pentil-laktát | | | 228–974–4 | 09.683 | | pentil-2-hidroxipropanoát | |

09.684 | 15 | 64181–20–0 | fenetil-krotonát | | 10880 | | 09.684 | | feniletil-but-2(transz)-enoát | |

09.685 | 15 | 61810–55–7 | 2-fenetil-dekanoát | | 10881 | 263–237–0 | 09.685 | fenetil-kaprát | | |

09.686 | 15 | 10138–63–3 | fenetil-laktát | | | | 09.686 | | 2-feniletil 2-hidroxipropanoát | |

09.687 | 15 | 23511–70–8 | 2-fenoxietil-butirát | | | 245–705–6 | 09.687 | | | |

09.688 | 25 | 122–79–2 | fenil-acetát | 3958 | 10878 | 204–575–0 | 09.688 | (acetiloxi)-benzol; fenol-acetát; acetoxibenzol | | |

09.689 | 25 | 118–55–8 | fenil-szalicilát | 3960 | 11814 | 204–259–2 | 09.689 | szalol; fenil-2-hidroxibenzoát | fenil-o-hidroxibenzoát | |

09.690 | 22 | 7402–29–1 | 3-fenilpropil-butirát | | | 231–005–8 | 09.690 | | | |

09.691 | 03 | 10236–16–5 | fitil-acetát | | | 233–565–9 | 09.691 | | 3,7,11,15- tetrametilhexadec-2-enil-acetát | 5 |

09.692 | 03 | 1191–16–8 | prenil-acetát | | 11796 | 214–730–4 | 09.692 | | 3-metilbut-2-enil-acetát | |

09.693 | 23 | 5205–11–8 | prenil-benzoát | | | 225–998–7 | 09.693 | | 3-metilbut-2-enil-benzoát | |

09.694 | 03 | 68480–28–4 | prenil-formiát | | | 270–906–0 | 09.694 | | 3-metilbut-2-enil-formiát | |

09.695 | 03 | 76649–23–5 | prenil-izobutirát | | | 278–516–2 | 09.695 | | 3-metilbut-2-enil 2-metilpropanoát | |

09.696 | 23 | 68555–58–8 | prenil-szalicilát | | | 271–434–8 | 09.696 | | 3-metilbut-2-enil 2-hidroxibenzoát | |

09.698 | 01 | 37064–20–3 | propil-2-metilbutirát | | 10891 | 253–329–9 | 09.698 | | | |

09.699 | 01 | 10352–87–1 | propil-krotonát | | | 233–768–2 | 09.699 | | propil-but-2(transz)-enoát | |

09.700 | 01 | 30673–60–0 | propil-dekanoát | | | 250–283–1 | 09.700 | propil-kaprát | | |

09.701 | 15 | 7493–74–5 | allil-fenoxiacetát | 2038 | 228 | 231–335–2 | 09.701 | acetát p.a.; 2-propenil-fenoxiacetát | | |

09.702 | 15 | 4606–15–9 | propil-fenilacetát | 2955 | 229 | 225–012–5 | 09.702 | propil-alfa-toluát; propil-alfa-toluát | | |

09.703 | 15 | 122–45–2 | oktil-fenilacetát | 2812 | 230 | 204–545–7 | 09.703 | oktil-alfa-toluát | | |

09.704 | 15 | 102–22–7 | geranil-fenilacetát | 2516 | 231 | 203–014–7 | 09.704 | geranil-alfa-toluát; transz-3,7-dimetil-2,6-okta-dien-1-il-fenilacetát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-fenil-acetát | |

09.705 | 23 | 102–16–9 | benzil-fenilacetát | 2149 | 232 | 203–008–4 | 09.705 | benzil-alfa-toluát; fenil-ecetsav, benzil-észter; benzil-2-fenil-etanát | | |

09.706 | 23 | 102–17–0 | anizil-fenilacetát | 3740 | 233 | 203–010–5 | 09.706 | 4-metoxibenzil-fenilacetát; ánizs-alfa-toluát; p-metoxibenzil-fenilacetát; fenilecetsav, p-metoxibenzil-észter | | |

09.707 | 15 | 102–20–5 | fenetil-fenilacetát | 2866 | 234 | 203–013–1 | 09.707 | feniletil-fenilacetát; fenetil-alfa-toluát; 2-feniletil-alfa-toluát; 2-feniletil-fenilacetát | | |

09.708 | 22 | 7492–65–1 | cinnamil-fenilacetát | 2300 | 235 | 231–322–1 | 09.708 | 3-fenil-2-propen-1-il-fenil-acetát; cinnamil-alfa-toluát; 3-fenilallil-fenilacetát; | 3-fenilprop-2-enil-fenil-acetát | |

09.709 | 15 | 101–94–0 | p-tolil-fenilacetát | 3077 | 236 | 202–990–1 | 09.709 | p-krezil-alfa-toluát; p-krezil-fenilacetát; p-tolil-alfa-toluát; | 4-metilfenil-fenilacetát | |

09.710 | 17 | 120–24–1 | izoeugenil-fenilacetát | 2477 | 237 | 204–381–6 | 09.710 | 2-metoxi-4-fenil-fenilacetát; 4-propenilgvajakil-fenilacetát; izoeugenil-alfa-toluát | 2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenil-fenilacetát | |

09.711 | 25 | 4112–89–4 | gvajakil-fenilacetát | 2535 | 238 | 223–898–8 | 09.711 | o-metilkatechol-acetát; gvajakol-fenilacetát; o-metoxifenil-fenilacetát | 2-metoxifenil-fenilacetát | |

09.712 | 15 | 1323–75–7 | szantalil-fenilacetát | 3008 | 239 | 215–358–5 | 09.712 | alfa-szantalil-fenilacetát; béta-szantalil-fenilacetát; szantalil-alfa-toluát | | 4 |

09.713 | 23 | 121–98–2 | metil-4-metoxibenzoát | 2679 | 248 | 204–513–2 | 09.713 | metil-p-metoxibenzoát; metil-p-anizát; metil-anizát; | | |

09.714 | 23 | 94–30–4 | etil-4-metoxibenzoát | 2420 | 249 | 202–320–8 | 09.714 | etil-p-metoxi-benzoát; etil-p-anizát; etil-anizát; | | |

09.715 | 27 | 134–20–3 | metil-antranilát | 2682 | 250 | 205–132–4 | 09.715 | metil-o-aminobenzoát; o-amino-metil-benzoát | metil-2-aminobenzoát | |

09.716 | 27 | 87–25–2 | etil-antranilát | 2421 | 251 | 201–735–1 | 09.716 | etil-o-aminobenzoát | etil-2-aminobenzoát | |

09.717 | 27 | 7756–96–9 | butil-antranilát | 2181 | 252 | 231–816–7 | 09.717 | butil-2-aminobenzoát; butil-o-aminobenzoát | butil-2-aminobenzoát | |

09.718 | 27 | 7779–77–3 | izobutil-antranilát | 2182 | 253 | 231–938–0 | 09.718 | izobutil-2-aminobenzoát; izobutil-o-aminobenzoát | 2-metilpropil-2-aminobenzoát | |

09.719 | 27 | 7493–63–2 | allil-antranilát | 2020 | 254 | 231–331–0 | 09.719 | allil-o-aminobenzoát; 2-propenil-2-aminobenzoát; 2-propenil-antranilát | allil-2-aminobenzoát | |

09.721 | 06 | 7149–26–0 | linalil-antranilát | 2637 | 256 | 230–472–5 | 09.721 | linalil-o-aminobenzoát; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il-2-aminobenzoát; linalil-2-aminobenzoát; | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil 2-aminobenzoát | |

09.722 | 27 | 7779–16–0 | ciklohexil-antranilát | 2350 | 257 | 231–920–2 | 09.722 | | ciklohexil-2-aminobenzoát | |

09.723 | 15 | 133–18–6 | fenetil-antranilát | 2859 | 258 | 205–098–0 | 09.723 | 2-feniletil-antranilát; béta-feniletil-o-aminobenzoát | 2-feniletil 2-aminobenzoát | |

09.724 | 06 | 14481–52–8 | alfa-terpinil-antranilát | 3048 | 259 | | 09.724 | p-ment-1-en-8-il-antranilát; p-menta-1-en-8-il-2-aminobenzoát; terpinil-o-aminobenzoát | p-ment-1-en-8-il 2-aminobenzoát | |

09.725 | 23 | 93–58–3 | metil-benzoát | 2683 | 260 | 202–259–7 | 09.725 | metil-benzolkarbonát | | |

09.726 | 23 | 93–89–0 | etil-benzoát | 2422 | 261 | 202–284–3 | 09.726 | etil-benzolkarbonát; etil-benzol-karbonát | | |

09.727 | 23 | 120–51–4 | benzil-benzoát | 2138 | 262 | 204–402–9 | 09.727 | benzoesav-benzil-észter; benzil-benzolkarbonát; benzil-fenilformiát | | |

09.728 | 22 | 10031–93–3 | etil-4-fenilbutirát | 2453 | 307 | | 09.728 | butánsav, 4-metil, etil-észter; etil-4-fenilbutanoát; | | |

09.729 | 22 | 2046–17–5 | metil-4-fenilbutirát | 2739 | 308 | 218–067–1 | 09.729 | metil-gamma-fenilbutirát | | |

09.730 | 22 | 103–36–6 | etil-cinnamát | 2430 | 323 | 203–104–6 | 09.730 | etil-béta-fenilakrilát; etil-transz-cinnamát; etil-3-fenilpropenát; etil-fenilakrilát; | etil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.731 | 22 | 7778–83–8 | propil-cinnamát | 2938 | 324 | 231–916–0 | 09.731 | n-propil-3-fenilpropenát; n-propil-béta-fenilakrilát; | propil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.732 | 22 | 7780–06–5 | izopropil-cinnamát | 2939 | 325 | 231–949–0 | 09.732 | propil-izo-cinnamát; izopropil-3-fenilpropenoát; 1-metiletil-3-fenilpropenát; | izopropil 3-fenilprop-2-enoát | |

09.733 | 22 | 538–65–8 | butil-cinnamát | 2192 | 326 | 208–699–6 | 09.733 | butil-3-fenilpropenoát; butil-béta-fenilakrilát; n-butil-fenilakrilát; fahéjsav, butilészter; | butil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.734 | 22 | 122–67–8 | izobutil-cinnamát | 2193 | 327 | 204–564–0 | 09.734 | 2-metilpropil-béta-fenilakrilát; 2-metilpropil-3-fenilpropenoát; izobutil-béta-fenilakrilát; | 2-metilpropil 3-fenilprop-2-enoát | |

09.735 | 22 | 3487–99–8 | pentil-cinnamát | | 328 | 222–478–1 | 09.735 | amil-cinnamát; fahéjsav-amil-észter; pentil-3-fenil-prop-2-enoát; | pentil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.736 | 06 | 78–37–5 | linalil-cinnamát | 2641 | 329 | 201–110–3 | 09.736 | 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-cinnamát; linalil-3-fenilpropenoát; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-béta-fenilakrilát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.737 | 06 | 10024–56–3 | terpinil-cinnamát | 3051 | 330 | 233–023–1 | 09.737 | terpinil-3-fenilpropenoát; terpinil beta-fenilacrilát; | p-ment-1-én-8-il-cinnamát | 5 |

09.738 | 23 | 103–41–3 | benzil-cinnamát | 2142 | 331 | 203–109–3 | 09.738 | cinnamein; benzil-béta-fenilakrilát; 2-propénsav, 3-fenil, fenilmetil-észter; | benzil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.739 | 22 | 122–69–0 | cinnamil-cinnamát | 2298 | 332 | 204–566–1 | 09.739 | sztiracin; fenilallil-cinnamát; 3-fenil-2-propen-1-il-3-fenilpropenoát | 3-fenilprop-2-enil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.740 | 22 | 103–26–4 | metil-cinnamát | 2698 | 333 | 203–093–8 | 09.740 | metil-3-fenilpropenoát; metil-3-fenil-prop-2-enoát; | metil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.741 | 22 | 1866–31–5 | allil-cinnamát | 2022 | 334 | 217–477–8 | 09.741 | allil-béta-fenilakrilát; propenil-cinnamát; allil-3-fenil-propenoát; allil-béta-fenilakrilát | allil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.742 | 22 | 7779–65–9 | izopentil-cinnamát | 2063 | 335 | 231–931–2 | 09.742 | penti-izo-cinnamát; izoamil-cinnamát; izopentil-3-fenilpropenoát; izopentil-béta-fenilakrilát; | 3-metilbutil 3-fenilprop-2-enoát | |

09.743 | 15 | 103–53–7 | fenetil-cinnamát | 2863 | 336 | 203–120–3 | 09.743 | benzil-karbinil-cinnamát; benzilkarbinil-cinnamát; 2-feniletil-3-fenilpropenoát; béta-fenetil-béta-fenilakrilát; | fenetil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.744 | 22 | 7779–17–1 | ciklohexil-cinnamát | 2352 | 337 | 231–921–8 | 09.744 | ciklohexil 3-fenilpropenoát; ciklohexil-béta-fenilakrilát; ciklohexil-3-fenil-prop-2-enoát; | ciklohexil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.745 | 22 | 122–68–9 | 3-fenilpropil-cinnamát | 2894 | 338 | 204–565–6 | 09.745 | hidrocinnamil-cinnamát; fenilpropil-cinnamát; hidrocinnamil-3-fenilpropenoát; 3-fenilpropil-béta-fenilakrilát | 3-fenilpropil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.746 | 22 | 103–25–3 | metil-3-fenilpropionát | 2741 | 427 | 203–092–2 | 09.746 | metil-hidrocinnamát; metil-dihidrocinnamát; | | |

09.747 | 22 | 2021–28–5 | etil-3-fenilpropionát | 2455 | 429 | 217–966–6 | 09.747 | etil-hidrocinnamát; etil-dihidrocinnamát; | | |

09.748 | 23 | 118–61–6 | etil-szalicilát | 2458 | 432 | 204–265–5 | 09.748 | szalicil-éter; szalicilsav, etil-észter | etil-2-hidroxibenzoát | |

09.749 | 23 | 119–36–8 | metil-szalicilát | 2745 | 433 | 204–317–7 | 09.749 | | metil-2-hidroxibenzoát | |

09.750 | 23 | 87–19–4 | izobutil-szalicilát | 2213 | 434 | 201–729–9 | 09.750 | 2-metil-1-propil-szalicilát; 2-metilpropil-o-hidroxibenzoát; butil-szalicilát; izobutil-o-hidroxibenzoát; | 2-metilpropil-2-hidroxibenzoát | |

09.751 | 23 | 87–20–7 | izopentil-szalicilát | 2084 | 435 | 201–730–4 | 09.751 | izopentil-o-hidroxibenzoát; szalicilsav, izopentil-észter; izoamil-o-hidroxibenzoát; 3-metilbutil-szalicilát; | 3-metilbutil-2-hidroxibenzoát | |

09.752 | 23 | 118–58–1 | benzil-szalicilát | 2151 | 436 | 204–262–9 | 09.752 | benzoesav, 2-hidroxi, fenilmetil-észter; benzil-o-hidroxibenzoát; szalicilsav, benzil-észter; | benzil-2-hidroxibenzoát | |

09.753 | 15 | 87–22–9 | fenetil-szalicilát | 2868 | 437 | 201–732–5 | 09.753 | 2-feniletil-szalicilát; benzilkarbinil-2-hidroxibenzoát; benzilkarbinil-szalicilát; | 2-feniletil 2-hidroxibenzoát | |

09.754 | 23 | 94–26–8 | butil-4-hidroxibenzoát | 2203 | 525 | 202–318–7 | 09.754 | butil-p-hidroxi-benzoát; butil-paraszept; p-hidroxibenzoesav-butil-észter | | 4 |

09.755 | 23 | 94–46–2 | izopentil-benzoát | 2058 | 562 | 202–334–4 | 09.755 | izoamil-benzoát; pentil-izo-benzoát; amil-izo-benzoát; izopentil-fenil-metanoát | 3-metilbutil-benzoát | |

09.756 | 15 | 94022–06–7 | izobornil-fenilacetát | | 566 | 301–499–0 | 09.756 | exo-2-bornil-fenilacetát | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il fenilacetát | |

09.757 | 23 | 120–50–3 | izobutil-benzoát | 2185 | 567 | 204–401–3 | 09.757 | izobutil-fenilmetanoát | 2-metilpropil-benzoát | |

09.758 | 15 | 3549–23–3 | metil-p-tert-butilfenilacetát | 2690 | 577 | 222–602–4 | 09.758 | | metil-4-(1,1-dimetiletil)fenilacetát | |

09.761 | 15 | 5137–52–0 | pentil-fenilacetát | | 612 | 225–895–7 | 09.761 | amil-fenilacetát; | | |

09.762 | 23 | 2050–08–0 | pentil-szalicilát | | 613 | 218–080–2 | 09.762 | izoamil-o-hidroxibenzoát; izoamil-szalicilát | pentil-2-hidroxibenzoát | |

09.763 | 23 | 2052–14–4 | butil-szalicilát | 3650 | 614 | 218–142–9 | 09.763 | butil-(2-hidroxi-fenil)-metanoát; | butil-2-hidroxibenzoát | |

09.764 | 27 | 38446–21–8 | etil-n-etilantranilát | | 629 | 253–935–3 | 09.764 | | etil-n-etil-2-aminobenzoát | |

09.765 | 27 | 35472–56–1 | etil-n-metilantranilát | | 632 | | 09.765 | | etil-n-metil-2-aminobenzoát | |

09.766 | 18 | 531–26–0 | eugenil-benzoát | 2471 | 636 | 208–504–4 | 09.766 | benzoil-eugenol; eugenol-benzoát | 4-allil-2-metoxifenil-benzoát | |

09.767 | 23 | 94–48–4 | geranil-benzoát | 2511 | 639 | 202–337–0 | 09.767 | geraniol-benzoát; transz-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il-benzoát | 3,7-dimetilokta-2(transz), 6-dienil-benzoát | |

09.768 | 23 | 6789–88–4 | hexil-benzoát | 3691 | 645 | 229–856–5 | 09.768 | n-hexil-benzoát; hexil-fenil-metanoát | | |

09.769 | 27 | 65505–24–0 | izobutil-n-metilantranilát | | 649 | 265–798–7 | 09.769 | | 2-metilpropil-n-metil-2-amino-benzoát | |

09.770 | 23 | 939–48–0 | izopropil-benzoát | 2932 | 652 | 213–361–6 | 09.770 | propil-izo-benzoát; 1-metiletil-benzoát | | |

09.771 | 06 | 126–64–7 | linalil-benzoát | 2638 | 654 | 204–796–2 | 09.771 | linalool-benzoát; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-benzoát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-benzoát | |

09.772 | 06 | 7143–69–3 | linalil-fenilacetát | 3501 | 655 | 230–444–2 | 09.772 | linalil-alfa-toluát; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-il-fenilacetát; linalil-alfa-toluát | 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-fenilacetát | |

09.774 | 15 | 94–47–3 | fenetil-benzoát | 2860 | 667 | 202–336–5 | 09.774 | 2-feniletil-benzoát; benzilkarbinil-benzoát | | |

09.776 | 23 | 2315–68–6 | propil-benzoát | 2931 | 677 | 219–020–8 | 09.776 | propil-fenil-metanoát | | |

09.779 | 23 | 136–60–7 | butil-benzoát | | 740 | 205–252–7 | 09.779 | n-butil-benzoát | | |

09.780 | 22 | 5320–75–2 | cinnamil-benzoát | | 743 | 226–180–2 | 09.780 | 3-fenilallil-benzoát; | 3-fenilprop-2-enil-benzoát | |

09.781 | 27 | 85–91–6 | metil-n-metilantranilát | 2718 | 756 | 201–642–6 | 09.781 | dimetil-antranilát; 2-metilamino-metil-benzoát; metil-2-metil-amonobenzoát; metil-o-metilaminobenzoát | metil-n-metil-2-aminobenzoát | |

09.782 | 22 | 10032–08–3 | heptil-cinnamát | 2551 | 2104 | | 09.782 | heptil-beta-fenilacrilát; heptil-3-fenil-propenoát; | heptil-3-fenilprop-2-enoát | |

09.783 | 15 | 101–41–7 | metil-fenilacetát | 2733 | 2155 | 202–940–9 | 09.783 | metil-alfa-toluát; metil-alfa-toluát | | |

09.784 | 15 | 101–97–3 | etil-fenilacetát | 2452 | 2156 | 202–993–8 | 09.784 | etil-alfa-toluát; alfa-toluilsav, etil-észter; etil-alfa-toluát | | |

09.785 | 15 | 139–70–8 | citronellil-fenilacetát | 2315 | 2157 | 205–373–5 | 09.785 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il-fenilacetát; citronellil-alfa-toluát | 3,7-dimetilokt-6-enil-fenilacetát | |

09.786 | 15 | 4861–85–2 | izopropil-fenilacetát | 2956 | 2158 | 225–468–5 | 09.786 | izopropil-alfa-toluát | | |

09.787 | 15 | 122–43–0 | butil-fenilacetát | 2209 | 2159 | 204–543–6 | 09.787 | butil-alfa-toluát | | |

09.788 | 15 | 102–13–6 | izobutil-fenilacetát | 2210 | 2160 | 203–007–9 | 09.788 | izobutil-alfa-toluát | 2-metilpropil-fenilacetát | |

09.789 | 15 | 102–19–2 | 3-metilbutil-fenilacetát | 2081 | 2161 | 203–012–6 | 09.789 | izoamil-fenilacetát; izopentil-fenilacetát; izoamil-alfa-toluát | | |

09.790 | 03 | 1797–74–6 | allil-fenilacetát | 2039 | 2162 | 217–281–2 | 09.790 | allil-alfa-toluát; 2-propenil-fenilacetát | | |

09.791 | 15 | 10486–14–3 | Rodinil-fenilacetát | 2985 | 2163 | 234–003–5 | 09.791 | alfa-citronellil-fenilacetát; 3,7-dimetil-7-okten-1-il fenilacetát; rodinil-alfa-toluát | 3,7-dimetilokt-7-enil-2-fenilacetát | 5 |

09.796 | 23 | 606–45–1 | metil-2-metoxibenzoát | 2717 | 2192 | 210–118–6 | 09.796 | o-metoxibenzoesav-metil-észter; dimetil-szalicilát; metil-o-anizát; metil-szalicilát-o-metil-éter | | |

09.797 | 15 | 67028–40–4 | etil-(p-toliloxi)acetát | 3157 | 2243 | 266–554–2 | 09.797 | etil-krezoxiacetát; borecet-nafta | etil-(4-metilfenoxi)acetát | |

09.798 | 23 | 617–05–0 | etil-vanillát | | 2302 | 210–503–9 | 09.798 | | etil-4-hidroxi-3-metoxibenzoát | |

09.799 | 23 | 3943–74–6 | metil-vanillát | | 2305 | 223–525–9 | 09.799 | | metil-4-hidroxi-3-metoxibenzoát | |

09.801 | 27 | 63449–68–3 | 2-naftil-antranilát | 2767 | 11862 | 264–155–8 | 09.801 | 2-naftil-o-aminobenzoát | naft-2-il 2-aminobenzoát | |

09.802 | 22 | 2983–36–0 | etil-2-etil-3-fenilpropionát | 3341 | 10587 | 221–042–8 | 09.802 | etil-alfa-etildihidrocinnamát; etil-benzilbutirát; etil-2-etildihidrocinnamát; | | |

09.803 | 23 | 19224–26–1 | propilén-glikol-dibenzoát | 3419 | 10890 | 242–894–7 | 09.803 | 1,2-propanol-dibenzoát | propán-1,2-diil-dibenzoát | |

09.804 | 15 | 5421–17–0 | hexil-fenilacetát | 3457 | 10694 | 226–537–2 | 09.804 | hexil-alfa-toluát; fenilecetsav, hexil-észter | | |

09.805 | 15 | 42436–07–7 | hex-3(cisz)-enil-fenilacetát | 3633 | 10682 | 255–826–6 | 09.805 | béta, gamma-hexenil-alfa-toluát; 3-hexenil-alfa-toluát; béta, gamma-hexenil-alfa-toluát; cisz-hexenil-fenilacetát | | |

09.806 | 23 | 25152–85–6 | hex-3-enil-benzoát | 3688 | 11778 | 246–669–4 | 09.806 | 3-hexen-1-ol, benzoát | | 5 |

09.807 | 25 | 617–01–6 | o-tolil-szalicilát | 3734 | | 210–500–2 | 09.807 | 2-metilfenil 2-hidroxibenzoát; o-krezil-szalicilát; | 2-hidroxi-2-metilfenilbenzoát | |

09.808 | 06 | 134–28–1 | guaiil-acetát | | 10659 | 205–135–0 | 09.808 | gvajol-acetát; gvajakfa-acetát; gvajak-acetát | 6,10-dimetil-3-(1-metil-etil-acetát)-biciklo[5.3.0] dec-1(7)-én | 5 |

09.809 | 07 | 15111–97–4 | p-menta-1,8(10)-dien-9-il-acetát | | 10743 | 239–164–5 | 09.809 | limonen-9-il-acetát | | |

09.811 | 23 | 20665–85–4 | vanillin-izobutirát | 3754 | | 243–956–6 | 09.811 | 4-izobutiril-m-anizaldehid; 3-metoxi-4-izobutirilbenzaldehid; 4-formil-2-metoxi-fenil 2-metilpropionát | 4-formil-2-metoxifenil-2-metilpropanoát | |

09.812 | 23 | 614–33–5 | gliceril-tribenzoát | 3398 | 10656 | 210–379–6 | 09.812 | | propántri-1,2,3-il-tribenzoát | 4 |

09.813 | 01 | 3681–78–5 | propil-dodekanoát | | | 222–961–7 | 09.813 | propil-laurát | | |

09.814 | 01 | 2239–78–3 | propil-hexadekanoát | | 10893 | 218–803–1 | 09.814 | propil-palmitát | | |

09.815 | 09 | 616–09–1 | propil-laktát | | | 210–464–8 | 09.815 | | propil 2-hidroxipropanoát | |

09.816 | 01 | 624–13–5 | propil-oktanoát | | 10892 | 210–830–7 | 09.816 | propil-kaprilát | | |

09.817 | 15 | 10521–96–7 | sztiril-acetát | | | 234–065–3 | 09.817 | | 2-feniletenil-acetát | |

09.818 | 03 | 29548–30–9 | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trienil-acetát | | | 249–689–1 | 09.818 | farnezil-acetát | | |

09.819 | 02 | 58430–94–7 | 3,5,5-trimetilhexil-acetát | | | 261–245–9 | 09.819 | | | |

09.820 | 01 | 1731–81–3 | undecil-acetát | | 10906 | 217–051–1 | 09.820 | | | |

09.821 | 08 | 117–98–6 | vetiveril-acetát | | 11887 | 204–225–7 | 09.821 | vetiver-acetát; vetivert-acetát | 2,6-dimetil-9-(1-metiletilidén)-biciklo[5.3.0]dec-2-én-4-il-acetát | |

09.822 | 03 | 108–22–5 | izo-propenil-acetát | | | 203–562–7 | 09.822 | | | |

09.824 | 09 | 607–97–6 | etil-2-acetilbutirát | | | 210–151–6 | 09.824 | | | |

09.825 | 23 | 2049–96–9 | pentil-benzoát | | 2307 | 218–077–6 | 09.825 | amil-benzoát; izoamil-benzoát; 3-metil-1-butil-benzoát | | |

09.828 | 01 | 2396–85–2 | metil-2-oktenoát | 3712 | 11800 | 219–259–8 | 09.828 | | | 5 |

09.829 | 01 | 5452–75–5 | etil-ciklohexil-acetát | 2348 | 218 | 226–695–2 | 09.829 | | | 5 |

09.830 | 06 | 8007–35–0 | terpineol-acetát | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.830 | | | 5 |

09.831 | 01 | 13058–12–3 | etil-3,7-dimetil-2,6-oktadienoát | | | 235–948–6 | 09.831 | etil-geranát | | |

09.832 | 09 | 21188–61–4 | etil-3-acetohexanoát | | 10566 | 244–263–1 | 09.832 | | | 5 |

09.833 | 09 | 21884–26–4 | izo-propil-4-oxopentanoát | | | 244–630–6 | 09.833 | izopropil-levulinát | | |

09.835 | 23 | 42175–41–7 | benzil-dekanoát | | | 255–696–0 | 09.835 | | | |

09.836 | 22 | 60045–26–3 | 3-fenilpropil-benzoát | | | | 09.836 | | | |

09.837 | 22 | 60045–27–4 | 3-fenilpropil-3-fenilpropionát | | | 262–036–5 | 09.837 | | | |

09.838 | 04 | 67633–96–9 | 3-hexenil-metil-karbonát | | | 266–797–4 | 09.838 | | | 5 |

09.839 | 01 | 72928–48–4 | decil-3-metilbutirát | | | 277–077–4 | 09.839 | | | |

09.840 | 01 | 84788–08–9 | propil-2,4-dekadienoát | 3648 | 10889 | 284–147–8 | 09.840 | | | |

09.841 | 03 | 85554–72–9 | 2-hexenil-oktanoát | | | 287–605–5 | 09.841 | | | 5 |

09.842 | 08 | 156679–39–9 | mentol-etilén-glikol-karbonát | 3805 | | | 09.842 | | | |

09.843 | 08 | 30304–82–6 | mentol-1-és 2-propilén-glikol-karbonát | 3806 | | | 09.843 | | | |

09.845 | 08 | 1205–42–1 | cisz-2-metil-5-(1-metiletenil)- 2-ciklohexen-1-il-acetát | | | 214–883–7 | 09.845 | | | |

09.846 | 04 | 2315–09–5 | 3-hexenil-formiát | 3353 | 2153 | 219–017–1 | 09.846 | | | 5 |

09.848 | 08 | 5655–61–8 | (1s-endo)- 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ol-acetát | | | 227–101–4 | 09.848 | | | |

09.849 | 05 | 10250–45–0 | 2,6-dimetil-4-heptil-acetát | | | 233–588–4 | 09.849 | | 1-izobutil-3-metilbutil-acetát | |

09.850 | 01 | 27829–72–7 | etil-transz-2-hexenoát | 3675 | 631 | 248–681–5 | 09.850 | | | 5 |

09.852 | 23 | 51115–63–0 | 2-metilbutil-2-hidroxibenzoát | | | 256–972–3 | 09.852 | | | 5 |

09.853 | 23 | 52513–03–8 | 2-metilbutil-benzoát | | | 257–982–0 | 09.853 | | | |

09.854 | 04 | 53398–85–9 | cisz-3-hexenil-2-metilbutanoát | 3497 | 2345 | 258–517–4 | 09.854 | | | 5 |

09.855 | 04 | 56922–82–8 | transz-3-hexenil-hexanoát | | | 260–444–8 | 09.855 | | | |

09.856 | 04 | 65405–80–3 | cisz-3-hexenil-krotonát | | | 265–746–3 | 09.856 | | cisz-3-hexenil-transz-2-butenoát | 5 |

09.857 | 09 | 63270–14–4 | nonándiol-diacetát | 2783 | | 264–060–1 | 09.857 | | nonán-1,3-diil-diacetát | |

09.858 | 23 | 67674–41–3 | fenilmetil-2-metil-2-butenoát | 3330 | 2184 | 266–880–5 | 09.858 | | | |

09.862 | 09 | 85554–66–1 | etil-3-acetoxi-oktanoát | | | 287–598–9 | 09.862 | | | |

09.863 | 09 | 638–33–5 | 2-metilbutil-laktát | | 10769 | | 09.863 | | 2-metilbutil-2-hidroxipropanoát | |

09.865 | 01 | 20290–84–0 | hexil-9-oktadecenoát | | | 243–692–1 | 09.865 | hexil-oleát | | |

09.866 | 03 | | allil-valerát | | | | 09.866 | allil-pentanoát | | |

09.868 | 05 | | szek-butil-2-metilkrotonát | | | | 09.868 | 2- butil-tiglát | 1-metilpropil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.870 | 08 | | karvil-3-metilbutirát | | | | 09.870 | karvil-izopentanoát | p-menta-6,8-dienil-2-metilbutanoát | |

09.871 | 04 | | citronellil-dekanoát | | | | 09.871 | citronellil-kaprát | 3,7-dimetilokt-6-enil-dekanoát | |

09.872 | 04 | | citronellil-dodekanoát | | | | 09.872 | citronellil-laurát | 3,7-dimetilokt-6-enil-dodekanoát | |

09.874 | 30 | | di(2-metilbutil)-malát | | | | 09.874 | | di-(2-metilbutil)- 2-hidroxibutándioát | |

09.878 | 18 | 61114–24–7 | eugenil-izovalerát | | | | 09.878 | | 4-allil-2-metoxifenil-3-metilbutanoát | |

09.880 | 05 | | hept-4-enil-2-butirát | | | | 09.880 | | 1-metilhex-3-enil-butirát | |

09.881 | 03 | | hex-2(transz)-enil-izobutirát | | | | 09.881 | | hex-2(transz)-enil-2-metilpropanoát | |

09.883 | 04 | | hex-3(cisz)-enil-metil-karbonát | | | | 09.883 | | | |

09.884 | 04 | | hex-3-enil-2-etilbutirát | | | | 09.884 | | | |

09.885 | 04 | | hex-3-enil-hexadekanoát | | | | 09.885 | 3- hexenil-palmitát | | |

09.887 | 01 | 16930–96–4 | hexil-tiglát | | | | 09.887 | | hexil 2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.888 | 08 | | izobornil-2-metilbutirát | | | | 09.888 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il 2-metilbutanoát | |

09.889 | 02 | | izobutil-2-metilkrotonát | | | | 09.889 | izobutil-tiglát | 2-metilpropil-2-metilbut-2(transz)-enoát | |

09.890 | 04 | | izoprenil-2-metilbutirát | | | | 09.890 | | 2-metil-1,3-butadienil-2-metilbutanoát | |

09.893 | 25 | | 2-izopropil-5-metilfenil-formiát | | | | 09.893 | timil-formiát | | |

09.894 | 17 | | 2-metoxi-4-(prop-1-enil)fenil-3-metilbutirát | | | | 09.894 | izoeugenil-izopentanoát | | |

09.895 | 23 | | 4-metoxibenzil-2-metilpropionát | | | | 09.895 | | | |

09.896 | 03 | | 2-metilbut-2-enil-formiát | | | | 09.896 | | | |

09.897 | 04 | | 3-metilbut-3-én-1-il-butirát | | | | 09.897 | | | |

09.898 | 04 | | 3-metilbut-3-én-1-il-hexanoát | | | | 09.898 | | | |

09.899 | 07 | | mirtenil-2-metilbutirát | | | | 09.899 | | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-én-2-il)metil-2-metilbutanoát | |

09.900 | 07 | | mirtenil-3-metilbutirát | | | | 09.900 | mirtenil-izovalerát | (6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-enil)metil-izopentanoát | |

09.903 | 03 | | prenil-3-metilbut-2-enoát | | | | 09.903 | | 3-metilbut-2-enil 3-metilbut-2-enoát | |

09.914 | 30 | | dietil-citrát (aszimmetrikus) | | | | 09.914 | | | |

09.915 | 23 | 94–13–3 | propil-4-hidroxibenzoát | 2951 | 678 | 202–307–7 | 09.915 | | | |

09.916 | 09 | 7367–90–0 | etil-3-hidroxioktanoát | | 10603 | 230–919–4 | 09.916 | | | |

10.001 | 09 | 104–61–0 | nonano-1,4-lakton | 2781 | 178 | 203–219–1 | 10.001 | gamma-nonalakton; 4-hidroxinonánsav-gamma-lakton; (úgynevezett) aldehid c-18; prunolid; gamma-amil-butirolakton; nonanolid-1,4; | | |

10.002 | 09 | 104–67–6 | undekano-1,4-lakton | 3091 | 179 | 203–225–4 | 10.002 | gamma-undekalakton; aldehid c-14 (úgynevezett); gamma-undecil-lakton; gamma-heptil-butirolakton; 1,4-hendekanolid | | |

10.003 | 09 | 7779–50–2 | hexadec-6-eno-1,16-lakton | 2555 | 180 | 231–929–1 | 10.003 | ambrettolid; omega-6-hexadecénlakton; 16-hidroxi-7-hexadecénsav-lakton; ciklohexadecén-7-olid; 6-hexadecenolid | | 5 |

10.004 | 09 | 106–02–5 | pentadekano-1,15-lakton | 2840 | 181 | 203–354–6 | 10.004 | exaltolid; omega-pentadekalakton; angelika-lakton; muszkolakton; 15-hidroxitetradekánsav-lakton; 1,15-epoxipentadekan-1-on; ciklopentadekanolid; 15-pentadekanolid | | |

10.005 | 11 | 17369–59–4 | 3-propilidénftalid | 2952 | 494 | 241–402–8 | 10.005 | | | |

10.006 | 09 | 96–48–0 | butiro-1,4-lakton | 3291 | 615 | 202–509–5 | 10.006 | 4-hidroxibutánsav-lakton; gamma-butirolakton; 1,4-epoxi-butan-1-on; 2-oxo-oxolén; dihidro-2-(3h)-furanon; 3 (vagy 4-)-hidroxivajsav, lakton; 1,2-butanolid; | | |

10.007 | 09 | 705–86–2 | dekano-1,5-lakton | 2361 | 621 | 211–889–1 | 10.007 | delta-dekalakton; dekanolid-1,5; amil-delta-valerolakton; delta-n-amil-delta-valerolakton; | | |

10.008 | 09 | 713–95–1 | dodekano-1,5-lakton | 2401 | 624 | 211–932–4 | 10.008 | delta-dodekalakton; n-heptil-delta-valerolakton; 5-hidroxidodekánsav-delta-lakton; delta-heptil-delta-valerolakton; dodekanolid-1,5 | | |

10.009 | 09 | 18679–18–0 | dodec-6-eno-1,4-lakton | 3780 | 625 | 242–497–9 | 10.009 | gamma-dodecen-6-lakton; 4-hidroxi-6-dodecénsav-lakton; dihidro-5(2-oktenil)- 2(3h)-furanon; cisz-6-dodecen-4-olid; | | 5 |

10.010 | 09 | 823–22–3 | hexano-1,5-lakton | 3167 | 641 | 212–511–8 | 10.010 | delta-hexalakton; 5-hidroxi-hexánsav-lakton; delta-kaprolakton; 5-metil-d-valerolakton; 5-metil-5-hidroxi-pentánsav lakton; | | |

10.011 | 09 | 710–04–3 | undekano-1,5-lakton | 3294 | 688 | 211–915–1 | 10.011 | 5-hidroxi-undekánsav lakton; undekanolid-1,5; alfa-n-hexil-delta-valerolakton; 5-n-hexil-5-hidroxi-pentánsav-lakton; | | |

10.012 | 13 | 591–12–8 | 5-metilfuran-2(3h)-on | 3293 | 731 | 209–701–8 | 10.012 | 4-hidroxi-3-penténsav-lakton; pent-3-en-1,4-lakton;beta-gamma-angelica lakton; 5-metil-2-(3h)furanon; gamma-metil-béta-butenolid; | | |

10.013 | 09 | 108–29–2 | pentano-1,4-lakton | 3103 | 757 | 203–569–5 | 10.013 | gamma-valerolakton; 4-hidroxipentánsav-lakton; gamma-metil-gamma-butirolakton; gamma-pentalakton; 4-valerolakton; 4-pentanolid; | | |

10.014 | 09 | 3301–94–8 | nonano-1,5-lakton | 3356 | 2194 | 221–974–5 | 10.014 | delta-nonalakton; 5-hidroxinonánsav-lakton; nonanolid-1,5; n-butil-delta-valerolakton; | | |

10.015 | 09 | 698–76–0 | oktano-1,5-lakton | 3214 | 2195 | 211–820–5 | 10.015 | 5-hidroxioktánsav-lakton; delta-oktalakton; tetrahidro-6-propil-5-hidroxi-2h-piran-2-on | | |

10.016 | 09 | 2721–22–4 | tetradekano-1,5-lakton | 3590 | 2196 | 220–334–2 | 10.016 | delta-tetradekalakton; 5-hidroxi-tetradekánsav-lakton; 2h-piran-2-on, tetrahidro-6-nonil-; | | |

10.017 | 09 | 706–14–9 | dekano-1,4-lakton | 2360 | 2230 | 211–892–8 | 10.017 | gamma-dekalakton; gamma-n-dekalakton; dekanolid-1,4; gamma-n-hexil-gamma-butirolakton; | | |

10.018 | 09 | 7774–47–2 | 4-butiloktano-1,4-lakton | 2372 | 2231 | 231–875–9 | 10.018 | 4,4-dibutil-4-hidroxivajsav, gamma-lakton; 4-butil-4-hidroxioktánsav-lakton; | | |

10.019 | 09 | 2305–05–7 | dodekano-1,4-lakton | 2400 | 2240 | 218–971–6 | 10.019 | gamma-dodekalakton; dodekanolid-1,4; gamma-n-oktil-gamma-n-butirolakton; dodekanolide-1 | | |

10.020 | 09 | 105–21–5 | heptano-1,4-lakton | 2539 | 2253 | 203–279–9 | 10.020 | heptanolide-1,4; gamma-heptalakton; heptanolide-(4,1); 4-hidroxiheptánsav, gamma-lakton; | | |

10.021 | 09 | 695–06–7 | hexano-1,4-lakton | 2556 | 2254 | 211–778–8 | 10.021 | gamma-hexalakton; hexanolide-1,4; gamma-etil-n-butirolakton; tonkalide; gamma-kaprolakton; etil-butirolakton; | | |

10.022 | 09 | 104–50–7 | oktano-1,4-lakton | 2796 | 2274 | 203–208–1 | 10.022 | gamma-oktalakton; oktanolid-1,4; gamma-n-butil-gamma-butirolakton | | |

10.023 | 13 | 698–10–2 | 5-etil-3-hidroxi-4-metilfuran-2(5h)-on | 3153 | 2300 | 211–811–6 | 10.023 | emoxifuron; 2,4-dihidroxi-3-metil-2-hexénsav, gamma-lakton; 2-etil-3-metil-4-hidroxidihidro-2,5-furan-5-on; | | |

10.024 | 11 | 551–08–6 | 3-butilidénftalid | 3333 | 10083 | 208–991–3 | 10.024 | | | |

10.025 | 11 | 6066–49–5 | 3-butilftalid | 3334 | 10084 | 228–000–8 | 10.025 | | | |

10.026 | 09 | 40923–64–6 | 3-heptildihidro-5-metil-2(3h)-furanon | 3350 | 10953 | 255–141–2 | 10.026 | alfa-heptil-gamma-valerolakton; alfa-n-heptil-8-valerolakton; | | |

10.027 | 09 | 499–54–7 | 3,7-dimetiloktano-1,6-lakton | 3355 | 11833 | 207–882–8 | 10.027 | mentán-lakton; 6-hidroxi-3,7-dimetil-kaprilsav, lakton; 4-metil-7-izopropil-2-oxoepanon; menton-lakton; | | |

10.028 | 09 | 16429–21–3 | dodekano-1,6-lakton | 3610 | | 240–483–7 | 10.028 | epszilon-dodekalakton; 7-hexil-2-oxepanon | | |

10.029 | 09 | 5579–78–2 | dekano-1,6-lakton | 3613 | | 226–963–9 | 10.029 | epszilon-dekalakton; 7-butil-2-oxepanon; 6-butilhexanolid; | | |

10.030 | 13 | 28664–35–9 | 3-hidroxi-4,5-dimetilfuran-2(5h)-on | 3634 | 11834 | 249–136–4 | 10.030 | 2-hidroxi-3-metilpent-2-én-1,4-lakton; 2,3-dimetil-4-hidroxi-2,5-dihidrofuran-5-on | | |

10.031 | 09 | 27593–23–3 | 6-pentil-2h-piran-2-on | 3696 | 10967 | 248–552–3 | 10.031 | 6-pentil-alfa-piron; 2h-piran-2-on, 6-pentil– | | |

10.033 | 09 | 34686–71–0 | dec-7-eno-1,5-lakton | 3745 | | 247–074–2 | 10.033 | 2h-piran-2-on, tetrahidro-6-(2-pentenil)-, (Z); 7-decen-5-olid; | | |

10.034 | 13 | 80417–97–6 | 5,6-dihidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4h)-on | 3755 | | 279–462–2 | 10.034 | dehidromentofurolakton; 2(4h)-benzofuranon, 5,6-dihidro-3,6-dimetil-, (R)-; | | |

10.035 | 09 | 68959–28–4 | undec-8-eno-1,5-lakton | 3758 | | 273–411–8 | 10.035 | 5-hidroxiundec-8-énsav-delta-lakton; 6-(3–hexenil)tetrahidro(2h)piran-2-on; 2h-piran-2-on, 6-(3-hexenil)tetrahidro-, (Z)-; | | |

10.036 | 11 | 13341–72–5 | 5,6,7,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4h)-on | 3764 | | 236–390–6 | 10.036 | 2(4h)-benzofuranon, 5,6,7,7a, -tetrahidro-3,6-dimetil-; dehidroximentofurolakton; | mentalakton | |

10.037 | 09 | 54814–64–1 | dec-2-eno-1,5-lakton | 3744 | | 259–359–9 | 10.037 | massoia-lakton | | |

10.038 | 09 | 67114–38–9 | dec-7-eno-1,4-lakton | | | | 10.038 | | | |

10.039 | 09 | 63095–33–0 | cisz-dec-7-eno-1,4-lakton | | | 263–852–4 | 10.039 | (Z)- 5-(3-hexenil)dihidrofuran-2(3h)-on; | | |

10.040 | 09 | 32764–98–0 | dec-8-eno-1,5-lakton | | | 251–201–7 | 10.040 | tetrahidro-6-(3-pentenil)- 2h-piran-2-on | | |

10.041 | 13 | 10547–84–9 | 3,4-dimetil-5-pentilfuran-2(5h)-on | | | | 10.041 | | | |

10.042 | 13 | 774–64–1 | 3,4-dimetil-5-pentilidénfuran-2(5h)-on | | 11873 | | 10.042 | bovolide; 4- hidroxi-2,3-dimetilnona-2,4-diénsav lakton | | |

10.043 | 09 | 74183–60–1 | 2,7-dimetilokta-5(transz), 7-dieno-1,4-lakton | | | | 10.043 | marmarolakton | | |

10.044 | 09 | 16400–72–9 | dodec-2-eno-1,5-lakton | 3802 | | 240–453–3 | 10.044 | 5-hidroxi-2-dodecénsav-lakton; delta-2-dodecenolakton;6-heptil-5,6-dihidro-2-piron; 5-heptil-2-penten-5-olid | | |

10.045 | 09 | 3301–90–4 | heptano-1,5-lakton | | 10660 | 221–972–4 | 10.045 | 6-etiltetrahidro-2h-piran-2-on | | |

10.046 | 13 | 2407–43–4 | hex-2-eno-1,4-lakton | | | 219–304–1 | 10.046 | 5-etil-2(5h)-furanon; 5-etilfuran-2(5h)-on | | |

10.047 | 09 | 109–29–5 | hexadekano-1,16-lakton | | | 203–662–0 | 10.047 | dihidroambrettolid: hexadekan-16-olide; oxacikloheptadekan-2-on | | |

10.048 | 09 | 730–46–1 | hexadekano-1,4-lakton | | 10673 | | 10.048 | | | |

10.049 | 09 | 7370–44–7 | hexadekano-1,5-lakton | | 10674 | 230–924–1 | 10.049 | tetrahidro-6-undecil-2h-piran-2-on | | |

10.050 | 13 | 92015–65–1 | hexahidro-3,6-dimetil-2(3h)-benzofuranon | | | | 10.050 | | | |

10.051 | 09 | 7011–83–8 | 5-hexil-5-metildihidrofuran-2(3h)-on | 3786 | | 230–291–1 | 10.051 | metil-gamma-dekalakton; dihidrojazmon-lakton; 5-hexildihidro-5-metilfuran-2(3h)-on | | |

10.052 | 09 | 33673–62–0 | 3-metilnonano-1,4-lakton | | | 251–629–4 | 10.052 | dihidro-4-metil-5-pentilfuran-2(3h)-on | | |

10.053 | 09 | 39212–23–2 | 3-metiloktano-1,4-lakton | 3803 | 10535 | 254–357–4 | 10.053 | beta-metil-gamma-oktalakton; 4-butil-3-metil-1,4-butirolakton; 5-butildihidro-4-metilfuran-2(3h)-on | | |

10.054 | 13 | 21963–26–8 | non-2-eno-1,4-lakton | | | 244–685–6 | 10.054 | 5-pentilfuran-2(5h)-on | | |

10.055 | 09 | 542–28–9 | pentano-1,5-lakton | | 10907 | 208–807–1 | 10.055 | 1,5-valerolakton; delta-valerolakton | | |

10.056 | 11 | 87–41–2 | ftalid | | | 201–744–0 | 10.056 | 1(3h)-izo-benzofuranon | benzofuran-2(5h)-on | |

10.057 | 11 | 57743–63–2 | 3a, 4,5,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(3h)-on | | | | 10.057 | | | |

10.058 | 09 | 7370–92–5 | tridekano-1,5-lakton | | 10902 | 230–927–8 | 10.058 | tetrahidro-6-oktil-2h-piran-2-on | | |

10.059 | 09 | 123–69–3 | hexadec-7-én-1,16-lakton | | | 203–644–5 | 10.059 | hexadec-7-én-16-olid; oxacikloheptadec-8-én-2-on, (Z)-; | | |

10.060 | 13 | 2518–53–8 | 2-decen-1,4-lakton | | | 219–742–3 | 10.060 | 5-hexilfuran-2(5h)-on | | |

10.061 | 13 | 70851–61–5 | cisz-5-hexenildihidro-5-metilfuran-2(3h)-on | 3937 | | 274–942–8 | 10.061 | 4-hidroxi-4-metildec-9-énsav-lakton;(Z)- 5-hex-3-enildihidro-5-metilfuran-2(3h)-on; | | |

10.063 | 09 | 28645–51–4 | hexadec-9-én-1,16-lakton | | | 249–120–7 | 10.063 | | oxaciklo-heptadec-10-én-2-on | |

10.065 | 13 | | 2,3-dimetilnon-2-eno-1,4-lakton | | | | 10.065 | | | |

10.066 | 13 | | furan-2(5h)-on | | | | 10.066 | but-2-én-1,4-lakton | | |

10.068 | 09 | | pentadekano-1,14-lakton | | | | 10.068 | | | |

11.001 | 33 | 107–85–7 | 3-metilbutilamin | 3219 | 512 | 203–526–0 | 11.001 | izoamilamin; izopentilamin; 1-butánamin, 3-metil– | | |

11.002 | 33 | 78–81–9 | izobutilamin | | 513 | 201–145–4 | 11.002 | | 2-metilpropilamin | |

11.003 | 33 | 109–73–9 | butilamin | 3130 | 524 | 203–699–2 | 11.003 | 1-aminobután | | |

11.004 | 33 | 107–10–8 | propilamin | | 601 | 203–462–3 | 11.004 | | | |

11.005 | 33 | 13952–84–6 | szrk-butilamin | | 707 | 237–732–7 | 11.005 | but-2-il-amin | 1-metilpropilamin | |

11.006 | 33 | 64–04–0 | fenetilamin | 3220 | 708 | 200–574–4 | 11.006 | 1-amino-2-feniletán; 2-aminoetilbenzol; 2-feniletilamin | | |

11.007 | 33 | 51–67–2 | 2-(4-hidroxifenil)etilamin | | 709 | 200–115–8 | 11.007 | tiramin; 4-(2-aminoetil)fenol; 4-hidroxi-feniletilamin; tirozamin; | | |

11.008 | 33 | 551–93–9 | 2-aminoacetofenon | 3906 | 2041 | 209–002–8 | 11.008 | 1-acetil-2-aminobenzol; o-acetilanilin; 2-acetilfenilamin; o-aminoacetofenon; 2-aminofenil-metil-keton | | |

11.009 | 33 | 75–50–3 | trimetilamin | 3241 | 10497 | 200–875–0 | 11.009 | n, n-dimetilmetilamin | | |

11.011 | 33 | 5331–48–6 | n-acetilpropilamin | | | 226–231–9 | 11.011 | n-propilacetamid | | |

11.012 | 33 | 109–89–7 | dietilamin | | 10470 | 203–716–3 | 11.012 | n-etiletilamin | | |

11.013 | 33 | 124–40–3 | dimetilamin | | 10473 | 204–697–4 | 11.013 | | | |

11.014 | 33 | 19342–01–9 | n, n-dimetilfenetilamin | | | 242–976–2 | 11.014 | | | |

11.015 | 33 | 75–04–7 | etilamin | | 10477 | 200–834–7 | 11.015 | | | |

11.016 | 33 | 111–26–2 | hexilamin | | 10478 | 203–851–8 | 11.016 | | | |

11.017 | 33 | 35448–31–8 | n-izopentilidén-izopentilamin | | | | 11.017 | | n-(3-metilbutilidén)- 3-metil-1-butilamin | |

11.018 | 33 | 75–31–0 | izopropilamin | | 10480 | 200–860–9 | 11.018 | | 2-aminopropán; | |

11.019 | 33 | 74–89–5 | metilamin | | 10483 | 200–820–0 | 11.019 | | | |

11.020 | 33 | 96–15–1 | 2-metilbutilamin | | 10484 | 202–483–5 | 11.020 | | | |

11.021 | 33 | 110–58–7 | pentilamin | | 11734 | 203–780–2 | 11.021 | amilamin | | |

11.022 | 33 | 102–82–9 | tributilamin | | | 203–058–7 | 11.022 | | | |

11.023 | 33 | 121–44–8 | trietilamin | | 10496 | 204–469–4 | 11.023 | n, n-dietiletilamin | | |

11.024 | 33 | 593–81–7 | trimetilamin-hidrokorid | | | 209–810–0 | 11.024 | | | |

11.025 | 33 | 1184–78–7 | trimetilamin-oxid | | 10494 | 214–675–6 | 11.025 | trimetilamin-n-oxid-dihidrát | | |

11.026 | 33 | 102–69–2 | tripropilamin | | 10495 | 203–047–7 | 11.026 | | | |

12.001 | 20 | 3268–49–3 | 3-(metiltio)propionaldehid | 2747 | 125 | 221–882–5 | 12.001 | metionál; 3-(metiltio)propanál; metilmerkaptopropionaldehid; béta-metiopropionaldehid; | | |

12.002 | 20 | 13532–18–8 | metil 3-(metiltio)propionát | 2720 | 428 | 236–883–6 | 12.002 | metil-béta-metilmerkapto-propionát; metil-béta-metiopropionát; | | |

12.003 | 20 | 74–93–1 | metántiol | 2716 | 475 | 200–822–1 | 12.003 | metilmerkaptán; tiometil-alkohol; metil-szulfhidrát; merkaptometán; | | |

12.004 | 20 | 870–23–5 | alliltiol | 2035 | 476 | 212–792–7 | 12.004 | 2-propén-1-tiol; 2-propén-1-tiol; allil-szulfhidrát; | | |

12.005 | 20 | 100–53–8 | fenilmetántiol | 2147 | 477 | 202–862–5 | 12.005 | benzilmerkaptán; alfa-merkaptotoluén; alfa-toluéntiol; benzil-hidroszulfid; benziltiol; tiobenzil-alkohol; | | |

12.006 | 20 | 75–18–3 | dimetil-szulfid | 2746 | 483 | 200–846–2 | 12.006 | metilszulfid; 2-tiapropán; | | |

12.007 | 20 | 544–40–1 | dibutil-szulfid | 2215 | 484 | 208–870–5 | 12.007 | butilszulfid; di-n-butil-szulfid; butiltiobután | | |

12.008 | 20 | 2179–57–9 | diallil-diszulfid | 2028 | 485 | 218–548–6 | 12.008 | allil-diszulfid; 2-propenil-diszulfid | | |

12.009 | 20 | 2050–87–5 | diallil-triszulfid | 3265 | 486 | 218–107–8 | 12.009 | allil-triszulfid; prop-2-enil-tritio-prop-2-én; allil-triszulfid | | |

12.010 | 20 | 109–79–5 | bután-1-tiol | 3478 | 526 | 203–705–3 | 12.010 | n-butil-merkaptán | | |

12.011 | 20 | 1569–69–3 | ciklohexántiol | | 529 | 216–378–7 | 12.011 | ciklohexil-merkaptán | | |

12.012 | 20 | 110–81–6 | dietil-diszulfid | | 533 | 203–805–7 | 12.012 | | | |

12.013 | 20 | 3658–80–8 | dimetil-triszulfid | 3275 | 539 | 222–910–9 | 12.013 | metil-triszulfid; metil-tritio-metán; metil-triszulfid | | |

12.014 | 20 | 629–19–6 | dipropil-diszulfid | 3228 | 540 | 211–079–8 | 12.014 | propil-diszulfid; propilditiopropán | | |

12.015 | 20 | 111–47–7 | dipropil-szulfid | | 541 | 203–873–8 | 12.015 | | | |

12.016 | 20 | 625–80–9 | di-izopropil-szulfid | | 542 | 210–911–7 | 12.016 | | | |

12.017 | 20 | 75–08–1 | etántiol | | 546 | 200–837–3 | 12.017 | etil-merkaptán | | |

12.018 | 20 | 625–60–5 | s-etil-acetotioát | 3282 | 11665 | 210–904–9 | 12.018 | etiltio-acetát; ecetsav-tio-etil; etántiosav, s-etil-észter; ecetsav, tioetil-észter; | | |

12.019 | 20 | 2179–60–4 | metil-propil-diszulfid | 3201 | 585 | 218–551–2 | 12.019 | propil-metil-diszulfid; metil-ditio-propán; metilditiopropán | | |

12.020 | 20 | 17619–36–2 | metil-propil-triszulfid | 3308 | 586 | 241–594–3 | 12.020 | propil-metil-triszulfid; metil-tritio-propán; propil-metil-triszulfid | | |

12.021 | 20 | 2179–59–1 | allil-propil-diszulfid | | 600 | 218–550–7 | 12.021 | | | |

12.022 | 20 | 4532–64–3 | bután-2,3-ditiol | 3477 | 725 | 224–870–8 | 12.022 | 2,3-dimerkaptobután | | |

12.023 | 20 | 6028–61–1 | dipropil-triszulfid | 3276 | 726 | 227–903–4 | 12.023 | propil-triszulfid; propil-tritio-propán; propil-triszulfid | | |

12.024 | 20 | 37887–04–0 | 3-merkaptobutan-2-ol | 3502 | 760 | 253–701–0 | 12.024 | 2-hidroxi-3-butántiol; 3-hidroxi-2-butántiol; 3-merkapto-2-butanol; | | |

12.025 | 30 | 57–06–7 | allil-izotiocianát | 2034 | 2110 | 200–309–2 | 12.025 | 3-izo-tiocianatopropén; 2-propenil-izotiocianát; aitc; izotiociánsav, allil-észter; 2-propenil-izotiocianát; allil-izoszulfocianát; allil-tiokarbonimid; | | |

12.026 | 20 | 624–92–0 | dimetil-diszulfid | 3536 | 2175 | 210–871–0 | 12.026 | metil-diszulfid; metil diszulfid | | |

12.027 | 20 | 137–06–4 | 2-metilbenzol-1-tiol | 3240 | 2272 | 205–276–8 | 12.027 | o-toluéntiol; 2-metiltiofenol; o-tolilmerkaptán; | | |

12.028 | 20 | 2550–40–5 | diciklohexil-diszulfid | 3448 | 2320 | 219–851–6 | 12.028 | ciklohexil-diszulfid | | |

12.029 | 20 | 1679–07–8 | ciklopentántiol | 3262 | 2321 | 216–841–3 | 12.029 | ciklopentil-merkaptán | | |

12.030 | 30 | 505–79–3 | 3-(metiltio)propil-izotiocianát | 3312 | 2326 | 208–020–3 | 12.030 | 3-metilmerkaptopropil-izotiocianát; izotiociánsav, 3-(metiltio)propil-észter; | | |

12.031 | 20 | 67633–97–0 | 3-merkaptopentan-2-on | 3300 | 2327 | 266–799–5 | 12.031 | | | |

12.032 | 20 | 2432–51–1 | s-metil-butántioát | 3310 | 2328 | 219–407–1 | 12.032 | metil-tiobutirát; metántiol-n-butirát; tiovajsav, metil-észter; | | |

12.033 | 20 | 91–60–1 | naftalén-2-tiol | 3314 | 2330 | 202–082–5 | 12.033 | béta-tionaftol; 2-merkapto-naftalén; 2-naftil-merkaptán; 2-tionaftol; | | |

12.034 | 20 | 1191–62–4 | oktán-1,8-ditiol | 3514 | 2331 | 214–738–8 | 12.034 | 1,8-dimerkaptooktán; oktametilén-dimerkaptán | | |

12.035 | 20 | | 2-, 3- és 10-merkaptopinán | 3503 | 2332 | 2459006 | 12.035 | pinántiol; pinanil-merkaptán | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]heptán-(2,3 és 10)-tiol | |

12.036 | 20 | 54957–02–7 | 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tio]butan-2-ol | 3509 | 2353 | | 12.036 | alfa-metil-béta-hidroxipropil-alfa-metil-béta-merkaptopropil-szulfid; 2-butanol, 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tiol-; | | |

12.037 | 20 | 2179–58–0 | allil-metil-diszulfid | 3127 | 11866 | 218–549–1 | 12.037 | metil-allil-diszulfid | | |

12.038 | 20 | 38462–22–5 | 8-merkapto-p-mentan-3-on | 3177 | 11789 | 253–953–1 | 12.038 | 8-merkaptomenton; tiomenton; | | |

12.039 | 20 | 79–42–5 | 2-merkaptopropionsav | 3180 | 11790 | 201–206–5 | 12.039 | tiotejsav; alfa-merkaptopropionsav; 2-tiolpropionsav; | | |

12.040 | 20 | 23328–62–3 | 2-metiltioacetaldehid | 3206 | 11686 | 245–587–6 | 12.040 | metil-merkapto-aldehid; metil-merkapto-acet-aldehid | | |

12.041 | 20 | 13678–58–5 | 1-(metiltio)butan-2-on | 3207 | 11543 | 237–169–7 | 12.041 | | | |

12.042 | 20 | 1073–29–6 | 2-(metiltio)fenol | 3210 | 11553 | 214–027–2 | 12.042 | 1-hidroxi-2-metil-merkapto-benzol; 2-metilmerkaptofenol; | | |

12.043 | 20 | 882–33–7 | difenil-diszulfid | 3225 | 11757 | 212–926–4 | 12.043 | fenil-diszulfid; bifenil-diszulfid; fenilditiobenzol; | | |

12.044 | 20 | 5905–46–4 | prop-1-enil-propil-diszulfid | 3227 | 11699 | 227–604–9 | 12.044 | propil-propenil-diszulfid | | |

12.045 | 20 | 34135–85–8 | metil-allil-triszulfid | 3253 | 11867 | 251–843–8 | 12.045 | metil-allil-triszulfid | | |

12.046 | 20 | 19788–49–9 | etil-2-merkaptopropionát | 3279 | 11469 | 243–314–5 | 12.046 | etil-tiolaktát; 2-merkapto-propionsav, etil-észter; | | |

12.047 | 20 | 40789–98–8 | 3-merkaptobutan-2-on | 3298 | 11497 | 255–082–2 | 12.047 | | | |

12.048 | 20 | 1878–18–8 | 2-metilbután-1-tiol | 3303 | 11509 | 217–515–3 | 12.048 | amil-merkaptán; 2-metilbutil-merkaptán; tioamil-alkohol | | |

12.049 | 20 | 2084–18–6 | 3-metilbután-2-tiol | 3304 | 11510 | 218–223–9 | 12.049 | szek-izoamilmerkaptán | | |

12.052 | 20 | 40790–04–3 | di-(3-oxobutil)-szulfid | 3335 | 11441 | | 12.052 | bisz(butan-3-on-1-il)-szulfid | | |

12.053 | 20 | 13327–56–5 | etil-3-(metiltio)propionát | 3343 | 11476 | 236–370–7 | 12.053 | etil-béta-metiltiopropionát | | |

12.054 | 20 | 4500–58–7 | 2-(etiltio)fenol | 3345 | 11666 | 224–811–6 | 12.054 | 2-etilfenil-merkaptán; 2-etilbenzoltiol; | | |

12.055 | 20 | 34619–12–0 | 4-merkaptobutan-2-on | 3357 | 11498 | | 12.055 | 2-keto-4-butántiol; | | |

12.056 | 20 | 16630–52–7 | 3-(metiltio)butanal | 3374 | 11687 | 240–678–7 | 12.056 | 3-metil-tio-butiraldehid; 3-metil-propántiol; tio-izoamil-aldehid; tio-izovaleraldehid | | |

12.057 | 20 | 34047–39–7 | 4-(metiltio)butan-2-on | 3375 | 11688 | 251–810–8 | 12.057 | (4-metil)-tio-2-butanon; metil-propil-tioketon; 4-metil-2-bután-tion; 2-pentán-tion | | |

12.058 | 20 | 23550–40–5 | 4-(metiltio)- 4-metilpentan-2-on | 3376 | 11551 | 245–727–6 | 12.058 | | | |

12.059 | 20 | 2307–10–0 | propil-tioacetát | 3385 | 11576 | 218–984–7 | 12.059 | etántiosav, s-propil-észter; ecetsav, tiopropil-észter; | | |

12.060 | 20 | 53053–51–3 | metil-4-(metiltio)butirát | 3412 | 11526 | 258–328–7 | 12.060 | metil-gamma-metil-merkapto-butirát; | | |

12.061 | 20 | 42919–64–2 | 4-(metiltio)butanal | 3414 | 11542 | 256–001–3 | 12.061 | 4-(metilmerkapto)butanal | | |

12.062 | 20 | 505–10–2 | 3-(metiltio)propan-1-ol | 3415 | 11554 | 208–004–6 | 12.062 | metionol; gamma-hidroxipropil-metil-szulfid; 3-metiltio-propil-alkohol; metil-3-hidroxipropil-szulfid; | | |

12.063 | 20 | 51755–66–9 | 3-(metiltio)hexan-1-ol | 3438 | 11548 | 257–380–8 | 12.063 | 3-metilmerkapto-1-hexanol | | |

12.064 | 20 | 39067–80–6 | tiogeraniol | 3472 | 11583 | 254–269–6 | 12.064 | 3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-tiol | 3,7-dimetil-2(transz), 6-oktadién-1-tiol | |

12.065 | 20 | 59902–01–1 | 2,8-ditianon-4-én-4-karboxaldehid | 3483 | 11904 | 261–978–4 | 12.065 | 5-(metiltio)- 2-(metil-tio)metilpent-2-én-1-al; | 5-metiltio-2-[(metiltio)metil]pent-2-enál | |

12.066 | 20 | 540–63–6 | etán-1,2-ditiol | 3484 | 11467 | 208–752–3 | 12.066 | ditioglikol; 1,2-dimerkaptoetán; etilén-ditioglikol; etilén-merkaptán | | |

12.067 | 20 | 1191–43–1 | hexán-1,6-ditiol | 3495 | 11486 | 214–735–1 | 12.067 | 1,6-dimerkaptohexán; hexametilén-dimerkaptán | | |

12.068 | 20 | 699–10–5 | benzil-metil-diszulfid | 3504 | 11508 | 211–826–8 | 12.068 | benzilditiometán; metil-fenilmetil-diszulfid; | | |

12.069 | 20 | 3489–28–9 | nonán-1,9-ditiol | 3513 | 11558 | 222–482–3 | 12.069 | 1,9-dimerkaptononán; nonametilén-dimerkaptán | | |

12.070 | 20 | 814–67–5 | propán-1,2-ditiol | 3520 | 11564 | 212–398–5 | 12.070 | 1,2-dimerkaptopropán | | |

12.071 | 20 | 107–03–9 | 1-propán-1-tiol | 3521 | 11816 | 203–455–5 | 12.071 | propil-merkaptán; n-tiopropil-alkohol; propiltiol | | |

12.072 | 20 | 16128–68–0 | bután-1,2-ditiol | 3528 | 11909 | 240–290–8 | 12.072 | 1,2-dimerkaptobután | | |

12.073 | 20 | 24330–52–7 | bután-1,3-ditiol | 3529 | 11910 | 246–172–2 | 12.073 | 1,3-dimerkaptobután | | |

12.074 | 20 | 72869–75–1 | diallil-poliszulfidok | 3533 | 11912 | | 12.074 | 2-propenil-poliszulfidok; diallil-di-, tri-, tetra-, és pentaszulfidok | | |

12.075 | 20 | 5905–47–5 | metil-prop-1-enil-diszulfid | 3576 | 11712 | 227–605–4 | 12.075 | 1-propenil-metil-diszulfid; metilditio-1-propén; | | |

12.076 | 20 | 109–80–8 | propán-1,3-ditiol | 3588 | 11929 | 203–706–9 | 12.076 | 1,3-dimerkaptopropán; trimetilén-dimerkaptán | | |

12.077 | 20 | 766–92–7 | benzil-metil-szulfid | 3597 | | 212–174–7 | 12.077 | szulfid, benzil-metil; metiltiometil-benzol; | | |

12.078 | 20 | 20582–85–8 | 4-(metiltio)butan-1-ol | 3600 | | | 12.078 | | | |

12.079 | 20 | 40878–72–6 | 2-(metiltiometil)but-2-enál | 3601 | 11549 | 255–126–0 | 12.079 | 2-etilidén-metional | | |

12.080 | 20 | 108–98–5 | tiofenol | 3616 | 11585 | 203–635–3 | 12.080 | benzoltiol; fenil-merkaptán | | |

12.081 | 20 | 150–60–7 | dibenzil-diszulfid | 3617 | | 205–764–0 | 12.081 | 1,4-difenil-2,3-ditiobután; alfa-benzilditio-toluén | | |

12.082 | 20 | 118–72–9 | 2,6-(dimetil)tiofenol | 3666 | | 204–272–3 | 12.082 | 2,6-dimetilbenzoltiol; 2,6-xiléntiol | | |

12.083 | 20 | 5466–06–8 | etil-3-merkaptopropionát | 3677 | | 226–771–5 | 12.083 | etil-3-tiopropionát; | | |

12.084 | 20 | 22014–48–8 | etil-4-(metil-tio)butirát | 3681 | | 244–720–5 | 12.084 | | | |

12.085 | 20 | 71159–90–5 | p-ment-1-én-8-tiol | 3700 | | 275–223–1 | 12.085 | alfa, alfa, 4-trimetil-3-ciklohexén-1-metántiol | | |

12.086 | 20 | 51534–66–8 | metil-2-(metiltio)butirát | 3708 | | 255–648–9 | 12.086 | metiltio-2-metilbutirát | butántiosav, 2-metil, s-metil-észter; | |

12.087 | 20 | 65887–08–3 | 2-(metiltiometil)- 3-fenilpropenal | 3717 | | | 12.087 | alfa-benzilidénmetionál; 2-propenál, 2-(metiltiometil)- 3-fenil-; | | |

12.088 | 20 | 592–88–1 | diallil-szulfid | 2042 | 11846 | 209–775–1 | 12.088 | allil-szulfid; 2-propenil-szulfid; tio-allil-éter | | |

12.089 | 20 | | etil-3-(metiltio)butirát | 3836 | 11475 | | 12.089 | | | |

12.090 | 20 | | propil-metántioszulfinát | | 11571 | | 12.090 | | | |

12.091 | 20 | 6588–78–9 | 10-merkaptopinán | 3503 | 2332 | 229–520–8 | 12.091 | | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]heptán-10-tiol | 5 |

12.092 | 20 | | diallil-pentaszulfid | 3533 | 11912 | | 12.092 | | | |

12.093 | 20 | | diallil-hexaszulfid | 3533 | 11912 | | 12.093 | | | |

12.094 | 20 | | diallil-heptaszulfid | 3533 | 11912 | | 12.094 | | | |

12.096 | 20 | 10152–76–8 | allil-metil-szulfid | | 11429 | 233–422–0 | 12.096 | | | |

12.097 | 20 | 90195–83–8 | allil-metil-tetraszulfid | | | | 12.097 | | | |

12.098 | 20 | 33368–82–0 | allil-prop-1-enil-diszulfid | | 11433 | | 12.098 | | | |

12.099 | 20 | 33922–70–2 | allil-propil-szulfid | | 11434 | | 12.099 | (2- propenil)tiopropán | | |

12.100 | 20 | 33922–73–5 | allil-propil-triszulfid | | 11435 | | 12.100 | | | |

12.101 | 20 | 41820–22–8 | allil-tio-propionát | 3329 | 11436 | | 12.101 | | | |

12.102 | 30 | 622–78–6 | benzil-izotiocianát | | 11863 | 210–753–9 | 12.102 | 2- izotiocianáttoluén | | |

12.103 | 20 | 1191–08–8 | bután-1,4-ditiol | | | 214–728–3 | 12.103 | 1,4-butánditiol | | |

12.104 | 20 | 513–53–1 | bután-2-tiol | | | 208–165–2 | 12.104 | 2-butántiol | | |

12.105 | 20 | 34322–09–3 | s-2-butil-3-metilbut-2-éntioát | | | 251–938–4 | 12.105 | szek-butil-3-metil-2-buténtioát | | |

12.106 | 20 | 2432–91–9 | s-2-butil-3-metilbutántioát | | | 219–416–0 | 12.106 | | | |

12.107 | 30 | 592–82–5 | butil-izotiocianát | | 11488 | 209–770–4 | 12.107 | 4-izotiocianato-but-1-én | | |

12.108 | 20 | 68084–03–7 | di-izopentil-tiomalát | | 11454 | 268–416–7 | 12.108 | bisz(3-metilbutil)-merkaptoszukcinát | di(3-metilbutil)-but-2(cisz)-én-bisz(tioát) | |

12.109 | 20 | 4253–89–8 | di-izopropil-diszulfid | 3827 | 11455 | 224–225–0 | 12.109 | diszulfid, bisz(1-metiletil); izopropil-diszulfid; 2,5-dimetil-3,4-ditiohexán; bisz(1-metiletil)diszulfid | | |

12.110 | 20 | 2444–49–7 | diallil-tetraszulfid | | 11449 | 219–485–7 | 12.110 | | | |

12.111 | 20 | 629–45–8 | dibutil-diszulfid | | | 211–091–3 | 12.111 | | | |

12.112 | 20 | 5943–31–7 | dibutil-triszulfid | | | | 12.112 | | | |

12.113 | 20 | 352–93–2 | dietil-szulfid | 3825 | 11450 | 206–526–9 | 12.113 | etil-tioetán; etán, 1,1-tiobisz-; etil-szulfid; 1,1-tiobiszetán; 3-tiopentán; dietiltioéter | | |

12.114 | 20 | 3600–24–6 | dietil-triszulfid | | 11451 | 222–754–1 | 12.114 | | | |

12.115 | 20 | 420–12–2 | dietilén-szulfid | | | 206–993–9 | 12.115 | | | |

12.116 | 20 | 5756–24–1 | dimetil-tetraszulfid | | 11459 | 227–278–8 | 12.116 | | | |

12.117 | 20 | 872–10–6 | dipentil-szulfid | | | 212–820–8 | 12.117 | | | |

12.118 | 20 | 1618–26–4 | 2,4-ditiapentán | 3878 | | 216–577–9 | 12.118 | formaldehid-dimetil-merkaptál; bisz[metilmerkapto]metán; formaldehid-dimetil-ditioacetál | | |

12.119 | 20 | 112–55–0 | dodecil-merkaptán | | | 203–984–1 | 12.119 | dodekán-1-tiol | dodekán-1-tiol | |

12.120 | 20 | 68398–18–5 | 2,8-epitio-p-mentán | | | 269–970–2 | 12.120 | | | |

12.121 | 20 | 23747–43–5 | etil-2-(metilditio)propionát | 3834 | 11471 | 245–862–0 | 12.121 | etil-alfa-(metilditio)propionát | | |

12.122 | 20 | 4455–13–4 | etil-2-(metiltio)acetát | 3835 | | 224–700–2 | 12.122 | etil-(metiltio)acetát; etil-2-metiltioacetát | | |

12.124 | 20 | 638–46–0 | etil-butil-szulfid | | | | 12.124 | | | |

12.125 | 20 | 2432–42–0 | etil-propántioát | | | 219–405–0 | 12.125 | s-etil-propántioát | | |

12.126 | 20 | 30453–31–7 | etil-propil-diszulfid | | 11478 | | 12.126 | etil-ditiopropán | | |

12.127 | 20 | 4110–50–3 | etil-propil-szulfid | | 11479 | 223–890–4 | 12.127 | | | |

12.128 | 20 | 7341–17–5 | 2-etilhexán-1-tiol | 3833 | | 230–854–1 | 12.128 | | | |

12.129 | 20 | 18721–61–4 | 3-(etiltio)propan-1-ol | | | 242–534–9 | 12.129 | 3-(etiltio)propanol | | |

12.130 | 20 | 1639–09–4 | heptán-1-tiol | | 11485 | 216–678–8 | 12.130 | heptil-merkaptán | | |

12.131 | 20 | 2917–26–2 | hexadekán-1-tiol | | | 220–846–6 | 12.131 | | | |

12.132 | 20 | 111–31–9 | hexán-1-tiol | 3842 | 11487 | 203–857–0 | 12.132 | hexil-merkaptán | | |

12.133 | 20 | 93762–35–7 | izopentil 3-(metiltio)propionát | | | 297–748–5 | 12.133 | | 3-metilbutil 3-(metiltio)propanoát; | 5 |

12.134 | 20 | 34365–79–2 | s-izopropil-3-metilbut-2-éntioát | | | 251–966–7 | 12.134 | s-izopropil-tioszenecioát; s-izopropil-3-metiltiokrotonát | | |

12.135 | 20 | 26473–47–2 | 3-merkapto-2-metilpropionsav | | | 247–726–6 | 12.135 | 3- merkaptoizovajsav; | | |

12.136 | 20 | 2464–23–5 | 3-merkapto-2-oxopropionsav | | | | 12.136 | | | |

12.137 | 20 | 34300–94–2 | 3-merkapto-3-metilbutan-1-ol | 3854 | | | 12.137 | 1-butanol, 3-merkapto-3-metil-; 3-metil-3-merkaptobutil-alkohol; 3-merkapto-3-metilbutil-alkohol | | |

12.138 | 20 | 50746–10–6 | 3-merkapto-3-metilbutil-formiát | 3855 | | | 12.138 | 3-metil-3-tiobutil-formát; 1-butanol, 3-merkapto-3-metil, formiát-észter; 3-metil-3-merkaptobutil-formiát | | |

12.139 | 20 | 7217–59–6 | 2-merkaptoanizol | | 11880 | 230–605–7 | 12.139 | tiogvajakol; 2-metoxitiofenol; 2-metoxibenzoltiol | 2-metoxibenzol-1-tiol | |

12.140 | 20 | 17042–24–9 | 2-merkaptopentan-3-on | | | | 12.140 | | | |

12.141 | 20 | 23832–18–0 | 2-merkaptopinán | 3503 | 2332 | 245–900–6 | 12.141 | pinán-2-tiol; | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]heptán-2-tiol | 5 |

12.142 | 20 | 72361–41–2 | 3-merkaptopinán | 3503 | 2332 | 276–598–4 | 12.142 | | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]heptán-3-tiol | 5 |

12.143 | 20 | 24653–75–6 | 1-merkaptopropan-2-on | 3856 | | | 12.143 | merkaptoaceton | | |

12.144 | 20 | 107–96–0 | 3-merkaptopropionsav | | 11709 | 203–537–0 | 12.144 | | | |

12.145 | 20 | 94087–83–9 | 4-metoxi-2-metilbután-2-tiol | 3785 | | 301–977–9 | 12.145 | | | |

12.146 | 20 | 16630–66–3 | metil-(metiltio)acetát | | 11525 | 240–683–4 | 12.146 | | | |

12.148 | 20 | 61122–71–2 | s-metil-4-metilpentántioát | 3867 | | | 12.148 | | | |

12.149 | 20 | 1534–08–3 | s-metil-acetotioát | 3876 | | 216–252–1 | 12.149 | | | |

12.150 | 20 | 5925–68–8 | s-metil-benzotioát | 3857 | 11505 | 227–656–2 | 12.150 | metán-tiobenzoát; s-metil-tiobenzoát; metántiol, benzoát | | |

12.151 | 20 | 60779–24–0 | metil-butil-diszulfid | | | | 12.151 | | | |

12.152 | 20 | 628–29–5 | metil-butil-szulfid | | | 211–034–2 | 12.152 | | | |

12.153 | 20 | 20333–39–5 | metil-etil-diszulfid | | 11470 | | 12.153 | | | |

12.154 | 20 | 624–89–5 | metil-etil-szulfid | 3860 | 11474 | 210–868–4 | 12.154 | (metiltio)etán; szulfid, etil-metil; 1-(metiltio)etán; 2-tiobután; etil-metil-tioéter | | |

12.155 | 20 | 31499–71–5 | metil-etil-triszulfid | 3861 | | | 12.155 | 2,3,4-tritiohexán; etil-metil-triszulfid | | |

12.156 | 20 | 20756–86–9 | s-metil-hexántioát | 3862 | 11515 | | 12.156 | | | |

12.157 | 20 | 23747–45–7 | s-metil-izopentántioát | 3864 | 11506 | 245–863–6 | 12.157 | metán-tioizopentanoát; | s-metil-3-metilbutántioát | |

12.158 | 20 | 5897–45–0 | metil-izoprenil-szulfid | | | | 12.158 | | 2-metil-1-metiltio-1,3-butadién | |

12.159 | 20 | 2949–92–0 | metil-metántioszulfonát | | 11520 | 220–970–0 | 12.159 | | | |

12.160 | 20 | 42075–43–4 | s-metil-pentántioát | | | | 12.160 | | | |

12.161 | 20 | 14173–25–2 | metil-fenil-diszulfid | 3872 | 11532 | 238–020–9 | 12.161 | fenil-metil-diszulfid | | |

12.162 | 20 | 100–68–5 | metil-fenil-szulfid | 3873 | 11533 | 202–878–2 | 12.162 | tioanizol; benzol, (metiltio)-; szulfid, metil-fenil-; 1-fenil-1-tioetán; metil-fenil-tioéter | | |

12.163 | 20 | 10152–77–9 | metil-prop-1-enil-szulfid | | 11538 | | 12.163 | | | |

12.164 | 20 | 33368–80–8 | metil-prop-1-enil-triszulfid | | 11539 | | 12.164 | | | |

12.165 | 20 | 5925–75–7 | s-metil-propántioát | | | | 12.165 | | | |

12.166 | 20 | 3877–15–4 | metil-propil-szulfid | | 11541 | 223–403–5 | 12.166 | | | |

12.167 | 20 | 87148–08–1 | metil-propil-tetraszulfid | | | 289–302–3 | 12.167 | | | |

12.168 | 20 | 67952–60–7 | 2-metil-2-(metilditio)propanál | 3866 | | 267–914–1 | 12.168 | 2-metil-2-(metilditio)propionaldehid; 2-(metilditio)izobutiraldehid | | |

12.169 | 20 | 19872–52–7 | 2-metil-4-oxopentán-2-tiol | | 11500 | 243–386–8 | 12.169 | 4- merkapto-4-metilpentan-2-on | | |

12.170 | 20 | 5287–45–6 | 3-metilbut-2-én-1-tiol | 3896 | 11511 | | 12.170 | | | |

12.171 | 20 | 541–31–1 | 3metilbután-1-tiol | 3858 | | 208–774–3 | 12.171 | izoamil-merkaptán; | | |

12.172 | 20 | 1679–09–0 | 2-metilbután-2-tiol | | | 216–843–4 | 12.172 | | | |

12.173 | 20 | 513–44–0 | 2-metilpropán-1-tiol | | 11536 | 208–162–6 | 12.173 | izobutil-merkaptán | | |

12.174 | 20 | 75–66–1 | 2-metilpropán-2-tiol | | 11537 | 200–890–2 | 12.174 | terc-butilmerkaptán | | |

12.175 | 20 | 67–68–5 | metilszulfinilmetán | 3875 | | 200–664–3 | 12.175 | dimetil-szulfoxid-(inn); metil-szulfoxid; dimetil-szulfoxid; dmso | | |

12.176 | 20 | 583–92–6 | 4-(metiltio)- 2-oxovajsav | 3881 | | | 12.176 | | | |

12.177 | 20 | 32637–94–8 | 8-(metiltio)-p-mentan-3-on | | | | 12.177 | | | |

12.178 | 20 | 16630–65–2 | 3-(metiltio)vajsav | | | 240–682–9 | 12.178 | | | |

12.179 | 20 | 5271–38–5 | 2-(metiltio)etan-1-ol | | 11545 | 226–090–3 | 12.179 | 2-(metiltio)etanol; 2-hidroxietil-metil-szulfid | | |

12.180 | 20 | 31331–53–0 | 1-(metiltio)etán-1-tiol | | | | 12.180 | | | |

12.181 | 20 | 66735–69–1 | 1-(metiltio)pentan-3-on | | | | 12.181 | | | |

12.182 | 20 | 58809–73–7 | 2-(metiltio)propionsav | | | 261–450–3 | 12.182 | | | |

12.183 | 20 | 646–01–5 | 3-(metiltio)propionsav | | | 211–460–9 | 12.183 | | | |

12.184 | 20 | 84559–98–8 | 3-(metiltio)propil-3-metilbutirát | | | 283–185–2 | 12.184 | 3-(metiltio)propil-izovalerát | | |

12.185 | 20 | 16630–60–7 | 3-(metiltio)propil-butirát | | | 240–680–8 | 12.185 | | | |

12.186 | 30 | 4104–45–4 | 3-(metiltio)propilamin | | | 223–875–2 | 12.186 | | | |

12.187 | 20 | 74758–93–3 | metiltiometil-butirát | 3879 | | 277–989–2 | 12.187 | | | |

12.188 | 20 | 74758–91–1 | metiltiometil-hexanoát | 3880 | | 277–988–7 | 12.188 | | | |

12.189 | 20 | 77974–85–7 | s-(metiltiometil) 2-metilpropántioát | | | | 12.189 | | | |

12.190 | 20 | 25103–58–6 | 2,4,4,6,6-pentametilheptán-2-tiol | | | 246–619–1 | 12.190 | terc-dodecil-merkaptán; terc-dodeciltiol | | 5 |

12.191 | 20 | 110–66–7 | pentán-1-tiol | | | 203–789–1 | 12.191 | 1-pentántiol | | |

12.192 | 20 | 2084–19–7 | pentán-2-tiol | 3792 | | 218–224–4 | 12.192 | szek-amilmerkaptán; 1-metilbutántiol; 2-merkaptopentán | | |

12.193 | 30 | 2257–09–2 | fenetil-izotiocianát | | 11495 | 218–855–5 | 12.193 | | | |

12.194 | 20 | 4410–99–5 | 2-feniletán-1-tiol | 3894 | 11561 | 224–563–9 | 12.194 | | | |

12.195 | 20 | 33049–93–3 | s-prenil-tioacetát | 3895 | | | 12.195 | etántiosav, s-(3-metil-2-buten-1-il)-észter; tioecetsav, | s-(3-metil-but-2-én-1-il)-észter3-metilbut-2-enil-acetotioát | |

12.196 | 20 | 53626–94–1 | s-prenil-tioizobutirát | | | | 12.196 | | s-(3-metilbut-2-enil) 2-metilpropán-tioát | |

12.197 | 20 | 75–33–2 | propán-2-tiol | 3897 | 11565 | 200–861–4 | 12.197 | izopropil-merkaptán | | |

12.198 | 20 | | 2,3,5-tritiahexán | | | | 12.198 | | | |

12.199 | 20 | 507–09–5 | etántiosav | | | 208–063–8 | 12.199 | tioecetsav | | |

12.200 | 20 | 14252–42–7 | 1,1-bisz(etiltio)-etán | | | | 12.200 | acetaldehid-dietil-merkaptál | | |

12.201 | 20 | 57074–34–7 | 8-acetiltio-p-mentanon-3 | 3809 | | 304–949–4 | 12.201 | | | |

12.203 | 20 | 74586–09–7 | metiltio-2-(acetiloxi)propionát | 3788 | | 277–931–6 | 12.203 | | | |

12.204 | 20 | 623–51–8 | etil-2-merkaptoacetát | | | 210–800–3 | 12.204 | | | |

12.205 | 20 | 4124–63–4 | merkaptoacetaldehid | | | 223–929–5 | 12.205 | 2-merkaptoetanal | | |

12.211 | 20 | | but-1-enil-metil-szulfid | 3820 | | | 12.211 | | | |

12.212 | 20 | | etil-5-(metiltio)valerát | | | | 12.212 | | | |

12.213 | 20 | | s-etil-benzotioát | | | | 12.213 | | | |

12.214 | 20 | 127931–21–9 | izobutil-3-(metiltio)butirát | | | | 12.214 | | 2-metilpropil 3-(metiltio)butanoát | |

12.215 | 20 | | s-izopropil-3-metilbutántioát | | | | 12.215 | s-izopropil-tioizopentanoát | | |

12.217 | 20 | | 3-merkaptohexan-1-ol | 3850 | | | 12.217 | 3-tiohexanol; 3-tiohexan-1-ol | | |

12.218 | 20 | | metil-3-metil-1-butenil-diszulfid | 3865 | | | 12.218 | | | |

12.219 | 20 | | 5-metiltio-2-(metiltio)metilpent-2-enál | | | | 12.219 | | | |

12.220 | 20 | | 2,2,4,6,6-pentametilheptán-4-tiol | | | | 12.220 | | | |

12.221 | 20 | | s-prenil-tioizopentanoát | | | | 12.221 | | 3-metilbut-2-enil-3-metilbutántioát | |

12.225 | 20 | | etil-3-metiltio-2-metilpropanoát | | | | 12.225 | | | |

12.227 | 20 | | metil-tio-2-(propioniloxi)propionát | 3790 | | | 12.227 | | | |

12.229 | 20 | | 3-merkapto-2-metil-butil-formiát | | | | 12.229 | | | |

12.234 | 20 | 136954–20–6 | 3-merkaptohexil-acetát | 3851 | | | 12.234 | | | |

12.235 | 20 | 136954–21–7 | 3-merkaptohexil-butirát | 3852 | | | 12.235 | | | |

12.236 | 20 | 51755–85–2 | 3-(metiltio)hexil-acetát | 3789 | | | 12.236 | | | |

12.237 | 20 | 16630–55–0 | 3-(metiltio)propil-acetát | 3883 | | 240–679–2 | 12.237 | 3-acetoxipropil-metil-szulfid; 1-propanol, 3-(metiltio)-, acetát; metionil-acetát | | |

13.001 | 14 | 620–02–0 | 5-metilfurfurál | 2702 | 119 | 210–622–6 | 13.001 | 5-metil-2-furaldehid | 5-metil-2-furaldehid | |

13.002 | 14 | 611–13–2 | metil-2-furoát | 2703 | 358 | 210–254–6 | 13.002 | metil-furoát; metil-piromukát; furán-alfa-karboxilsav, metil-észter; metil-piromucát, | | |

13.003 | 14 | 615–10–1 | propil-2-furoát | 2946 | 359 | 210–407–7 | 13.003 | propil-furán-2-karbonát, n-propil-piromukát | | |

13.004 | 03 | 4208–49–5 | allil-2-furoát | 2030 | 360 | 224–128–3 | 13.004 | allil-furán-2-karbonát; allil-piromukát; 2-propenil-furán-2-karbonát; 2-propenil-2-furoát | | |

13.005 | 14 | 39251–86–0 | hexil-2-furoát | 2571 | 361 | 254–377–3 | 13.005 | | | |

13.006 | 14 | 7149–32–8 | fenetil-2-furoát | 2865 | 362 | | 13.006 | 2-feniletil-2-furoát | | |

13.007 | 13 | 3208–40–0 | 2-(3-fenilpropil)tetrahidrofurán | 2898 | 489 | 221–715–6 | 13.007 | 2-hidrocinnamil-tetrahidrofurán; alfa-(3-fenilpropil)-tetrahidrofurán; | | |

13.009 | 11 | 119–84–6 | 3,4-dihidrokumarin | 2381 | 535 | 204–354–9 | 13.009 | dihidrokumarin; 1,2-benzodihidropiron; hidrokumarin; 2-kromanon; 2-oxokromán; o-hidroxidihidrofahéjsav-lakton | | |

13.010 | 13 | 3658–77–3 | 4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-3(2h)-on | 3174 | 536 | 222–908–8 | 13.010 | furaneol; 2,5-dimetil-4-hidroxi-2,3-dihidrofuran-3-on; | | |

13.011 | 14 | 623–20–1 | etil-furfurakrilát | | 545 | 210–778–5 | 13.011 | | etil-3-(2-furil)prop-2-enoát | |

13.012 | 11 | 92–48–8 | 6-metilkumarin | 2699 | 579 | 202–158–8 | 13.012 | 5-metil-2-hidroxifenilpropénsav-lakton;6-metil-2h-1-benzopiran-2-one; 6-metilbenzopiron; | 6-metil-1,2-benzopiron | |

13.015 | 14 | 28588–73–0 | bisz-(2,5-dimetil-3-furil)-diszulfid | 3476 | 722 | 249–093–1 | 13.015 | 3,3(1)-ditiobisz(2,5-dimetilfurán) | | |

13.016 | 14 | 28588–75–2 | bisz-(2-metil-3-furil)-diszulfid | 3259 | 723 | 249–095–2 | 13.016 | 2-metil-3-furil-diszulfid; 3,3′-ditio-2,2′-dimetildifurán | | |

13.017 | 14 | 28588–76–3 | bisz-(2-metil-3-furil)-tetraszulfid | 3260 | 724 | | 13.017 | 2-metil-3-furil-tetraszulfid; 3,3′-tetratiobisz(2-metilfurán); | | |

13.018 | 14 | 98–01–1 | Furfural | 2489 | 2014 | 202–627–7 | 13.018 | furfuraldehid; 2-furánkarboxaldehid; furál; 2-formilfurán; 2-furaldehid; piromucil-aldehid; 2-furilkarboxaldehid | | 2, 3 |

13.019 | 14 | 98–00–0 | furfuril-alkohol | 2491 | 2023 | 202–626–1 | 13.019 | 2-furánkarbinol; furfuralkohol; alfa-furilkarbinol; 2-furilkarbinol; 2-hidroximetilfurán | | |

13.020 | 13 | 97–99–4 | tetrahidrofurfuril-alkohol | 3056 | 2029 | 202–625–6 | 13.020 | tetrahidro-2-furánkarbinol; tetrahidro-2-furánmetanol; tetrahidro-2-furilmetanol; | | |

13.021 | 14 | 7779–66–0 | izopentil-4-(2-furán)butirát | 2070 | 2080 | | 13.021 | izopentil-furil-2-butirát; izoamil-furfurilpropionát; 3-metilbutil-2-furánbutirát; alfa-izoamil-furfurilpropionát; | 3-metilbutil-4-(2-furán)butanoát | |

13.022 | 14 | 10031–90–0 | etil-3(2-furil)propionát | 2435 | 2091 | 233–097–5 | 13.022 | etil-2-furánpropionát; etil-furfurilacetát; etil-furilpropionát; | | |

13.023 | 14 | 7779–67–1 | izopentil-3-(2-furán)propionát | 2071 | 2092 | 231–932–8 | 13.023 | izoamil-furilpropionát; izoamil-furfurilacetát; izoamil-furfurhidrakrilát; alfa-izoamil-furfurilacetát; | 3-metilbutil-3-(2-furán)propanoát | |

13.024 | 14 | 105–01–1 | izobutil-3-(2-furil)propionát | 2198 | 2093 | 203–261–0 | 13.024 | izobutil-2-furánpropionát; izobutil-furfurilacetát; izobutil-2-furánpropionát | 2-metilpropil-3-(2-furil)propanoát | |

13.025 | 14 | 1334–82–3 | pentil-2-furoát | 2072 | 2109 | 215–616–7 | 13.025 | amil-2-furát; amil-furán-2-karbonát; pentil-furán-2-karbonát; | | |

13.026 | 14 | 98–02–2 | 2-furánmetántiol | 2493 | 2202 | 202–628–2 | 13.026 | furfuril-merkaptán; 2-furilmetán-tiol; alfa-furfuril-merkaptán | | |

13.027 | 12 | 65504–96–3 | 2-pentil-5 vagy 6-keto-1,4-dioxán | 2076 | 2205 | | 13.027 | 5-pentil-1,4-dioxan-2-on | | |

13.028 | 12 | 65504–45–2 | 2-butil-5 vagy 6-keto-1,4-dioxán | 2204 | 2206 | | 13.028 | 5-butil-1,4-dioxan-2-on | | |

13.029 | 14 | 625–86–5 | 2,5-dimetilfurán | | 2208 | 210–914–3 | 13.029 | | | |

13.030 | 14 | 534–22–5 | 2-metilfurán | | 2209 | 208–594–5 | 13.030 | | | |

13.031 | 14 | 4265–16–1 | 2-benzofuránkarboxaldehid | 3128 | 2247 | 224–248–6 | 13.031 | 2-formilbenzofurán | | |

13.032 | 14 | 1883–78–9 | furfuril-izopropil-szulfid | 3161 | 2248 | | 13.032 | izopropil-furfuril-szulfid | | |

13.033 | 14 | 13678–68–7 | s-furfuril-acetotioát | 3162 | 2250 | 237–173–9 | 13.033 | furfuril-tioacetát; | | |

13.034 | 14 | 623–30–3 | 3-(2-furil)akrilaldehid | 2494 | 2252 | 210–785–3 | 13.034 | furil-akrolein; 2-furánakrolein; furilakrolein; | 3-(2-furil)prop-2-enál | |

13.035 | 14 | 494–90–6 | mentofurán | 3235 | 2265 | 207–795–5 | 13.035 | 3,9-epoxi-p-menta-3,8-dién | 4,5,6,7-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofurán | 2, 3 |

13.036 | 14 | 623–18–7 | metil-furfurakrilát | | 2267 | | 13.036 | | metil-3-(2-furil)prop-2-enoát | |

13.037 | 16 | 16409–43–1 | 2-(2-metilprop-1-enil)- 4-metiltetrahidropirán | 3236 | 2269 | 240–457–5 | 13.037 | rózsaoxid; tetrahidro-4-metil-2-(2-metilpropen-1-il)pirán; rózsaoxid-levo; | | |

13.038 | 14 | 50626–02–3 | 2-fenil-3-karbetoxifurán | 3468 | 2309 | 256–663–3 | 13.038 | fenil-oxaromát; etil-2-fenil-3-furoát | etil-2-fenil-3-furoát | |

13.039 | 30 | 22694–96–8 | 2,4,5-trimetil-delta-3-oxazolin | 3525 | 2319 | | 13.039 | 2,4,5-trimetil-2,5-dihidrooxazol; 3-oxazolin, 2,4,5-trimetil; | | |

13.040 | 14 | 65505–16–0 | 2,5-dimetil-3-tiofuroilfurán | 3481 | 2323 | 265–796–6 | 13.040 | s-(2,5-dimetil-3-furil)-tio-2-furoát | | |

13.041 | 14 | 55764–28–8 | 2,5-dimetil-3-(izopentiltio)furán | 3482 | 2324 | 259–802–6 | 13.041 | s-(2,5-dimetil-3-furil)-tioizovalerát | 2,5-dimetil-3-(3-metilbutiltio)furán | 5 |

13.042 | 13 | 3188–00–9 | 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2h)-on | 3373 | 2338 | 221–685–4 | 13.042 | tetrahidro-2-metil-3-oxofurán; 2-metiltetrahidrofuran-3-on; dihidro-2-metil-3-furanon; dihidrofuranon-3(2h)-, 2-metil; | | |

13.043 | 14 | 770–27–4 | furfurilidén-2-butanal | 2492 | 11885 | 212–221–1 | 13.043 | furfurilidén-2-butiraldehid; 3-etil-3(2-furil)- 2-propenál; 2-etil-3(2-furil)akrolein; 3(2-furil)- 2-etilakrolein; | | |

13.044 | 14 | 623–15–4 | 4-(2-furil)but-3-én-2-on | 2495 | 11838 | 210–774–3 | 13.044 | furfurilidin-aceton; furfuralaceton; | | |

13.045 | 14 | 6975–60–6 | 1-(2-furil)-propan-2-on | 2496 | 11837 | 230–234–0 | 13.045 | furfuril-metil-keton; 2-acetonilfurán; furil-aceton; metil-furfuril-keton | | |

13.046 | 14 | 874–66–8 | 3-(2-furil)- 2-metilprop-2-enal | 2704 | 11878 | 212–866–9 | 13.046 | 2-furfurilidénpropionaldehid; 2-metil-3-furilakrolein;alfa-metil-béta-furilakrolein; furfurilidén-2-propanal; | | |

13.047 | 14 | 623–22–3 | propil-3-(2-furil)akrilát | 2945 | 11842 | 210–780–6 | 13.047 | propil-furánakrilát; propil-furilakrilát; | propil-3(2-furil)prop-2-enát | |

13.048 | 13 | 2217–33–6 | tetrahidrofurfuril-butirát | 3057 | 11841 | 211–297–3 | 13.048 | tetrahidro-2-furilmetil-n-butanoát; tetrahidrofurfuril-n-butirát; | | |

13.049 | 13 | 637–65–0 | tetrahidrofurfuril-propionát | 3058 | 11843 | 218–710–6 | 13.049 | 2-tetrahidrofurilmetil-propionát; | | |

13.050 | 14 | 4437–20–1 | difurfuril-diszufid | 3146 | 11480 | 224–649–6 | 13.050 | bisz-(2-furfuril)diszulfid; 2-furfuril-diszulfid; | | |

13.051 | 14 | 59020–90–5 | 2-furfuril-tioformiát | 3158 | 11770 | 261–563–8 | 13.051 | 2-furilmetántiol-formiát; furfuriltio-formiát | | |

13.052 | 14 | 13679–46–4 | furfuril-metil-éter | 3159 | 10944 | 237–176–5 | 13.052 | metil-furfuril-éter | | |

13.053 | 14 | 1438–91–1 | metil-furfuril-szulfid | 3160 | 11482 | 215–874–0 | 13.053 | | | |

13.054 | 14 | 1192–62–7 | 2-acetilfurán | 3163 | 11653 | 214–757–1 | 13.054 | 2-furil-metil-keton; metil-2-furil-keton | | |

13.055 | 14 | 28588–74–1 | 2-metilfurán-3-tiol | 3188 | 11678 | 249–094–7 | 13.055 | 2-metil-3-furilmerkaptán | | |

13.056 | 14 | 13678–67–6 | difurfuril-szulfid | 3238 | 11438 | 237–172–3 | 13.056 | 2,2′- (tiodimetilén)-difuran; 2-furfuril-monoszulfid; difurfuril-monoszulfid; | | |

13.057 | 14 | 13678–60–9 | furfuril-izovalerát | 3283 | 10642 | 237–171–8 | 13.057 | | furfuril 3-metilbutanoát | |

13.058 | 14 | 31704–80–0 | 3-(5-metil-2-furil)-butanal | 3307 | 10355 | 250–771–4 | 13.058 | 2-furánpropanal, béta, 5-dimetil-; 3-(5-metil-2-furil)butiraldehid; | | |

13.059 | 14 | 3777–69–3 | 2-pentilfurán | 3317 | 10966 | 223–234–7 | 13.059 | 2-amilfurán | | |

13.060 | 13 | 65505–25–1 | tetrahidrofurfuril-cinnamát | 3320 | 11821 | 265–799–2 | 13.060 | fahéjsav, tetrahidrofurfuril-észter; tetrahidro-2-furilmetil-3-fenilpropenoát; tetrahidro-2-furilmetil-cinnamát | tetrahidrofurfuril 3-fenilprop-2-enoát | |

13.061 | 14 | 4437–22–3 | difurfuril-éter | 3337 | 10930 | | 13.061 | furfuril-éter | | |

13.062 | 14 | 623–19–8 | furfuril-propionát | 3346 | 10646 | 210–776–4 | 13.062 | furfuril-propanoát | | |

13.063 | 14 | 59020–85–8 | s-furfuril-propántioát | 3347 | 11484 | 261–562–2 | 13.063 | furfuril-tiopropionát | | |

13.064 | 14 | 57500–00–2 | metil-furfuril-diszulfid | 3362 | 11513 | 260–773–7 | 13.064 | furfuril-metil-diszulfid; metil-2-furilmetil-diszulfid | | |

13.065 | 14 | 13678–59–6 | 2-metil-5-(metiltio)furán | 3366 | 11550 | 237–170–2 | 13.065 | metil-5-metil-2-furil-szulfid; (5- metilfuril-2)-tiometán; | | |

13.066 | 14 | 10599–70–9 | 3-acetil-2,5-dimetilfurán | 3391 | 10921 | 234–216–3 | 13.066 | 2,5-dimetil-3-acetilfurán | | |

13.067 | 14 | 39252–03–4 | furfuril-oktanoát | 3396 | 10645 | 254–381–5 | 13.067 | alfa-furfuril-kaprilát | | |

13.068 | 14 | 36701–01–6 | furfuril-valerát | 3397 | 10647 | 253–160–0 | 13.068 | furfuril-pentanoát; alfa-furfuril-pentanoát; alfa-furfuril-valerát | | |

13.069 | 14 | 3777–71–7 | 2-heptilfurán | 3401 | 10952 | 223–236–8 | 13.069 | | | |

13.070 | 14 | 14360–50–0 | 2-hexanofurán | 3418 | 11180 | 238–333–0 | 13.070 | 2-furil-pentil-keton; | | |

13.071 | 14 | 55764–23–3 | 2,5-dimetilfurán-3-tiol | 3451 | 11457 | 259–800–5 | 13.071 | 2,5-dimetil-3-merkaptofurán; 2,5-dimetil-3-furilmerkaptán | | |

13.072 | 16 | 3738–00–9 | 1,5,5,9-tetrametil-13-oxatriciklo-[8.3.0.0.(4.9)]tridekán | 3471 | 10514 | 223–118–6 | 13.072 | tetrametil-perhidronaftofurán; | | |

13.073 | 14 | 39251–88–2 | oktil-2-furoát | 3518 | 10864 | 254–378–9 | 13.073 | oktil-2-furánkarbonát | | |

13.074 | 14 | 3782–00–1 | 2,3-dimetilbenzofurán | 3535 | 11913 | 223–245–7 | 13.074 | | | |

13.075 | 14 | 61295–51–0 | 2,6-dimetil-3-((2-metil-3-furil)tio)heptan-4-on | 3538 | 11915 | 262–692–2 | 13.075 | 1,3-diizopropilacetonil-2-metil-3-furil-szulfid; 3((2-metil-3-furil)tio)- 2,6-dimetil-4-heptanon | | |

13.076 | 06 | 65620–50–0 | 6-hidroxidihidroteaspirán | 3549 | 11917 | | 13.076 | 6-hidroxi-2,6,10,10-tetrametil-1-oxaspiro(4,5)dekán | 2,6,10,10-tetrametil-1-oxas-piro[4.5]dekan-6-ol | |

13.077 | 14 | 61295–41–8 | 3-((2-metil-3-furil)tio)heptan-4-on | 3570 | 11922 | 262–690–1 | 13.077 | 1,3-dietilacetonil-2-metil-3-furil-szulfid | | |

13.078 | 14 | 61295–50–9 | 4-((2-metil-3-furil)tio)nonan-5-on | 3571 | 11923 | 262–691–7 | 13.078 | 1,3-dipropilacetonil-2-metil-3-furil-szulfid | | |

13.079 | 14 | 65505–17–1 | metil-2-metil-3-furil-diszulfid | 3573 | 11924 | 265–797–1 | 13.079 | | | |

13.082 | 14 | 61197–09–9 | propil-2-metil-3-furil-diszulfid | 3607 | | 262–650–3 | 13.082 | 2-metil-3-furil-propil-diszulfid | | |

13.083 | 14 | 1193–79–9 | 2-acetil-5-metilfurán | 3609 | 11038 | 214–779–1 | 13.083 | metil-5-metil-2-furil-keton; etanon, 1-(5-metil-2-furanil)-; 1-(5-metil-2-furil)etanon; | | |

13.084 | 13 | 27538–09–6 | 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2h)-furanon | 3623 | | 248–513–0 | 13.084 | 5-etil-4-hidroxi-2-metil-3(2h)-furanon; | | 5 |

13.085 | 13 | 19322–27–1 | 4-hidroxi-5-metilfuran-3(2h)-on | 3635 | 11785 | 242–961–0 | 13.085 | 2,3-dihidro-4-hidroxi-5-metilfuran-3-on; 5-metil-4-hidroxi-3(2h)-furanon; | | |

13.086 | 14 | 26486–14–6 | 4,5-dihidro-2-metil-3-tioacetoxifurán | 3636 | | 247–731–3 | 13.086 | 2-metil-4,5-dihidro-3-furántiol-acetát; 4,5-dihidro-2-metil-3-furántiol-acetát | | |

13.087 | 30 | 57893–27–3 | 6-acetoxidihidroteaspirán | 3651 | | 261–005–3 | 13.087 | 2,6,10,10-tetrametil-1-oxaspiro(4.5)dec-6-il-acetát; | 2,6,10,10-tetrametil-1-oxaspiro[4.5]dekan-6-il-acetát | |

13.088 | 16 | 1786–08–9 | 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-en-1-il)- 2h-pirán | 3661 | | 217–241–4 | 13.088 | 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)- 2h-pirán; | | |

13.089 | 13 | 4077–47–8 | 2,5-dimetil-4-metoxifuran-3(2h)-on | 3664 | | 223–797–9 | 13.089 | mezifurán; 4-metoxi-2,5-dimetil-3-furanon | | |

13.090 | 13 | 7416–35–5 | 2,2-dimetil-5-(1-metilprop-1-enil)tetrahidrofurán | 3665 | 10937 | 231–028–3 | 13.090 | tetrahidrofurán, 2,2-dimetil-5-(1-metil-1-propenil)-; | | |

13.091 | 30 | 53833–30–0 | 4,5-dimetil-2-etiloxazol | 3672 | | 258–815–4 | 13.091 | | | |

13.092 | 14 | 3208–16–0 | 2-etilfurán | 3673 | 11706 | 221–714–0 | 13.092 | 2-etiloxol | | |

13.093 | 14 | 94278–27–0 | etil-3-(2-furfuriltio)propionát | 3674 | | 304–716–7 | 13.093 | etil-béta-furfuril-alfa-tiopropionát; etil-béta-furfuril-alfa-tio-propionát | | |

13.094 | 16 | 7392–19–0 | 2,6,6-trimetil-2-viniltetrahidropirán | 3735 | 10976 | 230–983–3 | 13.094 | bois de rose-oxid | | |

13.095 | 13 | 41239–48–9 | 2,5-dietiltetrahidrofurán | 3743 | 11882 | 255–274–6 | 13.095 | tetrahidrofurán, 2,5-dietil-; furán, 2,5-dietiltetrahidro-; | | |

13.096 | 13 | 5989–33–3 | 5(2-hidroxiizopropil)- 2-metil-2-viniltetrahidrofurán | 3746 | 2214 | 227–814–0 | 13.096 | linalool-oxid b (cisz, 5-gyűrű); | | 5 |

13.097 | 13 | 13679–86–2 | anhidrolinalool-oxide (5) | 3759 | 11944 | 237–184–9 | 13.097 | anhidro-linalool-oxid; dehidroxi-linalool-oxid; | 2-(1-metilén-etil)- 5-metil-5-viniltetrahidrofurán | |

13.098 | 16 | 36431–72–8 | teaspirán | 3774 | 10515 | 253–031–9 | 13.098 | 1-oxaspiro-2,6,10,10-tetra-metil[4.5]dec-6-én-; | 2,6,10,10-tetrametil-1-oxaspiro[4.5]dec-6-én | |

13.099 | 13 | 4166–20–5 | 4-acetoxi-2,5-dimetilfuran-3(2h)-on | 3797 | | | 13.099 | | | |

13.100 | 30 | 13678–73–4 | 2-acetil-1-furfurilpirrol | | 11941 | | 13.100 | | | |

13.101 | 14 | 22940–86–9 | 2-acetil-3,5-dimetilfurán | | | | 13.101 | | | |

13.102 | 14 | 583–33–5 | butil-2-furoát | | | | 13.102 | | | |

13.103 | 14 | 4466–24–4 | 2-butilfurán | | 10927 | 224–732–7 | 13.103 | | | |

13.104 | 13 | 1004–29–1 | 2-butiltetrahidrofurán | | | 213–718–6 | 13.104 | | | |

13.105 | 14 | 100113–53–9 | 2-butirilfurán | | 11045 | | 13.105 | 2-furil-propil-keton | | |

13.106 | 14 | 83469–85–6 | 2-decilfurán | | | | 13.106 | | | |

13.107 | 14 | 64280–32–6 | 2,4-difurfurilfurán | | | | 13.107 | | | |

13.108 | 14 | 26486–13–5 | 4,5-dihidro-3-merkapto-2-metilfurán | | | | 13.108 | 2-metil-4,5-dihidrofurán-3-tiol | | |

13.109 | 11 | 17092–92–1 | dihidroaktinidiolid | | 10931 | | 13.109 | | 2,2,6-trimetil-7-oxa-biciklo[4.3.0]non-9-én | |

13.110 | 30 | 62147–49–3 | 2,5-dihidroxi-2,5-di(hidroximetil)- 1,4-dioxán | | | | 13.110 | | | |

13.112 | 30 | 53833–32–2 | 4,5-dimetil-2-propiloxazol | | 11379 | 258–817–5 | 13.112 | | | |

13.113 | 14 | 61197–06–6 | 2,5-dimetil-3-(metilditio)furán | | | | 13.113 | | | |

13.114 | 14 | 63359–63–7 | 2,5-dimetil-3-(metiltio)furán | | | | 13.114 | | | |

13.115 | 30 | 77311–02–5 | 2,4-dimetil-3-oxazolin | | | | 13.115 | | | |

13.116 | 14 | 55764–22–2 | 2,5-dimetil-3-tioacetoxifurán | | | 259–799–1 | 13.116 | s-(2,5-dimetil-3-furil)-etántioát | | |

13.117 | 13 | 65330–49–6 | 2,5-dimetil-4-etoxifuran-3(2h)-on | | | 265–701–8 | 13.117 | 4-etoxi-2,5-dimetilfuran-3(2h)-on | | |

13.118 | 30 | 30408–61–8 | 2,5-dimetil-4-etiloxazol | | | 250–181–7 | 13.118 | 4-etil-2,5-dimetiloxazol | | |

13.119 | 13 | 14400–67–0 | 2,5-dimetilfuran-3(2h)-on | | 11066 | 238–365–5 | 13.119 | | | |

13.120 | 16 | 1003–38–9 | 2,5-dimetiltetrahidrofurán | | | 213–707–6 | 13.120 | tetrahidro-2,5-dimetilfurán | | |

13.121 | 11 | 87–05–8 | 7-etoxi-4-metilkumarin | | 11870 | 201–721–5 | 13.121 | | | |

13.122 | 14 | 614–99–3 | etil-2-furoát | | 10588 | 210–404–0 | 13.122 | | | |

13.123 | 14 | 6270–56–0 | etil-furfuril-éter | | 10940 | 228–454–7 | 13.123 | 2-(etoximetil)furán | | |

13.124 | 14 | 2024–70–6 | etil-furfuril-szulfid | | | | 13.124 | | | |

13.125 | 14 | 1703–52–2 | 2-etil-5-metilfurán | | 10942 | 216–937–5 | 13.125 | | | |

13.126 | 14 | 13529–27–6 | furfurál-dietil-acetál | | | 236–872–6 | 13.126 | 2-furaldehid-dietil-acetál | | 2, 3 |

13.127 | 14 | 13678–61–0 | furfuril 2-metilbutirát | | 10643 | | 13.127 | | | |

13.128 | 14 | 623–17–6 | furfuril-acetát | 2490 | 2065 | 210–775–9 | 13.128 | | | |

13.129 | 14 | 59020–84–7 | furfuril-but-2-enoát | | | | 13.129 | | | |

13.130 | 14 | 623–21–2 | furfuril-butirát | | 638 | 210–779–0 | 13.130 | | | |

13.131 | 14 | 39481–28–2 | furfuril-heptanoát | | | | 13.131 | | | |

13.132 | 14 | 39252–02–3 | furfuril-hexanoát | | | | 13.132 | | | |

13.133 | 14 | 6270–55–9 | furfuril-izobutirát | | 10641 | 228–453–1 | 13.133 | | furfuril-2-metilpropanát | |

13.134 | 30 | 1438–94–4 | 1-furfurilpirrol | 3284 | 2317 | 215–876–1 | 13.134 | 1-furfuril-1h-pirrol | | |

13.135 | 14 | 58066–86–7 | 1-(2-furfuriltio)propanon | | | | 13.135 | | | |

13.136 | 14 | 88–14–2 | 2-furfursav | | 10098 | 201–803–0 | 13.136 | | 2-furánkarbonsav | |

13.137 | 14 | 65545–81–5 | 3-(2-furil)- 2-fenilprop-2-enal | 3586 | 11928 | | 13.137 | | | |

13.138 | 14 | 699–17–2 | 1-(2-furil)butan-3-on | | 11084 | 211–831–5 | 13.138 | 4-(2-furil)-butan-2-on; | | |

13.139 | 14 | 67–47–0 | 5-hidroximetilfurfuraldehid | | 11112 | 200–654–9 | 13.139 | 5-(hidroximetil)- 2-furaldehid | | |

13.140 | 30 | 1365–19–1 | linalool-oxide (5-gyűrű) | 3746 | 11876 | 215–723–9 | 13.140 | | 5-(1-hidroxi-1-izopropil)- 2-metil-2-vinil-tetrahidrofurán | 5 |

13.141 | 14 | 108499–33–8 | metil-(2-furfuriltio)acetát | | | | 13.141 | | | |

13.142 | 14 | 13679–61–3 | s-metil-2-furántiokarbonát | 3311 | 11547 | 237–177–0 | 13.142 | furoiltiometán; metil-tio-2-furoát | | |

13.143 | 14 | 94278–26–9 | metil-3-(furfuriltio)propionát | | | 304–715–1 | 13.143 | | | |

13.144 | 14 | 78818–78–7 | metil-5-metilfurfuril-diszulfid | | | | 13.144 | | | |

13.145 | 14 | 13679–60–2 | metil-5-metilfurfuril-szulfid | | 11522 | | 13.145 | | | |

13.146 | 14 | 66169–00–4 | metil-furfuril-triszulfid | | | | 13.146 | | | |

13.147 | 13 | 92343–93–6 | 2-(3-metil-1,3-butadienil)- 4-metiltetrahidrofurán | | | | 13.147 | | | |

13.148 | 14 | 15186–51–3 | 3-metil-2(3-metilbut-2-enil)furán | | | | 13.148 | | | |

13.149 | 14 | 59303–05–8 | 5-metil-2-furánmetántiol | | | | 13.149 | | | |

13.150 | 14 | 5555–90–8 | 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enal | | | | 13.150 | | | |

13.151 | 14 | 65530–53–2 | 2-metil-3,5 és 6-(furfuriltio)pirazin | 3189 | 2287 | | 13.151 | metil(furfuriltio)pirazin (izomerek keveréke) | | |

13.152 | 14 | 63012–97–5 | 2-metil-3-(metiltio)furán | 3949 | | | 13.152 | dimetiltiofurán | | |

13.153 | 14 | 55764–25–5 | 2-metil-3-furil-tioacetát | | | 259–801–0 | 13.153 | s-(2-metil-3-furil)-etántioát | | |

13.154 | 30 | 95–21–6 | 2-metil-4,5-benzo-oxazol | | | 202–399–9 | 13.154 | 2-metilbenzoxazol | | |

13.155 | 14 | 10599–69–6 | 2-metil-5-propionilfurán | | 11158 | 234–215–8 | 13.155 | 1-(5-metil-2-furil)propan-1-on | | |

13.156 | 13 | 41763–99–9 | 2-metilfuran-3(2h)-on | | | | 13.156 | | | |

13.157 | 13 | 3511–32–8 | 5-metilfuran-3(2h)-on | | | | 13.157 | | | |

13.158 | 13 | 96–47–9 | 2-metiltetrahidrofurán | | 10964 | 202–507–4 | 13.158 | tetrahidro-2-metilfurán | | |

13.159 | 13 | 34003–72–0 | 5-metiltetrahidrofuran-3-on | | | | 13.159 | | | |

13.160 | 13 | 57124–87–5 | 2-metiltetrahidrofurán-3-tiol | 3787 | | 260–572–4 | 13.160 | | | |

13.161 | 11 | 4430–31–3 | oktahidrokumarin | 3791 | | 224–623–4 | 13.161 | biciklononalakton; ciklohexil-lakton; oktahidro-2h-1-benzopiran-2-on | oktahidro-1(2h)-benzopiran-2-on | |

13.162 | 14 | 4179–38–8 | 2-oktilfurán | | 10965 | 224–049–4 | 13.162 | | | |

13.163 | 14 | 3194–17–0 | 2-pentanoilfurán | | | | 13.163 | | | |

13.164 | 14 | 4229–91–8 | 2-propilfurán | | 10971 | 224–182–8 | 13.164 | | | |

13.165 | 16 | 5552–30–7 | 6,7,8,8a-tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-5h-1-benzopirán | 3822 | | 226–916–2 | 13.165 | | | |

13.166 | 13 | 637–64–9 | tetrahidrofurfuril-acetát | 3055 | 2069 | 211–296–8 | 13.166 | | | |

13.167 | 13 | 5421–00–1 | tetrahidrofuril-fenilacetát | | | 226–534–6 | 13.167 | | | 5 |

13.169 | 30 | 20662–84–4 | trimetiloxazol | | 11424 | 243–952–4 | 13.169 | 2,4,5-trimetiloxazol | | |

13.170 | 16 | 3033–23–6 | 2s-cisz-tetrahidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)- 2h-pirán | | | 221–217–9 | 13.170 | | | |

13.175 | 13 | | 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2h)-on | | | | 13.175 | | | |

13.176 | 14 | | furaneil-butirát | | | | 13.176 | | 2,5-dimetilfuran-3(2h)-on-4-il-butanát | |

13.178 | 14 | | 3-(furfurilditio)- 2-metilfurán | | | | 13.178 | | | |

13.181 | 14 | | 2-metil 3-furilbutan-3-on-1-il-diszulfid | | | | 13.181 | 2-metil-3-furil-3-oxobutil-diszulfid | | |

13.182 | 14 | | 2-metil-3-tioacetoxitetrahidrofurán | | | | 13.182 | | | |

13.185 | 14 | | 2-furfuril-3-oxo-2-butil-diszulfid | | | | 13.185 | | | |

13.187 | 14 | 23747–34–4 | 2-propionil-3-metil-furán | | 10970 | | 13.187 | | | |

13.188 | 14 | 59303–07–0 | 2-metil-3-furfuriltiopirazin | 3189 | | | 13.188 | | | |

13.189 | 16 | 56469–39–7 | linalool-oxid(5)-acetát | | | | 13.189 | | 2-(5-metil-5-viniltetrahidro-2-furil)propan-2-il-acetát | |

13.190 | 14 | 61296–44–1 | 3-((2-metil3-furil)tio)- 2-butanon | | | | 13.190 | | | |

14.001 | 28 | 119–65–3 | izokinolin | 2978 | 487 | 204–341–8 | 14.001 | 2-azanaftalén; 2-benzazin; 3,4-benzopirin; benzopirin | | |

14.002 | 30 | 491–35–0 | 4-metilkinolin | | 488 | 207–734–2 | 14.002 | lepidin | | |

14.003 | 30 | 94–62–2 | piperin | 2909 | 492 | 202–348–0 | 14.003 | 1-piperoilpiperidin; piperoilpiperidin | 1-(5-(3,4-metiléndioxifenil)- 1-oxo-2,4-pentadienil)piperidin | |

14.004 | 28 | 83–34–1 | 3-metilindol | 3019 | 493 | 201–471–7 | 14.004 | szkatol; 3-metil-4,5-benzopirrol; beta-metilindol | | |

14.005 | 24 | 15707–24–1 | 2,3-dietilpirazin | 3136 | 534 | 239–800–1 | 14.005 | | | |

14.006 | 24 | 15707–23–0 | 2-etil-3-metilpirazin | 3155 | 548 | 239–799–8 | 14.006 | | | |

14.007 | 28 | 120–72–9 | indol | 2593 | 560 | 204–420–7 | 14.007 | benzopirrol; 1-benzazol; 1-benzazol; 1-benzopirrol; 2,3-benzopirrol | | |

14.008 | 28 | 110–86–1 | piridin | 2966 | 604 | 203–809–9 | 14.008 | azin; azabenzol; | | |

14.010 | 30 | 110–89–4 | piperidin | 2908 | 675 | 203–813–0 | 14.010 | hexahidropiridin; hexazana; pentametilnimin | | |

14.011 | 30 | 130–89–2 | kinin-hidroklorid | 2976 | 715 | 205–001–1 | 14.011 | kinin-klorid; kinin-monohidroklorid; | | 2, 3 |

14.014 | 30 | 36267–71–7 | 5,7-dihidro-2-metiltieno(3,4-d)pirimidin | 3338 | 720 | 252–940–8 | 14.014 | | | |

14.015 | 24 | 34413–35–9 | 5,6,7,8-tetrahidrokinoxalin | 3321 | 721 | 252–002–8 | 14.015 | ciklohexapirazin; tetrahidrokinoxalin; | | |

14.016 | 24 | 27043–05–6 | 2,5-dimetil-3-etilpirazin | 3149 | 727 | 248–182–2 | 14.016 | | | 5 |

14.017 | 24 | 13360–64–0 | 2-etil-5-metilpirazin | 3154 | 728 | 236–416–6 | 14.017 | 2-metil-5-etil-pirazin; 2-metil-5-etilpirazin | | |

14.018 | 24 | 1124–11–4 | 2,3,5,6-tetrametilpirazin | 3237 | 734 | 214–391–2 | 14.018 | | | |

14.019 | 24 | 14667–55–1 | 2,3,5-trimetilpirazin | 3244 | 735 | 2387120 | 14.019 | | | |

14.020 | 24 | 123–32–0 | 2,5-dimetilpirazin | 3272 | 2210 | 204–618–3 | 14.020 | 2,5-dimetil-1,4-diazin; glikolin; ketin; 2,5-dimetil-1,4-diazin; 2,5-dimetilparadiazin; 2,5-dimetilpiazin | | |

14.021 | 24 | 108–50–9 | 2,6-dimetilpirazin | 3273 | 2211 | 203–589–4 | 14.021 | 2,6-dimetil-1,4-diazin; 2,6-dimetil-1,4-diazin; 2,6-dimetilparadiazin; 2,6-dimetilpiazin | | |

14.022 | 24 | 13925–00–3 | etilpirazin | 3281 | 2213 | 237–691–5 | 14.022 | 2-etil-pirazin; 2-etil-1,4-diazin; 2-etil-1,4-diazin | | |

14.023 | 28 | 96–54–8 | 1-metilpirrol | | 2217 | 202–513–7 | 14.023 | n-metilpirrol | | |

14.024 | 24 | 13925–07–0 | 2-etil-3,5-dimetilpirazin | 3150 | 2245 | 237–694–1 | 14.024 | 2,6-dimetil-3-etilpirazin | | |

14.025 | 24 | 63450–30–6 | 2,5 vagy 6-metoxi-3-metilpirazin | 3183 | 2266 | 264–168–9 | 14.025 | metilmetoxipirazin | | |

14.026 | 24 | 13925–05–8 | 2-izopropil-5-metilpirazin | 3554 | 2268 | | 14.026 | 5-izopropil-2-metilpirazin; 2-metil-5-izopropilpirazin | | |

14.027 | 24 | 109–08–0 | 2-metilpirazin | 3309 | 2270 | 203–645–8 | 14.027 | 2-metil-1,4-diazin | | |

14.028 | 24 | 13708–12–8 | 5-metilkinoxalin | 3203 | 2271 | 237–246–5 | 14.028 | | | |

14.029 | 30 | 65504–93–0 | 1-fenil-(3 vagy 5)-propilpirazol | 3727 | 2277 | | 14.029 | 1-fenil-3 vagy 5-propil-1,2-diazol; | | |

14.030 | 28 | 2044–73–7 | 2-piridin-metántiol | 3232 | 2279 | 218–061–9 | 14.030 | 2-merkaptometilpiridin; 2-piridilmetántiol; 2-piridilmetil-merkaptán | | |

14.031 | 24 | 35250–53–4 | pirazinetántiol | 3230 | 2285 | | 14.031 | 2-piraziniletántiol; pirazinil-etántiol | | |

14.032 | 24 | 22047–25–2 | acetilpirazin | 3126 | 2286 | 244–753–5 | 14.032 | 2-acetilpirazin; metil-pirazinil-keton | | |

14.034 | 24 | 21948–70–9 | pirazinil-metil-szulfid | 3231 | 2288 | 244–675–1 | 14.034 | 2-metiltiopirazin; pirazinilmetil-metil-szulfid | (metiltio)pirazin | |

14.035 | 24 | 67952–65–2 | 2-metil-3,5 vagy 6-metiltiopirazin | 3208 | 2290 | 267–918–3 | 14.035 | metil(metiltio)pirazin (izomerek keveréke) | | |

14.037 | 24 | 23747–48–0 | 6,7-dihidro-5-metil-5h-ciklopentapirazin | 3306 | 2314 | 245–864–1 | 14.037 | | | |

14.038 | 28 | 1122–62–9 | 2-acetilpiridin | 3251 | 2315 | 214–355–6 | 14.038 | metil-2-piridil-keton; 2-acetopiridin | | |

14.039 | 28 | 350–03–8 | 3-acetilpiridin | 3424 | 2316 | 206–496–7 | 14.039 | béta-acetilpiridin; metil-3-piridil-keton; metil-béta-piridil-keton; metil-piridil-keton | | |

14.041 | 28 | 109–97–7 | pirrol | 3386 | 2318 | 203–724–7 | 14.041 | azol; divinileneimin; imidol | | |

14.042 | 28 | 91–62–3 | 6-metilkinolin | 2744 | 2339 | 202–084–6 | 14.042 | p-metilkinolin; p-tolukinolin | | |

14.043 | 24 | 24683–00–9 | 2-izobutil-3-metoxipirazin | 3132 | 11338 | 246–402–1 | 14.043 | 2-butil-3-metoxipirazin; 2-metoxi-3-izobutil-pirazin; | | |

14.044 | 24 | 13925–06–9 | 2-izobutil-3-metilpirazin | 3133 | | 237–693–6 | 14.044 | 2-butil-3-metilpirazin; 2-metil-3-izobutilpirazin | 2-(2-metilpropil)- 3-metilpirazin | |

14.045 | 28 | 39741–41–8 | 2-acetil-1-etilpirrol | 3147 | 11371 | | 14.045 | 1-etil-2-acetilazol | | |

14.046 | 28 | 932–16–1 | 2-acetil-1-metilpirrol | 3184 | 11373 | 213–247–6 | 14.046 | 1-metilpirrol-2-il-metil-keton; 2-acetil-n-metil-pirrol; metil-1-metilpirrol-2-il-keton | | |

14.047 | 28 | 1072–83–9 | 2-acetilpirrol | 3202 | 11721 | 214–016–2 | 14.047 | metil-2-pirrolil-keton; 2-acetopirrol; 2-pirrolil-metil-keton | | |

14.049 | 24 | 32974–92–8 | 2-acetil-3-etilpirazin | 3250 | 11293 | 251–316–2 | 14.049 | 2-etil-3-pirazinil-metil-keton; 2-acetil-3-etil-1,4-diazin | | |

14.050 | 24 | 5910–89–4 | 2,3-dimetilpirazin | 3271 | 11323 | 227–630–0 | 14.050 | 2,3-dimetil-1,4-diazin | | |

14.051 | 24 | 68739–00–4 | 2,5 vagy 6-metoxi-3-etilpirazin | 3280 | 11329 | 272–125–0 | 14.051 | 3-etil-(5 vagy 6)-metoxipirazin, 5 vagy 6-metoxi-3-etil-pirazin; 2,5 vagy 6-metoxi-3-etilpiraxin; | | 5 |

14.052 | 24 | 38713–41–6 | izopropenilpirazin | 3296 | 11341 | | 14.052 | 2-izopropenil-1,4-diazin | (1-metilén-etil)pirazin | |

14.053 | 24 | 59021–02–2 | merkaptometilpirazin | 3299 | 11502 | | 14.053 | pirazin-metántiol | | |

14.054 | 24 | 3149–28–8 | metoxipirazin | 3302 | 11347 | 221–579–8 | 14.054 | 2-metoxi-1,4-diazin | | |

14.055 | 24 | 54300–08–2 | 2-acetil-3,5-dimetilpirazin | 3327 | 11294 | 259–076–0 | 14.055 | | | |

14.056 | 24 | 18138–04–0 | 2,3-dietil-5-metilpirazin | 3336 | 11303 | 242–024–6 | 14.056 | | | |

14.057 | 24 | 25773–40–4 | 2-izopropil-3-metoxipirazin | 3358 | 11344 | 247–256–1 | 14.057 | | | 5 |

14.058 | 28 | 6304–24–1 | 2-izobutilpiridin | 3370 | 11395 | 228–606–2 | 14.058 | 2-butilpiridin; | 2-(2-metilpropil)piridin | |

14.059 | 28 | 14159–61–6 | 3-izobutilpiridin | 3371 | 11396 | 2380036 | 14.059 | 3-butilpiridin; | 3-(2-metilpropil)piridin | |

14.060 | 28 | 2294–76–0 | 2-pentilpiridin | 3383 | 11412 | 218–937–0 | 14.060 | 2-amilpiridin | | |

14.061 | 28 | 536–78–7 | 3-etilpiridin | 3394 | 11386 | 208–647–2 | 14.061 | béta-etilpiridin; béta-lutidin | | |

14.062 | 24 | 24168–70–5 | 2-(szek-butil)- 3-metoxipirazin | 3433 | 11300 | 246–050–9 | 14.062 | 2-but-2-il-3-metoxipirazin, 2-metoxi-3-(1-metilpropil)-ciklohexanon; 2-metoxi-3-szek-butilpirazin | 2-(1-metilpropil)- 3-metoxipirazin | |

14.063 | 28 | 91–22–5 | kinolin | 3470 | 11364 | 202–051–6 | 14.063 | 1-benzazin; 2,3-benzopirin; benzopirin; kinolin; leukolin; 1-azánftalén; leukol | 2,3-benzopiridin | |

14.064 | 28 | 123–75–1 | pirrolidin | 3523 | 10491 | 204–648–7 | 14.064 | tetrametilenimin | tetrahidropirrol | |

14.065 | 28 | 108–48–5 | 2,6-dimetilpiridin | 3540 | 11381 | 203–587–3 | 14.065 | 2,6-lutidin | | |

14.066 | 28 | 104–90–5 | 5-etil-2-metilpiridin | 3546 | 11385 | 203–250–0 | 14.066 | 5-etil-2-pikolin; 2-metil-5-etilpiridin | | |

14.067 | 24 | 32737–14–7 | 2-metil-3,5 vagy 6-etoxipirazin | 3569 | 11921 | 2511846 | 14.067 | | | 5 |

14.068 | 28 | 1073–26–3 | 2-propionilpirrol | 3614 | 11942 | 214–026–7 | 14.068 | etil-2-pirrolil-keton | | |

14.069 | 24 | 28217–92–7 | ciklohexilmetilpirazin | 3631 | | 248–905–1 | 14.069 | 2-pirazin-ciklohexil-metil; 2-pirazinil-ciklohexil-metil | | |

14.070 | 30 | 67860–38–2 | 4-acetil-2-metilpirimidin | 3654 | | | 14.070 | etanon, 1-(2-metil-4-pirimidinil)-; | | |

14.071 | 28 | 93–60–7 | metil-nikotinát | 3709 | | 202–261–8 | 14.071 | 3-karbometoxipiridin | metil-3-piridinkarbonát | |

14.072 | 28 | 2110–18–1 | 2-(3-fenilpropil)piridin | 3751 | | 218–300–7 | 14.072 | | | |

14.076 | 24 | | 2-metoxi-(3,5 vagy 6)-metilpirazin | 3183 | 2266 | | 14.076 | | | |

14.077 | 24 | | 2-etil-(3,5 vagy 6)-metoxipirazin (85 %) és 2-metil-(3,5 vagy 6)-metoxipirazin (13 %) | 3280 | 11329 | | 14.077 | | | |

14.078 | 24 | | 2-izopropil-(5 vagy 6)-metoxipirazin | 3358 | 11344 | | 14.078 | | | 5 |

14.079 | 28 | 27300–27–2 | 2-acetil-1,4,5,6-tetrahidropiridin | | | | 14.079 | | | |

14.080 | 33 | 99583–29–6 | 2-acetil-1-pirrolin | | | | 14.080 | | | |

14.081 | 24 | 54300–10–6 | 5-acetil-2,3-dimetilpirazin | | | | 14.081 | | | |

14.082 | 24 | 23787–80–6 | 2-acetil-3-metilpirazin | | 11296 | 245–889–8 | 14.082 | | | |

14.083 | 24 | 43108–58–3 | 2-acetil-5-etilpirazin | | | | 14.083 | | | |

14.084 | 24 | 22047–27–4 | 2-acetil-5-metilpirazin | | 11297 | | 14.084 | | | |

14.085 | 28 | 6982–72–5 | 2-acetil-5-metilpirrol | | | | 14.085 | | | |

14.086 | 24 | 34413–34–8 | 2-acetil-6-etilpirazin | | 11295 | | 14.086 | | | |

14.087 | 24 | 22047–26–3 | 2-acetil-6-metilpirazin | | 11298 | | 14.087 | | | |

14.088 | 28 | 576–15–8 | 1-acetilindol | | | 209–396–1 | 14.088 | n-aceti-indol; 1-acetil-1h-indol | | |

14.089 | 28 | 1122–54–9 | 4-acetilpiridin | | | 214–350–9 | 14.089 | metil-4-piridil-keton? | | |

14.090 | 28 | 25224–14–0 | 3-(sec-butil)piridin | | | | 14.090 | 3-but-2-il-piridin | 3-(1-metilpropil)piridin | |

14.091 | 24 | 15987–00–5 | 2-butil-3-metilpirazin | | | 240–126–5 | 14.091 | | | |

14.092 | 28 | 5058–19–5 | 2-butilpiridin | | | 225–758–1 | 14.092 | | | |

14.093 | 28 | 539–32–2 | 3-butilpiridin | | | 208–715–1 | 14.093 | | | |

14.094 | 28 | 74808–78–9 | 4-butilkinolin | | | | 14.094 | | | |

14.095 | 24 | 18138–05–1 | 3,5-dietil-2-metilpirazin | 3916 | 11305 | | 14.095 | 2,6-dietil-3-metilpirazin | | |

14.096 | 24 | 32736–91–7 | 2,5-dietil-3-metilpirazin | 3915 | 11304 | | 14.096 | | | |

14.097 | 24 | 13238–84–1 | 2,5-dietilpirazin | | 11306 | | 14.097 | | | |

14.098 | 24 | 38917–62–3 | 6,7-dihidro-2,3-dimetil-5h-ciklopentapirazin | 3917 | 11309 | | 14.098 | | | |

14.099 | 24 | 41330–21–6 | 6,7-dihidro-5,7-dimetil-5h-ciklopentapirazin | | | | 14.099 | | | |

14.100 | 24 | 55031–15–7 | 3, (5- vagy 6-)dimetil-2-etilpirazin | 3149 | 727 | | 14.100 | 2, (5 vagy 6)-dimetil-3-etilpirazin; 2-etil-3,5(6)-dimetil-pirazin; 3-etil-2,5(6)-dimetil-pirazin | | |

14.101 | 24 | 40790–20–3 | 2,5-dimetil-3-izopropilpirazin | | 11318 | | 14.101 | | | |

14.102 | 24 | 38917–61–2 | 5,6-dimetildihidrociklopentapirazin | | | | 14.102 | | | |

14.103 | 28 | 583–61–9 | 2,3-dimetilpiridin | | | 209–514–1 | 14.103 | | | |

14.104 | 28 | 108–47–4 | 2,4-dimetilpiridin | | | 203–586–8 | 14.104 | | | |

14.105 | 28 | 583–58–4 | 3,4-dimetilpiridin | | | 209–511–5 | 14.105 | | | |

14.106 | 28 | 591–22–0 | 3,5-dimetilpiridin | | 11382 | 209–708–6 | 14.106 | | | |

14.107 | 28 | 625–84–3 | 2,5-dimetilpirrol | | 11383 | 210–913–8 | 14.107 | 2,5-dimetil-1h-pirrol | | |

14.108 | 24 | 2379–55–7 | 2,3-dimetilkinoxalin | | | 219–162–0 | 14.108 | | | |

14.109 | 24 | 32737–14–7 | 2-etoxi-3-metilpirazin | 3569 | 11325 | 251–184–6 | 14.109 | | | 5 |

14.110 | 28 | 614–18–6 | etil-nikotinát | | | 210–370–7 | 14.110 | 3-piridinkarbonsav, etil-észter | etil-3-piridin-karbonát | |

14.111 | 24 | 13360–65–1 | 3-etil-2,5-dimetilpirazin | 3149 | 2246 | 236–417–1 | 14.111 | | | 5 |

14.112 | 24 | 25680–58–4 | 2-etil-3-metoxipirazin | 3280 | 11329 | 247–184–0 | 14.112 | | | 5 |

14.113 | 24 | 52517–53–0 | 5-etil-6,7-dihidro-5h-ciklopentapirazin | | | | 14.113 | | | |

14.114 | 24 | 13925–03–6 | 2-etil-6-metilpirazin | 3919 | 11331 | 237–692–0 | 14.114 | 2-metil-6-etilpirazin; 6-metil-2-etilpirazin | | |

14.115 | 28 | 100–71–0 | 2-etilpiridin | | 11767 | 202–881–9 | 14.115 | | | |

14.116 | 28 | 536–75–4 | 4-etilpiridin | | 11387 | 208–646–7 | 14.116 | | | |

14.117 | 28 | 1129–69–7 | 2-hexilpiridin | | | 214–454–4 | 14.117 | | | |

14.118 | 28 | 142–08–5 | 2-hidroxipiridin | | | 205–520–3 | 14.118 | 2-piridon; | | |

14.120 | 28 | 553–60–6 | izopropil-nikotinát | | | 209–043–1 | 14.120 | | izopropil-3-piridinkarbonát | |

14.121 | 24 | 93905–03–4 | 2-izopropil-(3,5 vagy 6)-metoxipirazin | 3358 | 11344 | 299–837–4 | 14.121 | | | |

14.122 | 24 | 67952–59–4 | 2-izopropil-3-metiltiopirazin | | 11342 | 267–913–6 | 14.122 | | 2-(1-metiletil)- 3-(metiltio)pirazin | |

14.123 | 24 | 29460–90–0 | izopropilpirazin | 3940 | 11343 | 249–646–7 | 14.123 | | (2-metilpropil)pirazin | |

14.124 | 28 | 644–98–4 | 2-izopropilpiridin | | 11400 | 211–426–3 | 14.124 | | | |

14.125 | 28 | 696–30–0 | 4-izopropil-piridin | | | 211–794–5 | 14.125 | | | |

14.126 | 24 | 2847–30–5 | 2-metoxi-3-metilpirazin | 3183 | 2266 | 220–651–6 | 14.126 | 2-metil-3-metoxipirazin | | 5 |

14.127 | 24 | 25680–57–3 | 2-metoxi-3-propilpirazin | | | | 14.127 | | | |

14.128 | 24 | 2882–20–4 | 2-metil-3-metiltiopirazin | | | 220–736–8 | 14.128 | 2-metil-3-(metiltio)pirazin | | |

14.129 | 24 | 15986–80–8 | 2-metil-3-propilpirazin | | | 240–121–8 | 14.129 | | | |

14.131 | 28 | 95–20–5 | 2-metilindol | | | 202–398–3 | 14.131 | | | |

14.133 | 33 | 109–05–7 | 2-metilpiperidin | | | 203–642–1 | 14.133 | alfa-pipekolin | | |

14.134 | 28 | 109–06–8 | 2-metilpiridin | | 11415 | 203–643–7 | 14.134 | alfa-pikolin; 2-pikolin | | |

14.135 | 28 | 108–99–6 | 3-metilpiridin | | 11801 | 203–636–9 | 14.135 | báta-pikolin; 3-pikolin | | |

14.136 | 28 | 108–89–4 | 4-metilpiridin | | 11416 | 203–626–4 | 14.136 | gamma-pikolin; 4-pikolin | | |

14.137 | 28 | 120–94–5 | 1-metilpirrolidin | | | 204–438–5 | 14.137 | | | |

14.138 | 30 | 91–63–4 | 2-metilkinolin | | 11358 | 202–085–1 | 14.138 | kinaldin | | |

14.139 | 24 | 7251–61–8 | 2-metilkinoxalin | | | 230–664–9 | 14.139 | | | |

14.140 | 28 | 1802–20–6 | 3-pentilpiridin | | | | 14.140 | | | |

14.141 | 33 | 110–85–0 | Piperazin | | | 203–808–3 | 14.141 | | | |

14.142 | 24 | 18138–03–9 | propilpirazin | 3961 | 11362 | 242–023–0 | 14.142 | | | |

14.143 | 28 | 4673–31–8 | 3-propilpiridin | | 11419 | 225–122–3 | 14.143 | | | |

14.144 | 24 | 290–37–9 | pirazin | | 11363 | 206–027–6 | 14.144 | | | |

14.145 | 28 | 1003–29–8 | pirrol-2-karbaldehid | | 11393 | 213–705–5 | 14.145 | 2-formilpirrol; | | |

14.146 | 30 | 130–95–0 | kinin | | | 205–003–2 | 14.146 | | | 2, 3 |

14.147 | 24 | 91–19–0 | kinoxalin | | 11365 | 202–047–4 | 14.147 | 1,4-benzodiazin | | |

14.148 | 24 | 52517–54–1 | 5,6,7,8-tetrahidro-5-metilkinoxalin | | | | 14.148 | | | |

14.149 | 28 | 91–61–2 | 1,2,3,4-tetrahidro-6-metilkinolin | | | 202–083–0 | 14.149 | | | |

14.150 | 28 | 108–75–8 | 2,4,6-trimetilpiridin | | | 203–613–3 | 14.150 | 2,4,6-kollidin | | |

14.151 | 24 | 4177–16–6 | vinilpirazin | | 11370 | 224–045–2 | 14.151 | | | |

14.152 | 30 | 6119–70–6 | kinin-szulfát | 2977 | | | 14.152 | | | 2, 3, 5 |

14.153 | 28 | 1333–53–5 | (1-metiletil)kinolin | | | 215–595–4 | 14.153 | | | |

14.154 | 30 | 7549–43–1 | kinin-klórhidrát | | | 231–437–7 | 14.154 | kinin-hidroklorid | | 2, 3 |

14.155 | 30 | 6119–47–7 | kinin-monohidroklorid-dihidrát | | | | 14.155 | | | 2, 3 |

14.156 | 33 | 147030–02–2 | (e)- 1-(1-oxo-2decenil)-piperidin | | | | 14.156 | | | |

14.157 | 33 | 78910–33–5 | (e, e)- 1-(oxo-2,4-dekadienil)-pirrolidin | | | | 14.157 | | | |

14.158 | 24 | 94089–22–2 | 2-izo-propoxi-3-metil-pirazin | | | 302–122–2 | 14.158 | 2-metil-3-(1-metiletoxi)pirazin | | |

14.161 | 24 | | 6,7-dihidro-2,5-dimetil-5h-ciklopentapirazin | | 11310 | | 14.161 | | | |

15.001 | 29 | 7774–74–5 | 2-merkaptotiofén | 3062 | 478 | 231–881–1 | 15.001 | 2-tionil-merkaptán; 2-tiofenetiol; | | |

15.002 | 29 | 38205–64–0 | 2-metil-5-metoxitiazol | 3192 | 736 | | 15.002 | 5-metoxi-2-metiltiazol; | | |

15.004 | 29 | 13679–70–4 | 5-metil-2-tiofénkarbaldehid | 3209 | 2203 | 237–178–6 | 15.004 | 2-formil-5-metiltiofén; 2-tiofén-karboxaldehid, 5-metil; 2-tiofénkarbaldehid, 5-metil– | | |

15.005 | 29 | 65505–18–2 | 2,4-dimetil-5-viniltiazol | 3145 | 2237 | | 15.005 | | | |

15.006 | 20 | 55704–78–4 | 2,5-dihidroxi-2,5-dimetil-1,4-ditián | 3450 | 2322 | 259–770–3 | 15.006 | 2,5-dimetil-2,5-dihidroxi-p-ditián | | |

15.007 | 20 | 38325–25–6 | spiro(2,4-ditia-1-metil-8-oxa-biciklo[3.3.0]oktán-3,3-(1′-oxa-2′-metil)-ciklopentán) és spiro(ditia-6-metil-7-oxa-biciklo[3.3.0]oktán-3,3'- (1' – oxa-2-metil)ciklopentán) | 3270 | 2325 | 253–884–7 | 15.007 | spiro-[ditia-6-metil-7-oxabiciklo[3.3.0]-oktán-3,3alfa-(1alfa-oxa-2-metil)ciklopentán] (izomer-összetevő) | | |

15.008 | 29 | 6911–51–9 | 2-tienil-diszulfid | 3323 | 2333 | | 15.008 | 2,2-ditioditiofén; 2,2alfa-ditioditiofén | | |

15.009 | 20 | 828–26–2 | tritioaceton | 3475 | 2334 | 212–582–5 | 15.009 | 2,2,4,4,6,6-hexametil-s-tritián | 2,2,4,4,6,6-hexametil-1,3,5-tritián | |

15.010 | 29 | 29926–41–8 | 2-acetil-2-tiazolin | 3817 | 2335 | | 15.010 | acetil-tiazolin-2; 2-acetil-4,5-dihidrotiazol | | |

15.011 | 29 | 38205–60–6 | 5-acetil-2,4-dimetiltiazol | 3267 | 2336 | 253–826–0 | 15.011 | 2,4-dimetil-5-acetiltiazol; 2,4-dimetil-5-tiazoil-metil-keton; | | |

15.012 | 29 | 1003–04–9 | 4,5-dihidrotiofen-3(2h)-on | 3266 | 2337 | 213–698–9 | 15.012 | 3-tetrahidrotiofenon; 3-tiofenon; tetrahidrotiofen-3-on; dihidrotiofenon; | | |

15.013 | 29 | 18640–74–9 | 2-izobutiltiazol | 3134 | 11618 | 242–470–1 | 15.013 | tiazol, 2-izobutil; 2-butiltiazol; | 2-(2-metilpropil)tiazol | |

15.014 | 29 | 137–00–8 | 5-(2-hidroxi-etil)- 4-metil-tiazol | 3204 | 11621 | 205–272–6 | 15.014 | 4-metil-5-tiazol-etanol; szulfurol; 5-tiazoletanol, 4-metil-; | | |

15.015 | 29 | 656–53–1 | 4-metil-5-(2-acetoxi-etil)tiazol | 3205 | 11620 | 211–515–7 | 15.015 | 4-metil-5-tiazoletanol-acetát; 5-tiazoletanol, 4-metil-, acetát; | | |

15.016 | 29 | 95–16–9 | benzotiazol | 3256 | 11594 | 202–396–2 | 15.016 | | | |

15.017 | 29 | 3581–91–7 | 4,5-dimetiltiazol | 3274 | 11606 | 222–703–3 | 15.017 | | | |

15.018 | 29 | 1759–28–0 | 4-metil-5-viniltiazol | 3313 | 11633 | 217–160–4 | 15.018 | tiazol, 4-metil-5-vinil; | | |

15.019 | 29 | 13623–11–5 | 2,4,5-trimetiltiazol | 3325 | 11650 | 237–107–9 | 15.019 | | | |

15.020 | 29 | 24295–03–2 | 2-acetiltiazol | 3328 | 11726 | 246–134–5 | 15.020 | metil-2-tiazoil-keton; etanon, 1-(2-tiazolil)-; 2-tiazolil-metil-keton | | |

15.021 | 29 | 15679–19–3 | 2-eetoxitiazol | 3340 | 11611 | 239–760–5 | 15.021 | 2-tiazolil-etil-éter; etil-2-tiazolil-éter; | | |

15.022 | 29 | 18277–27–5 | 2-(szek-butil)tiazol | 3372 | 11598 | 242–154–3 | 15.022 | 2-but-2-il-tiazol; tiazol, 2-szek-butil-; | 2-(1-metilpropil)tiazol | |

15.023 | 29 | 13679–85–1 | 4,5-dihidro-2-meti-tiofen-3(2h)-on | 3512 | 11601 | 237–183–3 | 15.023 | 2-metiltetratiofen-3-on; 2-metil-4,5- 3-tiofenon;2-metiltiolan-3-on; dihidrotiofenon-3(2h), 2-metil-; | | |

15.024 | 29 | 2530–10–1 | 3-acetil-2,5-dimetiltiofén | 3527 | 11603 | 219–779–5 | 15.024 | 2,5-dimetil-3-tienil-metil-keton; etanon, 1-(2,5-dimetil-3-tienil)-; | | |

15.025 | 20 | 23654–92–4 | 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán | 3541 | 11883 | 245–808–6 | 15.025 | | | |

15.026 | 29 | 15679–13–7 | 2-izopropil-4-metiltiazol | 3555 | | 239–758–4 | 15.026 | tiazol, 2-izopropil-4-metil-; | | |

15.027 | 29 | 43039–98–1 | 2-propioniltiazol | 3611 | | | 15.027 | tiazol, 2-propionil-; | | |

15.028 | 29 | 288–47–1 | tiazol | 3615 | 11642 | 206–021–3 | 15.028 | | | |

15.029 | 29 | 65894–82–8 | 2-(szek-butil)- 4,5-dimetil-3-tiazolin | 3619 | | 265–968–0 | 15.029 | 2,5-dihidro-4,5-dimetil-2-but-2-il-tiazol | 2-(1-metilpropil)- 4,5-dimetil-3-tiazolin | |

15.030 | 29 | 76788–46–0 | 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolin | 3620 | | 278–551–3 | 15.030 | 2-etil-4,5-dimetil-3-tiazolin; | | |

15.032 | 29 | 65894–83–9 | 4,5-dimetil-2-izobutil-3-tiazolin | 3621 | | 265–969–6 | 15.032 | 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)- 3-tiazolin; 3-tiazolin, 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)-; | | |

15.033 | 29 | 15679–12–6 | 2-etil-4-metiltiazol | 3680 | 11612 | 239–757–9 | 15.033 | | | |

15.034 | 20 | 5616–51–3 | 2-metil-1,3-ditiolán | 3705 | | 227–038–2 | 15.034 | | | |

15.035 | 29 | 693–95–8 | 4-metiltiazol | 3716 | 11627 | 211–764–1 | 15.035 | | | |

15.036 | 20 | 43040–01–3 | 3-metil-1,2,4-tritián | 3718 | | 256–056–3 | 15.036 | | | |

15.037 | 29 | 13679–72–6 | 2-acetil-3-metiltiofén | | 11590 | 237–179–1 | 15.037 | 1-(3-metil-2-tienil)etan-1-on? | | |

15.038 | 29 | 7533–07–5 | 2-acetil-4-metiltiazol | | 11589 | | 15.038 | | | |

15.039 | 29 | 59303–17–2 | 2-acetil-5-metiltiazol | | | | 15.039 | | | |

15.040 | 29 | 88–15–3 | 2-acetiltiofén | | 11728 | 201–804–6 | 15.040 | metil-2-tienil-keton | | |

15.041 | 29 | 76572–48–0 | 2-butil-4,5-dimetiltiazol | | | | 15.041 | | | |

15.042 | 30 | 132344–97–9 | 2-butil-4-metil(4h)pirrolidino[1,2d]- 1,3,5-ditiazin | | | | 15.042 | | 4-butil-2-metil-1-aza-3,5-ditiabiciklo[4.3.0]nonán | |

15.043 | 29 | 54411–06–2 | 2-butil-5-etiltiofén | | 11596 | | 15.043 | | | |

15.044 | 29 | 37645–61–7 | 2-butiltiazol | | 11597 | 253–577–8 | 15.044 | | | |

15.045 | 29 | 1455–20–5 | 2-butiltiofén | | | 215–935–1 | 15.045 | | | |

15.046 | 29 | 34722–01–5 | 3-butiltiofén | | | | 15.046 | | | |

15.047 | 20 | 92900–67–9 | 3,5-di-izobutil-1,2,4-tritiolán | | | | 15.047 | | 3,5-di(2-metilpropil)- 1,2,4-tritiolán | |

15.048 | 20 | 54934–99–5 | 3,5-di-isopropil-1,2,4-tritiolán | | | | 15.048 | | | |

15.049 | 20 | 54644–28–9 | 3,5-dietil-1,2,4-tritiolán | | | | 15.049 | | | |

15.050 | 29 | 41981–71–9 | 2,5-dietil-4-metiltiazol | | | | 15.050 | | | |

15.051 | 29 | 4276–68–0 | 2,5-dietil-4-propiltiazol | | | | 15.051 | | | |

15.052 | 29 | 15729–76–7 | 2,5-dietiltiazol | | | 239–823–7 | 15.052 | tiazol, 2,5-dietil– | | |

15.053 | 29 | 35686–14–7 | 3,4-dietiltiofén | | | | 15.053 | | | |

15.054 | 30 | 54717–17–8 | dihidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4h)-ditiazin | | | | 15.054 | | | |

15.055 | 30 | 116505–60–3 | 2,4-dimetil(4h)pirrolidino[1,2e]- 1,3,5-ditiazin | | | | 15.055 | | 2,4-dimetil-1-aza-3,5-ditiabiciklo[4.3.0]nonán | |

15.056 | 20 | 67411–27–2 | 3,6-dimetil-1,2,4,5-tetratián | | | | 15.056 | | | |

15.057 | 30 | 104691–40–9 | 4,6-dimetil-2-(1-metiletil)dihidro-1,3,5-ditiazin | 3782 | | | 15.057 | 2(4)-izopropil-4(2), 6-dimetildihidro-4h-1,3,5-ditiazin | | |

15.058 | 29 | 873–64–3 | 4,5-dimetil-2-etiltiazol | | | | 15.058 | | | |

15.059 | 29 | 41981–72–0 | 4,5-dimetil-2-propiltiazol | | | 255–604–9 | 15.059 | | | |

15.060 | 29 | 60755–05–7 | 2,4-dimetil-3-tiazolin | | | 262–405–0 | 15.060 | 2,5-dihidro-2,4-dimetiltiazol | | |

15.061 | 29 | 32272–57–4 | 2,5-dimetil-4-etiltiazol | | | | 15.061 | | | |

15.062 | 29 | 541–58–2 | 2,4-dimetiltiazol | | 11605 | 208–786–9 | 15.062 | | | |

15.063 | 29 | 4175–66–0 | 2,5-dimetiltiazol | | | | 15.063 | | | |

15.064 | 29 | 638–02–8 | 2,5-dimetiltiofén | | 11609 | 211–313–9 | 15.064 | | | |

15.065 | 29 | 632–15–5 | 3,4-dimetiltiofén | | 11610 | | 15.065 | | | |

15.066 | 20 | 505–29–3 | 1,4-ditián | 3831 | | 208–007–2 | 15.066 | p-ditián; 1,4-ditiociklohexán; 1,4-ditiin, tetrahidro-; dietilén-diszulfid | | |

15.067 | 29 | 32272–48–3 | 4-etil-2-metiltiazol | | | | 15.067 | | | |

15.068 | 29 | 19961–52–5 | 5-etil-2-metiltiazol | | | | 15.068 | | | |

15.069 | 29 | 52414–91–2 | 4-etil-5-metiltiazol | | | 257–904–5 | 15.069 | | | |

15.070 | 29 | 40323–88–4 | 2-etil-5-metiltiofén | | | | 15.070 | | | |

15.071 | 29 | 15679–09–1 | 2-etiltiazol | | | 239–755–8 | 15.071 | | | |

15.072 | 29 | 872–55–9 | 2-etiltiofén | | 11614 | 212–830–2 | 15.072 | | | |

15.073 | 29 | 1795–01–3 | 3-etiltiofén | | | 217–267–6 | 15.073 | | | |

15.074 | 29 | 36880–33–8 | 5-etiltiofén-2-karbaldehid | | | 253–252–0 | 15.074 | | | |

15.075 | 29 | 65016–61–7 | 3-heptiltiofén | | | | 15.075 | | | |

15.076 | 29 | 18794–77–9 | 2-hexiltiofén | | 11616 | 242–579–4 | 15.076 | | | |

15.077 | 29 | 26494–10–0 | 4-hidroxi-2,5-dimetiltiofen-3(2h)-on | | | 247–742–3 | 15.077 | | | |

15.078 | 29 | 53498–32–1 | 2-izobutil-4,5-dimetiltiazol | | 11617 | 258–586–0 | 15.078 | | 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)tiazol | |

15.079 | 30 | 101517–87–7 | 2-izobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazin | 3781 | | | 15.079 | 2(4)-izobutil-4(2), 6-dimetildihidro-4h-1,3,5-ditiazin | 2-(2-metilpropil)dihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazin | |

15.080 | 29 | 53498–30–9 | 2-izopropil-4,5-dimetiltiazol | | | | 15.080 | | | |

15.081 | 20 | 292–46–6 | lentionin | | 11619 | | 15.081 | | 1,2,3,5,6-pentatia-cikloheptán | |

15.082 | 29 | 7774–73–4 | 3-merkaptotiofén | | | 231–880–6 | 15.082 | tiofén-3-tiol | | |

15.083 | 20 | 51647–38–2 | 3-metil-1,2,4-tritiolán | | | | 15.083 | | | |

15.084 | 29 | 86290–21–3 | 5-metil-2-pentiltiazol | | | | 15.084 | | | |

15.085 | 29 | 13679–83–9 | 4-metil-2-propioniltiazol | | 11622 | | 15.085 | | | |

15.086 | 29 | 2346–00–1 | 2-metil-2-tiazolin | | | 219–071–6 | 15.086 | | | |

15.087 | 29 | 2527–76–6 | 2-metil-3-mercaptotiofén | | | 219–770–6 | 15.087 | 2-metiltiofén-3-tiol | | |

15.088 | 29 | 120–75–2 | 2-metil-4,5-benzotiazol | | | 204–423–3 | 15.088 | 2-metilbenzotiazol | | |

15.089 | 29 | 3581–87–1 | 2-metiltiazol | | 11626 | 222–702–8 | 15.089 | | | |

15.090 | 29 | 24050–16–6 | 2-metiltiazolidin | | | | 15.090 | | | |

15.091 | 29 | 554–14–3 | 2-metiltiofén | | 11631 | 209–063–0 | 15.091 | | | |

15.092 | 29 | 616–44–4 | 3-metiltiofén | | 11632 | 210–482–6 | 15.092 | | | |

15.093 | 29 | 880–36–4 | 2-oktiltiofén | | | 212–913–3 | 15.093 | | | |

15.094 | 29 | 53119–25–8 | 2-pentanoiltiofén | | | | 15.094 | | | |

15.095 | 29 | 102871–31–8 | 3-pentiltiofén | | | | 15.095 | | | |

15.096 | 29 | 4861–58–9 | szek-pentiltiofén | | 11634 | 225–465–9 | 15.096 | | 1-metilbutiltiofén | |

15.097 | 29 | 13679–75–9 | 2-propioniltiofén | | 11635 | 237–182–8 | 15.097 | 2-propanoiltiofén | | |

15.098 | 29 | 17626–75–4 | 2-propiltiazol | | | 241–606–7 | 15.098 | | | |

15.099 | 29 | 24050–10–0 | 2-propiltiazolidin | | | | 15.099 | | | |

15.100 | 29 | 1551–27–5 | 2-propiltiofén | | | 216–288–8 | 15.100 | | | |

15.101 | 29 | 1518–75–8 | 3-propiltiofén | | | | 15.101 | | | |

15.102 | 20 | 110–01–0 | tetrahidrotiofén | | | 203–728–9 | 15.102 | tiaciklopentán-; tiofán-; tetrametilén-szulfid– | | |

15.103 | 20 | 291–22–5 | 1,2,4,5-tetratián | | | | 15.103 | | | |

15.104 | 29 | 5333–83–5 | 1-(2-tienil)butan-1-on | | | 226–246–0 | 15.104 | 2-butiriltiofén | | |

15.105 | 29 | 94089–02–8 | 1-(2-tienil)etán-1-tiol | | 11580 | 302–104–4 | 15.105 | 1-(2-tienil)etilmerkaptán | | |

15.106 | 29 | 110–02–1 | tiofén | | 11647 | 203–729–4 | 15.106 | | | |

15.107 | 29 | 98–03–3 | tiofén-2-karbaldehid | | 11874 | 202–629–8 | 15.107 | 2-formiltiofén | | |

15.108 | 29 | 6258–63–5 | 2-tiofénmetántiol | | | 228–394–1 | 15.108 | tenil-merkaptán | | |

15.109 | 30 | 638–17–5 | 2,4,6-trimetildihidro-1,3,5(4h)-ditiazin | | 11649 | | 15.109 | tialdin | | |

15.110 | 20 | 2765–04–0 | 2,4,6-trimetil-1,3,5-tritián | | | | 15.110 | | | |

15.111 | 20 | 289–16–7 | 1,2,4-tritiolán | | | | 15.111 | | | |

15.113 | 30 | 74595–94–1 | 5,6-dihidro-2,4,6, trisz(2-metilpropil)4h-1,3,5-ditiazin | | | | 15.113 | | | |

15.114 | 30 | 101417–25–8 | 5-acetil-2,3-dihidro-1,4-tiazin | | | | 15.114 | | | |

15.115 | 29 | 61323–24–8 | 2-izobutil-4-metil-tiazol | | | 262–709–3 | 15.115 | | 2-(2-metilpropil)- 4-metiltiazol | |

15.116 | 29 | | 2-acetil-4-eti-tiazol | | | | 15.116 | | | |

15.117 | 29 | | 2-izobutil-4,5-dimetiltiazol | | | | 15.117 | | 2-(2-metilpropil)- 4,5-dimetiltiazol | |

15.118 | 29 | | 4-butiltiazol | | | | 15.118 | | | |

15.119 | 29 | | 2-izobutil-3-tiazolin | | | | 15.119 | | 2-(2-metilpropil)- 2,5-dihidrotiazol | |

15.121 | 29 | | 4-merkapto-2-metil-4,5-dihidro-tiofén | | | | 15.121 | | | |

15.122 | 30 | | 2,4,6-trietil-1,3,5-tritiazin | | | | 15.122 | | | |

16.001 | 02 | 7563–33–9 | ammónium-izovalerát | 2054 | 464 | 231–458–1 | 16.001 | izovaleriánsav, ammónium só; ammónium-3-metilbutanoát; butanonsav, 3-metil-, ammónium só | ammónium-3-metilbutanoát | |

16.002 | 30 | 12135–76–1 | diammónium-szulfid | 2053 | 482 | 2351843 | 16.002 | ammónium-monoszulfid | | 1, 5 |

16.006 | 19 | 2444–46–4 | n-nonanoil-4-hidroxi-3-metoxibenzilamid | 2787 | 590 | 219–484–1 | 16.006 | pelargonil-vanillilamid; n-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)nonan-amid; n-nonanoil-vanillilamid | | |

16.007 | 30 | 7783–06–4 | hidrogén-szulfid | 3779 | 647 | 231–977–3 | 16.007 | | | |

16.009 | 30 | 7664–41–7 | ammónia | | 739 | 231–635–3 | 16.009 | | | 4 |

16.012 | 30 | | glicirrizinsav | 2528 | 2221 | 215–785–7 | 16.012 | glicirrizin | | 3, 5 |

16.013 | 19 | 39711–79–0 | n-etil-2-izopropil-5-metilciklohexán-karboxamid | 3455 | 2298 | 254–599–0 | 16.013 | n-etil-p-mentán-3-karboxamid | | |

16.014 | 19 | 404–86–4 | n-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)- 8-metilnon-6-enamid | 3404 | 2299 | 206–969–8 | 16.014 | kapszaicin; 8-metilnon-6-enoil-4-hidroxi-3-metoxibenzilamid; tr-8-metil-n-vanillil-6-nonénamid; izodecénsav-vanillilamid; | | |

16.015 | 32 | 77–83–8 | etil-metilfenilglicidát | 2444 | 6002 | 201–061–8 | 16.015 | etil-alfa, béta-epoxi-béta-metilfenilpropionát; eper-aldehid; aldehid c-16; | etil-2,3-epoxi-3-metil-3-fenilbutanoát | |

16.016 | 30 | 58–08–2 | koffein | 2224 | 11741 | 200–362–1 | 16.016 | | 1,3,7-trimetil-2,6-dioxopurin | 2, 3 |

16.017 | 30 | 109–95–5 | etil-nitrit | 2446 | 11869 | 203–722–6 | 16.017 | nitrogénes-éter; | | 4 |

16.018 | 32 | 121–39–1 | etil-3-fenil-2,3-epoxipropionát | 2454 | 11844 | 204–467–3 | 16.018 | etil-alfa, béta-epoxi-alfa-fenilpropionát; etil-3-fenilglicidát; | | |

16.027 | 29 | 67–03–8 | tiamin-hidroklorid | 3322 | 10493 | 200–641–8 | 16.027 | b1-vitamin; | 3-((4-amino-2-metil-5-pirimidinil)metil)- 5-(2-hidroxietil)- 4-metil-tiazolium-klorid | 1, 3 |

16.030 | 20 | 67715–80–4 | 2-metil-4-propil-1,3-oxatián | 3578 | 11540 | | 16.030 | 1,3-oxatián, 2-metil-4-propil;– | | |

16.032 | 30 | 83–67–0 | teobromin | 3591 | | 201–494–2 | 16.032 | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1h-purin-2,6-dion; 3,7-dimetilxantin; 1h-purine-2,6-dion, 3,7-dihidro-3,7-dimetil; | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1h-purine– | 2,6-dion2, 3 |

16.039 | 30 | | kálium-2-(1′-etoxi)etoxipropanoát | 3752 | | | 16.039 | | | |

16.040 | 32 | 74367–97–8 | etil-2,3-epoxi-3-metil-3-p-tolil-propionát | 3757 | 11707 | 277–844–3 | 16.040 | etil-metil-p-tolilglicidát; etil-metil-p-metilfenilglicidát; | etil-2,3-epoxi-3-(4-metilfenil)butanoát | |

16.041 | 22 | 13794–15–5 | nátrium-2-(4-metoxifenoxi)propionát | 3773 | | | 16.041 | | | |

16.042 | 32 | 18383–49–8 | karvon-5,6-oxid | | 10501 | | 16.042 | | 5,6-epoxi-p-ment-8-én-2-on | |

16.043 | 32 | 1139–30–6 | béta-kariofillén-epoxid | | 10500 | 214–519–7 | 16.043 | béta-kariofillén-oxid | 4,5-epoxi-4,12,12-trimetil-8-metilén-biciklo[8.2.0]dodekán | |

16.044 | 32 | 35178–55–3 | piperitenon-oxid | | 10508 | | 16.044 | | 1,2-epoxi-p-ment-4(8)-én-3-on | |

16.047 | 19 | 60–35–5 | acetamid | | | 200–473–5 | 16.047 | | | |

16.048 | 30 | 12125–02–9 | ammónium-klorid | | | 235–186–4 | 16.048 | | | |

16.049 | 19 | 541–35–5 | butiramid | | | 208–776–4 | 16.049 | butanamid | | |

16.050 | 30 | 5146–66–7 | 3,7-dimetilokta-2,6-diénnitril | | | 225–918–0 | 16.050 | | | |

16.051 | 32 | 38284–11–6 | epoxi-oxoforon | | | | 16.051 | 1,3,3-trimetil-7-oxabiciklo[4.1.0]-heptán-2,5-dion | 2,3-epoxi-2,6,6-trimetil-1,4-ciklohexándion | |

16.052 | 19 | 105–60–2 | 1,6-hexalaktám | | | 203–313–2 | 16.052 | | | |

16.053 | 30 | 51115–67–4 | 2-izopropil- n, 2,3-trimetilbutanamid | 3804 | 10459 | 256–974–4 | 16.053 | 2-izopropil-n, 2,3-trimetilbutiramid; n, 2,3-trimetil-2-izopropilbutanamid | | |

16.054 | 16 | 65416–59–3 | 6-metilén-2,10,10-trimetil-1-oxaspiro[4.5]dec-7-én | | | | 16.054 | vitispirán | | |

16.055 | 11 | 564–20–5 | szklareolid | 3794 | | 209–269–0 | 16.055 | norambrienolid; dekahidro-tetrametilnafto-furanon | 3a, 6,6,9a-tetrametildekahidronapto(2,1b)-furan-1-on | |

16.056 | 34 | 107–35–7 | taurin | 3813 | | 203–483–8 | 16.056 | | 2-amino-etán-szulfonsav | 1, 3 |

16.057 | 20 | 72472–02–7 | 2,4,4-trimetil-1,3-oxatián | | | | 16.057 | | | |

16.058 | 25 | 10236–47–2 | naringin | 2769 | 10286 | 233–566–4 | 16.058 | | | |

16.059 | 30 | 12124–99–1 | ammónium-hidrogén-szulfid | 2053 | 482 | 235–184–3 | 16.059 | | | 1, 5 |

16.060 | 30 | 53956–04–0 | glicirrizinsav, ammóniált | 2528 | 2221 | 258–887–7 | 16.060 | | | 1, 3, 5 |

16.061 | 30 | 20702–77–6 | neoheszperidin-dihidrokalkon | 3811 | | 243–978–6 | 16.061 | | | 4 |

16.062 | 20 | 59324–17–3 | transz-2-metil-4-propil-1,3-oxatián | | | 261–700–1 | 16.062 | | | |

16.064 | 07 | 52104–11–7 | kariolanol-1 | | | | 16.064 | | | |

16.065 | 23 | | 4-(béta-d-glükopiranoziloxi)- 3-metoxi-benzaldehid | | | | 16.065 | | | |

16.066 | 30 | 34625–23–5 | etil-d-glükopiranozid | | | 252–122–0 | 16.066 | | | |

16.067 | 30 | 18604–50–7 | 2-metoxi-4-(2-propenil)fenil-béta-d-glükopiranozid | | | | 16.067 | | | |

16.068 | 30 | 100–47–0 | benzonitril | | | 202–855–7 | 16.068 | | | 4 |

16.069 | 30 | 85–32–5 | guanilsav | | | | 16.069 | | | |

16.070 | 32 | | 7,15-epoxi-3-kariofillén | | | | 16.070 | | | |

16.071 | 32 | | 4,5-epoxi-dec-2(transz)-enál | | | | 16.071 | | | |

16.073 | 01 | | nátrium-diacetát | 3900 | | | 16.073 | nátrium-etanoát | | |

16.075 | 23 | | etil-vanillin-béta-d-glükopiranozid | 3801 | | | 16.075 | | | |

16.077 | 20 | | 2-(2-metil-1-propenil)- 4,4-dimetil-1,3-oxatián | | | | 16.077 | | | |

16.078 | 34 | | licin-hidroklorid | | | | 16.078 | | | |

16.079 | 25 | | 4-(p-hidroxifenil)- 2-butanon-béta-d-glükopiranozid | | | | 16.079 | | | |

16.080 | 30 | 72401–53–7 | csersav | 3042 | | 276–638–0 | 16.080 | | d-glükóz-pentakisz[3,4-dihidroxi-5-[(trihidroxi-3,4,5-benzoil)oxi]benzoát] | |

16.081 | 30 | 126–14–7 | szacharóz-oktaacetát | 3038 | 11819 | 204–772–1 | 16.081 | oktaacetilszacharóz; oktaacetil-szacharóz | | |

17.001 | 34 | 107–95–9 | béta-alanin | 3252 | | 203–536–5 | 17.001 | | 3-amino-propánsav | 1, 3 |

17.002 | 34 | 56–41–7 | l-alanin | 3818 | 11729 | 200–273–8 | 17.002 | | 2-amino-propánsav | 1, 3 |

17.003 | 34 | 74–79–3 | l-arginin | 3819 | 11890 | 200–811–1 | 17.003 | (s)- 2-amino-5-guanidinvaleriánsav; arginin; 2-amino-5-guanidinvaleriánsav | | 1, 3 |

17.004 | 34 | 3130–87–8 | aszparagin | | 516 | 221–521–1 | 17.004 | | | 1, 3 |

17.005 | 34 | 56–84–8 | aszparaginsav | 3656 | 10078 | 200–291–6 | 17.005 | | 2-amino-butándisav | 1, 3 |

17.006 | 34 | 56–89–3 | cisztin | | 11747 | 200–296–3 | 17.006 | | | 1, 3, 5 |

17.007 | 34 | 56–85–9 | glutamin | 3684 | | 200–292–1 | 17.007 | | | 1, 3 |

17.008 | 34 | 71–00–1 | l-hisztidin | 3694 | | 200–745–3 | 17.008 | | | 1, 3 |

17.009 | 34 | 36901–87–8 | 4-hidroxiprolin | | | | 17.009 | | 4-hidroxi-pirrolidin-2-karboxilsav | |

17.010 | 34 | 443–79–8 | d, l-izoleucin | 3295 | 10127 | 207–139–8 | 17.010 | | 2-amino-3-metilpentánsav | 1, 3 |

17.011 | 34 | 595–39–1 | izovalin | | | | 17.011 | 2-amino-2-metilvajsav | 2-amino-2-metilbutánsav | 1, 3 |

17.012 | 34 | 61–90–5 | l-leucin | 3297 | 10482 | 200–522–0 | 17.012 | | | 1, 3 |

17.013 | 34 | 70–54–2 | dl-lizin | 3847 | 11947 | 200–740–6 | 17.013 | | | 1, 3, 5 |

17.014 | 34 | 59–51–8 | d, l-metionin | 3301 | 569 | 200–432–1 | 17.014 | d, l-metionin; alfa-amino-gamma-metil-tio-n-vajsav; | 2-amino-4-(metil-tio)-butánsav2-amino-4-(metiltio)butanolsav | 1, 3 |

17.015 | 34 | 1115–84–0 | s-metilmetioninszulfónium-klorid | 3445 | 761 | 214–231–1 | 17.015 | u-vitamin; dl-(3-amino-3-karboxipropil)dimetilszulfónium-klorid | | |

17.016 | 34 | 3184–13–2 | l-ornitin-monoklórhidrát | | | 221–678–6 | 17.016 | | | 1, 3 |

17.017 | 34 | 150–30–1 | dl-fenilalanin | 3726 | 10488 | 205–756–7 | 17.017 | | | 1, 3 |

17.018 | 34 | 63–91–2 | l-fenilalanin | 3585 | 10488 | 200–568–1 | 17.018 | | | 1, 3 |

17.019 | 34 | 147–85–3 | l-prolin | 3319 | 10490 | 205–702–2 | 17.019 | | pirrolidin-2-karboxilsav | 1, 3 |

17.020 | 34 | 302–84–1 | szerin | | | 206–130–6 | 17.020 | | 2-amino-3-hidroxipropánsav | 1, 3 |

17.021 | 34 | 80–68–2 | treonin | | | 201–300–6 | 17.021 | | 2-amino-3-hidroxibutánsav | 1, 3 |

17.022 | 34 | 60–18–4 | l-tirozin | 3736 | | 200–460–4 | 17.022 | | | 1, 3 |

17.023 | 34 | 516–06–3 | dl-valin | 3444 | | 208–220–0 | 17.023 | | 2-amino-3-metilbutánsav | 1, 3 |

17.024 | 34 | 302–72–7 | dl-alanin | 3818 | 11729 | 206–126–4 | 17.024 | l-alfa-alanin; (s)- 2-aminopropánsav; l-alfa-aminopropionsav; dl-alanin; dl-2-aminopropánsav | | 1, 3, 5 |

17.026 | 34 | 56–87–1 | l-lizin | 3847 | 11947 | 200–294–2 | 17.026 | lizin; (s)- 2,6-diaminohexánsav; alfa, epszilon-diaminokapronsav | | 1, 3 |

17.027 | 34 | 63–68–3 | l-metionin | 3301 | | 200–562–9 | 17.027 | | | 1, 3, 5 |

17.028 | 34 | 72–18–4 | l-valin | 3444 | | 200–773–6 | 17.028 | | | 1, 3, 5 |

17.030 | 34 | 73–32–5 | l-izoleucin | | | 200–798–2 | 17.030 | | | 1, 3 |

17.031 | 34 | 657–27–2 | l-lizin-monoklórhidrát | | | | 17.031 | | | 1, 3, 5 |

17.032 | 34 | 52–89–1 | l-cisztein-hidroklorid | | 11746 | 200–157–7 | 17.032 | | | 1 |

17.033 | 34 | 52–90–4 | l-cisztein | 3263 | 10464 | 200–158–2 | 17.033 | | | 1 |

17.034 | 34 | 56–40–6 | glicin | 3287 | 11771 | 200–272–2 | 17.034 | | | 1 |

B. RÉSZ

A 2232/96/EK RENDELET 3. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE ALKALMAZÁSA SORÁN BEJELENTETT AZON AROMAANYAGOK, AMELYEKRE A GYÁRTÓK RÉSZÉRE A SZELLEMI TULAJDONJOGI OLTALMAT KÉRTEK

Kód | A Bizottság által elfogadott bejelentés időpontja |

KN003 | 1998.10.17. |

KN004 | 1998.10.17. |

KN009 | 1998.10.17. |

KN010 | 1998.10.17. |

KN012 | 1998.10.17. |

KN013 | 1998.10.17. |

KN014 | 1998.10.17. |

KN016 | 1998.10.17. |

KN019 | 1998.10.17. |

KN022 | 1998.10.17. |

KN023 | 1998.10.17. |

KN030 | 1998.10.17. |

KN031 | 1998.10.17. |

KN033 | 1998.10.17. |

KN035 | 1998.10.17. |

KN036 | 1998.10.17. |

KN037 | 1998.10.17. |

KN042 | 1998.10.17. |

KN045 | 1998.10.17. |

KN048 | 1998.10.17. |

KN049 | 1998.10.17. |

KN050 | 1998.10.17. |

KN052 | 1998.10.17. |

KN053 | 1998.10.17. |

KN054 | 1998.10.17. |

KN057 | 1998.10.17. |

KN058 | 1998.10.30. |

KN059 | 1998.09.18. |

KN060 | 1998.10.26. |

KN061 | 1998.10.26. |

KN064 | 19 99.02.03. |

KN065 | 2001.01.26. |

"

[1] Chemical Abstracts Service.

[2] European Inventory of Existing Chemical Substances (Létező Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke).

[3] Council of Europe (Európa Tanács).

[4] Flavour and Extract Manufacturers' Association of the US. (Az Egyesült Államok Ízesítő- és Kivonatgyártóinak Szövetsége).

--------------------------------------------------