32001R1339Hivatalos Lap L 181 , 04/07/2001 o. 0011 - 0011


A Tanács 1339/2001/EK rendelete

(2001. június 28.)

az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az 1338/2001/EK rendelet [3] elfogadása során a Tanács előírta, hogy a rendelet 1–11. cikkei azokban a tagállamokban bírnak hatállyal, amelyek az eurót közös valutaként elfogadták.

(2) Lényeges azonban, hogy az euró ugyanolyan szintű védelmet élvezzen azokban a tagállamokban is, amelyek nem fogadták el azt közös valutaként, és ezért ennek érdekében meg kell hozni a szükséges rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1338/2001/EK rendelet 1–11. cikkeinek alkalmazása azokra a tagállamokra is kiterjed, amelyek az eurót nem fogadták el közös valutaként.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

A rendeletet 2002. január 1-jétől kell alkalmazni. Azonban kihirdetése napjától kell alkalmazni azokra a bankjegyekre és érmékre vonatkozóan, amelyeket még nem bocsátottak ki, de amelyek kibocsátását tervezik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Rosengren

[1] HL C 337. E., 2000.11.28., 264. o.

[2] 2001. május 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 181., 2001.7.4., 6. o.

--------------------------------------------------